Lék Torecan 6,5MG

Kód SÚKL
0009847  
Název LP
Torecan (6,5mg Sup 6)
Cesta podání
Rektální podání (RCT)
Léková forma
Čípek
Velikost balení
6
Síla
6,5MG
Typ balení
Strip
Účinné látky
Thiethylperazini Dimaleas
ATC skupina
THIETHYLPERAZIN (R06AD03)

Složení

  1. Thiethylperazini Dimaleas – 10,276 MG
  2. Thiethylperazinum – 6,5 MG
  3. Lactosum Monohydricum – PL MG
  4. Adeps Solidus – PL GM

Příbalová informace

 
sp. zn. sukls161718/2015 
 
Příbalová informace: informace pro pacienta 
 
Torecan, 6,5 mg 
čípky 
thiethylperazinum 
 
 
Přečtěte  si  pozorně  celou  příbalovou  informaci  dříve,  než  začnete  tento  přípravek  používat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje. 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

Tento  přípravek  byl  předepsán  výhradně  Vám.  Nedávejte  jej  žádné  další  osobě.  Mohl  by  jí 
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4. 
 
 
Co naleznete v této příbalové informaci 
1. 
Co je přípravek Torecan a k čemu se používá 
2. 
Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Torecan používat 
3. 
Jak se přípravek Torecan používá 
4. 
Možné nežádoucí účinky 
5. 
Jak přípravek Torecan uchovávat 
6. 
Obsah balení a další informace 
 
 
1. 
Co je přípravek Torecan a k čemu se používá 
 
Torecan patří do skupiny léčivých přípravků zvaných fenothiaziny. Působí na struktury v prodloužené 
míše, které regulují fyziologické procesy související se zvracením. Tímto způsobem potlačuje 
odpověď těla na podněty, které vyvolávají nevolnost a zvracení. 
 
Léčivý přípravek se používá k léčbě nevolnosti a zvracení v následujících případech:  

po chemoterapii nádorových onemocnění,  

po radioterapii,  

po léčbě léčivými přípravky, které mohou vyvolat zvracení, 

po chirurgických operacích. 
 
 
2. 
Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Torecan používat 
 
Nepoužívejte přípravek Torecan: 

jestliže jste alergický(á) na thiethylperazin, fenothiaziny nebo na kteroukoli další složku tohoto 
přípravku (uvedenou v bodě 6). 

u těžších poruch vědomí nebo jiných příznaků poruch funkce centrálního nervového systému, 

jestliže máte velmi nízký krevní tlak, 

jestliže jste těhotná nebo kojíte. 
 
Torecan se nesmí podávat dětem do 15 let a dětem a dospívajícím s příznaky nebo projevy podobnými 
náhlé těžké chorobě mozku doprovázené poruchou funkce jater (Reyův syndrom). 
 
Upozornění a opatření 
Před použitím přípravku Torecan se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 

jestliže máte potíže s nízkým krevním tlakem, 

jestliže jste těhotná a máte určitou formu zvýšeného krevního tlaku doprovázeného otoky končetin 
(preeklampsie), 

jestliže máte poruchu funkce jater,  

jestliže máte potíže s mimovolními záškubovitými pohyby těla,  

jestliže užíváte léčivý přípravek zvaný bromokryptin. 
 
Stejně  jako  ostatní  léčivé  přípravky,  které  působí  proti  zvracení,  může  i  Torecan  zakrývat  příznaky 
některých onemocnění trávicího ústrojí a centrálního nervového systému nebo nežádoucí účinky jiných 
léčivých přípravků. 
 
Jako fenothiazin může Torecan způsobit soubor příznaků zvaných maligní neuroleptický syndrom. Tyto 
příznaky zahrnují vysokou teplotu, svalovou ztuhlost, změnu psychického stavu a kolísání krevního tlaku. 
V tomto případě léčbu ihned přerušte a co nejdříve vyhledejte lékaře. 
 
U starších pacientů nemá léčba trvat déle než dva měsíce, protože dlouhodobá léčba může způsobit vznik  
mimovolních záškubovitých pohybů.  
 
Další léčivé přípravky a přípravek Torecan 
Informujte  svého  lékaře  nebo  lékárníka  o  všech  lécích,  které  používáte,  které  jste  v  nedávné  době 
používal(a), nebo které možná budete používat. 
Jestliže je Torecan používán společně s jinými léčivými přípravky, mohou se jejich účinky vzájemně 
ovlivňovat, což může vést ke snížení nebo zvýšení účinků jednoho nebo druhého léčivého přípravku. 
Svému lékaři sdělte, zejména pokud užíváte některý z následujících léčivých přípravků: 

léčivé přípravky, které působí na centrální nervový systém (hypnotika, opioidní léčivé přípravky 
na bolest, sedativa, léčivé přípravky na depresi),  

léčivé přípravky, které potlačují vylučování některých hormonů (bromokryptin), 

léčivé přípravky na rakovinu (prokarbazin). 
 
Těhotenství, kojení a plodnost 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat. 
 
Těhotenství 
K dispozici jsou pouze omezené údaje o thiethylperazinu u těhotných žen. Studie na zvířatech jsou 
nedostatečné k vyloučení teratogenního účinku thiethylperazinu, protože dvě observační studie našly 
možnou souvislost. Jako preventivní opatření byste Torecan neměla během těhotenství používat. 
 
Kojení 
Fenothiaziny se vylučují do mateřského mléka, a proto byste Torecan neměla během kojení používat. 
 
Plodnost 
Plodnost potkaních samců nebyla po léčbě thiethylperazinem ovlivněna. Účinky na počet zabřeznutí 
u potkaních samic byly pozorovány pouze při dávkách vyšších než doporučených, což svědčí pro malý 
význam při klinickém použití. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Torecan  může  významně  snížit  schopnost  řídit  nebo  obsluhovat  stroje,  zejména  pokud  ho  používáte 
současně  s alkoholem,  sedativy  nebo  hypnotiky.  Během  léčby  se  proto  při  řízení  nebo  obsluze  strojů 
doporučuje opatrnost. 
 
 
3. 
Jak se přípravek Torecan užívá 
 
Vždy  používejte  tento  přípravek  přesně  podle  pokynů  svého  lékaře  nebo  lékárníka.  Pokud  si  nejste 
jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
 
Obvyklá dávka je jeden čípek denně. Lékař může zvýšit denní dávku na dva nebo tři čípky.  
 
Délka léčby závisí na typu onemocnění. Váš lékař posoudí, jak dlouho budete léčivý přípravek používat.  
 
Pokud cítíte, že účinek léčivého přípravku je příliš silný nebo příliš slabý, kontaktujte lékaře nebo 
lékárníka. 
 
Zvláštní populace 
 
Porucha funkce ledvin 
U pacientů s poruchou funkce ledvin nebyly studie provedeny.  
 
Porucha funkce jater 
U  pacientů  s poruchou  funkce  jater  se  jaterní  funkce  mají  sledovat,  pokud  je  přípravek  Torecan 
používán ve vyšších dávkách nebo dlouhodobě. 
 
Pediatrická populace 
Dětem a dospívajícím do 15 let se léčivý přípravek nesmí podávat.  
 
Starší pacienti 
Torecan se má u starších pacientů (75 let a více) užívat s opatrností.  
 
Jestliže jste použil(a) více přípravku Torecan, než jste měl(a) 
Příliš vysoké dávky mohou vyvolat sucho v ústech, závratě, zmatenost, mimovolní záškubovité pohyby a 
mdloby v důsledku poklesu krevního tlaku. V závažných případech předávkování se může vyskytnout 
bezvědomí, křeče a jiné známky poruchy centrálního nervového systému. Okamžitě sdělte svému lékaři 
nebo ošetřujícímu personálu, jestliže se u Vás rozvíjí některý z těchto příznaků. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek Torecan 
Nezdvojnásobujte  následující  dávku,  abyste  nahradil(a)  vynechanou  dávku.  Obnovte  používání 
v obvyklém dávkovacím režimu. 
 
Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 
lékárníka. 
 
 
4. 
Možné nežádoucí účinky 
 
Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
Méně časté (mohou postihnout až 1 osobu ze 100): 

bolest hlavy, závratě, spavost, neklid. 
 
Vzácné (mohou postihnout až 1 osobu z 1 000): 

zvětšení prsou u mužů (po dlouhodobém podávání) 

závažné křeče nebo jiné známky poruch centrálního nervového systému (ztuhnutí a zkroucení 
šíje, celková ztuhlost, mimovolní záškubovité pohyby oční bulvy a grimasy obličeje). U starších 
pacientů se mohou mimovolní záškubovité pohyby vyskytnout po dlouhodobém podávání. Tyto 
poruchy většinou zmizí po vysazení léčby nebo snížení dávky.  

neprůhlednost oční čočky (po dlouhodobém podávání),  

nahromadění tělních tekutin s otoky končetin a tváře, snížení krevního tlaku,  

pocit sucha v ústech, nechutenství. 
 
Velmi vzácné (mohou postihnout až 1 osobu z 10 000): 
 

bolest trojklanného nervu,  

zrychlení srdečního tepu,  

žloutenka. 
 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: 
Státní ústav pro kontrolu léčiv 
Šrobárova 48 
100 41 Praha 10 
Webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek 
 
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku. 
 
 
5. 
Jak přípravek Torecan uchovávat 
 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
 
Nepoužívejte  tento  přípravek  po  uplynutí  doby  použitelnosti  uvedené  na  krabičce  nebo  stripu  za 
„EXP:“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Uchovávejte při teplotě do 25 °C. 
 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 
prostředí. 
 
 
6. 
Obsah balení a další informace 
 
Co přípravek Torecan obsahuje 

Léčivou  látkou  je  thiethylperazin.  Jeden  čípek  obsahuje  thiethylperazinum  6,5  mg  ve  formě 
thiethylperazini dimaleas. 

Dalšími složkami jsou monohydrát laktózy a ztužený tuk. 
 
Jak přípravek Torecan vypadá a co obsahuje toto balení 
Bílé až nažloutlé čípky torpédového tvaru. 
Balení obsahuje 6 čípků po 6,5 mg, v hliníkovém stripu zabaleném do papírové krabičky. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci
 a výrobce 
KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována 
23. 12. 2015