Lék Ecosal Inhaler 100MCG/DÁV

Kód SÚKL
0010142  
Název LP
Ecosal Inhaler (100mcg/dáv Inh Sus Pss 200dáv)
Cesta podání
Inhalační podání (INH)
Léková forma
Suspenze k inhalaci v tlakovém obalu
Velikost balení
200DÁV
Síla
100MCG/DÁV
Typ balení
Dávkovací ventil
Účinné látky
Salbutamoli Sulfas
ATC skupina
SALBUTAMOL (R03AC02)

Složení

  1. Salbutamoli Sulfas – 0,124 MG
  2. Salbutamolum – 0,1 MG
  3. Ethanolum Anhydricum – PL MG
  4. Norfluranum – PL GM

Příbalová informace

sp.zn. sukls112704/2016 
 
 

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE 
 
 
ECOSAL Inhaler 
(Salbutamoli sulfas) 
 
Suspenze k inhalaci v tlakovém obalu 
 
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat. 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i 
tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy. 

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. 
 
Co naleznete v této příbalové informaci:  
1. 
Co je Ecosal  Inhaler a k čemu se používá 
2. 
Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Ecosal Inhaler používat  
3. 
Jak se Ecosal Inhaler používá  
4. 
Možné nežádoucí účinky 

Jak Ecosal Inhaler uchovávat 
6. 
Další informace 
 
 
 
1. 
CO JE ECOSAL INHALER  A K ČEMU SE POUŽÍVÁ 
 
Léčivá látka přípravku Ecosal Inhaler – salbutamol uvolňuje hladkého svalstvo průdušek a tím 
způsobuje jejich rozšíření. Účinek salbutamolu nastupuje do 5 minut a přetrvává 4 až 6 hodin. 
Přípravek se používá k léčbě akutního záchvatu dušnosti při průduškovém astmatu, vleklých zánětech 
průdušek  a  chronické  obstrukční  plicní  nemoci  (chronické  onemocnění  vznikající  nejčastěji  jako 
následek  vleklých  zánětů,  které  postupně  vedly  k ucpávání  průdušek).  Rovněž  se  používá   
k předcházení záchvatu dušnosti vyvolaného námahou nebo dráždivou látkou (alergenem).  
Přípravek mohou používat dospělí, dospívající a děti od 4 let. 
 
 
2. 
ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE ECOSAL INHALER  
POUŽÍVAT 
 
 
Nepoužívejte Ecosal Inhaler : 
-  jestliže jste přecitlivělý(á) (alergický(á) na salbutamol nebo na kteroukoli pomocnou látku 
přípravku. 
-  u dětí mladších 4 let 
 
Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Ecosal Inhaler je zapotřebí: 
-  jestliže trpíte ischemickou chorobou srdeční (nedostatečné prokrvení srdečního svalu). 
-  jestliže trpíte onemocněním srdečního svalu (kardiomyopatií) 
-  jestliže trpíte poruchou srdečního rytmu.  
-  jestliže máte vysoký krevní tlak. 
1/7 
 
-  jestliže užíváte léky k léčbě srdečního onemocnění (srdeční glykosidy) 
-  jestliže máte zvýšenou činnost štítné žlázy. 
-  jestliže máte cukrovku. 
-  jestliže máte nádor nadledvin.   
-  jestliže jste těhotná nebo kojíte.  
 
Při výše uvedených onemocněních či stavech  je možné přípravek používat pouze jsou-li pro to zvlášť 
závažné důvody. 
 
Těhotenství a kojení 
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů: 
Ecosal Inhaler nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. 
 
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky: 
Při současném užívání přípravku Ecosal Inhaler a některých léků, které se používají při léčbě 
vysokého krevního tlaku (beta-blokátory), depresí, zažívacích potíží (cisaprid), jiných léků na astma 
(xantinové deriváty, jako je např. teofylin, kortikosteroidy), dlouhodobě užívaných projímadel nebo 
srdečních glykosidů (digoxin, digitoxin) se mohou jejich vzájemné účinky ovlivňovat, případně může 
dojít k zesílení nežádoucích účinků.  
Současné podávání salbutamolu a teofylinu vede ke zvýšení rizika hypokalémie (snížená hladina 
draslíku v krvi). V tomto případě je nezbytné kontrolovat hladiny draslíku krvi. 
Budete    upozorněn(a),  že  pokud  je  to  možné,  je  potřeba  vysadit  salbutamol  alespoň  6  hodin  před 
plánovanou anestezií s halogenovými anestetiky. 
Vzhledem k obsahu ehtanolu v přípravku, je zde teoretická možnost interakce (vzájemného působení) 
u  pacientů  užívajících  disulfiram  (lék  k léčbě  chronického  alkoholismu)  nebo  metronidazol  (lék 
k léčbě bakteriálních infekcí). 
 
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) 
v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. 
 
 
3. 
JAK SE ECOSAL INHALER POUŽÍVÁ 
 
Vždy používejte Ecosal Inhaler přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se 
se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Dospělí 
 
Dospělí  obvykle  inhalují  při  akutním  záchvatu  dušnosti  1  inhalační  dávku  odměřenou  stiskem 
dávkovacího ventilu. Pokud se stav nezlepší mohou inhalovat 2 dávky.   
K prevenci námahou nebo alergenem vyvolaných symptomů (příznaků) se podávají 2 inhalační dávky 
(200 
mikrogramů) 
10-15 
minut 
před 
námahou 
nebo 
kontaktem 

alergenem. 
Při chronické léčbě se dospělým podává až 200 mikrogramů čtyřikrát denně. 
Mezi jednotlivými dávkami musí být časový odstup šesti hodin. Potřebuje-li pacient častější aplikaci 
než čtyřikrát denně nebo potřebuje-li zvýšení jednotlivých dávek, svědčí to o zhoršování astmatu. 
Děti 
Léčba akutního bronchospasmu 
Obvyklá dávka u dětí ve věku od 4 do 11 let je jedna dávka (100 mikrogramů). Je-li třeba zvýšení 
dávky, mohou se aplikovat 2 dávky (200 mikrogramů). 
Děti ve věku 12 let a starší: dávkování jako u dospělých. 
2/7 
 


Prevence bronchospasmu vyvolaného alergenem nebo námahou 
Obvyklá dávka u dětí ve věku od 4 do 11 let je jedna dávka (100 mikrogramů) před očekávanou 
námahou, dávku lze zvýšit na 2 dávky (200 mikrogramů). 
Děti ve věku 12 let a starší: dávkování jako u dospělých. 
Chronická terapie 
Obvyklá dávka u dětí ve věku od 4 do 11 let:  2 dávky (200 mikrogramů) čtyřikrát denně. 
Děti ve věku 12 let a starší: dávkování jako u dospělých. 
Mezi jednotlivými dávkami musí být časový odstup šesti hodin. Potřebuje-li pacient častější aplikaci 
než čtyřikrát denně nebo potřebuje-li zvýšení jednotlivých dávek, svědčí to o zhoršování astmatu.  
 
Dodržujte  přesně  dávkování  doporučené  lékařem.  Pokud  inhalace  přípravku  nepřináší  úlevu  nebo 
úleva netrvá alespoň 3 hodiny, je nutno co nejdříve uvědomit ošetřujícího lékaře. Zvýšení dávky by 
mělo být jen na doporučení lékaře. 
Pacienti vyžadující dlouhodobou léčbu salbutamolem mají být pod pravidelným lékařským dohledem. 
 
Jestliže máte pocit, že účinek přípravku Ecosal Inhaler je příliš silný nebo příliš slabý, řekněte to 
svému lékaři nebo lékárníkovi. 
Způsob použití: 
K tomu,  aby  se  přípravek  dostal  do  místa  svého  působení,  je  důležité,  aby  lék  byl  vstříknut  do  úst 
současně s nádechem. 
Pokud  jste  nikdy  v minulosti  inhalátor  nepoužívali,  doporučujeme  Vám  nacvičit  si  krok  3  a  4  (viz 
návod  k použití)  bez  stlačení  dna  nádobky,  abyste  se  naučili  zkoordinovat  stlačení  nádobky 
s nádechem.  
Před  prvním  použitím  a  také  vždy  poté,  kdy  jste  inhalátor  nepoužívali  minimálně  pět  dní,  nebo 
v případě,  kdy  potřebujete  použít  inhalátor  před  jeho  řádným  oschnutím,  proveďte  dvojí  odstříknutí 
naprázdno do vzduchu. 
Dětem  je  nutno  pomáhat  při  podávání  přípravku.  Doporučuje  se,  aby  nástřik  byl  proveden  jinou 
osobou v době, kdy se dítě začíná nadechovat.  
U nespolupracujících pacientů je nutné použít univerzální inhalační nástavec. 
 
NÁVOD K POUŽITÍ 
1) Sejměte ochranný kryt z ústí aplikátoru. Přesvědčte se, že ústní aplikátor je čistý. Případný prach a 
nečistoty odstraňte. 
 
2) Držte nádobku dnem vzhůru s palcem na spodní straně a ukazovákem na horním okraji. 
Nádobku krátce a důkladně protřepejte pohybem nahoru a dolů. 
 
3) Hluboce vydechněte, abyste vyprázdnili plíce. Ústní aplikátor vsuňte mezi rty a pevně je sevřete. 
3/7 
 

 
4) Pokud možno zhluboka a pozvolna se nadechněte a současně stlačte  ukazovákem dno nádobky, 
aby došlo k vystříknutí aerosolu a uvolnění léku. Pokračujte v nádechu. 
 
 
5) Vyjměte nádobku z úst a zadržte dech na 10 sekund nebo, jak nejdéle můžete. Pomalu vydechněte. 
6) Pokud máte předepsanou víc než 1 dávku, počkejte nejméně 1 minutu a postup opakujte od kroku 2. 
Nasaďte ochranný kryt na aplikátor. 
 
Nepřehlédněte krok 4. Je důležité, abyste začali s nádechem co nejpomaleji je to možné a těsně před 
použitím  inhalátoru.  Zkuste  si  to  několikrát  před  zrcadlem.  Jestliže  nepoužíváte  Ecosal  Inhaler  
správně, uniká značné množství přípravku, které je viditelné jako jemná mlha. Pokud se tedy vytvoří 
mlha v horní části inhalátoru nebo po stranách vašich úst musíte začít znovu od kroku 2.  
 
Čistění inhalátoru 
Čistěte inhalátor nejméně jednou týdně.  
Sejměte ochranný kryt. 
 
Vyjměte kovovou nádobku z plastového obalu. Kovová nádobka nesmí přijít do kontaktu s vodou. 
 
Plastový  obal  včetně  krytu  omývejte  nejméně  30  vteřin  teplou  vodou.  Zvláště  důležité  je  dobře 
propláchnout malou dírku v ústním aplikátoru. 
 
Z plastového obalu a krytu vytřepejte veškerou zbylou vodu a poté je důkladně vysušte (pokud je to 
možné, nechejte plastové části uschnout přes noc). Nepoužívejte přímý zdroj tepla. Po vysušení vložte 
nádobku do plastového obalu a nasaďte ochranný kryt.  
4/7 
 

 
 
Pokud nenecháte náustek řádně oschnout, může to vést k ucpání inhalátoru 
 
Jestliže potřebujete inhalátor použít ještě před řádným oschnutím, vyklepejte z něj důkladně  
vodu a vložte nádobku zpět na původní místo. Inhalátor zkušebně vyzkoušejte tím, že z něj  
dvakrát odstříknete naprázdno do vzduchu, jak již bylo popsáno dříve. Po užití této dávky inhalátor  
znovu promyjte a osušte, jak již bylo také popsáno výše. 
 
Jestliže jste použil(a) více přípravku Ecosal Inhaler než jste měl(a): 
Při předávkování nebo náhodném požití přípravku dítětem se poraďte s lékařem. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek Ecosal Inhaler: 
Nezdvojujte následující dávku, abyste doplnil(a) vynechanou dávku. 
 
 
4. 
MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY 
 
Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
Popisované nežádoucí účinky členěné podle systémově-orgánových tříd a frekvence výskytu 
Četnost je definována jako: velmi časté (>1/10), časté (>1/100 , <1/10), méně časté (>1/1000, <1/100), 
vzácné (>=1/10000, <1/1000) , velmi vzácné (<1/10000, včetně jednotlivých hlášených případů), není 
známo (z dostupných údajů nelze určit).   
 
Poruchy imunitního systému: 
velmi vzácné: reakce z přecitlivělosti, jako je kopřivka, otok různých částí těla (angioedém), zúžení 
průdušek projevující se dušností (bronchospasmus), snížení krevního tlaku a kolaps  
Pokud se brzy po podání přípravku objeví některý z těchto příznaků, přerušte používání přípravku a 
ihned vyhledejte lékaře. 
 
Poruchy metabolismu a výživy:  
vzácné: snížená hladina draslíku v krvi, zvýšená hladina kyseliny mléčné v krvi a nadbytek kyselin 
v organizmu (tzv. laktátová acidóza) 
 
Psychiatrické poruchy:  
časté: napětí (na začátku léčby) 
velmi vzácné: nespavost 
 
Poruchy nervového systému: 
časté: svalový třes, bolesti hlavy (zejména na začátku léčby), závratě 
časté: hyperaktivita (hlavně u dětí) 
 
Srdeční poruchy:  
vzácné: bušení srdce (zejména na začátku léčby), zrychlení srdečního tepu 
velmi vzácné: poruchy srdečního rytmu. 
není známo: nedokrvení srdečního svalu* (ischémie myokardu) 
 
Cévní poruchy:  
vzácné: rozšíření cév na končetinách (periferní vazodilatace)   
 
5/7 
 
Respirační, hrudní a mediastinální poruchy:  
vzácné: podráždění hrdla  
velmi vzácné:  krátce po podání přípravku dochází ke zhoršení hvízdavého dýchání  (paradoxní 
bronchospasmus)  
V případě, že se po podání přípravku vaše dýchání a dušnost náhle zhorší, přerušte jeho podávání a 
ihned vyhledejte lékaře.  
 
Gastrointestinální poruchy: 
vzácné: podráždění v oblasti úst, nevolnost, zvracení, sucho v ústech, bolest v ústní dutině 
 
Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně:  
vzácné: svalové křeče.  
 
*hlášeno z přehledu sledování nežádoucích účinků po uvedení přípravku na trh a proto je četnost 
považovaná jako není známo 
 
V případě, že u vás některé z uvedených nežádoucích účinků přetrvávají nebo jsou hodně obtěžující, 
vyhledejte lékaře, jakmile to bude možné.  
 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo 
zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v 
této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: 
Státní ústav pro kontrolu léčiv 
Šrobárova 48 
100 41 Praha 10 
webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek. 
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku. 
 
5. 
JAK  ECOSAL INHALER UCHOVÁVÁT 
 
Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. 
Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Chraňte před mrazem a přímým slunečním světlem. 
Aerosol! Nádobka je pod stálým tlakem. Neodhazujte do ohně a neničte násilím, i po spotřebování 
přípravku. Chraňte oči. 
Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu. 
 
6. 

DALŠÍ INFORMACE 
 

Léčivou látkou je salbutamoli sulfas 0,124 mg (eq. salbutamolum 0,1 mg) v jedné odměřené 
dávce.  

Pomocnými látkami jsou bezvodý ethanol a norfluran. 
 
Velikost balení: 
Tlaková nádobka s dávkovacím ventilem obsahuje 200 dávek. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci: 
Teva Czech Industries s.r.o., Ostravská 29, č.p. 305, 747 70 Opava - Komárov, Česká republika 
 
Výrobce: 
 Norton Waterford  T/A (IVAX Pharmaceuticals Ireland), Waterford, Irsko 
                                                                                                                                                                                     
6/7 
 
 
Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci. 
Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o., Radlická 3185/1c, 150 00 Praha 5, Česká republika 
 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 8.4.2016 
 
                                                                                                                                                                                     
7/7