Lék Enterol 250MG

Kód SÚKL
0010504  
Název LP
Enterol (250mg Por Plv Sus 10)
Cesta podání
Perorální podání (POR)
Léková forma
Prášek pro perorální suspenzi
Velikost balení
10
Síla
250MG
Typ balení
Sáček
Účinné látky
Saccharomyces Boulardii Siccatus
ATC skupina
SACCHAROMYCES BOULARDII (A07FA02)

Složení

  1. Saccharomyces Boulardii Siccatus – 250 MG
  2. Lactosum Monohydricum – PL MG
  3. Fructosum – PL MG
  4. Silica Colloidalis Anhydrica – PL MG
  5. Aroma Fructuosum – PL MG

Příbalová informace

sp. zn. sukls24486/2018 
 
PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE 
 
ENTEROL 
prášek pro perorální suspenzi 
 (Saccharomyces boulardii CNCM I-745) siccatus 
 
ENTEROL 
tvrdé tobolky  
(Saccharomyces boulardii CNCM I-745) siccatus 
 
 
Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože 
obsahuje pro vás důležité údaje. 
Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého 
lékaře nebo lékárníka. 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři. Stejně 
postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Viz bod 4. 

Pokud se do 2 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. 
 
Co naleznete v příbalové informaci
:  
1. 
Co je přípravek ENTEROL a k čemu se používá 
2. 
Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek ENTEROL užívat  
3. 
Jak se přípravek ENTEROL užívá  
4. 
Možné nežádoucí účinky 

Jak přípravek ENTEROL uchovávat  
6. 
Obsah balení a další informace 
 
1. 
Co je přípravek ENTEROL a k čemu se používá 
 
Přípravek  Enterol  obsahuje  jako  léčivou  látku  mikroorganismus  Saccharomyces  boulardii  kmen 
CNCM I-745, který patří do skupiny protiprůjmových mikroorganismů. 
Saccharomyces  boulardii  CNCM  I-745  vyrovnává  přirozené  mikrobiální  prostředí  střeva.  Přípravek 
Enterol působí také prostřednictvím podpůrného (výživného)  a imunostimulačního účinku na střevní 
sliznici.  
 
Přípravek Enterol je určen: 
•  k podpůrné léčbě akutního infekčního průjmu 
•  k léčbě i prevenci zánětu tlustého střeva provázeného průjmy v souvislosti s užíváním antibiotik  
 
•  Pouze na doporučení lékaře se přípravek dále užívá: k prevenci kojeneckých průjmů (pouze 
přípravek Enterol tobolky)  
•  k podpůrné léčbě syndromu dráždivého tračníku (zánětlivé onemocnění tlustého střeva) 
•  současně s antibiotiky vankomycinem a metronidazolem k léčbě zánětu tlustého střeva 
vyvolaného bakterií Clostridium difficile 
 
Přípravek Enterol tobolky mohou užívat dospělí, dospívající i děti (včetně kojenců). Dětem do 3 let je 
třeba podávat pouze obsah tobolek.  
Přípravek Enterol prášek pro perorální suspenzi mohou užívat dospělí, dospívající a děti od 3 let.  
Dětem do 4 let je možno přípravek podávat pouze po poradě s lékařem.  
 
 
 
2. 
Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek ENTEROL užívat  
 
Neužívejte přípravek ENTEROL 

jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na léčivou látku nebo na kteroukoli další složku 
přípravku (uvedenou v bodě 6) 

jestliže máte zavedenou cévku (katetr) do žíly 

jestliže máte pozměněný/oslabený imunitní systém nebo jste hospitalizován(a) z důvodu 
závažného onemocnění 
 
Upozornění a opatření 
 
Bez porady s lékařem užívejte (podávejte dětem) přípravek Enterol nejdéle po dobu dvou dnů. Pokud 
nedojde  ke  zmírnění  příznaků,  nebo  se  příznaky  naopak  zhoršují,  poraďte  se  o  další  léčbě  se  svým 
ošetřujícím lékařem.  
 
Pokud objevíte ve stolici krev nebo máte vysokou horečku, vyhledejte lékaře. 
 
Nemíchejte  s  velmi  studeným  nebo  velmi  teplým  (nad  50  oC)  nápojem  či  potravou.  Nemíchejte  s 
alkoholickými nápoji.  
 
Při průjmu ztrácíte mnoho tekutin. Léčba přípravkem  Enterol nenahrazuje dostatečný příjem tekutin. 
Ten  je  u  každého  průjmového  onemocnění  nutno  zajistit  dostatečným  pitím  nápojů,  aby  byly 
nahrazeny ztráty tekutin stolicí.  
 
Další léčivé přípravky a přípravek Enterol 
 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste užíval(a) v nedávné 
době nebo které možná budete užívat. 
 
Účinky  přípravku  Enterol a  účinky  jiných současně užívaných  léků  se  mohou navzájem  ovlivňovat. 
Přípravek  Enterol  se  nesmí  užívat  současně  se  systémovými  antimykotiky  (přípravky  k  léčbě 
plísňových infekcí užívané ústy nebo injekčně).  
 
Přípravek ENTEROL s jídlem, pitím a alkoholem 
 
Požívání alkoholických nápojů se během léčby přípravkem Enterol nedoporučuje.  
Nemíchejte s velmi studeným nebo velmi teplým (nad 50  oC) nápojem či potravou. 
 
Těhotenství a kojení 
 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
Vzhledem k nedostatku informací se užívání přípravku  Enterol nedoporučuje během těhotenství a 
kojení. Jestliže během dlouhodobé léčby přípravkem Enterol otěhotníte, poraďte se se svým lékařem, 
zda můžete v léčbě pokračovat. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
 
Přípravek  Enterol neovlivňuje schopnost řídit motorová vozidla a obsluhovat stroje. 
 
Přípravek Enterol tobolky obsahuje laktosu.  
Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento 
léčivý přípravek užívat.  
 
Přípravek Enterol prášek pro perorální suspenzi obsahuje laktosu a fruktosu.  
Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento 
léčivý přípravek užívat.  
 
 
3. 
Jak se přípravek ENTEROL užívá 
 
Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého 
lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.  
 
Pokud lékař nedoporučí jinak, obvyklé dávkování je: 
 
Enterol tobolky: 
Děti do 4 let (včetně kojenců) užívají jednu nebo 2 tobolky denně. Dětem do 4 let je možno přípravek 
podávat pouze po poradě s lékařem.  
Děti od 4 let, dospívající a dospělí užívají 1 nebo 2 tobolky jednou nebo 2krát denně (ráno a večer).  
 
Enterol prášek pro perorální suspenzi: 
Děti od 3 do 4 let užívají 1 až 2 sáčky denně. Dětem do 4 let je možno přípravek podávat pouze po 
poradě s lékařem. 
Děti od 4 let, dospívající a dospělí užívají 1 nebo 2 sáčky jednou nebo dvakrát denně (ráno a večer). 
 
Způsob podání: 
Tobolky polykejte celé a zapijte dostatečným množstvím tekutiny. Pokud podáváte přípravek ve formě 
tobolek dětem do 3 let nebo pacientům, kteří mají problémy s polykáním, tobolku otevřete a její obsah 
smíchejte se sladkým nápojem, potravou, nebo nasypte do kojenecké láhve.  
Užíváte-li Enterol prášek pro perorální suspenzi, obsah sáčku smíchejte s vodou, jinou tekutinou nebo 
potravou.  
Přípravek Enterol (tobolky i prášek pro perorální suspenzi) obsahuje živé mikroorganismy, nemíchejte 
jej  proto  s  velmi  studeným  nebo  velmi  teplým  nápojem  či  potravou!  Nemíchejte  s  alkoholickými 
nápoji.  
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku ENTEROL, než jste měl(a) 
 
Při předávkování nebo náhodném požití přípravku dítětem se poraďte s lékařem. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek ENTEROL 
 
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. 
 
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 
lékárníka. 
 
 
4. 
Možné nežádoucí účinky 
 
Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
Mohou  se  vyskytnout  žaludeční  a  střevní  obtíže  (bolesti  žaludku,  plynatost,  zácpa),  nebo  kožní 
alergické reakce (svědění, zarudnutí, kopřivka), které však nevyžadují přerušení léčby.  
Velmi vzácným nežádoucím účinkem je průnik kvasinek do krve (fungémie). 
 
Při  případném  výskytu  nežádoucích  účinků  nebo  jiných  neobvyklých  reakcí  se  o  dalším  užívání 
(podávání dětem) poraďte s lékařem.  
 
Hlášení nežádoucích účinků 
 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi 
nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou 
uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav 
pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-
ucinek.
 Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku. 
 
5. 
Jak přípravek ENTEROL uchovávat  
 
Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.  
 
Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. 
 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce. Doba použitelnosti 
se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
Doba použitelnosti přípravku baleného ve skleněné lahvičce je po prvním otevření 6 měsíců, pokud je 
přípravek uchováván při teplotě do 25 °C. 
 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 
prostředí. 
 
 
6. 
Obsah balení a další informace 
 
Co přípravek ENTEROL obsahuje 
 
Léčivou látkou je Saccharomyces boulardii CNCM I-745 siccatus 250 mg v jedné tobolce nebo v 
jednom sáčku s práškem (odpovídá minimálně 1x109 životaschopných buněk).  
 
Pomocnými látkami jsou: 
Prášek pro perorální suspenzi: monohydrát laktosy, fruktosa, koloidní bezvodý oxid křemičitý, ovocné 
aroma. 
Tobolky: monohydrát laktosy, magnesium-stearát, želatina, oxid titaničitý. 
 
Jak přípravek ENTEROL vypadá a co obsahuje toto balení 
 
Krabička s 10 nebo 50 tobolkami v lahvičce nebo s 30 tobolkami v blistru. 
Krabička s 10 sáčky. 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
 
Držitel rozhodnutí o registraci: BIOCODEX, 7 avenue Gallieni, 94250 Gentilly, Francie  
Výrobce: BIOCODEX, 1 avenue Blaise Pascal, 60000 Beauvais, Francie 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována  
 24. 1. 2018