Lék Lecardop SR 100MG/25MG

Kód SÚKL
0010116  
Název LP
Lecardop SR (100mg/25mg Tbl Pro 50)
Cesta podání
Perorální podání (POR)
Léková forma
Tableta s prodlouženým uvolňováním
Velikost balení
50
Síla
100MG/25MG
Typ balení
Blistr
Účinné látky
Levodopum, Carbidopum Monohydricum
ATC skupina
LEVODOPA A INHIBITOR DEKARBOXYLASY (N04BA02)

Složení

 1. Levodopum – 100 MG
 2. Carbidopum Monohydricum – 26,75 MG
 3. Carbidopum – 25 MG
 4. Hypromellosum 2910/3 – PL MG
 5. Hypromellosum 2910/50 – PL MG
 6. Silica Colloidalis Anhydrica – PL MG
 7. Acidum Fumaricum – PL MG
 8. Natrii Stearylis Fumaras – PL MG
 9. Flavum Quinolini – PL MG
 10. Hypromellosum 2910/6 – PL MG
 11. Macrogolum 6000 – PL MG
 12. Ferri Oxidum Flavum – PL MG
 13. Ferri Oxidum Rubrum – PL MG
 14. Titanii Dioxidum – PL MG

Příbalová informace

sp. zn. sukls149305/2013 
 
PŘÍBALOVÁ INFORMACE - INFORMACE PRO UŽIVATELE 
 
Lecardop SR 100 mg/25 mg 
Lecardop SR 200 mg/50 mg 

Tablety s prodlouženým uvolňováním 
Levodopum, Carbidopum 
 
Přečtěte  si  pozorně  celou  příbalovou  informaci  dříve,  než  začnete  tento  přípravek  užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.  

  Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 
  Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 
  Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, 
a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 
  Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. 
 
Co naleznete v této příbalové informaci:  
1. 
Co je přípravek Lecardop SR a k čemu se používá 
2. 
Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Lecardop SR užívat  
3. 
Jak se přípravek Lecardop SR užívá  
4. 
Možné nežádoucí účinky 

Jak přípravek Lecardop SR uchovávat   
6. 
Obsah balení a další informace 
 
1. 

Co je přípravek Lecardop SR a k čemu se používá 
Přípravek  Lecardop  SR  patří  do  skupiny  léků  používaných  k léčbě  Parkinsonovy  choroby.  Příznaky 
tohoto  onemocnění  jsou  pravděpodobně  vyvolány  nedostatkem  látky  zvané  dopamin,  která  je 
normálně  vytvářena  v mozku.  Dopamin  hraje  roli  při  kontrole  svalových  pohybů.  Jeho  nedostatek 
způsobuje  problémy  v pohybech  svalů.  Levodopa  kompenzuje  nedostatek  dopaminu,  zatímco 
karbidopa zajišťuje, že se do mozku dostane dostatek levodopy.  
 
Přípravek Lecardop SR se používá při léčbě Parkinsonovy choroby. Zkracuje tzv. „off“ období (náhlý 
výskyt svalové ztuhlosti, který může trvat minuty nebo dokonce hodiny), ke kterému dochází, pokud 
jste  léčen  (a)  samotnou  levodopou  nebo  levodopou  v kombinaci  s inhibitory  dekarboxylázy    (např. 
karbidopa)  ve  formě  tablet  s okamžitým  uvolňováním  a  jestliže  trpíte  náhlými  nekontrolovanými 
pohyby. 
 
2. 
Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Lecardop SR užívat  
 
Neužívejte přípravek Lecardop SR  
  jestliže jste alergický(á) na karbidopu, levodopu nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku 
(uvedenou v bodě 6)   
  jestliže trpíte glaukomem s úzkým úhlem (zvýšený nitrooční tlak) 
  jestliže trpíte závažným selháním srdce 
  jestliže jste měl (a) akutní cévní mozkovou příhodu (mrtvici) 
  jestliže  užíváte  nebo  jste  nedávno  užíval  (a)  léčivé  přípravky  nazývané  neselektivní  inhibitory 
monoamiooxidázy  (MAO)  a  selektivní  inhibitory  MAO-A,  které  se  používají  na  léčbu  depresí, 
jako  je  fenelzin,  isokarboxazid  nebo  moklobemid.  Užívání  těchto  léčivých  přípravků  musí  být 
ukončeno nejméně dva týdny před zahájením léčby přípravkem Lecardop SR. Přípravek Lecardop 
SR může být podáván současně s doporučenou dávkou selektivního inhibitoru MAO typu B (např. 
selegilin). 
  jestliže trpíte závažnou poruchou srdečního rytmu 
 
1/8 
  jestliže  víte,  že  Vám  není  povoleno  užívat  sympatomimetika,  např.  efedrin  (může  být  obsažen 
v některých  léčivých  přípravcích,  které  se  používají  k léčbě  nachlazení  a  ucpaného  nosu), 
adrenalin nebo noradrenalin  
 
Upozornění a opatření 
Poraďte se svým lékařem:  
  jestliže  jste  v současné  době  léčen(a)  (nebo  jste  někdy  byl  (a)  léčen  (a))  samotnou  levodopou. 
Musíte počkat alespoň 12 hodin, než začnete užívat přípravek Lecardop SR. 
  jestliže  trpíte  poruchami  pohybů,  jako  jsou  např.  svalové  záškuby  v obličeji,  svalová  ztuhlost, 
problémy s rozhýbáním se, třes prstů nebo rukou. Možná bude nutné snížit dávku.  
  jestliže jste dříve trpěl (a) nechtěnými pohyby 
  jestliže  jste  někdy  prodělal  (a)  epizodu  psychózy  nebo  trpíte  psychózou.  Psychóza  je  závažné 
duševní  onemocnění,  při  kterém  je  narušena  schopnost  kontrolovat  vlastní  vnímání  a  chování. 
Velmi vzácně byly hlášeny případy pacientů, u kterých se vyvinula deprese, a později měli sklony 
k sebevraždě. Jestliže si myslíte, že se Vás to týká, ihned kontaktujte lékaře. 
  jestliže  trpíte  stálou  únavou  a/nebo  náhlým  usínáním  bez  varovných  příznaků.  V tomto  případě 
nesmíte  řídit  nebo  obsluhovat  stroje.  Pokud  bude  potřeba,  může  Vám  lékař  upravit  dávku  nebo 
ukončit léčbu. 
  jestliže trpíte závažným onemocněním srdce a cév 
  jestliže  trpíte  závažným  onemocněním  plic  nebo  se  u  Vás  objeví  náhlá  dušnost  způsobená 
svalovým  stahem  a  otokem  sliznice  dýchacích  cest,  často  doprovázená  kašlem  a  tvorbou  hlenu 
(bronchiální astma) 
  jestliže  trpíte  poruchou  ledvin  nebo  jater  nebo  máte  problémy  s endokrinním  systémem  (žlázy 
vylučující hormony do krve) 
  jestliže  máte  nebo  jste  dříve  měl(a)  žaludeční  nebo  střevní  vředy,  protože  je  zvýšené  riziko 
krvácení do žaludku 
  jestliže zvracíte krev 
  jestliže máte nebo jste někdy měl(a) křeče/záchvaty 
  jestliže jste nedávno měl (a) srdeční infarkt a stále trpíte poruchou srdečního rytmu 
  jestliže máte chronický glaukom (zvýšený nitrooční tlak) 
  jestliže  je  náhle  snížena  dávka  levodopy/karbidopy,  kterou  užíváte  nebo  je  podávání  ukončeno, 
zvláště  pokud  užíváte  léky  k léčbě  psychózy,  protože  může  dojít  ke  změně  Vašeho  duševního 
stavu, svalové ztuhlosti a zvýšení tělesné teploty. 
  jestliže  máte  dědičné  onemocnění  charakterizované  náhlými  mimovolními,  ale  koordinovanými 
pohyby  (Huntingtonova  chorea).  V tomto  případě  není  podávání  přípravku  Lecardop  SR 
doporučeno.  
  jestliže máte nebo jste někdy měl (a) maligní melanom 
  jestliže máte nediagnostikované kožní onemocnění 
  přípravek  Lacardop  SR  může  zvyšovat  výskyt  abnormálních  výsledků  některých  laboratorních 
testů. Mezi ně patří: funkční jaterní testy, falešně pozitivní Coombsův test, snížený hemoglobin a 
hematokrit,  zvýšená  glukóza  v séru  a  počet bílých  krvinek,  bakterie  a  krev  v moči.  Pokud je  ke 
stanovení  ketonurie  použit  testovací  proužek,  mohou  se objevit  falešně  pozitivní  výsledky  na 
ketolátky v moči. Tento výsledek se nezmění převařením vzorku moči. Falešně negativní výsledky 
se mohou také vyskytnout při vyšetření glykosurie za použití glukózo-oxidázových metod. 
  informujte,  prosím  svého  lékaře,  pokud  Vy  nebo  Vaši  rodinní  příslušníci  či  ošetřovatelé 
zaznamenáte,  že  se  u  Vás  objevuje  nutkání  nebo  touha  chovat  se  neobvyklým  způsobem,  či 
nemůžete  odolat  nutkání, popudu  či  pokušení  provádět  některé činnosti,  kterými  byste  mohl  (a) 
poškodit sebe či své okolí. Tyto projevy jsou nazývány poruchami kontroly impulzů a může mezi 
ně  patřit  návykové  hráčství,  nadměrná  konzumace  jídla  nebo  nadměrné  utrácení,  abnormálně 
vysoký zájem o sex nebo nárůst sexuálních myšlenek a pocitů. Pokud se tyto projevy objeví, Váš 
lékař bude muset přehodnotit Vaši léčbu. 
 
Děti a dospívající 
Dětem a dospívajícím do 18 let se užívání tohoto léčivého přípravku nedoporučuje. 
 
 
2/8 
Další léčivé přípravky a přípravek Lecardop SR 
Přípravek  Lecardop  SR  může  ovlivňovat  účinky/nežádoucí  účinky  dalších  léčivých  přípravků  a 
naopak. Týká se to zvláště těchto přípravků: 
  léčivé přípravky užívané k léčbě vysokého krevního tlaku. Možná bude potřeba upravit dávku. 
  léčivé přípravky k léčbě deprese (viz. bod Neužívejte přípravek Lecardop SR) 
  léčivé přípravky působící na centrální nervový systém (anticholinergika, přípravky používané 
k rozšíření  průdušek  při  astmatu),  jako  je  ipratropium  a  tiotropium.  Účinek  levodopy  může  být 
snížen. Pokud to bude nutné, Váš lékař upraví dávku. 
  léčivé přípravky užívané k léčbě psychózy 
  benzodiazepiny  (určité  přípravky  k léčbě  nespavosti  a  úzkosti)  jako  diazepam,  oxazepam  a 
lormetazepam. Účinek přípravku Lecardop SR může být snížen. 
  papaverin  (používaný  k léčbě  křečí  v trávicím  traktu).  Účinek  přípravku  Lecardop  SR  může  být 
snížen.  
  selegilin  (používaný  k léčbě  Parkinsonovy  choroby).  Pokud  je  podáván  současně  s přípravkem 
Lecardop SR, může dojít k závažnému poklesu krevního tlaku. 
  inhibitory  COMT  (používané  k léčbě  Parkinsonovy  choroby).  Pokud  jsou  podávány  současně 
s přípravkem Lecardop SR, může dojít ke snížení množství levodopy, která se dostane do mozku. 
Možná bude potřeba upravit dávku přípravku Lecardop SR. 
  amantadin (používaný k léčbě Parkinsonovy choroby). Může dojít k nárůstu nežádoucích účinků 
levodopy. Možná bude potřeba upravit dávku přípravku Lecardop SR. 
  metoklopramid (používaný k léčbě nevolnosti a zvracení) 
  léčivé  přípravky  působící  na  centrální  nervový  systém  (sympatomimetika,  např.  adrenalin, 
noradrenalin nebo efedrin, který může být obsažen v přípravcích na léčbu nachlazení a ucpaného 
nosu;  léčivé  přípravky  používané  při  astmatu  k rozšíření  průdušek)  jako  např.  apraklonidin, 
dipivefrin a brimonidin. Může dojít ke zvýšení nežádoucích účinků na srdce a cévy. 
  síran železnatý. Může dojít ke snížení vstřebávání levodopy. 
  fenytoin, používaný na léčbu epilepsie. Může dojít ke snížení účinku přípravku Lecardop SR. 
  isoniazid (používaný k léčbě tuberkulózy) 
 
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době 
užíval (a), a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. 
 
Přípravek Lecardop SR s jídlem a pitím 
Účinek levodopy může být někdy narušen u pacientů na dietě s vysokým obsahem bílkovin. 
 
Těhotenství, kojení a plodnost 
 
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék. 
 
Ženy v plodném věku užívající přípravek Lecardop SR musí používat účinnou antikoncepci. 
 
Není k dispozici dostatek informací o použití přípravku Lecardop SR během těhotenství. V pokusech 
na zvířatech bylo prokázáno, že je škodlivý.  
Neužívejte tento přípravek, pokud jste těhotná nebo se pokoušíte otěhotnět. 
 
Levodopa přechází do mateřského mléka. Při užívání přípravku Lecardop SR proto nesmíte kojit. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Přípravek Lecardop SR může způsobit nežádoucí účinky, jako je 
- závrať 
- ospalost 
- dvojité vidění, 
které mohou ovlivnit Vaši schopnost reagovat. To byste měl (a) mít na paměti, pokud se chystáte řídit 
nebo obsluhovat stroje.  
 
 
3/8 
Pacienti,  kteří  trpí  ospalostí  a  náhlým  usínáním  bez  předchozích  varovných  příznaků,  nesmí 
řídit nebo obsluhovat stroje. 
 
 
3. 
JAK SE PŘÍPRAVEK LECARDOP SR UŽÍVÁ 
 
Vždy užívejte přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý/á, poraďte se se svým 
lékařem nebo lékárníkem. 
 
Obvyklé instrukce k dávkování jsou podány níže: 
 
Pokud jste ještě nikdy levodopu neužíval(a): 
 
Počáteční dávka 
1 tableta přípravku Lecardop SR  100  mg/25  mg (nebo 1 tableta přípravku Lecardop SR 200 mg/50 
mg) dvakrát denně. 
 
Maximální počáteční dávka 
6 tablet přípravku Lecardop SR 100 mg/25 mg (nebo 3 tablety přípravku Lecardop SR 200 mg/50 mg) 
denně (600 mg levodopy denně). 
 
Dávky se mají užívat v intervalu nejméně 6 hodin. 
 
Pokud přecházíte z tablet obsahujících levodopu/karbidopu s normálním uvolňováním na 
tablety s prodlouženým uvolňováním 
Tento přechod je potřeba provádět postupně a pod pohledem lékaře. 
 
Pokud jste v současné době léčen(a) samotnou levodopou 
Léčba samotnou levodopou má být ukončena alespoň 12 hodin před užitím přípravku Lecardop SR. 
Počáteční dávka u pacientů s mírnou až středně závažnou formou Parkinsonovy choroby jsou 2 tablety 
přípravku Lecardop SR 100 mg/25 mg (nebo 1 tableta přípravku Lecardop SR 200 mg/50 mg) dvakrát 
denně. 
 
Udržovací dávka 
Váš lékař Vás bude pravidelně kontrolovat a upraví dávku podle potřeby. Mezi každou úpravou dávky 
má být interval alespoň 3 dny.  
 
Spolkněte tabletu celou a zapijte sklenicí vody nezávisle na jídle. Tablety se nesmí kousat nebo drtit. 
 
Pokud  máte  pocit,  že  účinek  tablety  je  příliš  silný  nebo  slabý,  poraďte  se  se  svým  lékařem  nebo 
lékárníkem. 
 
Použití u dětí a dospívajících 
Dětem a dospívajícím do 18 let se užívání tohoto léčivého přípravku nedoporučuje. 
 
Délka užívání 
Lékař Vám řekne, jak dlouho musíte pokračovat v užívání přípravku Lecardop SR. Neukončujte léčbu 
dříve než byste měla, protože by se příznaky onemocnění mohly vrátit. 
 
Jestliže jste užil (a) více přípravku Lecardop SR, než jste měl(a)
 
Jestliže  jste  užil  (a)  více  tablet  přípravku  Lecardop  SR,  ihned  kontaktujte  lékaře  nebo  lékárníka. 
Příznaky předávkování mohou zahrnovat: křeče svalů kolem oka (viz také bod 4. „Možné nežádoucí 
účinky“).  
 
 
 
 
 
4/8 
 
Jestliže jste zapomněl (a) užít přípravek Lecardop SR 
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil (a) vynechanou dávku. Jestliže jste zapomněl (a) 
užít dávku přípravku, užijte ji ihned, jakmile si vzpomenete, pokud to ovšem není v blízké době pro 
další dávku. Pokud se tak stane, pokračujte v užívání v obvyklou dobu. 
 
Jestliže jste přestal (a) užívat přípravek Lecardop SR 
Váš lékař Vás bude pravidelně kontrolovat, pokud bude Vaše dávka náhle snížena nebo pokud bude 
léčba  ukončena.  Prosím  přečtěte  si  bod  „Upozornění  a  opatření“,  zvláště  pokud  užíváte  přípravky 
k léčbě psychózy (antipsychotika). 
 
Máte-li  jakékoli  další  otázky,  týkající  se  užívání  tohoto  přípravku,  zeptejte  se  svého  lékaře  nebo 
lékárníka. 
 
4. 
MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY 
 
Podobně jako všechny léky může mít i přípravek Lecardop SR nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
Jestliže  se  u  Vás  vyskytne  jakýkoli  z  následujících  nežádoucích  účinků,  přerušte  užívání  přípravku 
Lecardop SR a okamžitě vyhledejte lékaře nebo pohotovost v nejbližší nemocnici: 
  Horečka a celkové zhoršení zdravotního stavu. 
  Alergická reakce: otok tváře, rukou, nohou, rtů, jazyka nebo jícnu nebo obtíže při dýchání nebo 
polykání.  Toto  je  velmi  závažná,  ale  vzácná  nežádoucí  reakce.  Je  možné,  že  budete 
potřebovat rychlou lékařskou pomoc nebo hospitalizaci.
 
 
Následující nežádoucí účinky byly pozorovány s následující frekvencí četnosti výskytu: 
 
Časté (mohou postihnout až 1 pacienta z 10): 
  Ztráta chuti k jídlu. 
  Halucinace, zmatenost, závratě. 
  Noční můry, ospalost, únava. 
  Poruchy spánku, deprese (velmi vzácně) se sklonem k sebevraždě. 
  Abnormální pocit zdraví (euforie). 
  Ztráta  paměti,  období  mentálního  onemocnění,  během  kterého  je  narušena  kontrola  vnímání  a 
chování (psychóza). 
  Pocit stimulace.  
  Pohybové poruchy (dyskineze). 
  Porucha charakterizovaná náhlými mimovolními pohyby (chorea). 
  Poruchy svalového napětí (dystonie). 
  Pohybové poruchy, jejichž příčina je mimo nervový systém (extrapyramidové). 
  Náhlé změny v příznacích Parkinsonovy choroby („on-off“ příznaky). 
  Zpomalení pohybů během „on-off“ období (bradykineze). 
  Palpitace (bušení srdce), nepravidelný srdeční rytmus. 
  Pokles  krevního  tlaku  způsobený  např.  příliš  rychlým  postavením  se  ze  sedu  nebo  lehu,  někdy 
doprovázený závratí (ortostatická hypotenze). 
  Sklon k omdlévání. 
  Náhlá ztráta vědomí. 
  Nevolnost, zvracení, sucho v ústech, hořká chuť v ústech. 
 
Méně časté (mohou postihnout až 1 pacienta ze 100): 
  Úbytek váhy nebo váhový přírůstek. 
  Ataxie, zhoršení třesu, třes rukou. 
  Zvýšený krevní tlak. 
  Chrapot, bolest na hrudi. 
 
5/8 
  Zácpa, průjem, zvýšená produkce slin. 
  Poruchy polykání, plynatost. 
  Hromadění tekutin v těle (edém). 
  Svalové křeče. 
  Tmavé zbarvení moči. 
  Pocit slabosti a celkový pocit špatného zdravotního stavu (malátnost). 
  Návaly horka. 
 
Vzácné (mohou postihnout až 1 z 1 000 pacientů): 
  Neklid, strach, potíže s myšlením. 
  Poruchy  krve,  které  mohou  být  charakterizovány  horečkou,  třesavkou  (zimnicí),  bolestí  jícnu, 
vředy v ústech nebo jícnu, neobvyklá únava, neobvyklé krvácení nebo nevysvětlitelné modřiny. 
  Dezorientace, bolest hlavy, zvýšená sexuální touha, necitlivost, křeče. 
  Reakce  na  léčivou  látku,  charakterizované  horečkou,  svalovou  ztuhlostí,  pocitem  závratě  nebo 
mdloby,  třesem,  ospalostí  a  zmateností.  Další  příznaky  mohou  být  křeče  a  změny  srdeční 
frekvence. 
  Mravenčení, pády, potíže s chůzí. 
  Omezení otevření úst (zablokovaná čelist) 
  Rozmazané  vidění,  porucha  funkce  nervů  tváře  a  okolo  očí,  která  způsobuje  nekontrolovatelné 
prodloužené mrkání. 
  Hornerův syndrom, který způsobuje zúžení zornice, pokles víček a suchost obličeje. 
  Poruchy očí zahrnující dvojité vidění a rozšíření zornic. 
  Zánět žil (někdy doprovázený krevními sraženinami). 
  Dušnost a jiné dýchací potíže. 
  Pálení žáhy/trávící potíže, bolest žaludku, tmavé zbarvení slin. 
  Zatínání zubů, škytavka, žaludeční vředy, krvácení v žaludku a střevech, pálení jazyka. 
  Kopřivka, svědění, zčervenání v obličeji, ztráta vlasů, zčervenání a otok. 
  Zvýšené pocení, tmavé zabarvení potu. 
  Spuštění rakoviny kůže. 
  U  dětí  krvácení  v kůži  a  stěně  trávicího  traktu,  které  souvisí  s alergií  (Schönlein-Henochova 
purpura) 
  Poruchy močení a inkontinence. 
  Závažná, bolestivá, dlouhotrvající erekce. 
 
 
Velmi vzácné (mohou postihnout až 1 pacienta z 10 000) 
  Velmi  závažná  krevní  choroba  (nedostatek  bílých  krvinek)  doprovázený  náhlou  vysokou 
horečkou, závažnou bolestí v krku a vředy v ústech (agranulocytóza). 
  Výrazná ospalost během dne a náhlé usínání. 
 
 
Není známo (frekvenci z dostupných údajů nelze určit): 
  Neschopnost  odolat  nutkání  provádět  činnost,  která  by  Vás  mohla  poškodit,  mezi  tyto  činnosti 
mohou patřit: 
-  patologické hráčství – neschopnost odolat silnému nutkání k nadměrnému hazardu i přes 
riziko vážných rodinných nebo osobních následků 
-  zvýšený sexuální apetit 
-  hypersexualita (změněný zájem o sex nebo chování, které ve Vás nebo ve Vašem okolí 
budí zvýšené obavy)  
-  nekontrolovatelné nadměrné nakupování nebo utrácení 
-  záchvatovité přejídání (příjem velkého množství potravy ze krátkou dobu) nebo nutkavé 
přejídání (příjem většího množství jídla, než je obvyklé a než je nutné pro zahnání hladu) 
 
 
 
6/8 
 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi 
nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou 
uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na níže uvedenou 
adresu. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku.  
 
Státní ústav pro kontrolu léčiv 
Šrobárova 48 
100 41 Praha 10 
Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek  
 
5. 
JAK PŘÍPRAVEK LECARDOP SR UCHOVÁVAT 
 
Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. 
Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na obalu. 
Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. 
 
Nevyhazujte  žádné  léčivé  přípravky  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se  svého 
lékárníka,  jak  naložit  s  přípravky,  které  již  nepoužíváte.  Tato  opatření  pomáhají  chránit  životní 
prostředí. 
 
6. 
OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE 
 
Co přípravek Lecardop SR obsahuje 

  Léčivé látky jsou levodopum a carbidopum.                                                                    
Lecardop SR 100 mg/25 mg: Jedna tableta s prodlouženým uvolňováním obsahuje 100 mg levodopum 
a 25 mg carbidopum ve formě carbidopum monohydricum. 
Lecardop SR 200 mg/50 mg: Jedna tableta s prodlouženým uvolňováním obsahuje 200 mg levodopum 
a 50 mg carbidopum ve formě carbidopum monohydricum.                                                                                                                                     
  Pomocné látky jsou: 
Jádro tablety: kyselina fumarová, hypromelosa 2910, natrium-stearyl-fumarát, koloidní bezvodý oxid 
křemičitý, chinolinová žluť (E104). 
                                                                                                                                                                                                                             
Potah tablety: hypromelosa 2910, makrogol 6000, žlutý a červený oxid železitý (E172), oxid titaničitý 
(E171). 
 
Jak přípravek Lecardop SR vypadá a co obsahuje toto balení 
Lecardop  SR  100  mg/25  mg  jsou  oranžovohnědé  kulaté  bikonkávní  tablety  s prodlouženým 
uvolňováním. 
Lecardop  SR  200  mg/50  mg  jsou  oranžovohnědé  kulaté  bikonvexní  tablety  s prodlouženým 
uvolňováním. 
 
Velikosti balení:  
Lecardop SR 100 mg/25 mg: 20, 30, 50, 60 a 100 tablet s prodlouženým uvolňováním. 
Lecardop SR 200 mg/50 mg: 20, 25, 30, 60 a 100 tablet s prodlouženým uvolňováním. 
 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci 
Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o., Praha, Česká republika 
 
 
 
 
 
7/8 
 
Výrobce 
  Teva UK Ltd, Eastbourne, Velká Británie 
  Pharmachemie B.V., Haarlem, Nizozemsko 
  Teva Santé, Sens, Francie 
  Merckle GmbH, Ludwig-Merckle-Straße 3, 89143 Blaubeuren, Německo 
 
Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy: 
 
Německo: Levocarb-TEVA® 100 mg / 25 mg (200 mg / 50 mg) Retardtabletten 
Česká republika: Lecardop SR 100 mg / 25 mg (200 mg / 50 mg) 
Francie: Carbidopa Levodopa TEVA LP 25 mg/100 mg (50 mg/200 mg), comprimé à 
libération prolongée  
Velká Británie: Caramet® 25 mg/100 mg (50 mg/200 mg) CR Tablets 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 18.9.2013   
 
 
8/8