Lék Bromhexin 8 KM Kapky 8MG/ML

Kód SÚKL
0010063  
Název LP
Bromhexin 8 KM Kapky (8mg/ml Por Gtt Sol 1x30ml)
Cesta podání
Perorální podání (POR)
Léková forma
Perorální kapky, roztok
Velikost balení
1X30ML
Síla
8MG/ML
Typ balení
Kapací lahvička
Účinné látky
Bromhexini Hydrochloridum
ATC skupina
BROMHEXIN (R05CB02)

Složení

 1. Bromhexini Hydrochloridum – 240 MG
 2. Mentholum – PL MG
 3. Foeniculi Amari Fructus Etheroleum – PL MG
 4. Anisi Etheroleum – PL MG
 5. Thymi Typo Thymolo Etheroleum – PL MG
 6. Menthae Piperitae Etheroleum – PL MG
 7. Eucalypti Etheroleum – PL MG
 8. Saccharosum – PL GM
 9. Ethanolum Anhydricum – PL GM
 10. Acidum Hydrochloricum Concentratum – PL MG
 11. Kalii Dihydrogenophosphas – PL MG
 12. Natrii Hydrogenophosphas – PL MG
 13. Polysorbatum 80 – PL MG
 14. Aqua Purificata – 30 ML

Příbalová informace

sp.zn. sukls88503/2010 
 
 
Příbalová informace: informace pro pacienta 
 
Bromhexin 8 KM kapky 
8 mg/ml 
perorální kapky, roztok 
Bromhexini hydrochloridum 
 
Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože 
obsahuje pro Vás důležité údaje.  
Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře, 
lékárníka nebo zdravotní sestry.  
-  Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 
-  Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. 
-  Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo 
zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této 
příbalové informaci. Viz bod 4. 
-  Pokud se do 4 až 5 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. 
 
Co naleznete v této příbalové informaci
 
1.  Co je přípravek Bromhexin 8 KM kapky a k čemu se používá  
2.  Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Bromhexin 8 KM kapky užívat 
3.  Jak se přípravek Bromhexin 8 KM kapky užívá  
4.  Možné nežádoucí účinky  
5.  Jak přípravek Bromhexin 8 KM kapky uchovávat  
6.  Obsah balení a další informace 
 
 
1. 
Co je přípravek Bromhexin 8 KM kapky a k čemu se používá 
 
Bromhexin  8  KM  kapky  je  léčivý  přípravek  ke  zkapalňování  a  rozpouštění  hlenu  při  onemocněních 
dýchacích cest s hustým hlenem.  
Bez porady s lékařem se přípravek užívá při akutních onemocněních průdušek a plic, spojených s tvorbou 
vazkých hlenů.  
Pouze po poradě s lékařem se přípravek užívá při chronických onemocněních průdušek a plic, spojených s 
tvorbou vazkých hlenů.  
 
Pokud se do 4 až 5 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Bromhexin 8 KM kapky užívat 
 
Neužívejte přípravek Bromhexin 8 KM kapky:
  
  jestliže jste alergický(á) na bromhexin-hydrochlorid nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku 
(uvedenou v bodě 6) 
  u  onemocnění  žaludku  nebo  dvanáctníku,  kdy  Bromhexin  8  KM  kapky  může  ovlivnit  slizniční 
bariéru žaludku a střev 
  v období kojení 
 
Upozornění a opatření  
Před užitím přípravku Bromhexin 8 KM kapky se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem: 
 
1/5 
  u omezených funkcí ledvin nebo u těžkých onemocnění jater, kdy lze Bromhexin 8 KM kapky 
aplikovat pouze v delších intervalech nebo ve snížených dávkách, protože odbourávání jeho 
metabolických produktů představuje zvýšenou zátěž jater. Zejména při déletrvajícím léčení je proto 
nutné sledovat jaterní funkce. 
  při porušené motorice (hybnosti) průdušek a u některých ojedinělých onemocnění průdušek, která 
jsou doprovázena nadměrnou tvorbou sekretu (např. maligní ciliární syndrom), kde může dojít 
k ucpání dýchacích cest sekretem 
 
 
V souvislosti s podáváním bromhexin-hydrochloridu byla zaznamenána hlášení závažných kožních reakcí. 
Jestliže se u Vás vyskytne kožní vyrážka (včetně poškození na sliznici úst, hrdla, nosu, očí nebo pohlavních 
orgánů), přestaňte Bromhexin 8 KM kapky užívat a ihned kontaktujte svého lékaře. 
  
Bromhexin 8 KM kapky může ovlivnit (snížit nebo zvýšit) účinek jiných současně užívaných léků. 
 
Děti
 
Přípravek není určen dětem mladším 12 let. 
 
Další léčivé přípravky a přípravek Bromhexin 8 KM kapky
 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo 
které možná budete užívat. 
 
Užívání  antibiotik  (např.  erytromycin,  cefalexin,  oxytetracyklin,  ampicilin,  amoxicilin)  v kombinaci 
s bromhexin-hydrochloridem vede ke zlepšenému přechodu antibiotik do plicní tkáně. 
Současně  užívané  prostředky  tišící  kašel  (antitusika)  mohou  na  základě  omezení  vykašlávacího  reflexu 
způsobit  nebezpečné  hromadění  hlenu,  proto  se  při  této  léčebné  kombinaci  musí  dbát  zvláštní  opatrnosti 
(zejména v noci) a důsledně se řídit radami lékaře. 
Při současném podávání léků, které mohou být příčinou podráždění trávicího traktu, je možné předpokládat 
zesílený efekt podráždění žaludeční sliznice. 
 
Přípravek Bromhexin 8 KM kapky s jídlem a pitím 
Bromhexin 8 KM kapky se užívá po jídle a zapíjí se větším množstvím tekutiny.  
 
Těhotenství a kojení 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se 
svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
 
Pro užití Bromhexin 8 KM kapky v době těhotenství u lidí nejsou dosud k dispozici žádné závěry, proto lze 
Bromhexin 8 KM kapky v těhotenství užívat pouze po přísném zvážení všech rizik a výhradně na doporučení 
lékaře. 
Bromhexin-hydrochlorid přechází do mateřského mléka a rovněž kvůli obsahu alkoholu nesmí být 
Bromhexin 8 KM kapky užíván v období kojení. 
 
Řížení dopravních prostředků a obsluha strojů 
 
Přípravek obsahuje alkohol, a proto může nepříznivě ovlivnit činnost vyžadující zvýšenou pozornost, 
koordinaci pohybů a rychlé rozhodování (např. řízení motorových vozidel, práce ve výškách, obsluha 
některých strojů). 
 
 
Přípravek Bromhexin 8 KM kapky obsahuje sacharózu a alkohol (ethanol). 
 
Bromhexin 8 KM kapky obsahuje sacharózu. Pokud Vám lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se 
svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat. 
 
2/5 
Tento léčivý přípravek obsahuje 41 % (obj.) alkoholu, tj. do 0,72 g alkoholu v 1 dávce  (2 ml), což odpovídá 
do 16 ml piva nebo 7 ml vína. Je škodlivý pro alkoholiky. Je nutno vzít v úvahu u těhotných a kojících žen, 
dětí a vysoce rizikových skupin, jako jsou pacienti s jaterním onemocněním nebo epilepsií. 
 
 
3. 

Jak se přípravek Bromhexin 8 KM kapky užívá 
 
Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo 
lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.  
 
Bromhexin 8 KM kapky se užívá po jídle a zapíjí se větším množstvím tekutiny.  
Přípravek je určen k perorálnímu podání (ústy). Uvolňování hlenů je podporováno podáváním dostatečného 
množství tekutin. 
 
 
Pokud Váš lékař nepředepíše jinak, užívá se Bromhexin 8 KM kapky následovně: 
 
Dospělí a dospívající nad 14 let: 
 
  
          3x denně 23 – 46 kapek  
                                                      
    odpovídá denní dávce 24-48 mg bromhexin-hydrochloridu 
 
Dospívající 12–14 let a pacienti s váhou pod 50 kg         
3 x denně 23 kapek 
                                                      
 
    odpovídá denní dávce 24 mg bromhexin-hydrochloridu 
 
 
 
Doba podávání je individuální a řídí se doporučením lékaře. Bez konzultace s lékařem neužívejte déle než 4 
až 5 dní. Pokud se do 4 až 5 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. 
Jestliže je onemocnění doprovázeno horečkou, jestliže vykašláváte hlen s příměsí krve či hnisu nebo pokud se 
objeví jakékoliv jiné neobvyklé potíže, je nutné poradit se s lékařem. 
 
Chronická onemocnění (např. chronický zánět průdušek) vyžadující dlouhodobé podávání přípravku, se musí 
řídit pokyny lékaře.  
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Bromhexin 8 KM kapky, než jste měl(a) 
Při předávkování nebo náhodném požití (např. dítětem) lze očekávat nežádoucí účinky a je nutná porada s 
lékařem. V těžších případech může dojít i k oběhovým potížím. 
Požití  velkého  množství  přípravku  Bromhexin  8  KM  kapky  může  vést,  obzvláště  u  malých  dětí,  k otravě 
alkoholem a případně i k ohrožení života. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Bromhexin 8 KM kapky
 
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. 
 
Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Bromhexin 8 KM kapky 
 
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře či lékárníka. 
 
4. 
Možné nežádoucí účinky 
 
Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u 
každého. 
 
Vyhodnocení nežádoucích účinků a jejich četnosti výskytu: 
Časté nežádoucí účinky (mohou postihovat až 1 osobu z 10) 
  nevolnost, bolesti břicha, zvracení, průjem 
 
Méně časté nežádoucí účinky (mohou postihovat až 1 osobu ze 100): 
 
3/5 
  zvýšení teploty a třesavka, dušnost 
  přechodné změny v hodnotách jaterních testů (SGOT) 
 
Vzácné nežádoucí účinky (mohou postihovat až 1 osobu z 1000): 
  reakce z přecitlivělosti 
  vyrážka, kopřivka 
 
Velmi vzácné nežádoucí účinky (mohou postihovat až 1 osobu z 10000) 
  aktivizace existujícího dvanáctníkového nebo žaludečního vředu 
 
Není známo (z dostupných údajů nelze určit četnost výskytu): 
  anafylaktické reakce včetně anafylaktického šoku (život ohrožující alergická reakce), angioedému 
(rychle se šířící otok kůže, podkožních slizničních a podslizničních tkání) a svědění 
  závažné nežádoucí kožní reakce (včetěn erythema multiforme, Stevens-Johnsonova 
syndromu/toxické epidermální nekrolýzy a akutní generalizované exantemózní pustulózy). 
 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní 
sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: 
 Státní ústav pro kontrolu léčiv  
Šrobárova 48  
100 41 Praha 10  
webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.  
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.  
 
 
5. 
Jak Bromhexin 8 KM Kapky uchovávat 
 
Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. 
 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a etiketě lahvičky za 
„Použitelné do:“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Uchovávejte při teplotě do 25 C v původním vnitřním obalu.  
 
Doba použitelnosti po prvním otevření: 6 měsíců. 
 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, 
jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí. 
 
6. 

Obsah balení a další informace 
 
Co Bromhexin 8 KM kapky obsahuje 
 
Léčivou látkou je: Bromhexini hydrochloridum 8 mg v 1 ml roztoku, 
 
Pomocnými  látkami  jsou:  menthol,  fenyklová  silice,  anýzová  silice,  silice  máty  peprné,  tymiánová  silice, 
blahovičníková  silice,  sacharóza,  polysorbát  80,  dihydrogenfosforečnan  draselný,  hydrogenfosforečnan 
sodný, ethanol, kyselina chlorovodíková 36%, čištěná voda.  
 
Jak přípravek Bromhexin 8 KM kapky vypadá a co obsahuje toto balení 
 
Přípravek  je  čirý  nažloutlý  roztok,  aromatické  vůně  ve  hnědé  skleněné  lahvičce  s polyethylenovou  kapací 
vložkou a šroubovacím uzávěrem z plastické hmoty, baleno v krabičce 
 
4/5 
Velikosti balení: 
20 ml, 30 ml, 50 ml, 100 ml  
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
 
Krewel Meuselbach GmbH 
Krewelstrasse 2, 
D-53783 Eitorf, Německo 
 
Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci v ČR:  
Apotex (ČR), spol. s r.o.  
Na Poříčí 1079/3a  
110 00 Praha 1  
Tel: +420 234 705 723  
E-mail: info.sluzba@apotex.cz 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována 21. 12. 2016 
 
 
5/5