Lék Mirzaten 30MG

Kód SÚKL
0010365  
Název LP
Mirzaten (30mg Tbl Flm 500)
Cesta podání
Perorální podání (POR)
Léková forma
Potahovaná tableta
Velikost balení
500
Síla
30MG
Typ balení
Obal na tablety
Účinné látky
Mirtazapinum Hemihydricum
ATC skupina
MIRTAZAPIN (N06AX11)

Složení

 1. Mirtazapinum Hemihydricum – 31,02 MG
 2. Mirtazapinum – 30 MG
 3. Cellactosum – PL MG
 4. Carboxymethylamylum Natricum A – PL MG
 5. Maydis Amylum Pregelificatum – PL MG
 6. Silica Colloidalis Anhydrica – PL MG
 7. Magnesii Stearas – PL MG
 8. Hypromellosum – PL MG
 9. Titanii Dioxidum – PL MG
 10. Ferri Oxidum Flavum – PL MG
 11. Ferri Oxidum Rubrum – PL MG
 12. Talcum – PL MG
 13. Macrogolum 6000 – PL MG

Příbalová informace

 
 
sp.zn. sukls121922/2015 
 
Příbalová informace: informace pro pacienta 
 
Mirzaten 30 mg 
Mirzaten 45 mg 

potahované tablety 
mirtazapinum 
 
 
Přečtěte  si  pozorně  celou  příbalovou  informaci  dříve,  než  začnete  tento  přípravek  užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

Tento  přípravek  byl  předepsán  výhradně  Vám.  Nedávejte  jej  žádné  další  osobě.  Mohl  by  jí 
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4. 
 
Co naleznete v této příbalové informaci 
1. 
Co je přípravek Mirzaten a k čemu se používá 
2. 
Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Mirzaten užívat 
3. 
Jak se přípravek Mirzaten užívá 
4. 
Možné nežádoucí účinky 
5. 
Jak přípravek Mirzaten uchovávat 
6. 
Obsah balení a další informace 
 
 
1. 

Co je přípravek Mirzaten a k čemu se používá 
 
Přípravek Mirzaten patří do skupiny léků označovaných jako antidepresiva. 
Přípravek Mirzaten je určen k léčbě deprese. 
 
Přípravek Mirzaten začíná účinkovat po 1 až 2 týdnech. První známky zlepšení můžete pocítit až po 
2 až 4 týdnech. Jestliže se nezačnete cítit lépe nebo se budete cítit hůře po 2 až 4 týdnech léčby, sdělte 
to svému lékaři. Více informací naleznete v bodě 3 v části „Kdy můžete očekávat zlepšení“. 
 
 
2. 
Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Mirzaten užívat 
 
Neužívejte přípravek Mirzaten: 

jestliže  jste  alergický(á)  na  mirtazapin  nebo  na  kteroukoli  další  složku  tohoto  přípravku 
(uvedenou v bodě 6). Pokud je to Váš případ, musíte to sdělit svému lékaři dříve, než začnete 
přípravek Mirzaten užívat. 

jestliže  užíváte  nebo  jste  v  nedávné  době  užíval(a)  (během  minulých  dvou  týdnů)  léčivé 
přípravky nazývané inhibitory monoaminooxidázy (MAO). 
 
Upozornění a opatření 
Před užitím přípravku Mirzaten se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Zvláštní opatrnosti při užití přípravku Mirzaten je zapotřebí 
Děti a dospívající 
Přípravek Mirzaten by neměli běžně užívat děti a dospívající do 18 let, jelikož nebyla prokázána jeho 
účinnost.  Měli  byste  také  vědět,  že  u pacientů  do  18  let,  kteří  se  léčí  některým  z  této  skupiny 
přípravků,  je  zvýšené  riziko  výskytu  nežádoucích  účinků,  jako  jsou  pokusy  o  sebevraždu, 
 
 
 
sebevražedné myšlenky a  nepřátelské jednání (převážně agresivita, vzdorovité chování a hněv). Váš 
lékař přesto může přípravek Mirzaten pacientům do 18 let předepsat, pokud usoudí, že to je v jejich 
nejlepším  zájmu.  Pokud  lékař  předepsal  přípravek  Mirzaten  pacientovi  do  18  let  a  chcete  se  o  tom 
poradit,  navštivte,  prosím,  znovu  svého  lékaře.  Jestliže  se  u  pacientů  do  18  let,  kteří  jsou  léčeni 
přípravkem  Mirzaten,  rozvine  nebo  zhorší  některý  z výše  uvedených  příznaků,  měli  byste  o  tom 
informovat  svého  lékaře.  Rovněž  dlouhodobé  bezpečnostní  účinky  přípravku  Mirzaten  ve  vztahu 
k dalšímu růstu, dospívání a rozvoji poznání a chování nebyly dosud v této věkové skupině prokázány. 
Navíc byl v této věkové skupině při léčbě mirtazapinem častěji než u dospělých pozorován významný 
nárůst tělesné hmotnosti. 
 
Sebevražedné myšlenky a zhoršení Vaší deprese 
Jestliže  trpíte  depresí,  můžete  někdy  uvažovat  o  sebepoškození  nebo  sebevraždě.  Tyto  myšlenky  se 
mohou projevit častěji v době, kdy poprvé začínáte užívat antidepresiva. Trvá totiž určitou dobu, než 
tyto přípravky začnou působit, obvykle přibližně dva týdny, ale někdy i déle. 
Může být pravděpodobnější, že začnete uvažovat o sebepoškození nebo sebevraždě: 

jestliže se u Vás již v minulosti vyskytly myšlenky na sebepoškození nebo sebevraždu. 

jestliže  jste  mladý  dospělý.  Informace  z klinických  studií  ukazují  na  zvýšené  riziko 
sebevražedného  chování  u  mladých  dospělých  (mladších  25  let)  s psychiatrickými 
onemocněními, kteří byli léčeni antidepresivy. 
Pokud se u Vás kdykoli vyskytnou myšlenky na sebepoškození nebo na sebevraždu, vyhledejte ihned 
svého lékaře nebo nejbližší nemocnici. 
Možná  bude  užitečné,  když  řeknete  blízkému  příteli  nebo  příbuznému,  že  máte  deprese 
a požádáte  ho,  aby  si  přečetl  tuto  příbalovou  informaci.  Možná  byste  je  mohl(a)  požádat,  aby  Vám 
řekli,  pokud  si  budou  myslet,  že  se  Vaše  deprese  zhoršuje  nebo  budou-li  znepokojení  změnami  ve 
Vašem chování. 
 
Rovněž věnujte zvláštní pozornost u přípravku Mirzaten 

jestliže máte nebo jste někdy měl(a) některé z následujících stavů: 
Pokud jste to již neudělal(a), řekněte Vašemu lékaři o těchto stavech dříve, než začnete užívat 
přípravek Mirzaten. 

záchvaty  (epilepsie).  Pokud  se  u  Vás  vyskytnou  záchvaty  nebo  Vaše  záchvaty  budou 
častější, přestaňte užívat přípravek Mirzaten a okamžitě kontaktujte svého lékaře; 

onemocnění  jater,  včetně  žloutenky.  Pokud  se  žloutenka  objeví,  přestaňte  užívat 
přípravek Mirzaten a okamžitě kontaktujte svého lékaře; 

onemocnění ledvin

onemocnění srdce nebo nízký krevní tlak

schizofrenie.  Pokud  se  psychotické  příznaky,  jako  jsou  paranoidní  myšlenky,  stanou 
častějšími nebo závažnějšími, ihned kontaktujte svého lékaře; 

bipolární  afektivní  porucha  (střídání  období  nadměrné/přílišné  aktivity  a  depresivní 
nálady). Pokud se začnete cítit nadměrně aktivně a vybuzeně, přestaňte užívat přípravek 
Mirzaten a okamžitě kontaktujte svého lékaře; 

cukrovka/diabetes  (může  být  třeba  upravit  Vaši  dávku  inzulínu  nebo  dalších 
antidiabetických přípravků); 

oční onemocnění, jako je zvýšený nitrooční tlak (zelený oční zákal, glaukom); 

problémy s močením, které mohou být způsobeny zvětšenou prostatou; 

určité  typy  srdečních  onemocnění,  které  mohou  měnit  Váš  srdeční  rytmus,  nedávný 
srdeční záchvat, srdeční selhání nebo užívání léků, které mohou měnit srdeční rytmus. 

pokud se objeví příznaky infekce, jako je nevysvětlitelná vysoká horečka, bolesti v krku, vřídky 
v ústech. 
Přestaňte užívat přípravek Mirzaten a konzultujte okamžitě s Vaším lékařem vyšetření krve. Ve 
vzácných  případech  mohou  být  tyto  příznaky  známkami  poruch  produkce  krevních  buněk 
v kostní dřeni. I když vzácně, mohou se tyto příznaky nejčastěji objevit po 4-6 týdnech léčby. 

pokud jste starší pacient. Můžete být více vnímavý k nežádoucím účinkům antidepresiv. 
 
Další léčivé přípravky a přípravek Mirzaten 
Informujte  svého  lékaře  nebo  lékárníka  o  všech  lécích,  které  užíváte,  které  jste  v  nedávné  době 
 
 
 
užíval(a) nebo které možná budete užívat. 
 
Neužívejte přípravek Mirzaten 
v kombinaci s: 

inhibitory monoaminooxidázy (inhibitory MAO). Také neužívejte přípravek Mirzaten během 
dvou  týdnů  od  ukončení  léčby  inhibitory  MAO.  Pokud  přestanete  užívat  přípravek  Mirzaten, 
neužívejte inhibitory MAO během následujících dvou týdnů. 
Příklady inhibitorů MAO jsou moklobemid, tranylcypromin (oba jsou antidepresiva) a selegilin 
(používán při Parkinsonově chorobě). 
 
Buďte opatrní 
při užívání přípravku Mirzaten v kombinaci s: 

antidepresivy,  jako  jsou  SSRI,  venlafaxin  a  L-tryptofan  nebo  triptany  (užívané  k  léčbě 
migrény), tramadolem (lék proti bolesti), linezolidem (antibiotikum), lithiem (užívané k léčbě 
některých psychiatrických stavů), methylenovou modří (používá se při léčbě vysokých hladin 
methemoglobinu v krvi) a přípravky s obsahem třezalky tečkované – Hypericum perforatum 
(rostlinný prostředek proti depresi). Ve velmi vzácných případech může sám přípravek Mirzaten 
nebo  přípravek  Mirzaten  v  kombinaci  s  těmito  léčivými  přípravky,  vést  k  takzvanému 
serotoninovému  syndromu.  Některé  příznaky  tohoto  syndromu  jsou:  nevysvětlitelná  horečka, 
pocení,  zrychlení  srdeční  činnosti,  průjem,  (nekontrolovatelné)  stahy  svalstva,  třesavka, 
nadměrně  zvýšené  reflexy,  neklid,  změny  nálad  a  bezvědomí.  Pokud  se  u  Vás  objevila 
kombinace těchto příznaků, sdělte to okamžitě svému lékaři. 

antidepresivem  nefazodon.  Může  zvýšit  koncentraci  přípravku  Mirzaten  ve  Vaší  krvi. 
Informujte lékaře, pokud užíváte tento lék. Může být třeba snížit dávku přípravku Mirzaten a po 
ukončení užívání nefazodonu, opět zvýšit dávku přípravku Mirzaten. 

přípravky proti úzkosti a nespavosti jako jsou benzodiazepiny; 

přípravky proti schizofrenii jako je olanzapin; 

přípravky proti alergiím jako je cetirizin; 

přípravky proti silné bolesti jako je morfin. 
V  kombinaci  s  těmito  přípravky  může  přípravek  Mirzaten  zvýšit  ospalost  navozenou  těmito 
přípravky. 

léky proti infekci: přípravky k léčbě bakteriálních infekcí (jako je erythromycin), přípravky pro 
léčbu plísňových infekcí (jako je ketokonazol) a HIV/AIDS (jako jsou inhibitory HIV proteázy) 
léky na žaludeční vředy (jako je cimetidin). 
V kombinaci s přípravkem Mirzaten, mohou tyto léčivé přípravky zvýšit koncentraci přípravku 
Mirzaten v krvi. Informujte svého lékaře, pokud užíváte tento léčivý přípravek. Může být třeba 
snížit dávku přípravku Mirzaten a po ukončení užívání cimetidinu opět zvýšit dávku přípravku 
Mirzaten. 

léky proti epilepsii, jako je karbamazepin a fenytoin; 

léky proti tuberkulóze, jako je rifampicin. 
V  kombinaci  s  přípravkem  Mirzaten  mohou  tyto  přípravky  snížit  koncentraci  přípravku 
Mirzaten  v  krvi.  Informujte  svého  lékaře,  pokud  užíváte  některý  z  těchto  léčivých  přípravků. 
Může být třeba zvýšit dávku přípravku Mirzaten a po ukončení užívání těchto léků opět snížit 
dávku přípravku Mirzaten. 

léky pro prevenci krevní srážlivosti, jako je warfarin. 
Přípravek Mirzaten může zvýšit účinek warfarinu v krvi. Informujte svého lékaře, pokud užíváte 
tento přípravek. V případě společného užívání s tímto přípravkem je doporučeno, aby Váš lékař 
pečlivě sledoval Vaše krevní testy. 
 
Přípravek Mirzaten s jídlem, pitím a alkoholem 
Můžete se cítit ospalý(á), pokud pijete alkohol a zároveň užíváte přípravek Mirzaten. 
Během léčby přípravkem Mirzaten nepijte alkoholické nápoje. 
Můžete užívat přípravek Mirzaten s jídlem i nezávisle na jídle. 
 
Těhotenství, kojení a plodnost 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
 
 
 
 
Omezená  zkušenost  s  podáváním  přípravku  Mirzaten  těhotným  ženám  nenaznačuje  zvýšení  rizika. 
Nicméně je nutná opatrnost, pokud je užíván během těhotenství. 
Pokud užíváte přípravek Mirzaten do porodu nebo krátce před porodem, mělo by být Vaše dítě pod 
dohledem vzhledem k možným nežádoucím účinkům. 
Užívání podobných látek (tzv. SSRI) během těhotenství může u dětí zvýšit riziko výskytu závažného 
zdravotního  stavu,  tzv.  perzistující  plicní  hypertenze  novorozenců  (PPHN),  který  se  projevuje 
zrychleným dýcháním a promodráním kůže. Tyto příznaky se obvykle projeví během prvních 24 hodin 
po porodu. Pokud tyto příznaky zpozorujete u svého dítěte, okamžitě kontaktujte lékaře. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Přípravek  Mirzaten  může  snížit  Vaši  pozornost  a  schopnost  koncentrace.  Ujistěte  se,  že  tyto  Vaše 
schopnosti  nejsou  ovlivněny,  než  začnete  řídit  dopravní  prostředek  nebo  obsluhovat  stroje.  Jestliže 
lékař  předepíše  přípravek  Mirzaten  pacientovi  mladšímu  18  let,  ujistěte  se,  že  jeho  pozornost 
a schopnost  koncentrace  nejsou  ovlivněny  předtím,  než  se  stane  účastníkem  dopravního  provozu 
(např. na jízdním kole). 
 
Přípravek Mirzaten obsahuje laktosu 
Jestliže jste byl(a) lékařem informován(a), že trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, informujte svého 
lékaře dříve, než začnete tento léčivý přípravek užívat. 
 
 
3. 

Jak se přípravek Mirzaten užívá 
 
Vždy  užívejte  tento  přípravek  přesně  podle  pokynů  svého  lékaře  nebo  lékárníka.  Pokud  si  nejste 
jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Kolik užívat 
Doporučená počáteční dávka je 15 nebo 30 mg každý den. 
Váš lékař Vám může po několika dnech 
tuto dávku zvýšit na hodnotu, která je pro Vás nejvhodnější (mezi 15 až 45 mg za den). 
 
Přípravek Mirzaten o síle 15 mg není na trhu k dispozici. Pro toto dávkování jsou na trhu k dispozici 
jiné přípravky obsahující mirtazapin. 
 
Dávkování je obvykle stejné pro všechny věkové skupiny. Nicméně pokud jste starší pacient(ka) nebo 
pokud máte onemocnění ledvin nebo jater, Váš lékař může dávku upravit. 
 
Kdy užívat přípravek Mirzaten 
Užívejte přípravek Mirzaten každý den ve stejný čas. 
Nejlépe užívejte přípravek Mirzaten v jedné denní dávce večer před spaním. Nicméně, Váš lékař Vám 
může doporučit rozdělit dávku přípravku Mirzaten  - jednou ráno a jednou večer před spaním. Vyšší 
dávka by měla být podána před spaním. 
Tablety jsou určeny k podávání ústy, měly by se spolknout celé, bez rozkousání a zapít vodou nebo 
džusem. 
 
Kdy můžete očekávat zlepšení 
Obvykle přípravek Mirzaten začíná působit za jeden až dva týdny a po dvou až čtyřech týdnech léčby 
se můžete začít cítit lépe. 
Je  důležité  hovořit  se  svým  lékařem  o  účincích  přípravku  Mirzaten  během  prvních  několika  týdnů 
léčby. 
Po  2  až  4  týdnech  užívání  přípravku  Mirzaten  si  pohovořte  se svým  lékařem,  jak  na  Vás  přípravek 
působí. 
Pokud se stále necítíte lépe, může Vám Váš lékař předepsat vyšší dávku. V tomto případě si po dalších 
2 až 4 týdnech opět pohovořte se svým lékařem. 
Budete  potřebovat  užívat  přípravek  Mirzaten,  dokud  Vaše  příznaky  deprese  nezmizí,  obvykle  4  až 
6 měsíců. 
 
 
 
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Mirzaten, než jste měl(a) 
Pokud  jste  Vy,  nebo  někdo  jiný,  užil(a)  více  přípravku  Mirzaten,  než  jste  měl(a),  zavolejte  ihned 
lékaře. 
Nejpravděpodobnější známky předávkování přípravkem Mirzaten (bez kombinace s jinými léčivými 
přípravky  nebo  alkoholem)  jsou  ospalost,  dezorientace  a  zrychlená  srdeční  činnost.  Příznaky 
možného  předávkování  mohou  zahrnovat  změny  ve  Vašem  srdečním  rytmu  (rychlý,  nepravidelný 
srdeční  tep)  a/nebo  mdloby,  což  mohou  být  příznaky  život  ohrožujícího  stavu  zvaného  torsades  de 
pointes. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Mirzaten 
 
Pokud máte užívat Vaši dávku přípravku Mirzaten jednou denně: 

Nezdvojnásobujte  následující  dávku,  abyste  nahradil(a)  vynechanou  dávku.  Užijte  Vaši  další 
dávku v obvyklý čas. 
 
Pokud máte užívat Vaši dávku přípravku Mirzaten dvakrát denně: 

pokud zapomenete užít ranní dávku, jednoduše si ji vezměte spolu s večerní dávkou. 

pokud  zapomenete  užít  večerní  dávku,  neberte  si  ji  další  den  s  ranní  dávkou;  vynechte  ji 
a pokračujte v léčbě normálními dávkami ráno a večer. 

pokud  zapomenete  užít  obě  dávky,  nesnažte  se  vynechané  dávky  nahradit.  Vynechejte  obě 
dávky a další den pokračujte v léčbě normálními dávkami ráno a večer. 
 
Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Mirzaten 
Nepřestávejte užívat přípravek Mirzaten bez konzultace s Vaším lékařem. 
Pokud  přestanete  příliš  brzy,  Vaše  deprese  se  může  vrátit.  Pokud  se  začnete  cítit  lépe,  řekněte  to 
svému lékaři. Váš lékař rozhodne, kdy může být léčba ukončena. 
Nepřestaňte  náhle  užívat  přípravek  Mirzaten,  i  když  Vaše  deprese  ustoupila.  Pokud  náhle  ukončíte 
léčbu  přípravkem  Mirzaten,  můžete  pocítit  nevolnost,  závratě,  pohybový  neklid  nebo  úzkost  a  mít 
bolesti  hlavy.  Těchto  příznaků  se  vyvarujete  při  pozvolném  vysazování.  Váš  lékař  Vám  sdělí,  jak 
snižovat dávky pozvolna. 
 
Máte-li  jakékoli  další  otázky  týkající  se  užívání  tohoto  přípravku,  zeptejte  se  svého  lékaře  nebo 
lékárníka. 
 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky 
 
Podobně  jako  všechny  léky  může  mít  i  tento  přípravek  nežádoucí  účinky,  které  se  ale  nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
Pokud  zaznamenáte  následující  závažné  nežádoucí  účinky,  přestaňte  užívat  mirtazapin 
a okamžitě informujte svého lékaře. 
 
Méně časté (můžou postihnout až 1 pacienta ze 100): 

pocity radosti a povznesená nálada (mánie) 
 
Vzácné (můžou postihnout až 1 pacienta z 1 000): 

žluté zbarvení bělma očí nebo kůže; to může naznačovat narušení jaterních funkcí (žloutenka) 
 
Není známo (frekvence z dostupných údajů nelze určit): 

příznaky  infekce,  jako  jsou  náhlá  nevysvětlitelná  horečka,  bolest  v  krku  a  vředy  v  ústech 
(agranulocytóza).  Ve  vzácných  případech  může  mirtazapin  způsobit  poruchy  tvorby  krevních 
buněk  (útlum  kostní  dřeně).  Někteří  pacienti  se  můžou  stát  méně  odolnými  proti  infekčním 
chorobám,  protože  mirtazapin  může  způsobit  dočasný  nedostatek  bílých  krvinek 
(granulocytopenie).  Ve  vzácných  případech  může  mirtazapin  způsobit  také  nedostatek 
červených a bílých krvinek (aplastická anémie), nedostatek krevních destiček (trombocytopenie) 
 
 
 
nebo nárůst počtu bílých krvinek (eozinofilie). 

epileptický záchvat (křeče) 

kombinace  příznaků,  jako  jsou  náhlá  nevysvětlitelná  horečka,  pocení,  zvýšená  srdeční 
frekvence,  průjem,  (nekontrolovatelné)  svalové  stahy,  chvění,  zesílené  reflexy,  neklid,  změny 
nálady, bezvědomí a zvýšená tvorba slin. Ve velmi vzácných případech to mohou být příznaky 
serotoninového syndromu. 

myšlenky na sebepoškození nebo sebevraždu 

závažné kožní reakce (Stevens-Johnsonův syndrom, toxická epidermální nekrolýza) 
 
Další možné nežádoucí účinky mirtazapinu jsou: 
 
Velmi časté (můžou postihnout více než 1 z 10 pacientů)

zvýšení chuti k jídlu a nárůst tělesné hmotnosti 

ospalost nebo spavost 

bolest hlavy 

sucho v ústech 
 
Časté 
(můžou postihnout až 1 pacienta z 10)

letargie (netečnost, spavost) 

závrať 

roztřesenost nebo třes 

nevolnost 

průjem 

zvracení 

zácpa 

vyrážka nebo zčervenání kůže (exantém) 

bolest kloubů (artralgie) nebo svalů (myalgie) 

bolest zad 

pocit závratě nebo mdloby, když rychle vstanete (ortostatická hypotenze) 

otoky (typicky kotníků nebo nohou) jako následek nahromadění tekutin (edém) 

únava 

živé sny 

zmatenost 

pocit úzkosti 

problémy se spaním 
 
Méně časté 
(můžou postihnout až 1 pacienta ze 100)

zvláštní pocity na kůži např. pálení, bodání, lechtání nebo brnění (parestézie) 

pocit neklidných nohou 

mdloba (synkopa) 

pocit necitlivosti v ústech (orální hypestézie) 

nízký krevní tlak 

noční můry 

pocit neklidu 

halucinace 

naléhavá potřeba pohybu 
 
Vzácné (můžou postihnout až 1 pacienta z 1 000)

svalové záškuby nebo stahy (myoklonus) 

agresivní chování 

bolest břicha a nevolnost, to může naznačovat zánět slinivky břišní (pankreatitida) 
 
Není známo (frekvenci nelze z dostupných údajů určit)

abnormální pocity v ústech (orální parestézie) 

zduření v ústech (otok úst) 

otok celého těla (generalizovaný otok) 
 
 
 

místní otok 

snížená hladina sodíku v krvi (hyponatrémie) 

nepřiměřená sekrece antidiuretického hormonu 

závažné kožní reakce (bulózní dermatitida, erythema multiforme) 

náměsíčnost (somnambulismus) 

porucha řeči 

zvýšené hladiny kreatinkinázy v krvi 

potíže s vylučováním moči (zadržování moči) 

svalová bolest, ztuhlost a/nebo slabost, ztmavnutí nebo zbarvení moči (rhabdomyolýza) 
 
Další nežádoucí účinky u dětí a dospívajících 
U  dětí  mladších  18  let  byly  v  klinických  studiích  často  pozorovány  následující  nežádoucí  účinky: 
přírůstek tělesné hmotnosti, kopřivka a zvýšená hladina triglyceridů v krvi. 
 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo  lékárníkovi. 
Stejně  postupujte  v  případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou  uvedeny  v  této  příbalové 
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: 
Státní ústav pro kontrolu léčiv 
Šrobárova 48 
100 41 Praha 10 
Webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek 
 
Nahlášením  nežádoucích  účinků  můžete  přispět  k  získání  více  informací  o  bezpečnosti  tohoto 
přípravku. 
 
 
5. 

Jak přípravek Mirzaten uchovávat 
 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
 
Nepoužívejte  tento  přípravek  po  uplynutí  doby  použitelnosti  uvedené  na  obalu  za  „EXP“.  Doba 
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. 
 
Nevyhazujte  žádné  léčivé  přípravky  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se  svého 
lékárníka,  jak  naložit  s  přípravky,  které  již  nepoužíváte.  Tato  opatření  pomáhají  chránit  životní 
prostředí. 
 
 
6. 

Obsah balení a další informace 
 
Co přípravek Mirzaten obsahuje 

Léčivou látkou je mirtazapinum (mirtazapin). Jedna potahovaná tableta obsahuje mirtazapinum 
30 mg nebo 45 mg (ve formě hemihydrátu). 

Dalšími  složkami  potahovaných  tablet  přípravku  Mirzaten  30  mg  jsou  monohydrát  laktosy, 
práškovaná celulosa, sodná sůl karboxymethylškrobu, předbobtnalý kukuřičný škrob, koloidní 
bezvodý  oxid  křemičitý,  magnesium-stearát  v jádru  tablety  a  hypromelosa,  oxid  titaničitý 
(E171),  žlutý  oxid  železitý  (E172),  červený  oxid  železitý  (E172),  mastek  a  makrogol  6000 
v potahové vrstvě. 

Dalšími  složkami  potahovaných  tablet  přípravku  Mirzaten  45  mg  jsou  monohydrát  laktosy, 
práškovaná celulosa, sodná sůl karboxymethylškrobu, předbobtnalý kukuřičný  škrob, koloidní 
bezvodý  oxid  křemičitý,  magnesium-stearát  v jádru  tablety  a  hypromelosa,  oxid  titaničitý 
(E171), mastek a makrogol 6000 v potahové vrstvě. 
 
 
 
 
Jak přípravek Mirzaten vypadá a co obsahuje toto balení 
Potahované  tablety  přípravku  Mirzaten  30  mg  jsou  oválné,  bikonvexní  oranžovohnědé  potahované 
tablety, z jedné strany s půlicí rýhou.  
 
Potahované tablety přípravku Mirzaten 45 mg jsou oválné, bikonvexní bílé potahované tablety. 
 
Velikost balení: 
Potahované tablety přípravku Mirzaten 30 mg jsou dostupné v krabičkách po 10, 14, 18, 20, 28, 30, 
48,  50,  56,  60,  70,  90,  96,  100,  200,  250,  300,  500,  100x1  tablet  v blistrech  a  250  a  500  tablet 
v plastové HDPE lahvičce. 
Potahované tablety přípravku Mirzaten 45 mg jsou dostupné v krabičkách po 10, 14, 18, 20, 28, 30, 
48, 50, 56, 60, 70, 90, 96, 100, 200, 250, 300, 500, 100x1  tablet v blistrech a 250 tablet v plastové 
HDPE lahvičce. 
 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko 
 
Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci: 
KRKA ČR, s.r.o. 
Sokolovská 79 
186 00 Praha 8 
Tel: 221 115 150 
info.cz@krka.biz 
 
Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy: 
Název členského státu 
Název léčivého přípravku 
Finsko 
Mirtazapin Krka 
Rakousko 
Mirtazapin Alternova 
Česká republika 
Mirzaten 
Dánsko 
Mirtazapin Krka 
Estonsko 
Mirzaten 
Řecko 
Azapin 
Itálie 
Mirtazapina Krka 
Polsko 
Mirzaten 
Švédsko 
Mirtazapin Krka 
Slovenská republika 
Mirzaten 
Island 
Mirtazapin Krka 
 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována 29.4.2016