Lék Piracetam AL 800 800MG

Kód SÚKL
0010032  
Název LP
Piracetam AL 800 (800mg Tbl Flm 60)
Cesta podání
Perorální podání (POR)
Léková forma
Potahovaná tableta
Velikost balení
60
Síla
800MG
Typ balení
Blistr
Účinné látky
Piracetamum
ATC skupina
PIRACETAM (N06BX03)

Složení

 1. Piracetamum – 800 MG
 2. Povidonum 25 – PL MG
 3. Silica Colloidalis Anhydrica – PL MG
 4. Magnesii Stearas – PL MG
 5. Carmellosum Natricum Conexum – PL MG
 6. Macrogolum 6000 – PL MG
 7. Talcum – PL MG
 8. Titanii Dioxidum – PL MG
 9. Hypromellosum – PL MG
 10. Ferri Oxidum Flavum – PL MG
 11. Dimeticoni Emulsio SE 4 – PL MG
 12. Polyacrylatis Dispersio 30% – PL MG

Příbalová informace

sp.zn. sukls77647/2012 
 
Příbalová informace: informace pro pacienta 
 
PIRACETAM AL 800 potahované tablety 
PIRACETAM AL 1200 potahované tablety 
piracetamum  
 
Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože 
obsahuje pro Vás důležité údaje.
 
Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého 
lékaře nebo lékárníka. 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

Pokud se do 4 týdnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.  
 
Co naleznete v této příbalové informaci   
1. 
Co je přípravek Piracetam AL a k čemu se používá 
2. 
Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Piracetam AL užívat  
3. 
Jak se přípravek Piracetam AL užívá  
4. 
Možné nežádoucí účinky 

Jak přípravek Piracetam AL uchovávat  
6. 
Obsah balení a další informace 
 
1. 
Co je přípravek Piracetam AL a k čemu se používá  
Piracetam Al obsahuje léčivou látku piracetam. Tato látka příznivě ovlivňuje funkci mozkových buněk 
v oblasti učení a paměti, bdělosti a vědomí. U pacientů s nedostatečnými funkcemi centrálního 
nervového systému zvyšuje krátkodobé i dlouhodobé podávání piracetamu bdělost a zlepšuje 
poznávací schopnosti. 
Bez porady s lékařem se Piracetam AL používá u dospělých k  léčbě příznaků psychoorganického 
syndromu. Psychoorganický syndrom je porucha mozkové činnosti, která se projevuje např. ztrátou 
paměti, poruchou pozornosti a nedostatkem energie.   
 
U následujících onemocnění se Piracetam AL užívá pouze na doporučení lékaře: 
  kortikální myoklonie (mimovolní záškuby jednotlivých svalů) 
 
Děti  
Piracetam AL se podává dětem pouze na doporučení lékaře: 
  k usnadnění učení a zlepšení paměťových funkcí u vývojové dyslexie (porucha, při níž má dítě 
problémy se čtením, které nejsou způsobeny postižením inteligence). 
Přípravek mohou užívat dospělí, dospívající a děti od 8 let. 
 
2. 
Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Piracetam AL užívat  
 
Neužívejte přípravek Piracetam AL 
  jestliže jste alergický(á) na piracetam či podobné látky (deriváty pyrolidonu) nebo na 
kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).  
  jestliže máte krvácení do mozku  
  jestliže máte těžkou poruchu funkce ledvin (selhání ledvin v konečném stadiu) 
  jestliže trpíte vzácným dědičným onemocněním mozku zvaným Huntingtonova chorea. 
 
Strana 1 (celkem 5) 
 
Upozornění a opatření 
 
Před užitím přípravku Piracetam AL se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, jestliže máte 
poruchu funkce ledvin. V případě potřeby budete užívat sníženou dávku přípravku. 
 
Piracetam AL ovlivňuje krevní srážlivost. Poraďte se s lékařem před zahájením užívání, pokud se Vás 
týká některý z těchto stavů: 
- trpíte závažným krvácením  
- máte zvýšené riziko krvácení – např. vřed trávicího ústrojí 
- v minulosti jste prodělal(a) cévní mozkovou příhodu s krvácením do mozku 
- máte poruchu krevní srážlivosti 
- musíte podstoupit chirurgický výkon včetně zubního zákroku 
- užíváte léky zabraňující srážlivosti krve (tzv. antikoagulancia nebo antiagregační přípravky), 
např. kyselinu acetylsalicylovou. 
 
Děti 
Přípravek není určen pro děti do 8 let.  
 
Další léčivé přípravky a přípravek Piracetam AL
 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době 
užíval(a) nebo které možná budete užívat. 
 
Byl zaznamenán případ vzájemného ovlivnění účinku piracetamu a účinku současně podávaného 
přípravku s hormony štítné žlázy (T3 a T4), při kterém byly pozorovány příznaky zmatenosti, 
podrážděnosti a poruchy spánku. 
 
Současné užívání antikoagulancia acenokumarolu (lék zabraňující srážení krve) vedlo k zesílení jeho 
účinku. 
 
Piracetam AL s jídlem a pitím 
Piracetam AL můžete užívat současně s jídlem i bez jídla. 
 
Těhotenství, kojení a plodnost 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
 
Těhotenství 
Piracetam AL se nemá v průběhu těhotenství užívat, pokud to není nezbytně nutné. 
O vhodnosti užívání přípravku v těhotenství musí rozhodnout lékař. 
Pokud otěhotníte během užívání přípravku Piracetam AL, musíte ihned informovat svého lékaře, aby 
mohl rozhodnout, zda máte v léčbě pokračovat či léčbu ukončit. 
 
Kojení  
Piracetam přechází do lidského mateřského mléka. Tento přípravek proto nemají užívat kojící ženy. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Vzhledem  k nežádoucím  účinkům,  které  byly  pozorovány  po  podání  přípravku,  nelze  vyloučit 
možnost  ovlivnění  schopnosti  řídit  a  obsluhovat  stroje.  Sledujte  pozorně  svoji  reakci  na  lék.  Pokud 
u sebe  pozorujete  snížení  pozornosti  a  schopnosti  reakce,  neřiďte  motorová  vozidla  a  neobsluhujte 
stroje.  
 
3.  Jak se přípravek Piracetam AL užívá   
 
Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého 
lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem, 
lékárníkem nebo zdravotní sestrou. 
 
 
Strana 2 (celkem 5) 
 
Léčba příznaků psychoorganického syndromu u dospělých 
Obvyklá denní dávka piracetamu je 2,4−4,8 g. Tato denní dávka odpovídá následujícímu dávkování: 
Piracetam Al 800 mg: Užívají se 1,5−3 tablety 2x denně nebo 1−2 tablety 3x denně. Neužívejte více 
než 6 tablet za den.  
Piracetam Al 1200 mg: Užívají se 1-2 tablety 2x denně. Neužívejte více než 4 tablety za den.  
 
V následujících indikacích se Piracetam AL užívá pouze na doporučení lékaře. Vždy užívejte 
přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem. 
Dávkování a délku léčby určí lékař. 
 
Kortikální myoklonie (mimovolní záškuby jednotlivých svalů) 
Dávkování  stanovuje  lékař  u  každého  pacienta  individuálně.  Denní  dávka  je  na  začátku  léčby 
zpravidla 7,2 g piracetamu, tj. 9 tablet přípravku Piracetam AL 800 nebo 6 tablet přípravku Piracetam 
AL 1200. Tato denní dávka se užívá rozdělena do 2-3 dílčích dávek. Denní dávka Vám bude lékařem 
postupně  zvyšována  (každé  tři  až  čtyři  dny)  až  do  celkové  denní  dávky  24  g,  která  se  opět  užívá 
rozdělená do 2-3 dílčích dávek (tj. užívá se 12 g piracetamu 2x denně nebo 8 g piracetamu 3x denně). 
V případě akutních příhod Vám lékař dávku upraví. 
Piracetam AL je třeba užívat, dokud přetrvávají příznaky Vašeho onemocnění. 
 
Použití u dětí  
Vývojová dyslexie 
Doporučená  dávka  u dětí  školního  věku  (od  8 let)  a  dospívajících  je  3,2 g  piracetamu  denně,  tj. 
2 tablety  přípravku  Piracetam  AL  800 mg  2x  denně  (ráno  a  večer)  nebo  1  a  ½  tablety  přípravku 
Piracetam  AL  1200  mg  ráno  a  1  tabletu  přípravku  Piracetam  AL  1200  mg  večer,  obvykle  po  celou 
dobu školního roku. 
 
Pacienti s poruchou funkce jater 
Piracetam není metabolizován (přeměňován) v játrech. Úprava dávkování není při snížené funkci jater 
nutná.  
Pacienti s poruchou funkce ledvin 
Piracetam se vylučuje z těla výlučně ledvinami. Proto Vám  podle míry poruchy funkce ledvin  lékař 
dávku sníží. 
Způsob podání 
Piracetam AL užívejte s jídlem nebo bez jídla. Tablety polykejte celé nebo rozpůlené, bez rozkousání 
a zapíjejte je sklenicí tekutiny (např. vody). 
Délka léčby 
Bez porady s lékařem neužívejte přípravek déle než 8 týdnů.  
Jestliže se do 4 týdnů příznaky onemocnění nezlepší nebo se naopak zhorší, či se vyskytnou nežádoucí 
účinky nebo nějaké neobvyklé reakce, poraďte se o dalším užívání přípravku s lékařem.  
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Piracetam AL, než jste měl(a) 
Pokud se domníváte, že jste užil(a) vyšší dávku přípravku Piracetam AL, obraťte se na svého lékaře, 
který rozhodne o případných nutných opatřeních. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Piracetam AL 
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. 
 
Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Piracetam AL  
Pokud přípravek Piracetam AL užíváte k léčbě kortikální myoklonie, nebo ho užívá dítě k léčbě 
vývojové dyslexie, neukončujte léčbu bez porady s lékařem. 
 
 
Strana 3 (celkem 5) 
 
Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 
lékárníka. 
 
4. 
Možné nežádoucí účinky  
 
Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
Časté nežádoucí účinky (postihují 1 až 10 pacientů ze 100):  
nervozita, hyperkineze (zvýšená pohybová aktivita), zvýšení tělesné hmotnosti. 
 
Méně časté nežádoucí účinky (postihují 1 až 10 pacientů z 1 000):  
deprese, spavost, tělesná slabost. 
 
Není známo (četnost z dostupných údajů nelze určit):  
krvácivé poruchy, anafylaktoidní reakce (závažné alergické reakce), přecitlivělost, neklid, úzkost, 
zmatenost, halucinace, porucha koordinace pohybů, porucha rovnováhy, zhoršení epilepsie, bolest 
hlavy, nespavost, závratě, bolest břicha, bolest nadbřiška, průjem, pocit na zvracení, zvracení, 
angioedém (otok na různých místech organismu), zánět kůže, svědění, kopřivka. 
 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: 
Státní ústav pro kontrolu léčiv  
Šrobárova 48  
100 41 Praha 10  
webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek  
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku.  
 
5. 

Jak přípravek Piracetam AL uchovávat   
 
Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. 
 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a blistru. Doba 
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 
prostředí. 
 
6. 
Obsah balení a další informace  
 
Co přípravek Piracetam AL obsahuje
 
Léčivou látkou je piracetamum.  
Piracetam AL 800 
Jedna potahovaná tableta obsahuje piracetamum 800 mg. 
Piracetam AL 1200 
Jedna potahovaná tableta obsahuje piracetamum 1200 mg. 
  
 
Strana 4 (celkem 5) 
 
Dalšími složkami jsou:  
Jádro tablety: povidon, sodná sůl kroskarmelosy, magnesium-stearát, koloidní bezvodý oxid křemičitý. 
Potahová vrstva:  makrogol 6000, polyakrylátová disperze 30%, mastek, hypromelosa, dimetikonová 
emulze SE 4, oxid titaničitý (E171), žlutý oxid železitý (E172). 
 
Jak přípravek Piracetam AL vypadá a co obsahuje toto balení 
 
Piracetam AL 800
:  
Oválné, světle žluté potahované tablety s půlicí rýhou. Tabletu lze rozdělit na stejné dávky.  
Piracetam AL 800 je balen v PVC/Al blistrech a je dostupný v těchto velikostech balení: 30, 50, 60, 
100 a 120 potahovaných tablet. 
 
Piracetam AL 1200:  
Oválné,  světle  žluté,  bikonvexní  potahované  tablety  s půlicí  rýhou  na  obou  stranách.  Tabletu  lze 
rozdělit na stejné dávky.  
Piracetam AL 1200 je balen v PVC/Al blistrech a je dostupný v těchto velikostech balení: 30, 60 a 120 
potahovaných tablet. 
 

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce: 
 

Držitel rozhodnutí o registraci:  
Aliud Pharma GmbH  
Gottlieb-Daimler-Strasse 19 
89150 Laichingen, Německo 
 
Výrobce: 
Stada Arzneimittel AG 
Stadastrasse 2-18, 
611 18 Bad Vilbel  
Německo 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována 15. 2. 2017 
 
Strana 5 (celkem 5)