Lék Omeprazol AL 20 20MG

Kód SÚKL
0010245  
Název LP
Omeprazol AL 20 (20mg Cps Etd 30)
Cesta podání
Perorální podání (POR)
Léková forma
Enterosolventní tvrdá tobolka
Velikost balení
30
Síla
20MG
Typ balení
Obal na tablety
Účinné látky
Omeprazolum
ATC skupina
OMEPRAZOL (A02BC01)

Složení

 1. Omeprazolum – 20 MG
 2. Sacchari Sphaerae – PL MG
 3. Hypromellosum 2910/3 – PL MG
 4. Acidum Methacrylicum ET Ethylis Acrylas Polymerisatum 1:1 – PL MG
 5. Talcum – PL MG
 6. Natrii Hydrogenophosphas Dihydricus – PL MG
 7. Triethylis Citras – PL MG
 8. Titanii Dioxidum – PL MG
 9. Titanii Dioxidum – PL MG
 10. Gelatina – PL MG
 11. Aqua Purificata – PL MG
 12. Titanii Dioxidum – PL MG
 13. Gelatina – PL MG
 14. Aqua Purificata – PL MG
 15. Atramentum Nigrum

Příbalová informace

sp. zn. sukls40066/2016 
 
Příbalová informace: informace pro uživatele 
 
Omeprazol AL 20  
enterosolventní tvrdé tobolky 
omeprazolum 
 
Přečtěte  si  pozorně  celou  příbalovou  informaci  dříve,  než  začnete  tento  přípravek  užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
 
-  Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 
-  Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, 
a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy. 

Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  svému  lékaři  nebo 
lékárníkovi.  Stejně  postupujte  v případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou  uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4. 
 
Co naleznete v této příbalové informaci  
1. 
Co je přípravek Omeprazol AL 20 a k čemu se používá 
2. 
Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Omeprazol AL 20 užívat 
3. 
Jak se přípravek Omeprazol AL 20 užívá 
4. 
Možné nežádoucí účinky 
5. 
Jak přípravek Omeprazol AL 20 uchovávat 
6. 
Obsah balení a další informace 
 
 
1. Co je přípravek Omeprazol AL 20 a k čemu se používá 
 
Omeprazol AL 20  obsahuje léčivou látku omeprazol. Omeprazol patří do skupiny léčiv nazývaných 
„inhibitory  protonové  pumpy“.  Účinkují  tak,  že  snižují  množství  kyseliny,  která  se  tvoří  ve  Vašem 
žaludku. 
 
Omeprazol AL 20 se používá k léčbě následujících stavů: 
U dospělých: 
  refluxní choroby jícnu. Žaludeční kyselina se v tomto případě vrací do jícnu (trubice, která spojuje 
ústa a žaludek) a vyvolává bolest, zánět a pálení žáhy. 
  vředů horní části tenkého střeva (dvanáctníkové vředy) nebo žaludku (žaludeční vředy). 
  vředů,  které  jsou  infikovány  bakterií  nazývanou  „Helicobacter  pylori“.  Pokud  máte  toto 
onemocnění, lékař Vám může též předepsat antibiotika k léčbě infekce a hojení vředu. 
  vředů,  které  jsou  způsobeny  užíváním  léčiv  označovaných  jako  „nesteroidní  protizánětlivé 
léky“  (NSAIDs).  Omeprazol  AL  20  lze  podávat,  aby  se  zabránilo  tvorbě  vředů,  když  užíváte 
NSAIDs. 
  nadměrné tvorby žaludeční kyseliny způsobené růstem nádoru slinivky břišní (syndrom Zollinger- 
Ellison). 
 
U dětí: 
Děti od 1 roku a s hmotností  ≥ 10 kg 
  refluxní choroba jícnu. Žaludeční kyselina se  v tomto případě vrací do jícnu  a vyvolává bolest, 
zánět a pálení žáhy. 
U  dětí  mohou  příznaky  zahrnovat  i  návrat  žaludečního  obsahu  do  úst  (regurgitace),  nucení  na 
zvracení (zvracení) a pomalé přibývání na váze. 
 
Děti od 4 let a dospívající 
 

 
•  vředů,  které  jsou  infikovány  bakterií  nazývanou  „Helicobacter  pylori“.  Pokud  má  Vaše  dítě  tuto 
infekci, lékař mu může předepsat antibiotika k léčbě infekce a hojení vředu. 
 
 
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Omeprazol AL 20 užívat 
 
Neužívejte přípravek Omeprazol AL 20: 

  Jestliže jste alergický/á na omeprazol nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou 
v bodě 6). 
  Jestliže jste  alergický/á  na  léky  obsahující jiné  inhibitory  protonové  pumpy  (např.  pantoprazol, 
lansoprazol, rabeprazol, esomeprazol). 
  Jestliže užíváte léky, které obsahují nelfinavir (k léčbě infekce HIV). 
 
Pokud si nejste jistý/á obraťte se na svého lékaře nebo lékárníka předtím, než začnete užívat přípravek 
Omeprazol AL 20. 
 
Upozornění a opatření 
Před užitím přípravku Omeprazol AL 20 se poraďte se svým lékařem nebo lékarníkem. 
 
Omeprazol AL 20 může zakrývat příznaky jiných onemocnění. Pokud se následující problémy týkají 
také Vás, informujte o tom lékaře ještě předtím, než začnete užívat přípravek Omeprazol AL 20 a nebo 
v průběhu léčby: 
  jestliže jste bez známých příčin více zhubnul/a a máte potíže s polykáním. 
  máte bolesti břicha nebo nechuť k jídlu. 
  začal/a jste zvracet potravu nebo krev. 
  máte černou stolici (stolici s příměsí krve). 
  máte  silný  a  trvalý  průjem,  neboť  bylo  zjištěno,  že  podávání  omeprazolu  je  spojeno  s  malým 
zvýšením rizika infekčního průjmu. 
  máte závažné problémy s játry. 
  pokud  se  u Vás  někdy  objevila  kožní  reakce  po léčbě  přípravkem,  který  je  podobný  přípravku 
Omeprazol AL 20  a snižuje množství žaludeční kyseliny. 
 
Pokud budete mít na kůži vyrážku, zejména na místech vystavených slunečním paprskům, sdělte to co 
nejdříve svému lékaři, protože Vaši léčbu přípravkem Omeprazol AL 20  bude možná nutné ukončit. 
Neopomeňte uvést i případné další nežádoucí účinky, jako jsou bolesti kloubů. 
 
 
Jestliže užíváte přípravek  Omeprazol AL 20  dlouhodobě (déle než 1 rok), lékař Vás pravděpodobně 
bude  pravidelně  sledovat.  Informujte  svého  lékaře  o  jakémkoli  novém  a  zvláštním  příznaku  a 
okolnosti, kdykoliv lékaře navštívíte. 
 
Pokud užíváte inhibitor protonové pumpy jako je Omeprazol AL 20 po dobu delší než 1 rok, můžete 
mít mírně zvýšené riziko zlomeniny krčku stehenní kosti, zápěstí nebo páteře (obratlů).  Sdělte svému 
lékaři, zda trpíte osteoporózou nebo užíváte kortikosteroidy (mohou také zvyšovat riziko osteoporózy).  
 
Další  léčivé přípravky a Omeprazol AL 20 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste v nedávné době užíval/a, 
nebo  které  možná  budete  užívat.    Omeprazol  AL  20  může  ovlivnit  účinek  jiných  léků  a  jiné  léky 
mohou ovlivnit účinek přípravku Omeprazol AL 20. 
 
Neužívejte  přípravek  Omeprazol  AL  20,  pokud  užíváte  léky  obsahující  nelfinavir  (k  léčbě  infekce 
HIV). 
 
Informujte lékaře nebo lékárníka, pokud užíváte některé z následujících léčiv: 
 

 
  ketokonazol, itrakonazol nebo vorikonazol (k léčbě plísňových onemocnění). 
  digoxin (k léčbě problémů se srdcem). 
  diazepam (k léčbě úzkosti, uvolnění svalů nebo epilepsie). 
  fenytoin (k léčbě epilepsie). Pokud užíváte fenytoin, lékař Vás bude muset sledovat, když začnete 
užívat nebo přestanete užívat přípravek Omeprazol AL 20. 
  warfarin a jiné blokátory vitaminu K (ke snížení srážlivosti krve). Lékař Vás bude muset sledovat, 
když začnete užívat nebo přestanete užívat přípravek Omeprazol AL 20. 
  rifampicin (k léčbě tuberkulózy). 
  atazanavir (k léčbě infekce HIV). 
  takrolimus (v případech transplantace orgánů). 
  třezalka tečkovaná (Hypericum perforatum) (k léčbě mírné deprese). 
  cilostazol (k léčbě občasného kulhání (klaudikace); neschopnosti jít bez zastávek). 
  sachinavir (k léčbě infekce HIV). 
  klopidogrel (k předcházení tvorbě krevních sraženin (trombů). 
 
Pokud Vám lékař předepsal antibiotika amoxicilin a klarithromycin a současně přípravek Omeprazol 
AL  20    k  léčbě  vředů  způsobených  infekcí  Helicobacter  pylori,  je  velmi  důležité,  abyste  lékaře 
informoval/a o všech lécích, které užíváte. 
 
 
Těhotenství a kojení 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. Lékař rozhodne, zda 
můžete v této době užívat přípravek Omeprazol AL 20. 
 
Lékař rozhodne, zda můžete užívat přípravek Omeprazol AL 20 v průběhu kojení. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Omeprazol  AL  20  pravděpodobně  neovlivní  Vaši  schopnost  řídit  nebo  obsluhovat  nástroje  a  stroje. 
Mohou se objevit některé nežádoucí účinky jako závratě a poruchy vidění (viz bod 4). Pokud se u Vás 
objeví, neměl/a byste řídit a obsluhovat stroje. 
 
Přípravek Omeprazol AL 20 obsahuje cukr sacharózu.  
Jestliže  Vám  lékař  v minulosti  řekl,  že  trpíte  nesnášenlivostí  k některým  cukrům,  informujte  o  tom 
svého lékaře ještě předtím, než začnete tento přípravek užívat.  
 
 
3. Jak se přípravek Omeprazol AL 20 užívá 
 
Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý/á, poraďte se se 
svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Lékař  Vám  řekne,  kolik  tobolek  a  jak  dlouho  je  budete  užívat.  Závisí  to  na  Vašem  onemocnění  a 
Vašem věku. 
Doporučené dávky jsou uvedeny níže: 
 
Použití u dospělých: 
Léčba příznaků refluxní choroby jícnu, např.  pálení  žáhy  a  kyselé  regurgitace (návrat žaludečního 
obsahu zpět do hltanu a úst): 
  pokud  lékař  zjistil,  že  Váš  jícen je  mírně  poškozen,  obvyklá  dávka  je  20  mg  jednou  denně  po 
dobu 4-8 týdnů. Pokud se jícen nezhojí, může Vám lékař doporučit užívání dávky 40 mg po dobu 
dalších 8 týdnů. 
  pokud se jícen zhojil, obvyklá pokračovací dávka je 10 mg jednou denně. 
  pokud jícen není poškozen, obvyklá dávka je 10 mg jednou denně. 
 

 
 
Léčba vředů v horní části tenkého střeva (dvanáctníkový vřed): 
  obvyklá dávka je 20 mg jednou denně po dobu 2 týdnů. Pokud se vřed nezhojí, může Vám lékař 
doporučit užívání stejné dávky po dobu dalších 2 týdnů. 
  pokud se vřed zcela nezhojí, dávku lze zvýšit na 40 mg jednou denně po dobu 4 týdnů. 
 
Léčba žaludečních vředů
  obvyklá dávka je 20 mg jednou denně po dobu 4 týdnů. Pokud nedojde ke zhojení, lékař Vám 
může doporučit užívání stejné dávky po dobu dalších 4 týdnů. 
  pokud se vřed zcela nezhojil, lze dávku zvýšit na 40 mg jednou denně po dobu 8 týdnů. 
 
Prevence návratu dvanáctníkových a žaludečních vředů
  obvyklá dávka je 10 mg nebo 20 mg jednou denně. Lékař může dávku zvýšit na 40 mg jednou 
denně. 
 
Léčba  dvanáctníkových  a  žaludečních  vředů  způsobených  užíváním  NSAIDs  (nesteroidní 
protizánětlivé léky): 
  obvyklá dávka je 20 mg jednou denně po dobu 4 až 8 týdnů. 
 
Prevence  vzniku  dvanáctníkových  a  žaludečních  vředů,  pokud  užíváte  NSAIDs  (nesteroidní 
protizánětlivé léky): 
  obvyklá dávka je 20 mg jednou denně. 
 
Léčba vředů způsobených infekcí Helicobacter pylori a prevence jejich návratu: 
  obvyklá dávka je Omeprazol AL 20 20 mg dvakrát denně po dobu 1 týdne. 
  lékař Vám předepíše dvě z následujících antibiotik: amoxicilin, klarithromycin nebo metronidazol. 
 
Léčba nadměrné tvorby kyseliny v žaludku způsobené růstem nádoru slinivky břišní (Zollinger- 
Ellisonův syndrom): 
  obvyklá dávka je 60 mg denně. 
  lékař může dávku podle potřeby zvýšit a rozhodne o tom, jak dlouho budete přípravek užívat. 
 
Použití u dětí: 
Léčba příznaků refluxní choroby jícnu, např. pálení žáhy a kyselé regurgitace
  děti  starší  než  1  rok  a  s  tělesnou  hmotností  větší  než  10  kg  mohou  užívat  Omeprazol  AL  20. 
Dávka pro děti se určí na základě tělesné hmotnosti a lékař rozhodne o správné dávce. 
 
Léčba vředů způsobených infekcí Helicobacter pylori a prevence jejich návratu: 
  děti  starší  než  4  roky  mohou  užívat  přípravek  Omeprazol  AL  20.  Dávka  pro  děti  se  určí  na 
základě tělesné hmotnosti a lékař rozhodne o správné dávce. 
  lékař Vašemu dítěti předepíše také dvě antibiotika nazývaná amoxicilin a klarithromycin. 
 
Způsob podání 
  Doporučuje se užívat tobolky ráno. 
  Tobolky můžete užívat v průběhu jídla nebo nalačno. 
  Tobolky  spolkněte  celé  a  zapijte  polovinou  sklenice  vody.  Tobolky  nekousejte  ani  nedrťte. 
Tobolky  obsahují  potahované  pelety,  které  zabraňují  tomu,  aby  se  léčivá  látky  rozkládala  v 
kyselém prostředí žaludku. Je důležité, aby se pelety nepoškodily. 
 
Co dělat v případě, že máte Vy nebo Vaše dítě potíže s polykáním tobolek. 
- Jestliže máte nebo Vaše dítě má potíže s polykáním tobolek: 
-  tobolku  otevřete  a  obsah  spolkněte  a  zapijte  polovinou  sklenice  vody  nebo  vysypte  obsah 
tobolky do sklenice s vodou bez oxidu uhličitého (neperlivá voda), nebo s kyselým ovocným 
džusem (např. jablko, pomeranč nebo ananas) nebo jablečnou šťávou. 
 

 
-  před vypitím vždy zamíchejte (směs nebude zcela čirá). Směs hned vypijte nebo nejpozději 
do 30 minut. 
-  abyste  vypili  veškerý  lék,  vypláchněte  dobře  sklenici  ještě  jednou  vodou  a  obsah  vypijte. 
Tuhé částečky obsahují léčivou látku – nekousejte ani nedrťte. 
 
Jestliže jste užil/a více přípravku Omeprazol AL 20 než jste měl/a: 
Jestliže  jste  užil/a  více  přípravku  Omeprazol  AL  20  než  Vám  předepsal  lékař,  obraťte  se  přímo  na 
lékaře nebo lékárníka. 
 
Jestliže jste zapomněl/a užít přípravek Omeprazol AL 20: 
Jestliže jste zapomněl/a užít dávku, vezměte si ji, jakmile si vzpomenete. Pokud se však již blíží čas 
další  dávky,  vynechte  zapomenutou  dávku.  Nezdvojujte  následující  dávku,  abyste  nahradil/a 
vynechanou dávku. 
 
 
4. Možné nežádoucí účinky 
 
Podobně  jako  všechny  léky,  může  mít  i  tento  přípravek  nežádoucí  účinky,  které  se  ale  nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
Pokud  se  u  Vás  objeví  některý  z  následujících  vzácných,  ale  závažných  nežádoucích  účinků, 
přestaňte přípravek Omeprazol AL 20 užívat a ihned kontaktujte lékaře
: 
-  náhlá  dušnost,  otok  rtů, jazyka  a  hrdla nebo  těla,  vyrážka,  slabost  nebo  potíže  s polykáním  (těžká 
alergická reakce). 
- zrudnutí kůže s puchýři nebo olupováním kůže. Může být přítomno puchýřovatění a krvácení ze rtů, 
očí,  úst,  nosu  a  pohlavních  orgánů.  Může  jít  o  „Stevens-Johnsonův  syndrom“  nebo  „toxickou 
epidermální nekrolýzu“. 
- žlutá kůže, tmavá moč a únava, které mohou být projevem poškození jater. 
 
 
Další nežádoucí účinky mohou zahrnovat: 
Časté (mohou se objevit až u 1 z 10 uživatelů) 
  Bolest hlavy. 
  Vlivy na Váš žaludek a střevo: průjem, bolest břicha, zácpa, plynatost. 
  Pocit na zvracení (nauzea) nebo zvracení. 
 
Méně časté (mohou se objevit až u 1 ze 100 uživatelů) 
  Otoky nohou a kotníků. 
  Poruchy spánku (nespavost). 
  Závratě, slabost, pocit pálení kůže (píchání, bodání), ospalost. 
  Pocit závratě (vertigo). 
  Změny krevních testů při kontrole funkce jater. 
  Kožní vyrážka (rash), kopřivka a svědění kůže. 
  Celková nepohoda a ztráta energie. 
 
Vzácné (mohou se objevit až u 1 z 1000 uživatelů) 
  Problémy s krví, např. snížený počet bílých krvinek nebo krevních destiček. To může způsobovat 
slabost, tvorbu modřin nebo snadné onemocnění infekcemi. 
  Alergické reakce, někdy velmi závažné, včetně otoku rtů, jazyka a hrdla, horečky a dušnosti. 
  Nízké hladiny sodíku v krvi. To může způsobovat slabost, nucení na zvracení (nauzea, zvracení) a 
křeče. 
  Neklid, zmatenosti nebo deprese. 
  Poruchy chuti. 
  Problémy s viděním, např. neostré vidění. 
 

 
  Náhlý pocit dušnosti nebo neschopnosti se nadechnout (bronchospasmus). 
  Sucho v ústech. 
  Zánět sliznice dutiny ústní. 
  Infekce označovaná jako moučnivka, která může postihovat střevo a je způsobená plísní. 
  Problémy s játry včetně žloutenky, která způsobuje zežloutnutí kůže, ztmavnutí moči a únavu. 
  Ztráta vlasů (plešatost). 
  Kožní vyrážka po oslunění. 
  Bolesti kloubů nebo svalů. 
  Závažné problémy s ledvinami (intersticiální nefritida). 
  Zvýšené pocení. 
 
Velmi vzácné (mohou se objevit až u 1 z 10000 uživatelů) 
  Změny krevních testů zahrnující agranulocytózu (chybění bílých krvinek). 
  Agresivita. 
  Vidiny, sluchové vjemy, které nemají reálný základ, nebo pocity, které neexistují (halucinace). 
  Závažné jaterní problémy vedoucí k selhání jater a zánětu mozku. 
  Náhlý nástup těžké vyrážky nebo tvorba puchýřů nebo olupování kůže. Může být doprovázeno 
horečkou a bolestí kloubů (multiformní erytém, Stevens-Johnsonův syndrom, toxická epidermální 
nekrolýza). 
  Svalová slabost. 
  Zvětšení prsů u mužů. 
 
Omeprazol  AL  20  může  ve  velmi  vzácných  případech  ovlivnit  bílé  krvinky  vedoucí  až  k 
imunodeficitu.  Pokud  máte  infekční  onemocnění  s  příznaky  horečky  a  celkově  značně  zhoršeného 
stavu s příznaky místní infekce, např. bolest šíje, bolest v krku nebo ústech nebo potíže s močením, 
poraďte se co nejdříve s lékařem, aby bylo možno krevním testem vyloučit nedostatek bílých krvinek 
(agranulocytózu). Je důležité, abyste v tuto chvíli informoval/a lékaře o lécích, které užíváte. 
 
Není známo (četnost nelze z dostupných údajů určit) 
  Pokud  užíváte  Omeprazol  AL  20  déle  než  tři  měsíce,  může  u  Vás  dojít  ke  snížení  hladin 
hořčíku  v  krvi.  Nízké  hladiny  hořčíku  se  projevují  únavou,  nechtěnými  záškuby  svalů, 
dezorientací, křečemi, závratěmi a zrychlenou srdeční akcí. Pokud se u Vás vyskytne některý 
z těchto příznaků, vyhledejte ihned lékaře.Nízká hladina hořčíku v krvi může vyvolat i pokles 
hladin  draslíku  a  vápníku  v  krvi.  Lékař  může  rozhodnout  o  provádění  pravidelných  kontrol 
hladiny hořčíku ve Vaší krvi. 
  Vyrážka, případně provázená bolestmi kloubů 
 
 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této 
příbalové informaci. 
 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému <lékaři> <,> <nebo> 
<lékárníkovi> <nebo zdravotní sestře>. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, 
které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:  
Státní ústav pro kontrolu léčiv  
Šrobárova 48  
100 41 Praha 10  
webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek
 
 
 

 
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku. 
 
 
5. 
Jak přípravek Omeprazol AL 20 uchovávat 
 
Přípravek uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. 
Nepoužívejte  tento  přípravek  po  uplynutí  doby  použitelnosti  uvedené  na  obalu  za  „Použitelné  do“. 
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.  
Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní teplotní podmínky uchovávání. 
 
Nevyhazujte  žádné  léčivé  přípravky  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se  svého 
lékárníka,  jak  naložit  s  přípravky,  které  již  nepoužíváte.  Tato  opatření  pomáhají  chránit  životní 
prostředí. 
  
 
 
6. 
Obsah balení  a  další informace 
 
Co přípravek Omeprazol AL 20 obsahuje: 
Léčivou látkou je omeprazol  
Jedna tobolka obsahuje omeprazolum 20 mg  
 
Dalšími složkami jsou: 
Pelety: zrněný cukr (obsahující kukuřičný škrob a sacharózu), dihydrát hydrogenfosforečnanu sodného, 
triethyl-citrát, hypromelosa 2910/3, mastek, polysorbát 80, oxid titaničitý (E171), kopolymer MA/EA 
1:1 (obsahuje natrium-lauryl-sulfát  a  polysorbát  80). 
 
Tělo a víčko tobolky
: oxid titaničitý (E171), čištěná voda, želatina 
 
Inkoust pro potisk tobolky: šelak (E904), černý oxid železitý (E172), propylenglykol (E1520), 
hydroxid draselný. 
 
 
Jak přípravek Omeprazol AL 20 vypadají a co obsahuje toto balení: 
Omeprazol AL 20 je tvrdá  želatinová  tobolka  bílé  barvy  s černým  potiskem  “OM“  na  vrchní  a 
„20“  na  spodní části tobolky, uvnitř bílé až světle béžové enterosolventní pelety. 
 
Lahvičky HDPE: 15, 30 a 100 enterosolventních tvrdých tobolek. 
 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci: 
ALIUD PHARMA GmbH Gottlieb-
Daimler-Str. 19 
D-89150 Laichingen, Německo 
 
 
Výrobce: 
Stada Arzneimittel AG 
Stadastrasse 2-18 
611 18 Bad Vilbel 
Německo 
 
 

 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována:  
24.3.2016