Lék Dhc Continus 120MG

Kód SÚKL
0010111  
Název LP
Dhc Continus (120mg Tbl Ret 56)
Cesta podání
Perorální podání (POR)
Léková forma
Tableta s řízeným uvolňováním
Velikost balení
56
Síla
120MG
Typ balení
Blistr
Účinné látky
Dihydrocodeini Tartras
ATC skupina
DIHYDROKODEIN (N02AA08)

Složení

  1. Dihydrocodeini Tartras – 120 MG
  2. Lactosum – PL MG
  3. Hyetellosum – PL MG
  4. Alcohol Cetylstearylicus – PL MG
  5. Magnesii Stearas – PL MG
  6. Talcum – PL MG

Příbalová informace

sp. zn. sukls220799/2016 
 
Příbalová informace: informace pro pacienta 
 
DHC Continus  60 mg 
DHC Continus  90 mg 

DHC Continus  120 mg 
tablety s řízeným uvolňováním 
dihydrocodeini tartras 
 
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí 
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4. 
 
 Co naleznete v této příbalové informaci  
1. 
Co je přípravek DHC Continus a k čemu se používá 
2. 
Čemu musíte věnovat pozornost, než začnetepřípravek DHC Continus užívat  
3. 
Jak se přípravek DHC Continus  užívá  
4. 
Možné nežádoucí účinky 
5. 
Jak přípravek DHC Continus uchovávat  
6. 
Obsah balení a další informace 
 
1. 
Co je přípravek DHC Continus a k čemu se používá 
 
DHC Continus obsahuje léčivou látku dihydrokodein. 
Dihydrokodein patří do skupiny slabých opioidů, léčivých látek užívaných proti bolesti (analgetik), 
která dosahují tlumení bolesti působením na centrální nervový systém. Po užití tablety DHC Continus 
je dihydrokodein prakticky úplně vstřebán v trávicím ústrojí. Díky systému řízeného uvolňování je 
umožněno přípravek dávkovat po 12 hodinách. 
 
Přípravek DHC Continus je určen ke zmírnění středně silných až silných chronických bolestí, jako 
jsou pooperační bolesti, poúrazové bolesti, chronické bolesti zad a kloubů, bolesti při nádorových 
onemocněních, bolesti nervového původu a jiné. Je určen pro dospělé a dospívající od 12 let. 
 
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek DHC Continus užívat  
 
Neužívejte přípravek DHC Continus: 
-  jestliže jste alergický(á) na dihydrokodein nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku 
(uvedenou v bodě 6) 
-  jestliže máte nedostatečné dýchání (závažná respirační deprese s hypoxií) 
-  jestliže trpíte závažným onemocněním plic se zúžením dýchacích cest (závažná chronická 
obstrukční plicní nemoc - CHOPN), 
-  jestliže  trpíte  závažným  cor  pulmonale.  Při  tomto  onemocnění  se  zvětší  pravá  strana  srdce 
v důsledku zvýšeného tlaku v krevních cévách v plicích, 
-  jestliže trpíte závažným průduškovým astmatem 
-  jestliže je Vaše tělesná hmotnost nižší než 40 kg 
 
 
1/6 
Nepodávejte přípravek dětem mladším 12 let. 
 
Upozornění a opatření 
Před užitím přípravku DHC Continus se poraďte se svým lékařem či lékárníkem: 
-  jestliže jste v minulosti zneužíval(a) opiáty nebo trpěl závislostí na nich  
-  jestliže máte zvýšený nitrolební tlak nebo zranění hlavy  
-  jestliže máte onemocnění žlučových cest 
-  jestliže máte zánět slinivky břišní (pankreatitida) 
-  jestliže máte poruchu funkce jater 
-  jestliže máte závažnou poruchu funkce ledvin 
-  jestliže trpíte onemocněním plic se zúžením dýchacích cest (chronická obstrukční plicní 
nemoc - CHOPN) 
-  jestliže trpíte cor pulmonale. Při tomto onemocnění se zvětší pravá strana srdce v důsledku 
zvýšeného tlaku v krevních cévách v plicích 
-  jestliže máte průduškové astma 
-  jestliže se Vám při dýchání nedostává do krve dostatek kyslíku, a tělo se nedokáže zbavit  
vytvořeného oxidu uhličitého (respirační deprese s hypoxií) 
-  jestliže trpíte zácpou 
-  jestliže jste starší pacient 
-  jestliže máte sníženou funkci štítné žlázy (hypotyreózu) 
-  jestliže současně užíváte inhibitory monoaminooxidázy (které se používají k léčbě deprese či 
Parkinsonovy choroby), např. léky obsahující tranylcypromin, fenelzin, isokarboxazid, 
moklobemid a linezolid, 
-  jestliže máte zvětšenou prostatu (hypertrofie prostaty) 
  
Při dlouhodobém užívání může vzniknout tolerance a k zachování léčebných účinků je třeba progresivně 
zvyšovat dávky. Dlouhodobé užívání tohoto přípravku může vést k fyzické závislosti a v případě 
náhlého ukončení léčby k abstinenčním příznakům. Pokud již léčba přípravkem DHC Continus není 
potřeba, Váš lékař bude snižovat dávky postupně, aby se předešlo abstinenčním příznakům. 
 
Dihydrokodein vykazuje podobný profil zneužívání jako jiné opiáty. Dihydrokodein mohou proto 
vyhledávat a zneužívat osoby se skrytým i zjevným návykem. Existuje riziko rozvoje psychické 
závislosti (návyku) na opiátová analgetika, včetně dihydrokodeinu. Pacienti, kteří v minulosti trpěli 
alkoholismem či drogovou závislostí, mají tento přípravek používat se zvláštní opatrností. 
 
Tablety s řízeným uvolňováním musí být polknuty vcelku a nesmí se lámat, kousat ani drtit. Užití 
rozlámaných, rozkousaných nebo rozdrcených tablet s řízeným uvolňováním může vést k rychlému 
uvolnění léčivé látky, vstřebání až smrtelné dávky a k příznakům předávkování.  
 
Přípravek se podává ústy. Jeho zneužití a podání jiným způsobem může mít za následek vážné 
nežádoucí účinky, které mohou být i smrtelné. 
 
Další léčivé přípravky a přípravek DHC Continus 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době 
užíval(a) nebo které možná budete užívat. 
 
Účinky přípravku DHC Continus a účinky jiných současně užívaných léků se mohou navzájem 
ovlivňovat. Tlumivý účinek DHC Continus může být zesílen současným užíváním jiných léčiv 
tlumících centrální nervový systém, jako jsou léky na poruchy spánku (sedativa, hypnotika), léky proti 
depresi (antidepresiva), léky proti duševním poruchám (antipsychotika, fenotiaziny), léky proti úzkosti 
(trankvilizéry, anxiolytika). 
Dihydrokodein zvyšuje účinnost léků potlačujících kašel (antitusika), snižuje účinek léků 
podporujících vykašlávání (expektorancia), zvyšuje účinek opioidních agonistů a snižuje účinek 
opioidních antagonistů 
 
 
2/6 
DHC Continus nemá být podáván současně s inhibitory monoaminooxidázy (IMAO) nebo v průběhu 
14 dnů od jejich vysazení. 
 
Přípravek DHC Continus s jídlem, pitím a alkoholem 
Požívání alkoholu v průběhu užívání přípravku DHC Continus může zvyšovat tlumivý účinek na 
centrální nervový systém. V průběhu užívání přípravku DHC Continus se nesmí požívat alkohol. 
 
Těhotenství, kojení a plodnost 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
 
Těhotenství  
Přípravku DHC Continus lze užívat během těhotenství pouze ze zvlášť závažných důvodů. Pokud 
těhotenství zjistíte až během užívání přípravku, informujte o tom ihned svého lékaře.  
Pokud se dihydrokodein používá delší dobu v průběhu těhotenství, může vést k abstinenčním 
příznakům u novorozenců. 
 
Kojení 
Přípravek DHC Continus prochází placentární bariérou a vylučuje se do mateřského mléka, proto by 
jej neměly užívat kojící ženy. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
DHC Continus může ovlivnit schopnost řídit motorová vozidla a obsluhovat stroje. S dotazy na řízení 
dopravních prostředků nebo obsluhu strojů se obraťte na svého lékaře. 
 
Přípravek DHC Continus obsahuje laktózu 
Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se s ním, než začnete tento léčivý 
přípravek užívat. 
 
3. 
Jak se přípravek DHC Continus užívá  
 
Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se 
svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Dávkování 
 
Dospělí a dospívající starší 12 let s hmotností vyšší než 40 kg  
Přesné dávkování určí vždy lékař. Doporučená počáteční dávka je 60 mg 2x denně. Jestliže tlumení 
bolesti není dostatečné, lékař zvýší dávku na 90 mg 2x denně, nejvýše pak na 120 mg 2x denně. 
Tablety se podávají po dvanácti hodinách (například v 8 hodin a ve 20 hodin) a tento interval by měl 
být přesně dodržován. 
 
Použití u dětí 
Děti mladší 12 let nesmí přípravek DHC Continus užívat. 
 
Starší pacienti 
U starších pacientů nad 65 let věku bude lékař dávkování redukovat. 
 
Způsob podání  
Tablety musí být polknuty vcelku a nesmí se lámat, kousat ani drtit. Zapíjejí se menším množstvím 
vody. 
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku DHC Continus, než jste měl(a) 
Jestliže jste užil(a) více tablet, než je předepsáno, měl(a) byste okamžitě informovat svého lékaře. Při 
náhodném požití tablety dítětem vyhledejte ihned lékaře. 
 
3/6 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek DHC Continus 
Zapomenete-li užít obvyklou dávku, vezměte si ji hned, jak si vzpomenete. Pokud se již blíží doba 
podání další dávky, zapomenutou dávku vynechejte a dále pokračujte podle pravidelného dávkovacího 
rozvrhu. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. 
 
Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek DHC Continus 
Léčbu bez porady s lékařem neukončujte. Lékař Vám bude dávku snižovat postupně, aby se předešlo 
možným nežádoucím účinkům spojeným s vysazením přípravku. Léčba tímto přípravkem nesmí být 
náhle přerušena. 
 
Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 
lékárníka. 
 
4. 

 Možné nežádoucí účinky 
 
Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
Velmi časté (může postihnout více než 1 z 10 léčených pacientů): 
 
Bolest hlavy 
 
Zácpa, pocit na zvracení, zvracení 
 
Časté (může postihnout méně než 1 z 10, ale více než 1 ze 100 léčených pacientů): 
 
Alergické reakce 
 
Bolest břicha, sucho v ústech 
 
Žlučníkový záchvat 
 
Svědění, vyrážka, kopřivka 
 
Zadržování moči 
 
Méně časté (může postihnout méně než 1 ze 100, ale více než 1 z 1 000 léčených pacientů): 
 
Otok různých částí těla, nejčastěji obličeje a krku  
 
Zmatenost, léková závislost, změny nálad, pokles nálady 
 
Křeče, závratě, brnění 
 
Vertigo (závrať) 
 
Dušnost, útlum dechu 
 
 Neprůchodnost střev 
 
Zvýšená hladina jaterních enzymů 
 
Tělesná slabost, únava, abstinenční syndrom 
 
Není známo (z dostupných údajů nelze četnost výskytu určit): 
 
Halucinace 
 
Ospalost, útlum 
 
Pokles krevního tlaku 
 
Průjem 
 
Nadměrné pocení 
 
Malátnost, syndrom z vysazení léku u novorozenců 
 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na níže uvedenou adresu.  
 
 
 
4/6 
Státní ústav pro kontrolu léčiv 
Šrobárova 48 
100 41 Praha 10 
Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek 
 
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku. 
 
5. 
Jak přípravek DHC Continus uchovávat  
 
Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. 
Uchovávejte při teplotě do 25 °C. 
 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 
prostředí. 
 
6. 
Obsah baleni a další informace  
 
Co přípravek DHC Continus obsahuje  
 
Léčivou látkou je: 
DHC Continus 60 mg: Jedna tableta obsahuje dihydrocodeini tartras 60 mg, což je ekvivalentní 
dihydrocodeinum 40 mg.  
DHC Continus 90 mg: Jedna tableta obsahuje dihydrocodeini tartras 90 mg, což je ekvivalentní 
dihydrocodeinum 60 mg.  
DHC Continus 120 mg: Jedna tableta obsahuje dihydrocodeini tartras 120 mg, což je ekvivalentní 
dihydrocodeinum 80 mg.  
 
Pomocnými látkami jsou: 
 Laktosa,  hyetelosa, cetylstearylalkohol, magnesium-stearát, mastek. 
 
Jak přípravek DHC Continus vypadá a co obsahuje toto balení 
DHC Continus 60mg: bílé až téměř bílé bikonvexní tablety ve tvaru tobolky označené na jedné straně  
DHC 60. 
DHC Continus 90 mgbílé až téměř bílé bikonvexní tablety ve tvaru tobolky označené na jedné straně 
DHC 90. 
DHC Continus 120 mg: bílé až téměř bílé bikonvexní tablety ve tvaru tobolky, označené na jedné 
straně DHC 120. 
 
Přípravek DHC Continus je k dispozici ve velikostech balení 10, 20, 30, 40, 50, 56 nebo 60 tablet 
v jednom balení. 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci 
Mundipharma Gesellschaft m.b.H. 
Apollogasse 16-18 
A-1070 Vídeň 
Rakousko 
 
Výrobce 
Bard Pharmaceuticals Ltd., Unit 191, Cambridge Science Park, Milton Road, Cambridge CB4 OGW, 
Velká Británie 
Mundipharma GmbH., Mundipharma Str. 2, 65549 Limburg/Lahn, Německo 
 
 
5/6 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována  
9. 3. 2017 
 
6/6