Lék Vitamin E 100-zentiva 100MG

Kód SÚKL
0010430  
Název LP
Vitamin E 100-zentiva (100mg Cps Mol 30)
Cesta podání
Perorální podání (POR)
Léková forma
Měkká tobolka
Velikost balení
30
Síla
100MG
Typ balení
Obal na tablety
Účinné látky
Tocoferoli Alfa Acetas
ATC skupina
TOKOFEROL-ALFA (A11HA03)

Složení

  1. Tocoferoli Alfa Acetas – 100 MG
  2. Helianthi Oleum – PL MG
  3. Gelatina – PL MG
  4. Glycerolum 85% – PL MG
  5. Methylparabenum – PL MG
  6. Rubor Ponceau 4R – PL MG

Příbalová informace

 
 
sp.zn. sukls13814/2009, sukls13815/2009, sukls13816/2009 
 
Příbalová informace: informace pro uživatele 
 
Vitamin E 100-Zentiva 
Vitamin E 200-Zentiva 
Vitamin E 400-Zentiva 

měkké tobolky 
 
tocoferoli alfa acetas 
 
Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože 
obsahuje pro vás důležité údaje. 
Vždy  užívejte  tento  přípravek  přesně  v souladu  s příbalovou  informací  nebo  podle  pokynů  svého 
lékaře nebo lékárníka. 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. 

Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo 
lékárníkovi.  Stejně  postupujte  v  případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou  uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

Pokud  se  do  několika  dnů  nebudete  cítit  lépe  nebo  pokud  se  Vám  přitíží,  musíte  se  poradit 
s lékařem. 
  
Co naleznete v této příbalové informaci
 
1. 
Co je přípravek Vitamin E-Zentiva a k čemu se používá 
2. 
Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Vitamin E-Zentiva užívat 
3. 
Jak se přípravek Vitamin E-Zentiva užívá 
4. 
Možné nežádoucí účinky 
5. 
Jak přípravek Vitamin E-Zentiva uchovávat 
6. 
Obsah balení a další informace 
 
 
1. 
Co je přípravek Vitamin E-Zentiva a k čemu se používá 
 
Přípravek  Vitamin  E-Zentiva  má  významnou  úlohu  v  organismu.  Je  zapojen  do  oxidoredukčních 
pochodů  v rámci  metabolismu  základních  složek  buňky  a  stabilizuje  některé  hormony  a  enzymy. 
Zabraňuje vzniku toxických oxidačních produktů a vzniku volných kyslíkových radikálů, které působí 
škodlivě na organismus. 
 
Přípravek Vitamin E-Zentiva má široké použití při léčbě mnoha onemocnění. 
 
Bez porady s lékařem lze vitamin E užívat k předcházení jeho nedostatku a pro jeho silný antioxidační 
účinek na mnoho látek – při nadměrné fyzické zátěži a k podpoře imunitních pochodů. 
 
Po doporučení lékaře je určen: 

pacientům s poruchami výživy a vstřebávání, např. při nedostatečné výživě (jednostranná strava 
bez obsahu vitaminu E, podvýživa), stavech po operaci střev nebo žaludku, při onemocnění jater, 
při poruchách vstřebávání tuků a vitaminů rozpustných v tucích; 

jako doplňková léčba při poruchách plodnosti; 

jako doplňková léčba ke zmírnění obtíží během menstruace (snížení bolesti a krvácení); 

pro zlepšení některých potíží u žen v přechodu (návaly horka);  

pacientům  s  poruchami  nervové  a  svalové  tkáně,  s  neurologickými  degenerativními 
onemocněními (např. Alzheimerova choroba), svalovou ochablostí a zánětlivými degenerativními 
změnami kloubů a chrupavky u chronických revmatických onemocnění; 

 
 
 

k podpůrné léčbě při poruchách funkce žláz s vnitřním vylučováním (např. poruchy funkce štítné 
žlázy, hormonální poruchy funkce pohlavních žláz, mužská neplodnost); 

k prevenci arteriosklerózy (např. ischemická choroba srdeční, cévní onemocnění mozku); 
 
Přípravek mohou užívat dospělí, dospívající a děti od 3 let. 
Pokud se do několika dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. 
 
 
2. 
Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Vitamin E-Zentiva užívat 
 
Neužívejte přípravek Vitamin E-Zentiva: 

jestliže  jste  alergický(á)  na  vitamin  E  (tokoferol-alfa-acetát)  nebo  na  kteroukoli  další  složku 
tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6). 

u dětí do 3 let. 
 
Upozornění a opatření 
Před užitím přípravku Vitamin E-Zentiva se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem: 

pokud trpíte nedostatkem vitaminu K. 
 
Pouze na doporučení lékaře smí přípravek užívat: 
-  
těhotné a kojící ženy; 
-  
děti mladší 12 let. 
 
Další léčivé přípravky a přípravek Vitamin E-Zentiva 
Informujte  svého  lékaře  nebo  lékárníka  o  všech  lécích,  které  užíváte,  které  jste  v nedávné  době 
užíval(a) nebo které možná budete užívat. 
Užívání přípravku Vitamin E-Zentiva současně s léky snižujícími krevní srážlivost (antikoagulancia) 
zvyšuje jejich účinek. 
Přípravek Vitamin E-Zentiva může snižovat účinek vitaminu K. 
 
Bez doporučení lékaře neužívejte současně jiné přípravky s obsahem vitaminů a minerálů a jiné volně 
prodejné léky. 
 
Přípravek Vitamin E-Zentiva s jídlem, pitím a alkoholem 
Přípravek se užívá nejlépe po jídle, tobolky se bez rozkousání zapijí 200 ml tekutiny. 
 
Těhotenství, kojení a plodnost 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, smíte přípravek používat pouze na výslovné doporučení lékaře. Přesné 
dávkování určí vždy lékař. Dávka u těhotných a kojících žen ve věku 14 až 18 let nemá překročit 800 
mg denně, u těhotných a kojících žen starších 18 let 1 000 mg denně. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Přípravek  Vitamin  E-Zentiva  nemá  žádný  nebo  má  zanedbatelný  vliv  na  schopnost  řídit  nebo 
obsluhovat stroje. 
 
Přípravek  Vitamin  E-Zentiva  obsahuje  červené  barvivo  Ponceau  4R  a  methylparaben,  které 
mohou způsobit alergické reakce (pravděpodobně zpožděné)  
 
 
3. 
Jak se přípravek Vitamin E-Zentiva užívá 
 
Vždy  užívejte  tento  přípravek  přesně  v souladu  s příbalovou  informací  nebo  podle  pokynů  svého 
lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 

 
 
 
 
Pokud nedoporučí lékař jinak, dospělí a děti starší 12 let obvykle užívají 200-400 mg denně po jídle. 
Tato  denní  dávka  odpovídá  2  -  4  tobolkám  přípravku  Vitamin  E  100-Zentiva  nebo  1  -  2  tobolkám 
přípravku  Vitamin  E  200-Zentiva  nebo jedné  tobolce  přípravku  Vitamin  E 400-Zentiva.  Tobolky  se 
bez rozkousání zapijí 200 ml tekutiny. 
 
U dětí mladších 12 let určí dávkování vždy lékař. 
 
V dávce  200  mg  denně  je  možno  přípravek  užívat  dlouhodobě.  Tato  dávka  odpovídá  2  tobolkám 
přípravku Vitamin E 100-Zentiva nebo jedné tobolce přípravku Vitamin E 200-Zentiva.  
V dávce 400 mg (odpovídá 4 tobolkám přípravku Vitamin E 100-Zentiva nebo 2 tobolkám přípravku 
Vitamin E 200-Zentiva nebo jedné tobolce přípravku Vitamin E 400-Zentiva) denně je po 2 měsících 
nutná 1 – 2 měsíční přestávka. Po uplynutí této doby je možno přípravek užívat další 2 měsíce. 
Pokud užíváte na doporučení lékaře dlouhodobě vysoké dávky přípravku Vitamin E-Zentiva nebo při 
používání u dětí, Vám (nebo Vašemu dítěti) může lékař upravovat dávkování podle hodnot vitaminu E 
v krvi. 
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Vitamin E-Zentiva, než jste měl(a) 
Dojde-li  k  předávkování  nebo  náhodnému  požití  většího  množství  přípravku  dítětem,  poraďte  se  s 
lékařem. 
Při předávkování se mohou objevit zažívací potíže. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Vitamin E-Zentiva 
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou tobolku. 
 
Máte-li  jakékoli  další  otázky  týkající  se  užívání  tohoto  přípravku,  zeptejte  se  svého  lékaře  nebo 
lékárníka. 
 
 
4. 
Možné nežádoucí účinky 
 
Podobně  jako  všechny  léky,  může  mít  i  tento  přípravek  nežádoucí  účinky,  které  se  ale  nemusí 
vyskytnout u každého. 
Přípravek je obvykle dobře snášen, pokud je dodržováno doporučené dávkování. Při užívání vysokých 
dávek (1 g denně) se mohou vyskytnout zažívací potíže, jako jsou bolest břicha a průjem, pocit únavy 
a slabosti, zvýšené hodnoty cholesterolu. 
 
Hlášení nežádoucích účinků  
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:  
Státní ústav pro kontrolu léčiv  
Šrobárova 48  
100 41 Praha 10  
webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek  
Nahlášením  nežádoucích  účinků  můžete  přispět  k získání  více  informací  o  bezpečnosti  tohoto 
přípravku. 
 
 
5. 
Jak přípravek Vitamin E-Zentiva uchovávat 
 
Uchovávejte při teplotě do 25 °C. 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu (krabička, etiketa) za 
zkratkou „EXP“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 

 
 
 
Nevyhazujte  žádné  léčivé  přípravky  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se svého 
lékárníka,  jak  naložit  s přípravky,  které  již  nepoužíváte.  Tato  opatření  pomáhají  chránit  životní 
prostředí
 
 
6. 
Obsah balení a další informace 
 
Co přípravek Vitamin E-Zentiva obsahuje 
Léčivou látkou je tocoferoli alfa acetas. 
Vitamin E 100-Zentiva:  Jedna měkká tobolka obsahuje tocoferoli alfa acetas 100 mg. 
Vitamin E 200-Zentiva:  Jedna měkká tobolka obsahuje tocoferoli alfa acetas 200 mg. 
Vitamin E 400-Zentiva:  Jedna měkká tobolka obsahuje tocoferoli alfa acetas 400 mg. 
Pomocnými látkami jsou slunečnicový olej 
Obal tobolky:  želatina, glycerol 85%, methylparaben, Ponceau 4R (E124). 
 
Jak přípravek Vitamin E-Zentiva vypadá a co obsahuje toto balení 
Popis přípravku: červené měkké oválné želatinové tobolky. 
Velikost balení:  
30 tobolek po 100 mg. 
30 tobolek po 200 mg. 
20 nebo 30 tobolek po 400 mg. 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení
 
Držitel rozhodnutí o registraci 
Zentiva, a.s., Einsteinova 24, 851 01, Bratislava, Slovenská republika. 
 
Výrobce 
Saneca Pharmaceuticals a.s., Nitrianska 100, 920 27, Hlohovec, Slovenská republika 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 2.3.2016.