Lék Varilrix

Kód SÚKL
0010270  
Název LP
Varilrix (Inj Pso Lqf 100x0,5ml Iii)
Cesta podání
Subkutánní podání (SDR)
Léková forma
Prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok
Velikost balení
100X0,5ML III
Síla
Typ balení
Injekční lahvička
Účinné látky
Virus Varicellae Vivum Attenuatum
ATC skupina
PLANÉ NEŠTOVICE, ŽIVÝ ATENUOVANÝ VIRUS (J07BK01)

Složení

  1. Virus Varicellae Vivum Attenuatum – 1,9953 PF
  2. Neomycini Sulfas – PL MG
  3. Lactosum Monohydricum – PL MG
  4. Sorbitolum – PL MG
  5. Mannitolum – PL MG
  6. Aminoacidum – PL MG
  7. Aqua Pro Iniectione – 0,5 ML

Příbalová informace

sp.zn. sukls266925/2016 
Příbalová informace: informace pro uživatele 
 
Varilrix 
prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok 
Vakcína proti planým neštovicím 
 
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než budete očkováni touto vakcínou, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje. 
-  Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 
-  Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 
-  Tato vakcína byla předepsána výhradně Vám. Nedávejte ji žádné další osobě. 
-  Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Viz bod 4. 
 
Tato příbalová informace byla napsána tak, že ji bude číst osoba, které bude vakcína podána. 
Vzhledem k tomu, že vakcínu lze podávat dospělým i dětem, můžete číst tyto informace také před 
očkováním svého dítěte. 
 
Co naleznete v této příbalové informaci
 
1. 
Co je vakcína Varilrix a k čemu se používá 
2. 
Čemu musíte věnovat pozornost, než Vám bude vakcína Varilrix podána 
3. 
Jak se vakcína Varilrix podává 
4. 
Možné nežádoucí účinky 
5. 
Jak vakcínu Varilrix uchovávat 
6. 
Obsah balení a další informace 
 
 
1. 

Co je vakcína Varilrix a k čemu se používá 
 
Vakcína Varilrix Vás chrání před onemocněním planými neštovicemi (varicellou) a je určena 
k očkování zdravých jedinců od 9 měsíců věku. 
 
Když je jedinec očkován vakcínou Varilrix, vytvoří imunitní systém (přirozený obranný systém 
organismu) protilátky, které jej ochrání před onemocněním způsobeným virem planých neštovic 
(varicellou). 
 
Plané neštovice (varicella) je infekční onemocnění vyvolané virem, který se nazývá varicella zoster 
virus. Ten se přenáší přímým kontaktem s nemocným člověkem a kapénkovou cestou. Onemocnění je 
nejběžnější mezi dětmi mladšími 10 let, u kterých má obvykle mírný průběh. Hlavním příznakem 
onemocnění je vyrážka s přibývajícím výsevem červených skvrn na tváři a hlavě, které se mohou šířit 
na další místa na těle. Plané neštovice mohou mít závažný průběh u dospělých, těhotných žen 
a pacientů s poruchou imunity. 
 
Mnoho jedinců prodělá plané neštovice v dětství, ale někteří onemocní až v období dospívání nebo 
dospělosti. I když se jedná o zdravé jedince, onemocnění u nich může mít závažnější průběh. 
 
Stejně jako je tomu u všech vakcín, nemusí ani vakcína Varilrix plně chránit všechny očkované osoby. 
 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než Vám bude vakcína Varilrix podána 
 
Nepoužívejte vakcínu Varilrix 

  Trpíte-li závažným onemocněním, které oslabuje imunitní systém (jako jsou nemoci krve, 
nádorová onemocnění nebo infekce). 
  Jestliže jste v nedávné době užíval(a) nebo užíváte jakékoli léky, které oslabují imunitní 
systém (včetně vysokých dávek kortikosteroidů). 
 

  Pokud máte podezření, že se po předchozím očkování projevily známky přecitlivělosti na 
jakoukoli složku vakcíny. Vakcína Varilrix nesmí být opět aplikována. 
  Jestliže jste prodělal(a) alergickou reakci na vakcínu Varilrix, neomycin (antibiotikum) nebo 
na kteroukoli složku této vakcíny. Léčivá látka a pomocné látky vakcíny Varilrix jsou uvedeny 
v bodě 6 této příbalové informace. Jestliže jste pozoroval(a) po léčbě neomycinem kožní 
vyrážku (dermatitis), můžete být očkován(a) vakcínou Varilrix. 
  Jestliže máte jakoukoli nemoc [jako je infekce virem lidské imunodeficience (HIV) nebo 
syndrom získané imunodeficience (AIDS)] nebo užíváte jakékoli léky, které oslabují imunitní 
systém. Budete-li očkován(a), záleží na úrovni obranyschopnosti Vašeho imunitního systému. 
  Jestliže jste již dříve prodělal(a) alergickou reakci na jakoukoli vakcínu proti planým 
neštovicím. 
 
Vakcína Varilrix se nesmí podat v období těhotenství. Je nutno se vyhnout otěhotnění v období 
1 měsíce po očkování. 
Dříve než Vám bude vakcína podána, se ujistěte, zda se Vás něco z výše uvedeného týká. 
 
Upozornění a opatření 
 
Před podáním vakcíny Varilrix se poraďte se svým lékařem, jestliže: 
 
  Trpíte závažným infekčním onemocněním s horečkou. Očkování musí být odloženo. Mírná 
forma infekce, jako například nachlazení, nepředstavuje překážku pro očkování, avšak před 
podáním vakcíny o svém zdravotním stavu informujte lékaře. 
  Máte v osobní nebo rodinné anamnéze výskyt alergií. 
  Máte oslabený imunitní systém. Musíte být velmi pečlivě sledován(a), jelikož odpověď na 
očkování nemusí být dostatečná, aby zabezpečila ochranu proti onemocnění. 
  Máte podstoupit kožní tuberkulinový test, který informuje o možnosti těla zvládnout nákazu 
tuberkulózou. Pokud tento test je proveden v průběhu 6 týdnů po očkování vakcínou Varilrix, 
jeho výsledek nemusí být spolehlivý. 
 
V průběhu nebo před očkováním může dojít ke krátkodobé ztrátě vědomí (mdlobě), proto informujte 
lékaře nebo zdravotní sestru, pokud jste již omdlel(a) při předchozím očkování. 
 
Podobně jako u jiných vakcín, nemusí vakcína Varilrix zcela chránit proti infekci planými 
neštovicemi. Avšak jedinci, kteří již byli očkováni a prodělali plané neštovice, obvykle mají velmi 
mírný průběh onemocnění ve srovnání s neočkovanými jedinci. 
 
Bylo popsáno několik případů přenosu viru planých neštovic z očkovaných jedinců na neočkované 
osoby. A to v případech, když u jedince po očkování došlo k výsevu vyrážky nebo puchýřků. 
U zdravých jedinců infikovaných touto cestou se může vyvinout mírná forma vyrážky, která však není 
závažná. 
 
Zaměnitelnost 
  Pokud jste byl(a) dříve očkován(a) jednou dávkou jiné vakcíny proti varicelle, lze jako druhou 
dávku podat vakcínu Varilrix. 
  Po podání jedné dávky vakcíny Varilrix lze podat jednu dávku jiné vakcíny proti varicelle. 
 
Další léčivé přípravky a vakcína Varilrix 
 
Informujte svého lékaře o všech lécích, které užíváte nebo jste v nedávné době užíval(a), a to 
i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu, nebo o nedávném očkování jinou vakcínou. 
 
Váš lékař musí být informován o podání krevní transfuze nebo lidských imunoglobulinů (protilátek). 
V tomto případě lékař odloží očkování vakcínou Varilrix nejméně o 3 měsíce. 
 
 

Po dobu 6 týdnů po očkování vakcínou Varilrix nesmíte užívat kyselinu acetylsalicylovou (aspirin) 
nebo přípravky, které ji obsahují, protože by mohlo dojít k rozvoji tzv. Reyova syndromu s možným 
postižením všech orgánů Vašeho těla. 
 
Máte-li být očkován(a) jinou vakcínou ve stejnou dobu jako vakcínou Varilrix, Váš lékař rozhodne, 
zda můžete být očkován(a), nebo očkování bude odloženo. 
 
Těhotenství, kojení a plodnost 
 
Ženy v období těhotenství nesmí být očkovány vakcínou Varilrix. 
 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, před 
očkováním se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. Rovněž je důležité, abyste neotěhotněla 
v průběhu jednoho měsíce po očkování. V průběhu tohoto období byste měla používat účinnou 
ochranu, abyste se vyhnula otěhotnění. 
 
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem o možnosti očkování vakcínou Varilrix v období kojení. 
 
 
3. 

Jak se vakcína Varilrix podává 
 
Vakcína Varilrix se podává podkožně buďdo horní části paže, nebo do zevní strany stehna. Váš lékař 
otře kůži alkoholem nebo jiným dezinfekčním roztokem a před podáním injekce nechá kůži oschnout. 
 
Po podání vakcíny musíte zůstat Vy (nebo Vaše dítě) 30 minut pod lékařským dohledem pro případ, že 
by se vyvinula těžká alergická reakce. 
Ošetřující lékař na základě oficiálních doporučení určí počet dávek a dobu očkování. 
Dětem ve věku od 9 měsíců, dospívajícím i dospělým by měly být k dosažení dostatečné ochrany před 
onemocněním planými neštovicemi podány 2 dávky vakcíny Varilrix. Je vhodné podat druhou dávku 
vakcíny nejméně 6 týdnů po podání první dávky. Druhá dávka vakcíny se v žádném případě nesmí 
podat 
v době kratší než 4 týdny po podání první dávky. 
Jedinci, kteří jsou léčeni pro nádorové onemocnění a jsou ohroženi těžkým průběhem planých 
neštovic, mohou být očkováni další dávkou vakcíny. 
Je důležité poslouchat rady Vašeho lékaře nebo zdravotní sestry, abyste podstoupil(a) úplnou očkovací 
kúru. 
Pokud se Vy nebo Vaše dítě zapomenete dostavit k lékaři ve stanoveném termínu, navštivte jej 
a poraďte se s ním o dalším postupu. 
 
 
4. 
Možné nežádoucí účinky 
 
Podobně jako všechny léky může mít i tato vakcína nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout 
u každého. 
 
Stejně jako u jiných injekčně podávaných vakcín může vzácně dojít k alergické reakci. Ta se může 
projevit místní, nebo rozsáhlou kožní svědivou vyrážkou nebo výsevem puchýřů, otokem očí a tváře, 
potížemi s dýcháním, nebo polykáním, které mohou vyústit v kolaps. Tyto příznaky se obvykle objeví 
ještě před odchodem z ordinace. Pokud se projeví později a pokud pozorujete kterýkoliv z uvedených 
příznaků, ihned kontaktujte lékaře. 
 
Nežádoucí účinky, které se mohou vyskytnout po očkování vakcínou Varilrix, jsou následující: 
 
 
Velmi časté (výskyt u více než 1 z 10 dávek vakcíny) 
  Bolest a zarudnutí v místě vpichu injekce. 
 
 
Časté (výskyt až u 1 z 10 dávek vakcíny) 
 

  Vyrážka. 
  Otok v místě vpichu injekce. 
  Horečka 38 °C nebo vyšší (měřená v konečníku). 
 
 
Méně časté (výskyt až u 1 ze 100 dávek vakcíny) 
  Infekce horních cest dýchacích. 
  Zánět nosohltanu a obtížné polykání. 
  Otok lymfatických uzlin na krku, podpaží nebo tříslech. 
  Podrážděnost. 
  Bolest hlavy. 
  Spavost. 
  Kašel. 
  Rýma. 
  Pocit na zvracení. 
  Zvracení. 
  Vyrážka podobná planým neštovicím. 
  Svědění. 
  Bolest kloubů. 
  Bolest svalů. 
  Horečka vyšší než 39,5 °C (měřená v konečníku). 
  Únava (malátnost). 
 
 
Vzácné (výskyt až u 1 z 1 000 dávek vakcíny) 
  Výtok se svěděním očí a krusty na očních víčkách (zánět spojivek). 
  Bolest břicha. 
  Průjem. 
  Kopřivka. 
 
Po uvedení přípravku na trh byly vzácně pozorovány: 
  Pásový opar (herpes zoster). 
  Krvácení nebo snadněji než normálně se tvořící modřiny v důsledku poklesu počtu krevních 
destiček. 
  Alergické reakce. 
  Křeče. 
  Infekce nebo zánět mozku, míchy a periferních nervů vedoucí k obtížím při chůzi (vrávorání 
a/nebo ztrátě kontroly při tělesném pohybu). 
  Cévní mozková příhoda. 
  Zánětlivé onemocnění cév. Může se projevit neobvyklým krvácením nebo tvorbou podkožních 
modřin (Henoch-Schönleinova purpura), nebo horečkou, která trvá více než pět dní, je 
spojena s kopřivkou trupu, někdy následována olupováním kůže na dlaních a prstech, 
zarudnutím očí, rtů, krku a jazyka (Kawasakiho nemoc). 
  Závažné projevy na kůži mohou zasáhnout ústa a jiné části těla. 
 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: 
Státní ústav pro kontrolu léčiv, 
Šrobárova 48, 
100 41 Praha 10, 
webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek 
 
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku. 
 
 
5. 
Jak vakcínu Varilrix uchovávat 
 

 
Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. 
 
Nepoužívejte vakcínu Varilrix po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu. Doba použitelnosti 
se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Uchovávejte v chladničce (2 °C – 8 °C). 
Vakcína ve formě prášku se neznehodnotí zmrazením. 
Uchovávejte lyofilizovanou vakcínu v krabičce, aby byla chráněna před světlem. 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 
prostředí. 
 
 
6. 

Obsah balení a další informace 
 
Co vakcína Varilrix obsahuje 
 
Léčivá látka:  
Po rekonstituci 1 dávka (0,5 ml) obsahuje: 
 
Virus varicellae vivum attenuatum* 
103,3 PFU** 
 
* živý oslabený virus varicella zoster, kmen Oka, získaný reprodukcí na tkáňové kultuře MRC5 
lidských diploidních buněk 
** plaque-forming units 
 
Pomocné látky: 
Vakcína: aminokyseliny, lidský albumin, monohydrát laktosy, mannitol, sorbitol. 
Rozpouštědlo: voda na injekci. 
Neomycin-sulfát ve stopové koncentraci. 
 
Jak vakcína Varilrix vypadá a co obsahuje toto balení 
 
Varilrix je dodáván jako prášek (obsažený ve skleněné lahvičce) a rozpouštědlo (obsažené ve zvláštní 
skleněné ampuli nebo předplněné injekční stříkačce) k přípravě injekčního roztoku. 
 
Vakcínu tvoří lyofilizát lehce krémové až žlutavé nebo narůžovělé barvy v jednodávkové skleněné 
lahvičce. 
 
Před podáním vakcíny musí být obě součásti smíseny. Barva rozpuštěné vakcíny může kolísat od jasně 
broskvové do růžové. 
 
Vakcína Varilrix je dostupná v baleních po 1, 10, 25 nebo 100 dávkách. 
 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce: 
 
GlaxoSmithKline Biologicals s.a 
., Rue de l’Institut 89, B-1330 Rixensart, Belgie. 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 
2. 6. 2017 
 
Následující informace jsou určeny pouze pro zdravotnické pracovníky: 
 
Vzhledem k malým změnám pH může barva rekonstituované vakcíny kolísat od jasně broskvové do 
růžové. 
 
 
Rozpouštědlo i rekonstituovaná vakcína musí být před použitím opticky zkontrolovány na přítomnost 
cizorodých částic a na změnu vzhledu. Pokud rozpouštědlo a rekonstituovaná vakcína vzhledově 
nevyhovují, musí být vyřazeny. 
 
Návod pro rekonstituci vakcíny přiloženým rozpouštědlem v ampuli 
 
Varilrix musí být rekonstituován přidáním celého obsahu rozpouštědla z ampule do lahvičky 
obsahující lyofilizát. Po smíchání obou částí vakcíny musí být směs řádně protřepána, aby se lyofilizát 
úplně rozpustil. 
 
Po rekonstituci je nutné vakcínu okamžitě použít. 
 
K podání vakcíny je nutné použít novou jehlu. 
 
Celý obsah lahvičky je nutné aplikovat najednou. 
 
Návod pro rekonstituci vakcíny přiloženým rozpouštědlem v předplněné injekční stříkačce 
 
Varilrix musí být rekonstituován přidáním celého obsahu rozpouštědla z předplněné injekční stríkačky 
do injekční lahvičky obsahující prášek. 
Připojení jehly k injekční stříkačce viz obrázek níže. 
Injekční stříkačka dodávaná s vakcínou Varilrix však může být lehce odlišná (bez šroubovacího 
závitu) od injekční stříkačky popsané na obrázku. 
V tomto případě připojte jehlu bez šroubování. 
 
Jehla   
 

Kryt jehly 
 
 
 
 
 
Stříkačka 
 
 
    
 
 
 
 
Píst stříkačky 
 
Tělo stříkačky 
 
Kryt stříkačky 
 
 
 
1.  
Držte tělo stříkačky jednou rukou (nedržte stříkačku za píst), kryt stříkačky odšroubujte otáčením 
proti směru hodinových ručiček. 
 
2.  Abyste připojil(a) jehlu ke stříkačce, našroubujte jehlu na stříkačku ve směru hodinových ručiček, 
dokud neucítíte, že je pevně připojena (viz obrázek). 
 
3.  Pak odstraňte ochranný kryt jehly, což může jít někdy trochu obtížně. 
 
         Přidejte rozpouštědlo k prášku. Po přidání rozpouštědla k prášku směs protřepávejte, dokud se všechen 
prášek úplně nerozpustí v rozpouštědle. 
 
Po rekonstituci je nutné vakcínu okamžitě použít. 
 
K podání vakcíny je nutné použít novou jehlu. 
 
 

1)  Na původní jehlu vraťte ochranný kryt jehly a pevně jej na jehlu natlačte. 
 
2)  Následně jednou rukou uchopte tělo stříkačky (aniž byste ji drželi za píst) a druhou rukou 
jehlu s krytem odšroubujte otáčením proti směru hodinových ručiček
 
3)  Novou jehlu na stříkačku nasaďte stejným způsobem popsaným výše pro připojení původní 
jehly. 
 
Celý obsah lahvičky je nutné aplikovat najednou. 
 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 
prostředí. 
 
Vysvětlení údajů uvedených na obalech: 
EXP - použitelné do 
Lot – číslo šarže