Lék Locoid 0,1% 1MG/G

Kód SÚKL
0009305  
Název LP
Locoid 0,1% (1mg/g Crm 30g)
Cesta podání
Kožní podání (DRM)
Léková forma
Krém
Velikost balení
30G
Síla
1MG/G
Typ balení
Tuba
Účinné látky
Hydrocortisoni Butyras
ATC skupina
HYDROKORTISON-BUTYRÁT (D07AB02)

Složení

  1. Hydrocortisoni Butyras – 1 MG
  2. Alcohol Cetylstearylicus – PL MG
  3. Cetostearomacrogolum – PL MG
  4. Paraffinum Perliquidum – PL MG
  5. Vaselinum Album – PL MG
  6. Propylparabenum – PL MG
  7. Butylparabenum – PL MG
  8. Acidum Citricum – PL MG
  9. Natrii Citras – PL MG
  10. Aqua Purificata – 1 GM

Příbalová informace

sp.zn. sukls157956/2012, sukls158337/2012, sukls158338/2012, sukls170817/2010,sukls157957/2012 
 
 
Příbalová informace: informace pro uživatele 
 
LOCOID 0.1 %, mast 
LOCOID 0.1 %, krém 
LOCOID LIPOCREAM 0.1 %, krém 
LOCOID CRELO 0.1 %, kožní emulze  
LOCOID 0.1 % LOTION, kožní roztok 
(Hydrocortisoni butyras) 
 
 
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
 
 
Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 
 
Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 
 
Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí 
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 
 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4. 
 
Co naleznete v této příbalové informaci 
 
1. 
Co je přípravek LOCOID a k čemu se používá 
2. 
Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek LOCOID používat 
3. 
Jak se přípravek LOCOID používá 
4. 
Možné nežádoucí účinky 
5. 
Jak přípravek LOCOID uchovávat 
6. 
Obsah balení a další informace 
 
 
1. 
Co je přípravek LOCOID a k čemu se používá 
 
LOCOID je hormonální léčivý přípravek (nehalogenovaný kortikosteroid) ke kožnímu podání. Má 
rychlý protizánětlivý, protialergický a protisvědivý účinek. 
 
LOCOID se používá pro léčbu kožních onemocnění s příznaky svědivé, červené a odlupující se kůže, 
reagujících na zevně nanášené hormonální léčivé přípravky na bázi kortikosteroidů, jako jsou např. 
některá zánětlivá neinfekční onemocnění (např. ekzémy) a kožní projevy lupénky.  
Kortikosteroidy neodstraňují příčiny projevů. Tyto projevy se mohou vrátit, pokud přestanete používat 
přípravek předčasně. Ukončení používání konzultujte s lékařem. 
 
2. 
Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek LOCOID používat 
 
Nepoužívejte LOCOID 
-  Jestliže jste alergický(á) na léčivou látku hydrokortison-butyrát nebo na kteroukoli další složku 
tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6). 
-  Jestliže jsou obtíže kůže způsobeny choroboplodnými houbami (např. kvasinkami) a parazity 
nebo bakteriální (např. impetigo - lišej) nebo virovou (např. herpes simplex – opar) infekcí. 
LOCOID může zhoršit nebo zakrýt tyto obtíže. 
-  Jestliže máte poraněnou nebo poškozenou kůži. Přípravek se nesmí nanášet na rány. 
-  Jestliže máte zánětlivé postižení pokožky okolo úst (periorální dermatitida). To může být 
důsledkem předchozí léčby kortikosteroidy. 
-  Jestliže máte akné. 
-  Jestliže máte růžovku v obličeji 

 
 
Upozornění a opatření 
-  Jestliže máte v úmyslu nanášet na obličej. Nenanášejte na oční víčka a vyhněte se vniknutí do 
oka. 
-  Jestliže máte v úmyslu nanášet na obličej, do vlasů nebo genitální oblasti. Tyto části kůže jsou 
obzvlášť citlivé na kortikosteroidy. 
-  Jestliže máte v úmyslu použít LOCOID v záhybech, pod nepropustným oblečením nebo na 
velké ploše kůže. Poraďte se se svým lékařem. 
-  Při léčbě dětí. Vyvarujte se  dlouhodobému používání na velkých plochách kůže.  
 
Děti a dospívající 
Přípravek mohou používat děti a dospívající. 
 
Další léčivé přípravky a LOCOID 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době 
užíval(a) nebo které možná budete užívat. 
 
Těhotenství a kojení 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Neočekává se, že by LOCOID měl vliv na schopnost řídit motorová vozidla, obsluhovat nástroje nebo 
stroje. 
 
Přípravky LOCOID obsahují : 
LOCOID 0,1%, krém: cetylstearylalkohol, propylparaben, butylparaben 
LOCOID LIPOCREAM 0,1%: cetylstearylalkohol, propylparaben 
LOCOID CRELO 0,1%: cetylstearylalkohol, butylhydroxytoluen, propylenglykol, propylparaben 
butylparaben 
 
Butylparaben  může způsobit alergické reakce (pravděpodobně zpožděné). 
Butylhydroxytoluen může způsobit místní kožní reakce (např. kontaktní dermatitidu) nebo podráždění 
očí a sliznic. 
Cetylstearylalkohol může způsobit místní kožní reakce (např. kontaktní dermatitidu). 
Propylenglykol může způsobit podráždění kůže. 
Propylparaben může způsobit alergické reakce (pravděpodobně zpožděné). 
 
 
3. 
Jak se přípravek LOCOID používá 
 
Vždy používejte tento léčivý přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), 
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
Naneste tenkou vrstvu přípravku LOCOID na postižené plochy kůže a jemně rozetřete. 
Doporučená dávka přípravku  je 1 x až 3 x denně, pokud lékař neurčí jinak. Použití jedenkrát denně 
nebo 2 x až 3 x týdně je obvykle postačující po zlepšení stavu. 
Obvyklá délka léčby činí 2 až 3 týdny, někdy i déle podle pokynů Vašeho lékaře. 
  
K dispozici je několik forem přípravku k léčení různých kožních obtíží: 
LOCOID 0,1%, mast: postižení suché, loupající se pokožky; 
LOCOID 0,1%, krém: postižení mokvající kůže; 
LOCOID LIPOCREAM 0,1%, krém: suchá, loupající se kůže, nebo kombinace  
suché a mokvající pokožky; 

LOCOID  CRELO  0,1%,  kožní  emulze:  postižení  velkých  ploch,  vlasaté  a  ochlupené 
pokožky; 
LOCOID 0,1% LOTION, kožní roztok: postižení vlasaté pokožky hlavy. 
 
Použití u dětí a dospívajících 
Přípravek je určen dospělým, dospívajícím i dětem 
 
Jestliže jste použil(a) více přípravku LOCOID, než jste měl(a) 
Pokud jste použil(a) velké množství přípravku LOCOID, mohou se u Vás vyskytnout nežádoucí 
účinky popsané v bodě 4 (viz bod 4. Možné nežádoucí účinky). Kontaktujte svého lékaře nebo 
lékárníka. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek LOCOID 
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. 
 
Jestliže jste přestal(a) přípravek LOCOID používat
 
Nepřerušujte léčbu bez porady s lékařem. Příznaky se mohou vrátit, pokud přestanete přípravek 
používat. 
 
Máte-li jakékoli další otázky týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 
lékárníka. 
 
 
4. 
Možné nežádoucí účinky 
 
Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
Přípravek LOCOID může způsobovat následující nežádoucí účinky: 
 
Vzácné nežádoucí účinky (mohou se vyskytnout až u více než 1 ze 10 000 pacientů a méně než 1 z 1000 
pacientů) 

-  atrofie kůže, často nevratná, se ztenčením pokožky 
-  zčervenání kůže 
-  rozšíření drobných kapilár v kůži 
-  pajizévky 
-  akné 
-  zánět kůže v okolí úst 
-  opětovné zhoršení stavu pokožky po ukončení léčby 
-  ztráta kožního pigmentu 
-  ekzém a kontaktní zánět kůže. 
 
Velmi vzácné nežádoucí účinky
 (mohou se vyskytnout u méně než 1 z 10 000 pacientů) 
-  snížení funkce nadledvin 
 
Není známo (četnost výskytu nelze z dostupných údajů stanovit) 
-  přecitlivělost 
 
Hlášení nežádoucích účinků  
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:  
Státní ústav pro kontrolu léčiv  
Šrobárova 48  
100 41 Praha 10  
webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek  

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku.   
 
5. 
Jak přípravek LOCOID uchovávat 
 
LOCOID 0,1%, mast:  Uchovávejte při teplotě do 25  C.  
LOCOID CRELO 0,1%: Uchovávejte při teplotě do  25  C.  
LOCOID LIPOCREAM 0,1%:  Uchovávejte při teplotě  do 25  C. Chraňte před chladem a mrazem.   
LOCOID 0,1%, krém: Uchovávejte při teplotě do 25  C. Chraňte před chladem a mrazem. 
LOCOID 0,1% LOTION: Uchovávejte  při teplotě do 25 °C. 
 
 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za „EXP“ (zkratka 
používaná pro dobu použitelnosti). Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného 
měsíce. 
 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 
prostředí. 
 
6. 
Obsah balení a další informace 
 
Co přípravek LOCOID obsahuje 
 
LOCOID 0,1%, 
mast:  
-  Léčivou látkou je: hydrocortisoni butyras 1 mg v 1 g masti. 
-  Pomocnou látkou je: polyethylenová mast 
 
LOCOID LIPOCREAM 0,1%:  
-  Léčivou látkou je: hydrocortisoni butyras 1 mg v 1g krému. 
-  Pomocnými látkami jsou: cetylstearylalkohol,   cetostearomakrogol,  lehký tekutý parafin, bílá 
vazelína, propylparaben, benzylalkohol, kyselina citronová, natrium-citrát, čištěná voda. 
 
LOCOID 0,1%, krém:  
-  Léčivou látkou je: hydrocortisoni butyras 1 mg v 1g krému. 
-  Pomocnými látkami jsou: cetylstearylalkohol, cetostearomakrogol, lehký tekutý parafin, bílá 
vazelína, propylparaben, butylparaben, kyselina citronová, natrium-citrát, čištěná voda. 
 
LOCOID CRELO 0,1%:  
-  Léčivou látkou je: hydrocortisoni butyras 1 mg v 1g emulze. 
Pomocnými látkami jsou: cetylstearylalkohol, cetostearomakrogol, bílá vazelína, tvrdý parafin, čištěný 
brutnákový olej, butylhydroxytoluen, propylenglykol,  natrium-citrát, kyselina citronová, 
propylparaben, butylparaben, čištěná voda. 
 
 
LOCOID 0,1% LOTION:  
-  Léčivou látkou je: hydrocortisoni butyras 1 mg  v 1 ml roztoku. 
Pomocnými látkami jsou: isopropylalkohol, glycerol 85 %, povidon K90, kyselina citronová,  natrium-
citrát, čištěná voda. 
 
 

Jak LOCOID vypadá a co obsahuje toto balení 
 

LOCOID 0,1%, mast: 15 nebo 30 g masti v tubě. 
LOCOID LIPOCREAM 0,1%: 15 nebo 30 g krému v tubě. 
LOCOID 0,1%, krém: 15 nebo 30 g krému v tubě. 
LOCOID CRELO 0,1%: 30 g emulze v plastové lahvičce . 
LOCOID 0,1% LOTION: 30 ml roztoku v plastové lahvičce. 
 
 
Na trhu nemusí být k dispozici všechny velikosti balení. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci 
Astellas Pharma s.r.o. 
Sokolovská 100/94 
186 00 Praha 8 
Česká republika 
 
Výrobce 
 
Temmler Italia S.r.l., Carugate, Itálie 
Via delle Industrie 2 
20061 Carugate (MI) 
Itálie 
 
Astellas Pharma Europe B.V. 
Sylviusweg 62 
2333 BE Leiden 
Nizozemsko 
 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována 14.5.2014.