Lék Sumigra 100MG

Kód SÚKL
0010240  
Název LP
Sumigra (100mg Tbl Flm 2)
Cesta podání
Perorální podání (POR)
Léková forma
Potahovaná tableta
Velikost balení
2
Síla
100MG
Typ balení
Strip
Účinné látky
Sumatriptani Succinas
ATC skupina
SUMATRIPTAN (N02CC01)

Složení

 1. Sumatriptani Succinas – 140 MG
 2. Sumatriptanum – 100 MG
 3. Lactosum Monohydricum – PL MG
 4. Cellulosum Microcristallinum – PL MG
 5. Carmellosum Natricum Conexum – PL MG
 6. Magnesii Stearas – PL MG
 7. Maydis Amylum – PL MG
 8. Lactosum Monohydricum – PL MG
 9. Amylum Solubile – PL MG
 10. Mannitolum – PL MG
 11. Aspartamum – PL MG
 12. Polysorbatum 80 – PL MG
 13. Talcum – PL MG
 14. Flavum Pigmenti PB 52748 – PL MG

Příbalová informace

 
sp.zn. sukls115795/2017 
Příbalová informace: informace pro pacienta 
 
SUMIGRA 50 mg 
SUMIGRA 100 mg 
potahované tablety 
(sumatriptanum) 
 
Přečtěte si, prosím, pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a 
to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Viz bod 4. 
 
 
Co naleznete v této příbalové informaci:  
1. 
Co je přípravek Sumigra a k čemu se používá 
2. 
Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Sumigra užívat 
3. 
Jak se přípravek Sumigra užívá 
4. 
Možné nežádoucí účinky 
5. 
Jak přípravek Sumigra uchovávat 
6. 
Obsah balení a další informace  
 
 
1. 
Co je přípravek Sumigra a k čemu se používá 
 
Jedna tableta přípravku Sumigra obsahuje jednotlivou dávku
 sumatriptanu, který patří do skupiny léků 
tzv. triptany (nebo také agonisté 5-HT1 receptoru). 
Přípravek Sumigra se používá k léčbě bolestí hlavy při migréně s aurou nebo bez ní. Sumatriptan lze 
používat, pouze pokud je diagnóza migrény prokázána. 
Příznaky migrény mohou být vyvolány přechodným rozšířením cév v hlavě. Věří se, že přípravek Sumigra 
snižuje  toto  rozšíření  cév.  Tím  se  dosáhne  úlevy  od  bolesti  hlavy  a  zmírní  se  příznaky  migrenózního 
záchvatu, jako např. nevolnost, zvracení a přecitlivělost na světlo a zvuk. 
 
2. 
Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Sumigra užívat  
 
Neužívejte přípravek Sumigra: 
-  jestliže jste alergický(á) na sumatriptan, sulfonamidy nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku 
(uvedenou v bodě 6), 
-  jestliže máte problémy se srdcem, např. zúžení tepen (ischemická choroba srdeční) nebo bolest na 
hrudi (angina pectoris) nebo jste někdy měl(a) srdeční záchvat,  
-  jestliže  máte  zhoršený  krevní  oběh  v  nohou  s bolestmi  připomínajícími  křeče  při  chůzi  (periferní 
cévní choroba), 
-  jestliže jste někdy prodělal(a) cévní mozkovou příhodu či malou mozkovou příhodu (TIA - tranzitorní 
ischemická ataka), 
-  jestliže máte vysoký krevní tlak. Jestliže máte mírně zvýšený a léčený krevní tlak, můžete přípravek 
Sumigra užívat, 
-  jestliže máte těžké jaterní onemocnění, 
 
Strana 1 (celkem 7) 
 
 
-  jestliže užíváte jiné léky na migrénu včetně těch, které obsahují ergotamin nebo podobné léky, např. 
methysergid-maleát, nebo jiný triptan/agonistu 5-HT1 receptorů (např. naratriptan nebo zolmitriptan), 
-  jestliže užíváte léky na depresi (antidepresiva) nazývané: 
•  IMAO (inhibitory monoaminiooxidázy) nebo pokud jste užíval(a) ireverzibilní IMAO (jako např. 
selegilin) v posledních 2 týdnech. 
 
Jestliže  se  Vás  kterákoli  z uvedených  situací  týká,  řekněte  o  tom  svému  lékaři  a  přípravek  Sumigra 
neužívejte. 
 
Upozornění a opatření 
Před užitím přípravku Sumigra se poraďte se svým lékařem: 
Jestliže máte navíc nějaké následující rizikové faktory: 

jste silný(á) kuřák(čka)

absolvujete náhradní nikotinovou léčbu

máte rizikové faktory pro ischemickou chorobu srdeční (např. cukrovku - diabetes), 

jste muž starší než 40 let, nebo 

jste žena po menopauze

trpíte mírně zvýšeným kontrolovaným krevním tlakem
 
Ve velmi vzácných případech se u lidí po užití přípravku Sumigra objevily závažné srdeční poruchy, ačkoli 
dosud neměli žádné projevy srdečního onemocnění. Pokud se Vás týká některá z uvedených situací, může 
to znamenat, že máte vyšší riziko rozvoje srdečního onemocnění, proto:  
Řekněte o tom svému lékaři, který před předepsáním přípravku Sumigra může chtít vyšetřit funkci Vašeho 
srdce. 
Po současném užívání triptanů s inhibitory zpětného vychytávání serotoninu a noradrenalinu (SNRI) byl 
hlášen  serotoninový  syndrom.  Po  uvedení  přípravku  na  trh  byl  serotoninový  syndrom  vzácně  hlášen  u 
pacientů, kteří užívali současně inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (SSRI) a triptany. 
Jestliže je souběžné podávání sumatriptanu a SSRI/SNRI klinicky oprávněné, řekněte to svému lékaři
Jestliže jste v minulosti měl(a) záchvaty 
Nebo jestliže máte jiné stavy, které zvyšují riziko záchvatů, např. poranění hlavy, alkoholismus. 
 
Jestliže máte jaterní či ledvinové onemocnění 
V takovém případě o tom řekněte lékaři, aby Vás mohl pečlivěji sledovat.  
 
Jestliže jste alergický(á) na antibiotika, tzv. sulfonamidy 
Pokud ano, můžete být alergický(á) na přípravek Sumigra. Pokud víte o tom, že máte alergii na některá 
antibiotika, ale nevíte, jestli to jsou sulfonamidy, před užíváním přípravku Sumigra se poraďte se svým 
lékařem nebo lékárníkem
.  
 
Jestliže užíváte přípravek Sumigra často 
Při  nadměrném  užívání  přípravku  Sumigra  může  dojít  ke  zhoršení  bolesti  hlavy.  V takovém  případě 
informujte svého lékaře. Může Vám doporučit, abyste přestal(a) přípravek Sumigra užívat. 
 
Jestliže po užití přípravku Sumigra cítíte bolest či tíseň na hrudi 
Tyto účinky mohou být silné, ale obvykle rychle vymizí. Pokud trvají déle nebo začnou být závažné, ihned 
vyhledejte lékařskou  pomoc
.  Více informací  o  těchto  nežádoucích  účincích je  uvedeno  v bodě  4  dále 
v textu. 
 
Děti a dospívající 
Užívání přípravku Sumigra není doporučeno u dětí a dospívajících mladších 18 let: 
•  protože sumatriptan nebyl u dětí do 10 let studován v klinických studiích. 
•  protože v klinických studiích nebyla prokázána účinnost sumatriptanu u dětí a dospívajících od 10 
do 17 let. 
 
Strana 2 (celkem 7) 
 
 
 
Další léčivé přípravky a přípravek Sumigra 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) 
nebo které možná budete užívat. To zahrnuje jakékoli rostlinné přípravky, doplňky stravy, jako vitamíny, 
železo, vápník nebo léky, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. 
 
Některé léky se nesmí užívat současně s přípravkem Sumigra, jiné léky zase mohou při souběžném užívání 
s přípravkem Sumigra vyvolat nežádoucí účinky. 
 
Je nutné, abyste lékaře informoval(a) v případě, že užíváte: 
-  ergotamin, také používaný k léčbě migrény nebo podobné léky, jako je methysergid-maleát nebo jiný 
triptan  nebo  agonista  5-HT1 receptorů  (jako  je  naratriptan  nebo  zolmitriptan).  Neužívejte  přípravek 
Sumigra současně s těmito léky. Tyto léky je nutno vysadit nejméně 24 hodin před zahájením léčby 
přípravkem Sumigra. Neužívejte ergotamin nejméně 6 hodin po užití přípravku Sumigra a počkejte 
alespoň 24 hodin, než začnete užívat jiný triptan/agonistu 5HT1 receptorů. 
-  IMAO (inhibitory monoaminooxidázy) na léčbu deprese. Neužívejte přípravek Sumigra, jestliže jste 
IMAO užíval(a) během posledních 2 týdnů. 
-  SSRI  (selektivní  inhibitory  zpětného  vychytávání  serotoninu)  a  SNRI  (inhibitory  zpětného 
vychytávání serotoninu a noradrenalinu) používané k léčbě deprese. Neužívejte přípravek Sumigra, 
pokud užíváte tyto léky. 
-  třezalka  tečkovaná  (Hypericum  perforatum).  Užívání  léčivých  přípravků  obsahujících  třezalku 
tečkovanou  současně  s přípravkem  Sumigra  může  zvýšit  pravděpodobnost  výskytu  nežádoucích 
účinků. 
-  lithium užívané k léčbě psychických poruch. 
 
Těhotenství a kojení 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se 
se svým lékařem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
 

Údaje  o  bezpečnosti  přípravku  Sumigra  u  těhotných  žen  jsou  omezené,  nicméně  dosud  nebylo 
prokázáno žádné  zvýšené  riziko vrozených  vad. Lékař s Vámi probere, jestli můžete nebo nesmíte 
přípravek Sumigra v těhotenství užívat. 

12 hodin po užití přípravku Sumigra nekojte. Veškeré mléko vytvořené během této doby zlikvidujte 
a nedávejte ho svému dítěti. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Příznaky  migrény  nebo  i  samotný  přípravek  mohou  vyvolat  ospalost.  Jestliže  jste  takto  ovlivněn(a), 
neřiďte a neobsluhujte stroje
.  
 
Přípravek Sumigra obsahuje laktosu 
Pokud Vám Váš lékař řekl, že trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, poraďte se se svým lékařem dříve, 
než začnete tento léčivý přípravek užívat.  
 
Přípravek Sumigra obsahuje umělé sladidlo aspartam, které je zdrojem fenylalaninu
  
Ten může být škodlivý pro osoby s fenylketonurií. 
 
3. 
Jak se přípravek Sumigra užívá 
 
Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se 
svým lékařem nebo lékárníkem.  
 
Kdy se má přípravek Sumigra užívat 

Přípravek Sumigra je nejlepší užít co nejdříve po nástupu migrenózního záchvatu, ale můžete jej užít 
i později během migrenózního záchvatu.  

Nepoužívejte přípravek Sumigra k předcházení záchvatu – používejte jej teprve poté, co záchvat začne. 
 
Doporučená dávka přípravku je: 
 
Strana 3 (celkem 7) 
 
 
 
Dospělí ve věku od 18 do 65 let 

Obvyklá dávka u dospělých ve věku 18 – 65 let je jedna tableta přípravku Sumigra 50 mg. Tableta se 
polyká vcelku a zapíjí se vodou. U některých pacientů je nutná dávka 100 mg – řiďte se pokyny svého 
lékaře. 
 
Starší lidé (nad 65 let) 

Přípravek Sumigra se nedoporučuje u pacientů nad 65 let. 
 
Jestliže se příznaky začnou vracet 

Lze podat druhou dávku přípravku Sumigra v následujících 24 hodinách, pokud od užití první tablety 
uplynuly alespoň 2 hodiny. Neužívejte více než 300 mg během 24 hodin. 
 
Jestliže první tableta nemá žádný účinek 

Neužívejte druhou tabletu nebo jinou formu přípravku Sumigra během stejného záchvatu. Na tento 
záchvat  můžete  užít  léky  proti  bolesti  jako  např.  paracetamol,  kyselinu  acetylsalicylovou  nebo 
ibuprofen. Při dalším záchvatu však můžete přípravek Sumigra znovu použít. 
 
Jestliže máte lehkou až středně těžkou jaterní nedostatečnost 
-  U pacientů s lehkou až středně těžkou poruchou funkce jater by měly být užity dávky 25 – 50 mg. 
Poraďte se se svým lékařem. 
 
Jestliže Vám přípravek Sumigra nepřinesl úlevu, požádejte svého lékaře nebo lékárníka o radu. 
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Sumigra, než jste měl(a) 

Neužívejte více než šest 50mg tablet nebo tři 100mg tablety (tj. celkem 300 mg) během 24 hodin. 
Užití nadměrného počtu tablet přípravku Sumigra by Vám mohlo uškodit. 
 
Jestliže jste užil(a) více než 300 mg během 24 hodin: poraďte se s lékařem
 
Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 
 
4. 
Možné nežádoucí účinky 
 
Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u 
každého. Některé z uvedených nežádoucích účinků mohou být způsobeny samotnou migrénou. 
 
Alergická reakce: okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. 
Vyskytly se následující nežádoucí účinky, ale přesná frekvence jejich výskytu není známa. 
•  příznaky alergie zahrnují vyrážku, kopřivku (svědivou vyrážku); sípání, otok očních víček, tváře 
nebo rtů; celkový kolaps. 
Pokud se u Vás objeví tyto nežádoucí účinky brzy po užití přípravku Sumigra, přestaňte užívat přípravek 
Sumigra.
 Okamžitě vyhledejte lékaře
  
Časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 10 pacientů) 
-  závratě, ospalost 
-  smyslové poruchy, včetně brnění a snížení citlivosti 
-  přechodné zvýšení krevního tlaku objevující se krátce po ukončení léčby 
-  návaly 
-  dušnost (dyspnoe) 
-  zvracení a nevolnost se vyskytly u několika pacientů, ale není jasné, zda se jednalo o souvislost se 
sumatriptanem nebo existujícím onemocněním 
-  pocit tíhy (zpravidla přechodného charakteru, může být intenzivní a může postihnout různé části 
těla včetně hrudníku a krku) 
-  bolest jednoho nebo více svalů 
 
Strana 4 (celkem 7) 
 
 
-  bolest, pocit horka, tlaku nebo sevření (zpravidla přechodného charakteru, mohou být intenzivní a 
mohou postihnout různé části těla včetně hrudníku a krku) 
-  pocit slabosti, únava (oba nežádoucí účinky jsou většinou mírné až střední intenzity a přechodné). 
 
Velmi vzácné nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 10 000 pacientů) 
-  malé odchylky ve funkčních jaterních testech.  
 
Není známo (z dostupných údajů nelze určit) 
-  reakce přecitlivělosti v rozsahu od kožní přecitlivělosti (jako je kopřivka), až po případy anafylaxe 
-  záchvaty,  ačkoliv  se  někdy  jednalo  o  pacienty,  kteří  měli  záchvaty  v anamnéze  nebo  měli 
predispozice k záchvatům. Záchvaty byly zaznamenány v některých případech také u pacientů bez 
těchto predispozičních faktorů. 
-  třes, porucha napětí v cévách a ve svalech 
-  chvění  očí,  výpadek  zorného  pole,  mžitky,  dvojité  vidění,  omezené  vidění,  ztráta  zraku,  včetně 
případů trvalého postižení. Avšak poruchy zraku mohou být také způsobené i migrenózní atakou 
samotnou. 
-  zpomalení  srdečního  tepu  (bradykardie),  zrychlení  srdečního  tepu  (tachykardie),  bušení  srdce 
(palpitace), poruchy srdečního rytmu, přechodné oběhové poruchy srdce, zúžení srdečních tepen, 
svírání na hrudi, srdeční infarkt 
-  pokles krevního tlaku, oběhové poruchy v končetinách, např. v prstech (Raynaudův syndrom) 
-  zánět části tlustého střeva v důsledku oběhové poruchy 
-  průjem 
-  ztuhlost krku 
-  bolest v kloubu či kloubech 
-  nepřiměřený  pocit  strachu  často  doprovázený  fyziologickými  příznaky  (jako  pocení,  napětí  a 
zvýšení tepu) 
-  nadměrné pocení. 
 
Hlášení nežádoucích účinků  
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně 
postupujte  v  případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou  uvedeny  v  této  příbalové  informaci. 
Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:  
Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, webové stránky:  www.sukl.cz/nahlasit-
nezadouci-ucinek. 
 
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.  
  
5. 
Jak přípravek Sumigra uchovávat 
 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
Nepoužívejte přípravek Sumigra po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce. Doba použitelnosti 
se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.  
Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, 
jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí. 
 
6. 
Obsah balení a další informace  
 
Co přípravek Sumigra obsahuje 
-  Léčivou látkou je sumatriptanum (sumatriptan).  
Sumigra 50 mg 
Jedna potahovaná tableta obsahuje sumatriptani succinas 70 mg, odpovídající sumatriptanum 50 mg. 
 
Sumigra 100 mg 
Jedna potahovaná tableta obsahuje sumatriptani succinas 140 mg, odpovídající sumatriptanum 100 mg. 
 
Strana 5 (celkem 7) 
 
 
 
-  Pomocnými látkami jsou: 
 
Sumigra 50 mg 
Jádro tablety: 
monohydrát laktosy, mikrokrystalická celulosa, sodná sůl kroskarmelosy, magnesium-stearát. 
 
Potah tablety: 
monohydrát laktosy, kukuřičný škrob, rozpustný škrob, mannitol, aspartam, polysorbát 80, oxid titaničitý 
(E171), červený oxid železitý (E172), mastek. 
 
Sumigra 100 mg 
Jádro tablety: 
monohydrát laktosy, mikrokrystalická celulosa, sodná sůl kroskarmelosy, magnesium-stearát. 
 
Potah tablety: 
monohydrát laktosy, kukuřičný škrob, rozpustný škrob, mannitol, aspartam, polysorbát 80, oxid titaničitý 
(E171), žlutý oxid železitý (E172), mastek. 
 
Jak přípravek Sumigra vypadá a co obsahuje toto balení 
Sumigra 50 mg: růžové, podlouhlé tablety z jedné strany konvexní, z druhé strany s půlicí rýhou. Tabletu 
lze dělit na stejné poloviny. 
Sumigra 100 mg: světle žluté, oválné, bikonvexní tablety, na obou stranách hladké. 
 
Sumigra 50 mg: 
Al/Al strip: 1, 2, 4, 6, 12 potahovaných tablet 
PVC/PE/PVDC/AL blistr: 1, 2, 4, 6, 12, 18 potahovaných tablet 
PP lékovka s LDPE uzávěrem: 12 potahovaných tablet. 
 
Sumigra 100 mg
Al/Al strip: 1, 2, 3, 4, 6, 12, 18 potahovaných tablet 
PVC/PE/PVDC/AL blistr: 1, 2, 3, 4, 6, 12, 18 potahovaných tablet 
PP lékovka s LDPE uzávěrem: 12, 18 potahovaných tablet. 
 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
 
Držitel rozhodnutí o registraci: 
Sandoz GmbH, Biochemiestrasse 10, A-6250 Kundl, Rakousko 
 
Výrobce: 
Sandoz GmbH, Kundl, Rakousko 
Lek Pharmaceuticals d.d., Ljubljana, Slovinsko 
Salutas Pharma GmbH, Barleben, Německo 
Salutas Pharma GmbH, Gerlingen, Německo 
Sandoz GmbH, Vídeň, Rakousko 
S.C. Sandoz, S.R.L., Targu-Mures, Rumunsko 
Lek Pharmaceuticals d.d., Lendava, Slovinsko 
 
Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy: 
50 mg  
Rakousko: 
 
Sumatriptan Sandoz 50 mg - Filmtabletten 
Česká republika: 
SUMIGRA 50 mg 
Dánsko: 
 
Sumatriptan “Sandoz” 
Finsko: 
 
Sumatriptan Sandoz 
Německo: 
 
Sumatriptan Sandoz 50 mg Filmtabletten 
 
Strana 6 (celkem 7) 
 
 
Itálie:   
 
Sumatriptan Sandoz 50 mg compresse rivestite con film 
Nizozemsko:   
Sumatriptan Sandoz 50, filmomhulde tabletten 50 mg 
Norsko: 
 
Sumatriptan Sandoz 
Polsko: 
 
SUMIGRA 50 
Slovinsko: 
 
Sumigra 50 mg filmsko obložene tablete 
Španělsko: 
 
Sumatriptan Sandoz 50 mg comprimidos EFG 
Švédsko: 
 
Sumatriptan Sandoz 
 
 
100 mg: 
Rakousko: 
 
Sumatriptan Sandoz 100 mg - Filmtabletten 
Česká republika: 
SUMIGRA 100 MG 
Dánsko: 
 
Sumatriptan “Sandoz” 
Finsko: 
 
Sumatriptan Sandoz 
Německo: 
 
Sumatriptan Sandoz 100 mg Filmtabletten 
Itálie:   
 
Sumatriptan Sandoz 100 mg compresse rivestite con film  
Nizozemsko:   
Sumatriptan Sandoz 100, filmomhulde tabletten 100 mg 
Norsko: 
 
Sumatriptan Sandoz 
Polsko: 
 
SUMIGRA 100 
Slovinsko: 
 
Sumigra 100 mg filmsko obložene tablete 
Švédsko: 
 
Sumatriptan Sandoz 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována 21. 4. 2017 
 
Strana 7 (celkem 7)