Lék Parolex 20MG

Kód SÚKL
0010485  
Název LP
Parolex (20mg Tbl Flm 60)
Cesta podání
Perorální podání (POR)
Léková forma
Potahovaná tableta
Velikost balení
60
Síla
20MG
Typ balení
Obal na tablety
Účinné látky
Paroxetini Hydrochloridum
ATC skupina
PAROXETIN (N06AB05)

Složení

 1. Paroxetini Hydrochloridum – 22,2 MG
 2. Paroxetinum – 20 MG
 3. Mannitolum – PL MG
 4. Cellulosum Microcristallinum – PL MG
 5. Copovidonum – PL MG
 6. Carboxymethylamylum Natricum A – PL MG
 7. Silica Colloidalis Anhydrica – PL MG
 8. Magnesii Stearas – PL MG
 9. Hypromellosum 2506/5 – PL MG
 10. Talcum – PL MG
 11. Titanii Dioxidum – PL MG

Příbalová informace

sp.zn. sukls144526/2016 
 
Příbalová informace: Informace pro uživatele 
 
 

PAROLEX 20 
                                                     paroxetini hydrochloridum 
potahované tablety 
 
Přečtěte  si  pozorně  celou  příbalovou  informaci  dříve,  než  začnete  tento  přípravek  užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje. 
 
  Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 
  Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 
  Tento  přípravek  byl  předepsán  výhradně  Vám.  Nedávejte jej  žádné  další  osobě.  Mohl  by jí 
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 
  Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4. 
 
 
Co naleznete v této příbalové informaci  
1. 
Co je PAROLEX a k čemu se používá 
2. 
Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete PAROLEX užívat  
3. 
Jak se PAROLEX užívá  
4. 
Možné nežádoucí účinky 

Jak přípravek PAROLEX uchovávat 
6. 
Obsah balení a další informace 
 
 1. CO JE PAROLEX A K ČEMU SE POUŽÍVÁ 
 
Parolex je určen k léčbě dospělých, kteří trpí depresemi a/nebo úzkostnými poruchami. Mezi 
úzkostné poruchy, které se léčí přípravkem Parolex, patří: obsedantně-kompulzivní porucha (opakující 
se nutkavé myšlenky s nekontrolovatelným chováním), panická porucha (panické záchvaty včetně 
těch, které jsou způsobeny agorafobií, což je strach z otevřených prostranství), sociální úzkostná 
porucha (strach ze společenského styku a komunikace s lidmi nebo vyhýbání se jim), posttraumatická 
stresová porucha (úzkost způsobená traumatickou událostí) a generalizovaná úzkostná porucha 
(celkový pocit velké úzkosti nebo nervozity).  
Parolex  patří  do  skupiny  léků  známých  jako  SSRI  (selektivní  inhibitory  zpětného  vychytávání 
serotoninu). Látku zvanou serotonin má v mozku každý z nás. Lidé trpící depresemi nebo úzkostí mají 
nižší hladinu serotoninu než ostatní. Zatím není přesně známo, jak Parolex a ostatní látky ze skupiny 
SSRI  působí,  ale  zřejmě  pomáhají  zvyšovat  hladinu  serotoninu  v  mozku.  Správná  léčba  deprese  a 
úzkostných stavů je důležitá pro to, abyste se cítil(a) lépe.  
 
2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PAROLEX UŽÍVAT  
 
Neužívejte přípravek
 PAROLEX: 
 
-  jestliže užíváte léky, které se nazývají inhibitory monoaminooxidázy (IMAO, včetně 
moklobemidu a methylthioninium-chloridu (methylenová modř)), nebo jste je kdykoli v posledních 
 

dvou týdnech užíval(a). Po ukončení užívání léků ze skupiny IMAO Vám lékař poradí, jak byste 
měl(a) začít užívat Parolex.  
-  jestliže užíváte antipsychotikum, které se jmenuje thioridazin nebo pimozid.  
-  jestliže jste alergický(á) na paroxetin nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou 
v bodě 6).  
 
Pokud se Vás týká cokoli z výše uvedeného, řekněte to lékaři a neužívejte Parolex. 
 
Upozornění a opatření 
Před užitím přípravku Parolex se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem 
Užíváte jakýkoli jiný lék (viz Další léčivé přípravky a Parolex dále v textu)?  
-  Užíváte tamoxifen k léčbě rakoviny prsu (nebo při problémech s plodností)? Parolex by mohl 
snížit účinek tamoxifenu, proto Vám lékař může doporučit jiné antidepresivum.  
-  Máte problémy s ledvinami, játry nebo se srdcem?  
-  Trpíte epilepsií nebo máte nebo jste měl(a) záchvaty nebo křeče?  
-  Měl(a) jste kdykoli v minulosti „manické“ epizody (hyperaktivní chování nebo překotné 
myšlenky)?  
-  Podrobujete se elektrokonvulzívní léčbě (ECT)?  
-  Máte nebo jste měl(a) (máte v anamnéze) poruchy srážení krve nebo užíváte jiné léky, které 
mohou vyvolat zvýšené riziko krvácení (patří sem léky používané ke „zředění“ krve, jako je 
warfarin, antipsychotika. jako je perfenazin nebo klozapin, tricyklická antidepresiva, léky 
používané proti bolesti a zánětům nazývané nesteroidní protizánětlivé látky, kam patří kyselina 
acetylsalicylová, ibuprofen, celekoxib, etodolak, diklofenak, meloxikam)?  
-  Máte diabetes (cukrovku)?  
-  Máte předepsanou dietu s nízkým obsahem sodíku?  
-  Trpíte zeleným očním zákalem (zvýšený nitrooční tlak)?  
-  Jste těhotná nebo plánujete těhotenství (viz Těhotenství, kojení a plodnost dále v textu)?  
-  Je Vám méně než 18 let (viz Děti a dospívající do 18 let dále v textu)?  
Pokud si odpovíte ANO v kterémkoli výše uvedeném bodě a dosud jste o tom s lékařem nemluvil(a), 
poraďte se co nejdříve se svým lékařem o dalším užívání přípravku Parolex. 
 
Děti a dospívající do 18 let: 
Parolex by neměli užívat děti a dospívající do 18 let.
 Měl(a) byste také vědět, že u pacientů do 18 
let, kteří se léčí přípravkem Parolex, je zvýšené riziko výskytu nežádoucích účinků, jako jsou pokusy o 
sebevraždu, sebevražedné myšlenky a nepřátelské jednání (převážně agresivita, vzdorovité chování a 
hněv). Pokud lékař předepsal Parolex pacientovi do 18 let a chcete se o tom poradit, navštivte, prosím, 
znovu  svého  lékaře.  Pokud  se  u  Vás  nebo  Vašeho  dítěte  během  užívání  přípravku  Parolex  rozvine 
nebo  zhorší  některý  z  výše  uvedených  příznaků,  měl(a)  byste  o  tom  informovat  svého  lékaře.  Také 
byste měl(a) vědět, že dlouhodobá bezpečnost přípravku Parolex ve vztahu k dalšímu růstu, dospívání 
a rozvoji poznání a chování nebyla dosud v této věkové skupině prokázána.  
 
Ve  studiích  prováděných  s  paroxetinem  ve  věkové  skupině  do  18  let  byly  často  se  vyskytujícími 
nežádoucími  účinky,  které  postihly  méně  než  1  z 10  dětí/dospívajících  následující:  zvýšení  četnosti 
sebevražedných myšlenek a sebevražedných pokusů, úmyslné sebepoškozování, nepřátelské, agresivní 
nebo  negativně  zaujaté  chování,  ztráta chuti  k jídlu, chvění,  abnormální  pocení,  hyperaktivita  (příliš 
mnoho  energie),  pohybový  neklid,  změny  emocí  (včetně  pláče  a  změny  nálad)  a  neobvyklá  tvorba 
modřin  nebo  krvácení  (jako  např.  krvácení  z nosu).  V těchto  studiích  se  také  prokázalo,  že  stejné 
příznaky  se  vyskytly  u  dětí  a  dospívajících,  kteří  dostávali  placebo  (tablety  obsahující  pouze  cukr) 
místo paroxetinu, i když se nevyskytovaly tak často. 
 
V těchto  studiích  se  u  některých  pacientů  do  18  let  dostavily  po  přerušení  léčby  paroxetinem 
abstinenční příznaky. Tyto příznaky byly většinou podobné těm, které byly pozorovány po přerušení 
léčby u dospělých (viz bod 3, Jak se Parolex užívá, dále v textu). Navíc se u pacientů do 18 let často 
 

vyskytovala (méně než u 1 z 10 pacientů) bolest břicha, nervozita a změna emocí (včetně pláče, změn 
nálady, pokusů o sebepoškozování, myšlenek na sebevraždu a pokusů o sebevraždu). 
 
Sebevražedné myšlenky a zhoršení Vaší deprese nebo úzkosti  
Jestliže trpíte depresí či úzkostnými stavy, můžete někdy uvažovat o sebepoškození nebo sebevraždě. 
Tyto myšlenky se mohou projevit častěji v době, kdy poprvé začínáte užívat antidepresiva. Trvá totiž 
určitou dobu, než tyto přípravky začnou působit, obvykle přibližně dva týdny, ale někdy i déle. 
 
Může být pravděpodobnější, že začnete uvažovat o sebepoškození nebo sebevraždě:  

-  pokud se u Vás již dříve vyskytly myšlenky na sebepoškození nebo na sebevraždu 
-  pokud  jste  mladý  dospělý.  Informace  z  klinických  studií  prokázaly  zvýšené  riziko 
sebevražedného  chování  u  mladých  dospělých  (do  25  let)  s  psychiatrickými  onemocněními, 
kteří byli léčeni antidepresivy.  
Pokud se u Vás kdykoli vyskytnou myšlenky na sebepoškození nebo na sebevraždu, vyhledejte ihned 
svého lékaře nebo nejbližší nemocnici

 
Možná bude užitečné, když řeknete blízkému příteli nebo příbuznému, že trpíte depresemi nebo 
úzkostnými  poruchami  a  požádáte  ho,  aby  si  přečetl  tuto  příbalovou  informaci.  Možná  byste  je 
mohl(a)  požádat,  aby  Vám  řekli,  pokud  si  budou  myslet,  že  se  Vaše  deprese  nebo  úzkost  zhoršuje 
nebo budou-li znepokojení změnami ve Vašem chování. 
 
Významné nežádoucí účinky pozorované při užívání přípravku Parolex  
U některých pacientů užívajících Parolex se objevil neklid, při kterém měli pocit, že nemohou v klidu 
ani  sedět,  ani  stát  
(tento  stav  se  nazývá  akatizie).  U  jiných  pacientů  se  projevil  serotoninový 
syndrom
, při kterém se mohou objevit (některé nebo všechny) následující příznaky: pocit zmatenosti, 
pocit neklidu, pocení, třes, chvění, halucinace (podivné vize nebo zvuky), náhlé svalové záškuby nebo 
zrychlený srdeční rytmus. Pokud se u Vás některý z těchto příznaků objeví, vyhledejte svého lékaře
Více informací o těchto i jiných nežádoucích účincích po užívání přípravku Parolex naleznete v bodě 4 
této příbalové informace. 
 
Další léčivé přípravky a Parolex 
Některé léky  mohou ovlivnit účinek přípravku Parolex nebo mohou zvýšit pravděpodobnost 
výskytu nežádoucích účinků. Parolex také může ovlivnit účinek některých jiných léků. Léky, 
o nichž je známo, že se s přípravkem Parolex navzájem ovlivňují, jsou tyto:  
-  Léky zvané inhibitory monoaminooxidázy (IMAO, včetně moklobemidu a methylthioninium-
chloridu (methylenová modř)) – viz Neužívejte přípravek Parolex výše v textu.  
-  Antipsychotika thioridazin nebo pimozid - viz Neužívejte přípravek Parolex výše v textu.  
-  Kyselina acetylsalicylová, ibuprofen nebo jiné léky ze skupiny nesteroidních protizánětlivých 
látek jako je celekoxib, etodolak, diklofenak a meloxikam, které se používají k léčení bolesti a 
zánětu.  
-  Tramadol a pethidin, silné léky proti bolesti opiátového typu.  
-  Léky nazývané triptany, například sumatriptan, používané k léčbě migrény.  
-  Ostatní antidepresiva včetně jiných léků ze skupiny SSRI a tricyklická antidepresiva, jako je 
klomipramin, nortriptylin a desipramin.  
-  Doplněk stravy nazývaný tryptofan. 
-  Mivakurium a suxamethonium (používané při anestézii).   
-  Přípravky jako lithium, risperidon, perfenazin, klozapin (tj. antipsychotika) používané k léčení 
psychiatrických poruch.  
-  Fentanyl, užívaný k anestezii a k léčbě chronické bolesti.  
-  Kombinace fosamprenaviru a ritonaviru, která se používá k léčení infekce virem HIV. 
-  Přípravky obsahující výtažek z třezalky tečkované, používané k léčbě depresí.  
-  Fenobarbital, fenytoin, natrium-valproát nebo karbamazepin, které se používají k léčbě  křečí 
nebo epilepsie.  
-  Atomoxetin, který se používá k léčbě hyperaktivity s poruchou pozornosti (ADHD).  
-  Procyklidin, který se používá k mírnění třesu, obzvláště při Parkinsonově nemoci.  
 

-  Warfarin  nebo  jiné  látky  ze  skupiny  tzv.  antikoagulancií  (léčiva  snižující  srážlivost  krve), 
které se používají ke „zředění“ krve.  
-  Propafenon, flekainid a přípravky používané k léčbě nepravidelného srdečního rytmu. 
-  Metoprolol,  beta-blokátor  používaný  k  léčení  vysokého  krevního  tlaku  a  jiných  srdečních 
poruch. 
-  Pravastatin, používaný k léčbě vysoké hladiny cholesterolu. 
-  Rifampicin, používaný k léčbě tuberkulózy a lepry.  
-  Linezolid, antibiotikum. 
-  Tamoxifen, který se užívá k léčbě rakoviny prsu (nebo při problémech s plodností).  
 
Pokud užíváte nebo jste v poslední době užíval(a) jakékoli léky uvedené v seznamu výše a dosud jste o 
tom neinformoval(a) svého lékaře, znovu ho navštivte a požádejte ho o radu. Je možné, že bude nutné 
změnit dávkování nebo změnit léky. 
Informujte  svého  lékaře  nebo  lékárníka  o  všech  lécích,  které  užíváte,  které  jste  v nedávné  době 
užíval(a) nebo které možná budete užívat, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.  
 
 
Parolex s jídlem, pitím a alkoholem 
Pokud užíváte přípravek Parolex, nepijte alkoholické nápoje, protože alkohol může zhoršit příznaky 
Vaší  nemoci  nebo  nežádoucích  účinků.  Užívání  přípravku  Parolex  ráno  společně  s jídlem  snižuje 
pravděpodobnost pocitu na zvracení (nevolnosti). 
 
 
Těhotenství, kojení a plodnost 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. U dětí, jejichž matky 
užívaly  Parolex  v  průběhu  několika  prvních  měsíců  těhotenství,  byly  zprávy  ukazující  na  zvýšené 
riziko vrozených vad, především srdečních. V populaci se přibližně 1 ze 100 dětí narodí s vrozenou 
srdeční  vadou.  Toto  číslo  se  zvyšuje  až  na  2  děti  ze  100  u  matek,  které  užívaly  přípravek  Parolex. 
Společně  s  lékařem  se  můžete  rozhodnout, jestli je  pro  Vás  lepší  v  době  těhotenství  změnit  způsob 
léčby nebo postupně vysadit Parolex. Po zvážení Vašeho stavu ale může lékař dojít k závěru, že je pro 
Vás lepší pokračovat v léčbě přípravkem Parolex.  
 
Ubezpečte se, že Vaše porodní asistentka nebo porodník ví, že užíváte přípravek Parolex.  
Pokud se léky jako přípravek Parolex užívají v průběhu těhotenství, zvláště v průběhu pozdního 
těhotenství, mohou zvyšovat riziko vzniku závažné zdravotní komplikace u dětí nazývané perzistující 
plicní hypertenze novorozenců (PPHN). Při PPHN je tlak krve v cévách mezi srdcem dítěte a jeho 
plícemi příliš vysoký. Pokud užíváte přípravek Parolex během posledních 3 měsíců těhotenství, 
mohou se u novorozence objevit i další zdravotní komplikace, které se obvykle rozvinou v průběhu 
prvních 24 hodin po porodu. Jejich příznaky jsou:  
- potíže s dýcháním  
- namodralé zabarvení kůže, pocit horka nebo chladu  
- modré zbarvení rtů  
- zvracení nebo poruchy příjmu potravy  
- zvýšená únava, poruchy spánku nebo nepřetržitý pláč  
- ztuhlé nebo ochablé svaly  
- třes, neklid nebo křeče  
- zesílené reflexy.  
 
 

Pokud  se  kterýkoli  z  těchto  příznaků  objeví  po  narození  u  Vašeho  dítěte  nebo  jste  znepokojená 
zdravotním stavem Vašeho dítěte, řekněte to co nejdříve svému lékaři nebo porodníkovi. Ti Vám 
poradí, co máte dělat
.  
 
Parolex se ve velmi malém množství vylučuje do mateřského mléka. Pokud užíváte Parolex, navštivte 
před  tím,  než  začnete  kojit,  svého  lékaře  a  požádejte  ho  o  radu.  Poraďte  se  se  svým  lékařem  o 
možnosti kojení během užívání přípravku Parolex. 
 
Ve studiích na zvířatech bylo prokázáno, že paroxetin snižuje kvalitu spermií. Teoreticky by to mohlo 
ovlivnit plodnost, ale vliv na lidskou plodnost zatím nebyl pozorován. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
 
Možnými  nežádoucími  účinky  při  užívání  přípravku  Parolex  jsou  závratě,  zmatenost,  ospalost  nebo 
rozmazané  vidění.  Pokud  se  u  Vás  tyto  nežádoucí  účinky  projeví,  neřiďte  dopravní  prostředky  ani 
neobsluhujte stroje. 
  
 
3. JAK SE PAROLEX UŽÍVÁ 
 
Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se 
svým lékařem nebo lékárníkem.  
 
Doporučená denní dávka paroxetinu k léčbě deprese, úzkosti a posttraumatické stresové poruchy je 
20 mg (1 tableta přípravku Parolex 20). Doporučená denní dávka paroxetinu k léčbě panické poruchy 
nebo obsedantně-kompulzivní poruchy je 40 mg (2 tablety přípravku Parolex 20). Lékař Vám však na 
začátku léčby předepíše nižší dávku a postupně ji bude zvyšovat až na doporučenou denní dávku. 
Většina dospělých obvykle užívá dávku mezi 20 mg až 50 mg paroxetinu denně v závislosti na tom, 
jaká  je  jejich  odpověď  na  léčbu.  K  léčbě  panických  nebo  obsedantně-kompulzivních  poruch  Vám 
lékař může doporučit, abyste užíval(a) až 60 mg paroxetinu denně.  
 
Váš lékař určí, jakou dávku přípravku Parolex budete při zahájení léčby užívat. 
Většina lidí se 
začíná cítit lépe po několika týdnech léčby. Pokud se Váš stav po několika týdnech léčby nezlepší, 
informujte o tom svého lékaře a ten může rozhodnout o postupném zvyšování dávky vždy o 10 mg až 
k maximální možné denní dávce.  
 
Užívejte tablety přípravku Parolex ráno s jídlem. 
 
Polkněte je a zapijte je vodou.  
Tablety nerozkousávejte.  
 
Lékař Vám řekne, jak dlouho budete muset tablety užívat. Léčba může trvat několik měsíců ale i déle. 
 
Starší pacienti 
Pokud je Vám více než 65 let, je nejvyšší doporučená dávka 40 mg denně. 
 
Pacienti s poruchou funkce jater nebo ledvin  
Pokud  trpíte  poruchou  funkce  jater  nebo  těžkou  poruchou  funkce  ledvin,  může  lékař  rozhodnout  o 
tom, že budete užívat menší dávku přípravku Parolex, než je obvyklé. 
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Parolex, než jste měl(a) 
Nikdy neužívejte více tablet, než Vám doporučí lékař. 
Pokud užijete (nebo někdo jiný užije) příliš 
mnoho tablet přípravku Parolex, okamžitě o tom informujte svého lékaře nebo okamžitě vyhledejte 
lékařskou pomoc v nemocnici. Ukažte tam také obal užitých tablet.  
 
 

Pokud se někdo předávkuje přípravkem Parolex, mohou se u něho projevit příznaky popsané v bodu 4, 
Možné nežádoucí účinky, nebo některé z následujících příznaků: horečka, nekontrolovatelné svalové 
kontrakce (stahy). 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Parolex 
Užívejte svůj lék každý den ve stejný čas.  
Pokud na dávku zapomenete a vzpomenete si na ni dříve, než si půjdete lehnout, užijte ji 
okamžitě. Další den pokračujte s užíváním v obvyklé době.  
Pokud si na dávku vzpomenete až v noci nebo příští den, vynechte tuto dávku. Je přitom možné, že 
se u Vás projeví nežádoucí účinky spojené s přerušením léčby, ale ty by měly vymizet po užití 
následující dávky v obvyklé době.  
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.  
 
Co dělat, pokud se necítíte lépe 
 
Parolex neodstraní Vaše příznaky okamžitě - všechna antidepresiva se musí nějaký čas užívat, než 
se  dostaví  účinek.  Někteří  pacienti  se  začnou  cítit  lépe  již  za  pár  týdnů,  ale  u  jiných  to  může  trvat 
trochu  déle.  Někteří  pacienti  se  dokonce  mohou  přechodně  cítit  hůře.  Pokud  se  ani  po  několika 
týdnech léčby Váš stav nezlepší, navštivte znovu svého lékaře a řekněte mu to. Lékař by Vám měl na 
začátku léčby doporučit, abyste ho po několika týdnech léčby opět navštívil(a) a zhodnotil(a) spolu s 
ním léčbu.  
 
Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Parolex 
Neukončujte  léčbu  přípravkem  Parolex  a  nepřestávejte  užívat  Parolex,  dokud  Vám  to 
neřekne lékař.  
Když končíte s užíváním přípravku Parolex,
 pomůže Vám lékař s pomalým snižováním dávky 
trvajícím několik týdnů nebo měsíců, což by mělo snížit pravděpodobnost výskytu abstinenčních 
příznaků (nežádoucích účinků spojených s vysazením přípravku). Jeden ze způsobů, jak ukončit léčbu 
přípravkem Parolex, spočívá v postupném snižování dávky, kterou užíváte, a to o 10 mg týdně. 
Pacienti většinou zjistí, že příznaky vyvolané vysazením přípravku Parolex jsou mírné a během dvou 
týdnů samy vymizí. U některých pacientů jsou ale tyto příznaky podstatně závažnější nebo trvají delší 
dobu.  
Pokud se u Vás v průběhu snižování dávek projeví abstinenční příznaky, může se Váš lékař 
rozhodnout, že celý proces bude probíhat pomaleji. Pokud se u Vás během snižování dávek přípravku 
Parolex projeví závažné abstinenční příznaky, navštivte svého lékaře, který Vás může požádat, abyste 
opět začal(a) tablety užívat a poté jste dávky snižoval(a) pomaleji.  
 
I  když  se  u  Vás  projeví  abstinenční  příznaky,  neznamená  to,  že  nebudete  schopný(á)  ukončit 
léčbu přípravkem Parolex

 
Možné nežádoucí účinky spojené s ukončením léčby  
Klinické studie ukazují, že 3 z 10 pacientů zaznamenají po ukončení užívání přípravku Parolex jeden 
nebo více příznaků. Některé příznaky se přitom vyskytují častěji než jiné.  
Časté nežádoucí účinky, které se mohou vyskytnout až u 1 z 10 pacientů jsou:  
-  Pocit závrati, nestability nebo nerovnováhy.  
-  Smyslové poruchy včetně pocitu mravenčení, pocitů pálení a méně často pocitů slabých 
elektrických šoků (včetně těchto pocitů v hlavě) a dále bzučení, syčení, pískot, zvonění nebo jiné 
úporné zvuky v uších (tinitus).  
-  Poruchy spánku (živé sny, noční můry, neschopnost spát).   
-  Pocit úzkosti.  
-  Bolest hlavy.  
 
Méně časté nežádoucí účinky, které se mohou vyskytnout až u 1 ze 100 pacientů jsou:  
-  Nevolnost (pocit na zvracení).  
-  Pocení (včetně nočního pocení).  
 

-  Neklid, pohybový neklid.  
-  Třes (chvění).  
-  Pocit zmatenosti nebo dezorientace.  
-  Průjem.  
-  Emocionální nestabilita nebo podrážděnost.  
-  Zrakové poruchy.  
-  Rychlé stahy srdce nebo bušení srdce (palpitace).  
 
Pokud  se  obáváte,  že  se  u  Vás  projevily  nežádoucí  účinky  spojené  s  ukončením  léčby 
přípravkem Parolex, navštivte, prosím, svého lékaře. 
 
Máte-li  jakékoli  další  otázky,  týkající  se  užívání  tohoto  přípravku,  zeptejte  se  svého  lékaře  nebo 
lékárníka. 
 
4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY 
 
Podobně  jako  všechny  léky,  může  mít  i  tento  přípravek  nežádoucí  účinky,  které  se  ale  nemusí 
vyskytnout  u  každého.  Pravděpodobnost  výskytu  nežádoucích  účinků  je  vyšší  v  průběhu  několika 
prvních týdnů užívání přípravku Parolex. 
 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z následujících nežádoucích účinků, navštivte lékaře.  
Můžete potřebovat se okamžitě spojit se svým lékařem nebo vyhledat lékařskou pomoc v nemocnici.  
 
Méně časté (postihují až 1 ze 100 pacientů) 
-  Pokud  u  Vás  dochází  ke  vzniku  neobvyklých  krevních  podlitin  nebo  ke  krvácení,  včetně 
zvracení  krve,  výskytu  krve  ve  stolici  nebo  gynekologickému  krvácení,  okamžitě  o  tom 
informujte svého lékaře nebo vyhledejte okamžitou lékařskou pomoc v nemocnici.  
-  Pokud zjistíte, že nejste schopen(schopna) se vymočit, okamžitě o tom informujte svého lékaře 
nebo vyhledejte okamžitou lékařskou pomoc v nemocnici. 
 
Vzácné (postihují až 1 z 1 000 pacientů)  

-  Pokud  se  u  Vás  objeví  křeče,  okamžitě  o  tom  informujte  svého  lékaře  nebo  vyhledejte 
okamžitou lékařskou pomoc v nemocnici.  
-  Pokud  pociťujete  neklid  a  máte  pocit,  že  nemůžete  v  klidu  ani  sedět,  ani  stát,  můžete  trpět 
stavem, který se nazývá akatizie. Při zvyšování dávek přípravku Parolex se tyto pocity mohou 
zhoršovat. Pociťujete-li takové příznaky, informujte o tom svého lékaře.  
-  Pokud  pociťujete  únavu,  slabost  nebo  zmatenost  a  máte  bolavé  nebo  ztuhlé  svaly  či 
nekoordinované pohyby, může to být způsobeno nedostatkem sodíku v krvi. Pokud máte tyto 
příznaky, navštivte svého lékaře.  
 
Velmi vzácné (postihují až 1 z 10 000 pacientů)  
-  Alergické  reakce  na  Parolex,  které  mohou  být  závažné.  Pokud  se  u  Vás  objeví  zarudlá 
hrudkovitá kožní vyrážka, otoky očních víček, obličeje, rtů, úst nebo jazyka, začínající svědění 
nebo těžkosti při dýchání  (zkrácení dechu)  nebo polykání a pocit slabosti nebo točení hlavy 
což může vést ke kolapsu nebo ztrátě vědomí, okamžitě o tom informujte svého lékaře nebo 
vyhledejte okamžitou lékařskou pomoc v nemocnici.
  
-  Pokud  se  u  Vás  objeví  některé  nebo  všechny  z  následujících  příznaků,  můžete  mít  tzv. 
serotoninový  syndrom.  Jde  o  následující  příznaky:  pocit  zmatenosti,  pocit  neklidu,  pocení, 
třes,  chvění,  halucinace  (podivné  vize  nebo  zvuky),  náhlé  svalové  záškuby  nebo  zrychlený 
srdeční rytmus. Pokud se u Vás některý z těchto příznaků objeví, navštivte svého lékaře.  
-  Akutní glaukom (akutní zelený zákal). Pokud pociťujete bolest v oku spojenou s rozmazaným 
viděním, navštivte svého lékaře. 
 
Nežádoucí účinky, jejichž přesná frekvence není známa  

 

-  Agresivita. 
-  U  některých  osob  se  mohou  při  užívání  přípravku  Parolex  nebo  krátce  po  ukončení  léčby 
objevit myšlenky na sebepoškozování nebo sebevražedné myšlenky (viz bod 2, Čemu musíte 
věnovat pozornost, než začnete Parolex užívat
).  
 
 
Další možné nežádoucí účinky v průběhu léčby: 
 
Velmi časté nežádoucí účinky, které se mohou vyskytnout u více než 1 z 10 pacientů, jsou: 
  Nevolnost  (pocit  na  zvracení).  Užíváním  léku  ráno  s  jídlem  se  sníží  pravděpodobnost,  že  k ní 
dojde. 
  Změna v sexuálním chování nebo funkci. Například ztráta orgasmu a u mužů abnormální erekce a 
ejakulace. 
 
Časté nežádoucí účinky, které se mohou vyskytnout při užívání Parolexu až u 1 z 10 pacientů, 
jsou: 

  Zvýšená hladina cholesterolu v krvi. 
  Snížená chuť k jídlu. 
  Potíže se spánkem (nespavost) nebo pocit ospalosti. 
  Abnormální sny (noční můry). 
  Pocit závrati nebo chvění (třes). 
  Bolest hlavy. 
  Potíže s koncentrací. 
  Pohybový neklid. 
  Pocit neobvyklé slabosti. 
  Rozmazané vidění. 
  Zívání, sucho v ústech. 
  Průjem nebo zácpa.  
  Zvracení. 
  Přibývání na váze. 
  Pocení. 
 
Méně časté nežádoucí účinky, které se mohou vyskytnout až u 1 ze 100 pacientů, jsou: 
  Dočasné zvýšení krevního tlaku, nebo dočasné snížení, při kterém můžete mít závrať (pocit točení 
hlavy) nebo Vám může být na omdlení, když se náhle postavíte. 
  Zrychlený srdeční rytmus. 
  Omezení hybnosti, strnulost, třes, nekontrolovatelné pohyby úst a jazyka. 
  Rozšíření zornic. 
  Kožní vyrážky. 
  Svědění. 
  Pocit zmatenosti. 
  Halucinace (podivné vize a zvuky). 
  Neschopnost se vymočit (retence moči) nebo nekontrolovaný únik moči (močová inkontinence). 
  Pokud jste diabetik (máte cukrovku), můžete během užívání přípravku Parolex zaznamenat ztrátu 
kontroly hladiny cukru v krvi. Prosím, poraďte se se  svým lékařem o úpravě dávkování inzulínu 
nebo perorálních antidiabetik (ústy podávaných léků k léčbě cukrovky). 
 
Vzácné nežádoucí účinky, které se mohou vyskytnout až u 1 z 1000 pacientů, jsou: 
  Abnormální tvorba mléka u mužů a žen.  
  Pomalý srdeční rytmus.  
  Vliv na játra, který se projeví na hodnotách jaterních testů.  
  Panické záchvaty.  
  Hyperaktivní chování nebo překotné myšlenky (mánie).  
 

  Pocit odcizení a nepřirozeného vztahu k sobě a okolí (depersonalizace).  
  Pocit úzkosti.  
  Neodolatelné nutkání k pohybu nohama (syndrom neklidných nohou).  
  Bolest kloubů nebo svalů.  
  Zvýšená hodnota hormonu zvaného prolaktin v krvi.  
  Poruchy menstruace (včetně těžké nebo nepravidelné menstruace, krvácení mimo menstruaci, 
chybějící nebo opožděná menstruace). 
 
Velmi vzácné nežádoucí účinky, které se mohou vyskytnout až u 1 z 10 000 pacientů, jsou: 
  Kožní  vyrážka,  která  může  být  tvořená  puchýřky  a  vypadat  jako  malé  terčíky  (tmavá  skvrna  ve 
středu,  která  je  obklopená  světlejším  lemem  a  tmavým  okrajem)  a  která  se  nazývá  erythema 
multiforme. 
  Rozsáhlá vyrážka s puchýři a olupující se kůží, zvláště okolo úst, nosu, očí a genitálií (Stevens-
Johnsonův syndrom). 
  Rozsáhlá  vyrážka  s  puchýři  a  olupující  se  kůží  na  většině  povrchu  těla  (toxická  epidermální 
nekrolýza). 
  Problémy s játry, které mají za následek zežloutnutí kůže a očního bělma. 
  Syndrom nepřiměřené sekrece antidiuretického hormonu (SIADH), což je onemocnění, při kterém 
v těle  dochází  ke  zvýšení  množství  vody  a  snížení  koncentrace  sodíku  (soli)  následkem 
nesprávných chemických signálů. Pacienti s SIADH mohou mít závažné zdravotní problémy anebo 
také nemusí mít žádné příznaky. 
  Zadržování tekutin nebo vody (způsobující otoky rukou nebo nohou). 
  Citlivost na sluneční světlo. 
  Přetrvávající bolestivá erekce. 
  Snížený počet krevních destiček. 
  Krvácení do trávicího traktu. 
 
U  některých  pacientů  se  během  užívání  přípravku  Parolex  může  objevit  bzučení,  syčení,  pískání 
zvonění nebo jiné přetrvávající zvuky v uších (tinitus). 
 
U  pacientů,  kteří  užívají  tento  typ  léčivých  přípravků,  bylo  pozorováno  zvýšení  rizika  kostních 
zlomenin. 
 
 
Hlášení nežádoucích účinků  
Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři,  lékárníkovi  nebo 
zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v 
této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: 
Státní  ústav  pro  kontrolu  léčiv,  Šrobárova  48,  100  41  Praha  10,  webové  stránky: 
www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.  
Nahlášením  nežádoucích  účinků  můžete  přispět  k  získání  více  informací  o  bezpečnosti  tohoto 
přípravku. 
 
5. JAK PŘÍPRAVEK PAROLEX UCHOVÁVAT 
 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
Tento přípravek uchovávejte při teplotě do 30oC.  
 
 
 
 
 
 
Nepoužívejte  tento  přípravek  po  uplynutí  doby  použitelnosti  uvedené  na  krabičce  a  blistru  za 
Použitelné do:/EXP:.  Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Neužívejte tento přípravek, pokud si všimnete, že tablety změnily barvu. 
 
 

Nevyhazujte  žádné  léčivé  přípravky  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se  svého 
lékárníka,  jak  naložit  s  přípravky,  které  již  nepoužíváte.  Tato  opatření  pomáhají  chránit  životní 
prostředí. 
 
 
6. OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE 
 
Co Parolex obsahuje 
 
Léčivou  látkou  je  paroxetini  hydrochloridum  22,2  mg,  což  odpovídá  paroxetinum  20  mg  v  jedné 
potahované tabletě. 
Pomocnými  látkami  jsou  mannitol  (E421),  mikrokrystalická  celulóza,  kopovidon,  sodná  sůl 
karboxymethylškrobu  typ  A,  koloidní  bezvodý  oxid  křemičitý,  magnesium-stearát,  hypromelóza, 
mastek, oxid titaničitý (E171). 
 
Jak Parolex vypadá a co obsahuje toto balení 
PAROLEX 20 jsou bílé kulaté potahované tablety s půlicí rýhou na jedné straně a označené PX 20 na 
druhé straně. Tabletu lze rozdělit na stejné dávky. 
 
Obal: 
Buď: jednodávkový bezbarvý průhledný Al/PVC blistr, krabička. 
Nebo: PE kontejner s bezpečnostním PE uzávěrem, krabička. 
Velikost balení: 
20, 30, 60 a 100 potahovaných tablet 
 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
 
Držitel rozhodnutí o registraci  
HEXAL AG, Industriestraße 25, 83607 Holzkirchen, Německo  
 
Výrobce 
Salutas Pharma GmbH, Barleben, Německo  
LEK S.A., Varšava, Polsko 
Lek Pharmaceuticals d.d., Ljubljana, Slovinsko 
 
Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci: Sandoz 
s.r.o., Praha, office.cz@sandoz.com 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 16.5.2016 
 
 
 
10