Lék Loperon 2MG

Kód SÚKL
0010151  
Název LP
Loperon (2mg Cps Dur 10)
Cesta podání
Perorální podání (POR)
Léková forma
Tvrdá tobolka
Velikost balení
10
Síla
2MG
Typ balení
Blistr
Účinné látky
Loperamidi Hydrochloridum
ATC skupina
LOPERAMID (A07DA03)

Složení

 1. Loperamidi Hydrochloridum – 2 MG
 2. Lactosum Monohydricum – PL MG
 3. Maydis Amylum – PL MG
 4. Talcum – PL MG
 5. Magnesii Stearas – PL MG
 6. Ferri Oxidum Nigrum – PL MG
 7. Titanii Dioxidum – PL MG
 8. Gelatina – PL MG
 9. Gelatina – PL MG
 10. Ferri Oxidum Flavum – PL MG
 11. Ceruleum Protectum V – PL MG
 12. Ferri Oxidum Nigrum – PL MG
 13. Titanii Dioxidum – PL MG

Příbalová informace

 
sp.zn. sukls33130/2012 
a sp.zn. sukls135688/2017 
 
 

Příbalová informace: informace pro uživatele 
 
Loperon 2 mg tvrdé tobolky 
 
loperamidi hydrochloridum 
 
Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože 
obsahuje pro Vás důležité údaje.
 
Vždy  užívejte    tento  přípravek  přesně  v souladu  s příbalovou  informací  nebo  podle  pokynů  svého 
lékaře nebo lékárníka.  

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. 

Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

Pokud se do 2 dnů  nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.   
 
 Co naleznete v této příbalové informaci
  
1. 
Co je Loperon a k čemu se používá 
2. 
Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Loperon užívat  
3. 
Jak se Loperon užívá  
4. 
Možné nežádoucí účinky 
5. 
Jak Loperon uchovávat  
6. 
Obsah balení a další informace 
 
1. 

Co je  Loperon a k čemu se používá 
 
Přípravek Loperon je antidiarhoikum (léčivý přípravek proti průjmu) ve formě tobolek. 
Přípravek  Loperon  se  používá  k  léčení  průjmu  v  případech,  kdy  není  možné  léčit  vlastní  příčinu 
onemocnění. Bez porady s lékařem se přípravek užívá k léčbě akutního průjmu. Dlouhodobé užívání u 
chronického průjmu je možné jen pod lékařským dohledem. 
 
Pokud se do 48 hodin  nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. 
 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Loperon užívat  
 
Neužívejte Loperon 
 
  jestliže  jste  alergický(á)  na  léčivou  látku    nebo  na  kteroukoli  další  složku  tohoto  přípravku 
(uvedenou v bodě 6) 
  jestliže trpíte akutní úplavicí charakterizovanou krvavými průjmy a vysokou horečkou 
  jestliže trpíte zánětem tlustého střeva provázeným tvorbou vředů ve střevě (akutní ulcerózní 
kolitidou)  
  jestliže  trpíte  bakteriálním  zánětem  střeva  (enterokolitidou)  vyvolaným  invazivními 
bakteriemi, např. salmonelou, shigellou nebo  kampylobakterem; jedná se o infekční průjem, 
který obvykle bývá doprovázen dalšími příznaky (např. příměs krve ve stolici, horečka, bolest 
hlavy, nevolnost, zvracení) 
  jestliže trpíte zánětem střev  vzniklým jako komplikace po léčbě širokospektrými antibiotiky 
(pseudomembranózní kolitidou) 
 
1/6 
 
  jestliže  Vám  lékař  sdělil,  že  ve  Vašem  případě  je  útlum  pohybu  střev  na  závadu  z důvodu 
možného  rozvoje  závažných  stavů,  jako  je  neprůchodnost  střev  nebo  výrazné  chorobné 
rozšíření tlustého střeva. Léčbu je nezbytné okamžitě ukončit a neprodleně kontaktovat lékaře, 
když se dostaví zácpa nebo vzedmutí břicha provázené zástavou odchodu plynů. 
 
 
Přípravek Loperon se nesmí podávat dětem  mladším než 2 roky. 
 
Upozornění a opatření  

Před užitím přípravku Loperon se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. 
Loperon  průjem  zastavuje,  neléčí  však  jeho  příčinu.  Jakmile  je  to  možné,  měla  by  být  proto  vždy 
léčena také příčina průjmu. 
Při průjmu ztrácíte mnoho tekutin, a proto je důležité pečovat o dostatečnou náhradu ztrát vody a solí, 
a  to  zejména  u  dětí.  Ztrátu  tekutin  byste  měl(a)  nahradit  dostatečným  pitím  (mnohem  více,  než 
obvykle) nápojů s obsahem cukrů a solí.  
Při náhle vzniklém (akutním) průjmu dochází při léčbě přípravkem Loperon ke zlepšení stavu obvykle 
do 48 hodin. Jestliže se tak nestane, přestaňte lék užívat a poraďte se s lékařem. 
U  pacientů  s AIDS  je  třeba  se  před  užíváním  přípravku  Loperon  poradit  s lékařem.  Pokud  by  se 
v průběhu užívání přípravku Loperon objevilo vzedmutí břicha, je potřeba léčbu neprodleně ukončit a 
vyhledat lékaře. 
Lékaře  musíte  upozornit,  jestliže  je  Vám  známo,  že  trpíte  anebo  že  jste  v  minulosti  trpěl(a) 
onemocněním jater. Je možné, že přípravkem Loperon bude vyžadovat přísnější lékařský dohled. 
Léčbu přípravkem Loperon je třeba okamžitě ukončit, jakmile by se objevila zácpa, vzedmutí břicha 
nebo  neprůchodnost  střev    (projevuje  se  náhlými,  silnými  bolestmi  břicha,  zvracením,  vzedmutím 
břicha při zástavě odchodu plynů). 
Neužívejte tento přípravek k jiným účelům, než k jakým je určen (viz bod 1) a nikdy neužívejte vyšší 
než doporučené množství (viz bod 3). U pacientů, kteří užili příliš velké množství loperamidu, léčivé 
látky  přípravku  Loperon,  byly  hlášeny  závažné  srdeční  obtíže  (příznaky  zahrnují  rychlý  nebo 
nepravidelný srdeční  tep). 
 
Děti  
Loperon  není určen dětem mladším 2 let.  
 
Další léčivé přípravky a Loperon  
Informujte  svého    lékaře  nebo  lékárníka    o  všech  lécích,  které  užíváte,  které  jste  v nedávné  době 
užíval(a) nebo které možná budete užívat. 
Při  současném  podávání    loperamidu  s chinidinem  (užívaný  k léčbě  poruch  srdečního  rytmu  nebo 
malárie),  ritonavirem  (užívaný  k léčbě  HIV),  itrakonazolem,  ketokonazolem  (oba  užívané  k léčbě 
plísňových infekcí)    nebo gemfibtozilem (užívaný k léčbě vysoké hladiny tuků v krvi) se významně 
zvyšuje hladina loperamidu v krvi. Proto je třeba se těmto kombinacím vyhnout.  
Loperamid  významně  zvyšuje  hladinu  současně  podávaného  desmopresinu  (užívaný  k léčbě 
nadměrného močení) v krvi.  
Je  pravděpodobné,  že  léky  zrychlující  střevní  pasáž  mohou  vstřebávání  a  tím  i  účinky  přípravku 
Loperon snížit.  Léky, které zpomalují činnost žaludku a střev, mohou účinek přípravku Loperon 
zvýšit. 
 
Přípravek Loperon s jídlem a pitím 
Tobolky se užívají nezávisle na jídle, spolu s přiměřeným množstvím tekutiny. 
 
Těhotenství a kojení a plodnost 

 
2/6 
 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým  lékařem nebo lékárníkem  dříve, než začnete tento přípravek užívat 
Loperon se nedoporučuje podávat v těhotenství a období kojení.  
Pokud jste těhotná nebo kojíte, poraďte se se svým lékařem o vhodných způsobech léčby. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Při průjmu se může objevit slabost, ospalost a závrať. Při řízení motorového vozidla a obsluze strojů je 
nutná obzvláštní opatrnost. 
 
Přípravek Loperon obsahuje laktosu. 
Jestliže Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, 
poraďte se se svým lékařem,  než začnete tento léčivý přípravek užívat. 
 
3. 

Jak se Loperon užívá 
 
Vždy  užívejte  tento  přípravek  přesně  v souladu  s příbalovou  informací  nebo  podle  pokynů  svého 
lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
Tobolky  přípravku  Loperon  polykejte  celé,  nerozkousané,  spolu  s  přiměřeným  množstvím  tekutiny. 
Tobolky se užívají nezávisle na jídle a mohou se užívat v libovolnou denní dobu. 
 
Doporučená dávka přípravku je: 
Dávkování u dospělých, dospívajících od 12 let a dětí od 6 let:  
Akutní průjem: 
Zahajovací dávka pro dospělé a dospívající jsou 2 tobolky (4 mg hydrochloridu loperamidu), pro děti 
1 tobolka (2 mg hydrochloridu loperamidu). Následně se užívá 1 tobolka (2mg) po každé neformované 
(řídké) stolici. 
 
Jestliže se při akutním průjmu stav do 48 hodin nezlepšil, přestaňte přípravek užívat a poraďte 
se o dalším postupu s lékařem. 
 

Chronický průjem: 
Při chronickém průjmu užívejte tento přípravek pouze na doporučení lékaře. Dávkování a délku léčby 
vždy určí lékař.  
Zahajovací dávka pro dospělé a dospívající jsou obvykle 2 tobolky (4 mg hydrochloridu loperamidu) 
denně, pro děti 1 tobolka (2 mg hydrochloridu loperamidu) denně. Tato počáteční dávka by měla být 
upravována až do dosažení 1 – 2 pevných stolic denně. To bývá obvykle docíleno udržovací dávkou 1 
– 6 tobolek (2 – 12 mg hydrochloridu loperamidu). 
Maximální  denní  dávka  pro  dospělé  při  akutním  i  chronickém  průjmu  je  8  tobolek  (16  mg 
hydrochloridu  loperamidu).  U  dětí  a  dospívajících  se  tato  dávka  určuje  v závislosti  na tělesné 
hmotnosti (3 tobolky =  6 mg na 20 kg) nikdy však nesmí překročit 8 tobolek (16 mg hydrochloridu 
loperamidu) denně. 
Dávkování u starších pacientů: 
U starších pacientů není třeba upravovat dávkování.  
Dávkování při onemocnění ledvin: 
U pacientů s poruchou funkce ledvin není třeba upravovat dávkování. 
Dávkování při onemocnění jater: 
Pokud  trpíte  poruchou  funkce  jater,  přípravek  Loperon  užívejte  jen  po  poradě  s lékařem,  neboť 
v tomto případě je zapotřebí zvýšené opatrnosti. Lékař Vám rovněž sdělí, jakou dávku přípravku máte 
užívat. 
 
 
3/6 
 
Jestliže jste užil(a)  více Loperonu cps, než jste měl(a) 
Jestliže  jste  užil(a)  vice  přípravku  Loperon,  ihned  se  obraťte  na  lékaře  nebo  nemocnici  s 
žádostí o radu. Možnými příznaky jsou: zvýšená tepová frekvence, nepravidelný srdeční tep, 
změny  vašeho  srdečního  rytmu  (tyto  příznaky  mohou  mít  potenciálně  závažné,  život 
ohrožující  následky),  svalová  ztuhlost,  nekoordinované  pohyby,  ospalost,  obtíže  s  močením 
nebo oslabené dýchání. 
 
Děti reagují na velká množství přípravku Loperon silněji než dospělí. Pokud dítě užije příliš 
mnoho  přípravku nebo se u něj objeví některé z výše uvedených příznaků, ihned kontaktujte 
lékaře. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít Loperon  
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. 
 
Jestliže jste přestal(a) užívat Loperon   
Máte-li  jakékoli  další  otázky  týkající  se  užívání  tohoto  přípravku,  zeptejte  se  svého  lékaře  nebo 
lékárníka. 
 
 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky  
 
Podobně  jako  všechny  léky  může  mít  i  tento  přípravek  nežádoucí  účinky,  které  se  ale  nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
        
Nežádoucí účinky pozorované v klinických studiích u dospělých a dospívajících ve věku ≥ 12 let 
při léčbě akutního průjmu 
 
Časté nežádoucí účinky (mohou se vyskytnout u 1 až 10 pacientů ze 100): 
Bolest hlavy, zácpa, pocit na zvracení, plynatost 
 
Méně časté nežádoucí účinky (mohou se vyskytnout u 1 až 10 pacientů z 1000): 
Závrať,  bolest  v břiše,  nepříjemné  pocity  v břiše  (abdominální  diskomfort),  sucho  v ústech,  bolest 
v nadbřišku, zvracení, vyrážka. 
 
Vzácné nežádoucí účinky (mohou se vyskytnout u 1 až 10 pacientů z 10000): 
Vzedmutí břicha (abdominální distenze). 
 
Nežádoucí účinky pozorované v klinických studiích u dospělých a dospívajících ve věku ≥ 12 let 
při léčbě chronického průjmu: 
 
Časté nežádoucí účinky (mohou se vyskytnout u 1 až 10 pacientů ze 100): 
Závrať, zácpa, pocit na zvracení, plynatost. 
 
Méně časté nežádoucí účinky (mohou se vyskytnout u 1 až 10 pacientů z 1000): 
Bolest  hlavy,  bolest  v břiše,  nepříjemné  pocity  v břiše  (abdominální  diskomfort),  sucho  v ústech, 
trávicí obtíže. 
 
Nežádoucí účinky pozorované po uvedení přípravku na trh 
 
  reakce  přecitlivělosti,  anafylaktická  reakce  včetně  anafylaktického  šoku  (závažná  alergická 
reakce) a anafylaktoidní reakce. 
 
4/6 
 
  ospalost,  ztráta  vědomí,  ztuhlost,  snížená  úroveň  vědomí,  zvýšené  napětí  (hypertonie)  a 
abnormality v koordinaci pohybů. 
  zúžení očních zornic. 
  střevní neprůchodnost (projevuje se bolestmi břicha, zvracením, vzedmutím břicha při zástavě 
plynů), výrazné chorobné rozšíření tlustého střeva (megakolon, včetně toxického megakolon) 
a nepříjemné pocity na jazyku. 
  puchýřovité onemocnění kůže (včetně Stevensova-Johnsonova syndromu, toxické epidermální 
nekrolýzy  a  erythema  multiforme),  otok  obličeje,  hrdla  a  končetin  (angioedém),  kopřivka  a 
svědění. 
  zadržování moči. 
  únava. 
 
 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři,  lékárníkovi  nebo 
zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v 
této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: 
Státní  ústav  pro  kontrolu  léčiv,  Šrobárova  48,  100  41  Praha  10,  webové  stránky: 
http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek. 
Nahlášením  nežádoucích  účinků  můžete  přispět  k  získání  více  informací  o  bezpečnosti  tohoto 
přípravku. 
 
5. 
Jak Loperon uchovávat 
 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.  
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na  krabičce za „Použitelné do:“. 
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. 
 
Nevyhazujte  žádné  léčivé  přípravky  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se  svého 
lékárníka,  jak  naložit  s  přípravky,  které  již  nepoužíváte.  Tato  opatření  pomáhají  chránit  životní 
prostředí. 
 
6. 

Obsah balení a další informace 
 
Co Loperon obsahuje 
 
-  Léčivou látkou je loperamidi hydrochloridum. 
-  Pomocnými látkami jsou:  
obsah tobolky: monohydrát laktosy, kukuřičný škrob, mastek, magnesium-stearát 
tělo  tobolky:  černý  oxid  železitý  (E  172),  žlutý  oxid  železitý  (E  172),  oxid  titaničitý  (E  171),  
želatina, patentní modř V (E 131). 
 
Jak Loperon vypadá a co obsahuje toto balení 
 
Loperon  jsou  tvrdé  želatinové  tobolky,  vrchní  část  je  tmavě  zelená,  spodní  část  je  šedá, 
obsahující bílý až téměř bílý prášek. 
Velikost balení: 6, 8, 10 a 20 tobolek 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
 
Držitel rozhodnutí o registraci 
HEXAL AG, Industriestrasse 25, 
D-83607 Holzkirchen, Německo 
 
5/6 
 
 
Výrobce 
Salutas Pharma GmbH, Barleben, Německo 
LEK S.A., Varšava, Polsko 
 
Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci: Sandoz 
s.r.o., Praha, office.cz@sandoz.com. 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována 26. 7. 2017 
 
 
6/6