Lék Ftorafur 400MG

Kód SÚKL
0010407  
Název LP
Ftorafur (400mg Cps Dur 100)
Cesta podání
Perorální podání (POR)
Léková forma
Tvrdá tobolka
Velikost balení
100
Síla
400MG
Typ balení
Obal na tablety
Účinné látky
Tegafurum
ATC skupina
TEGAFUR (L01BC03)

Složení

  1. Tegafurum – 400 MG
  2. Acidum Stearicum 95% – PL MG
  3. Titanii Dioxidum – PL PC
  4. Flavum Quinolini – PL PC
  5. Ferri Oxidum Rubrum – PL PC
  6. Gelatina – 100 PC
  7. Titanii Dioxidum – PL PC
  8. Flavum Quinolini – PL PC
  9. Rubor Ponceau 4R – PL PC
  10. Gelatina – 100 PC

Příbalová informace


sp.zn. sukls183271/2009 
 
Příbalová informace: Informace pro uživatele 
 
Ftorafur 
400 mg, tvrdé tobolky 
tegafurum 
 
Přečtěte  si  pozorně  celou  příbalovou  informaci  dříve,  než  začnete  tento  přípravek  užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité informace.
 

Ponechte si tuto příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

Tento  přípravek  byl  předepsán  výhradně  Vám.  Nedávejte  jej  žádné  další  osobě.  Mohl  by  jí 
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte i v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4. 
 
Co naleznete v této příbalové informaci: 
1. 
Co je přípravek Ftorafur a k čemu se používá 
2. 
Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Ftorafur užívat 
3. 
Jak se přípravek Ftorafur užívá 
4. 
Možné nežádoucí účinky 
5. 
Jak přípravek Ftorafur uchovávat 
6. 
Obsah balení a další informace 
 
 
1. 

Co je přípravek Ftorafur a k čemu se používá 
 
Přípravek Ftorafur obsahuje léčivou látku tegafur. Patří do pyrimidinové skupiny léčivých přípravků 
známých jako cytostatika, která zabraňují růstu nádorových buněk. 
 
Ftorafur se používá k léčbě rakoviny konečníku, tlustého střeva a prsu, stejně jako rakoviny žaludku 
a některých typů mozkových nádorů. 
 
 
2. 
Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Ftorafur užívat 
 
Neužívejte přípravek Ftorafur 

  jestliže  jste  alergický(á)  na  tegafur  nebo  na  kteroukoli  další  složku  tohoto přípravku  (uvedenou 
v bodě 6), 
  v konečné fázi nemoci, 
  jestliže se u vás objevilo akutní krvácení, 
  jestliže máte nízký počet bílých krvinek, 
  jestliže máte nízký počet krevních destiček, 
  jestliže je váš organismus vykazuje  pokročilou celkovou sešlost organismu spojenou s výraznou 
tělesnou slabostí (kachexie), 
  po vysokých dávkách záření, 
  jestliže máte poruchy funkce jater a ledvin, 
  jestliže jste těhotná. 
 
 
1/5 Upozornění a opatření 
Aby  se  předešlo  možným  projevům  toxicity  souvisejícími  s  léčbou  přípravkem  Ftorafur,  budete 
během léčby pečlivě sledován(a). Bude pravidelně kontrolován Váš krevní obraz.  
Pokud se příznaky toxicity objeví, bude léčba okamžitě přerušena. 
 
Děti a dospívající 
 
Bezpečnost a účinnost tegafuru u dětí nebyla stanovena. Proto nemá být dětem podáván.  
 
Další léčivé přípravky a Ftorafur 
Informujte  svého  lékaře  nebo  lékárníka  o  všech  lécích,  které  užíváte,  které  jste  v nedávné  době 
užíval(a)  nebo  které  možná  budete  užívat.  Toto  je  mimořádně  důležité,  protože  užívání  více  než 
jednoho léku ve stejnou dobu může zesílit nebo zeslabit účinek léků. Informujte svého lékaře, pokud 
užíváte některý z následujících léků: 
  léky, které mají tlumivý účinek na kostní dřeň (např. jiné protinádorové léky); 
  fenytoin (lék používaný k léčbě křečí nebo třesu); 
  sorivudin (antivirotikum). 
 
Informujte svého lékaře, pokud podstupujete radioterapii. 
 
Kombinace Ftorafuru s jinými protinádorovými léky zvyšuje protinádorový účinek, stejně jako riziko 
útlumu  kostní  dřeně.  Léčba  Ftorafurem  může  změnit  hodnoty  některých  laboratorních  vyšetření. 
Mohou  být  zvýšeny  hodnoty  alkalické  fosfatázy,  sérových  transamináz,  sérového  bilirubinu 
a laktátdehydrogenázy.  Vylučování  5-hydroxyindoloctové  kyseliny  v  moči  může  být  zvýšeno. 
Plazmatický albumin může být snížen. 
 
Těhotenství, kojení a plodnost 
Pokud  jste  těhotná  nebo  kojíte,  domníváte  se,  že  můžete  být  těhotná,  nebo  plánujete  otěhotnět, 
poraďte  se  se  svým  lékařem  nebo  lékárníkem  dříve,  než  začnete  tento  přípravek  užívat.  
 
Ftorafur nemá být používán během těhotenství (viz bod Neužívejte přípravek Ftorafur).  
Během léčby přípravkem Ftorafur se kojení nedoporučuje. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
 
Ftorafur může mít vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje. Pokud se u Vás projeví závratě, ospalost 
nebo poruchy srdeční frekvence, nesmíte řídit nebo obsluhovat stroje. 
 
Přípravek Ftorafur obsahuje barvivo Ponceau 4R 
Barvivo Ponceau 4R (E 124) může způsobit alergické reakce. 
 
 
3. 
Jak se přípravek Ftorafur užívá 
 
Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se 
se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Váš lékař Vám řekne, jakou dávku přípravku budete potřebovat, kdy ji máte užívat a jak dlouho bude 
léčba  trvat.  Dávku  přípravku  Ftorafur  určí  Váš  lékař.  Váš  lékař  může  snížit  dávku,  pokud 
se vyskytnou příliš závažné nežádoucí účinky.  
 
Tobolky  je  třeba  užívat  před  jídlem,  v případě  potřeby  ve  vzpřímené  poloze,  a  to  s dostatečným 
množstvím vody, kyselá ovocná šťáva není vhodná. Tobolku nekousejte. 
 
Dospělí  
Ftorafur  je  obvykle  užíván  v dávce  1600-2400  mg  (4-6  tobolek)  denně,  rozděleně  do  dvou  dílčích 
dávek každých 12 hodin nebo do 3-4 dílčích dávek po dobu 5 dnů, poté většinou následuje třítýdenní 
 
2/5 

přestávka. Celková léčebná dávka se pohybuje v rozmezí 30-40 g. 
 
Starší pacienti  
Vzhledem  k větší  pravděpodobnosti  výskytu  poruchy  funkce  ledvin  související  s věkem  může  být 
u starších pacientů léčených přípravkem Ftorafur v některých případech nutné snížení dávky. 
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Ftorafur, než jste měl(a) 
Jestliže jste užil(a) více tobolek, než jste měl(a), kontaktujte ihned svého lékaře!  
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Ftorafur 
Neužívejte dvojnásobnou dávku, abyste doplnil(a) vynechanou dávku. Další den se vraťte ke svému 
obvyklému dávkování. 
 
 
4. 
Možné nežádoucí účinky 
 
Podobně  jako  všechny  léky  může  mít  i  tento  přípravek  nežádoucí  účinky,  které  se  ale  nemusí 
vyskytnout u každého.   
 
Všeobecně jsou tobolky výrazně lépe snášeny než injekce. 
 
Byly hlášeny následující nežádoucí účinky: 
 
Velmi časté (mohou postihnout více než 1 z 10 pacientů): 
  potlačení krvotvorné funkce kostní dřeně (myelosuprese), chudokrevnost (anémie), snížený počet 
krevních  destiček  (trombocytopenie),  nedostatek  určité  skupiny  bílých  krvinek  (leukopenie, 
neutropenie) 
  pocit  na  zvracení,  zvracení,  průjem,  vodnaté  stolice,  nechutenství,  zánět  sliznice  dutiny  ústní 
(stomatitida), bolest břicha 
  tělesná slabost (astenie) 
  zvýšení  některých  jaterních  enzymů  v  krvi  (alkalická  fosfatáza,  alaninaminotransferáza  (ALT), 
aspartátaminotrasferáza (AST)) 
 
Časté (mohou postihnout až 1 z 10 pacientů) 
  kvasinkové onemocnění (moučnivka) 
  dehydratace, celková sešlost spojená s výraznou slabostí organismu (kachexie)  
  změny chuti, ztráta chuti, ospalost, závratě, nespavost, deprese, pocity mravenčení 
  slzení,  zánět  spojivek,  světloplachost,  zhoršení  vidění,  nekontrolované  pohyby  očí  (nystagmus), 
dvojité vidění (diplopie), zúžení (stenóza) slzného kanálku, oční změny 
  otoky nohou a kotníků z důvodu nadměrného zadržování tekutin (periferní otoky) 
  zánět povrchových žil s tvorbou krevních sraženin uvnitř žíly (tromboflebitida)  
  dušnost, zhoršení kašle, zánět jazyka (glositida), zánět hltanu (faryngitida) 
  zácpa,  plynatost,  křeče,  poruchy  trávení,  zánět  sliznice,  zánět  jícnu,  sucho  v  ústech,  říhání, 
neprůchodnost střev 
  poruchy jater  
  vypadávání  vlasů  (alopecie),  vyrážka,  zánětlivé  onemocnění  kůže  spojené  s jejím  odlupováním 
(exfoliativní  dermatitida),  vysušení  a  popraskání  kůže,  citlivost  kůže  na  sluneční  světlo, 
pigmentace  kůže,  hnědé  skvrny  na  kůži  kolem  kotníku  (venózní  pigmentace),  svědění,  pocení, 
poškození nehtů 
  horečka, bolest hlavy, malátnost, zimnice, bolest  
  úbytek tělesné hmotnosti 
 
Méně časté (mohou postihnout až 1 ze 100 pacientů) 
  infekce, otrava krve (sepse) 
 
3/5 

  poruchy srdečního rytmu (arytmie), městnavé srdeční selhání, srdeční infarkt, srdeční zástava 
  ucpání plicní tepny (plicní embolie) 
  zánět žaludku nebo střev, perforace střeva 
  poruchy funkce ledvin, zadržování (retence) moči, krev v moči 
  impotence 
 
Vzácné (mohou postihnout až 1 z 1 000 pacientů) 
  příznaky zánětu bílé hmoty mozku (leukoencefalitida) 
  zánět plic (intersticiální pneumonie) 
  poškození jater (akutní hepatitida) 
  únava 
 
Velmi vzácné (mohou postihnout až 1 z 10 000 pacientů) 
  závažné poruchy krvetvorby (pancytopenie, agranulocytóza) 
  nedokrevnost srdce (ischemie myokardu, angina pectoris) 
  zápal plic 
  akutní  zánět  slinivky  břišní,  žaludeční/dvanáctníkový  vřed,  tvorba  vředů  a  krvácení  v trávicím 
(gastrointestinální)  systému,  zánět  střev  (enterokolitida),  ochabnutí  střev  (paralytický  ileus), 
hromadění tekutiny v břišní dutině (ascites), zánět tlustého střeva (ischemická kolitida) 
  alergické poškození jater (hypersenzitivní reakce), chronické selhání jater 
  akutní selhání ledvin, nefrotický syndrom (onemocnění ledvin), únik moči (inkontinence) 
  
Frekvence následujících nežádoucích účinků není známa (nelze odhadnout z dostupných údajů):  
  anafylaxe (závažná alergická reakce) a celkové alergické reakce 
  dezorientace, zmatenost, euforie 
  akutní cerebelární syndrom (který by mohl přetrvávat i po přerušení léčby)  
  letargie, slabost  
  krvácení z nosu  
  tuhnutí a tvrdnutí tkáně uvnitř nebo vně jater, zánět žlučníku (akalkulózní cholecystitida)  
 
Hlášení nežádoucích účinků  
Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo  lékárníkovi. 
Stejně  postupujte  v případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou  uvedeny  v této  příbalové 
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: 
Státní ústav pro kontrolu léčiv 
Šrobárova 48 
100 41 Praha 10 
Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek 
  
Nahlášením  nežádoucích  účinků  můžete  přispět  k získání  více  informací  o  bezpečnosti  tohoto 
přípravku.  
 
 
5. 
Jak přípravek Ftorafur uchovávat 
 
Uchovávejte při teplotě do 25 °C.  
Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.  
 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za Použitelné do:. 
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
 
4/5 


Nevyhazujte  žádné  léčivé  přípravky  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se  svého 
lékárníka,  jak  naložit  s  přípravky,  které  již  nepoužíváte.  Tato  opatření  pomáhají  chránit  životní 
prostředí. 
 
 
6. 
Obsah balení a další informace 
 
Co přípravek Ftorafur obsahuje 
Léčivou látkou je tegafurum.  
Jedna tvrdá tobolka obsahuje tegafurum 400 mg. 
 
Pomocné látky jsou kyselina stearová 95%; a složky tvrdé tobolky:  
  tělo  tobolky:  chinolinová  žluť  (E  104),  červený  oxid  železitý  (E  172),  oxid  titaničitý  (E  171), 
želatina;  
  víčko tobolky: Ponceau 4R (E 124), chinolinová žluť (E 104), oxid titaničitý (E 171), želatina. 
 
Jak přípravek Ftorafur vypadá a co obsahuje toto balení 
Tvrdé želatinové tobolky se žlutým tělem a oranžovým víčkem obsahující bílý prášek.  
 
100 tvrdých tobolek v bílé HDPE lahvičce s LDPE pojistným uzávěrem (Snap-off víčko), krabička. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
JSC GRINDEKS 
Krustpils St. 53 
LV-1057 Riga 
Lotyšsko 
 
Datum poslední revize textu:  
9.4.2014 
 
5/5