Lék Hylak Forte

Kód SÚKL
0009159  
Název LP
Hylak Forte (Por Sol 100ml)
Cesta podání
Perorální podání (POR)
Léková forma
Perorální roztok
Velikost balení
100ML
Síla
Typ balení
Lahev (Lahvička)
Účinné látky
Escherichiae Coli Metabolita, Enterococci Faecalis Metabolita, Lactobacilli Acidophili Metabolita, Lactobacilli Helvetici Metabolita
ATC skupina
ORGANISMY PRODUKUJÍCÍ KYSELINU MLÉČNOU (A07FA01)

Složení

  1. Escherichiae Coli Metabolita – 24,948 GM
  2. Enterococci Faecalis Metabolita – 12,474 GM
  3. Lactobacilli Acidophili Metabolita – 12,474 GM
  4. Lactobacilli Helvetici Metabolita – 49,896 GM
  5. Natrii Hydrogenophosphas Heptahydricus – PL GM
  6. Kalii Hydrogenophosphas – PL GM
  7. Acidum Lacticum – PL GM
  8. Acidum Phosphoricum Concentratum – PL GM
  9. Kalii Sorbas – PL MG
  10. Acidum Citricum Monohydricum – PL MG

Příbalová informace

sukls178287/2013 
 
                    PŘÍBALOVÁ INFORMACE – INFORMACE PRO UŽIVATELE 
 
                                                           HYLAK FORTE 
                                                           perorální roztok 
                           (Escherichiae coli metabolita, Enterococci faecalis metabolita, 
                          Lactobacilli acidophili metabolita, Lactobacilli helvetici metabolita) 
 
Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat , protože 
obsahuje pro Vás důležité údaje.
 
Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého 
lékaře nebo lékárníka.  

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4 
Pokud se do 7 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.  
 
 Co naleznete v této příbalové informaci  
1. Co je Hylak forte a k čemu se používá 
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Hylak forte užívat 
3. Jak se Hylak forte užívá 
4. Možné nežádoucí účinky 
5. Jak Hylak forte uchovávat 
6. Obsah balení a další informace 
 
1. CO JE HYLAK FORTE A K ČEMU SE POUŽÍVÁ 
Pro normální funkci trávicího ústrojí člověka je nezbytná přítomnost určitých bakterií, které osidlují 
převážně oblast tlustého střeva. Dokončují proces trávení, brání množení choroboplodných zárodků, 
produkují vitaminy B a K. Rozmanité vnější vlivy, jako je užívání antibiotik, léčba zářením, nezvyklá 
nebo nevhodná strava či případná infekce, narušují mikrobiální rovnováhu ve střevě a dostaví se 
průjem nebo zácpa, nadýmání, pocit plnosti. Užíváním přípravku Hylak forte je přirozenou cestou 
podpořen růst tělu prospěšných bakterií, úprava pH a tím i normální činnosti trávicího ústrojí. Bez 
porady s lékařem můžete přípravek Hylak forte užívat při nadýmání, průjmu nebo zácpě, poruchách 
trávení, při trávicích obtížích spojených s užíváním antibiotik nebo sulfonamidů a při obtížích 
spojených se změnou podnebí a stravy (např. při cestování). Pouze po doporučení lékaře je možno 
přípravek Hylak forte užívat při zánětu tlustého střeva, chronickém zánětu žaludku a tenkého střeva, 
při trávicích obtížích po léčbě zářením, při dermorespiračním syndromu (dědičné onemocnění 
vyskytující se již u dětí a přetrvávající případně až do dospělosti, charakterizované ekzémy a 
opakovanými infekcemi dýchacích cest a případným výskytem alergické rýmy nebo průduškového 
astmatu), při příznacích, jako je zvracení, poruchy 
oběhu, snadná únavnost, vyvolaných chronickou intoxikací ze střeva a při zánětu střev vyvolaných 
salmonelami u kojenců a malých dětí ke zkrácení doby vylučování salmonel. 
Přípravek je vhodný pro dospělé i pro děti včetně kojenců. 
 
2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE HYLAK FORTE UŽÍVAT 
 
Neužívejte Hylak forte: 
- jestliže jste alergický(á) na léčivé látky přípravku nebo na kteroukoliv další složku tohoto přípravku 
(uvedenou v bodě 6) 
-pokud máte akutní průjem s vysokou horečkou a krví ve stolici 
 
 
Upozornění a opatření  
Před užitím přípravku Hylak forte se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem,  
Navštivte lékaře, jestliže se u Vás objeví závažné příznaky, např. akutní průjem s vysokou teplotou 
nebo krví ve stolici nebo pokud průjem přetrvává déle jak 2 dny nebo pokud se objeví jiné 
přetrvávající nebo nejasné žaludeční nebo střevní obtíže Při průjmu, a to hlavně u dětí a starších 
pacientů, je velmi důležité doplňování tekutin. 
 
Děti a dospívající 
Přípravek je určen také pro kojence, děti a dospívající. 
 
Další léčivé přípravky a Hylak forte 
Je třeba se vyhnout současnému užití antacid (léků na snížení žaludeční kyselosti). Hylak forte 
způsobuje srážení mléka v důsledku kyselého pH. Proto by se tento léčivý přípravek neměl užívat 
s mlékem. Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné 
době užíval(a) nebo které možná budete užívat. 
 
Přípravek Hylak forte s jídlem a pitím: 
Přípravek se užívá před jídlem nebo během jídla s velkým množstvím tekutiny (ne mléka), dospělí s 
vodou, čajem pomerančovým džusem, děti s dětskými čaji nebo jablečným džusem. Přípravek Hylak 
forte 
nemíchejte s mlékem a mléčnými produkty, protože může dojít k jejich vysrážení. Kojencům, 
jejichž výhradní stravou je mléko, podávejte přípravek mezi kojením nebo krmením. Přípravek můžete 
smíchat s trochou vody nebo čaje. 
 
 
Těhotenství a kojení  
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů: 
Přípravek neovlivňuje schopnost vykonávat činnosti vyžadující zvýšenou pozornost. 
 
 
3. JAK SE HYLAK FORTE UŽÍVÁ 
 
Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého 
lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.  
 
Dospělí  
Doporučená dávka přípravku pro dospělé je v prvních dnech 2 ml přípravku 3krát denně. 
 
Použití u dětí a dospívajících
 
Dospívající od 12 let v prvních dnech užívají 2 ml přípravku 3krát denně. Kojencům a dětem se v 
prvních dnech podává 3krát denně 1 ml přípravku. Po zlepšení akutních obtíží můžete dávku snížit na 
polovinu.  
 
U jedinců se zvýšenou produkcí žaludeční kyseliny, často spojenou s pálením žáhy, se doporučuje 
rozložit denní dávku do více než 3 jednotlivých dávek.  
 
Bez porady s lékařem můžete přípravek užívat nejdéle 7 dní. Lékař může, pokud to Váš stav a průběh 
onemocnění dovolí, léčbu prodloužit. 
Velikost dávky se odměří pomocí přiložené odměrky. 
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Hylak forte, než jste měl(a) nebo při náhodném požití přípravku 
dítětem, kontaktujte neprodleně svého lékaře nebo nejbližší zdravotnické zařízení. Vezměte s sebou 
tuto příbalovou informaci a zbývající roztok, aby lékař věděl, co jste užil(a). 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít pravidelnou dávku přípravku Hylak forte, 
užijte ji hned, jak si 
vzpomenete. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. 
 
4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY 
 
Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
Hylak forte 
je obvykle dobře snášen. Vzácně se však může vyskytnout přecitlivělost kůže a sliznic a 
velmi vzácně mírná žaludeční nebo střevní nevolnost. 
Jestliže zaznamenáte jakoukoli neobvyklou reakci, oznamte to prosím svému lékaři nebo lékárníkovi. 
 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi 
nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou 
uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav 
pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-
ucinek.
 Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku 
 
 
5. JAK PŘÍPRAVEK HYLAK FORTE UCHOVÁVAT 
Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. 
Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu. 
Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. 
Doba použitelnosti po prvním otevření je maximálně 6 měsíců. 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 
prostředí. 
 
6. DALŠÍ INFORMACE 
Co 100 ml roztoku přípravku Hylak forte obsahuje: 
 
- Léčivou látkou je bezzárodkový koncentrát: Escherichiae coli metabolita 24,9481 g, Enterococci 
faecalismetabolita 12,4741 g, Lactobacilli acidophili metabolita 12,4741 g, Lactobacilli helvetici 
metabolita 49,8960 g. 
- Pomocné látky jsou heptahydrát hydrogenfosforečnanu sodného, hydrogenfosforečnan draselný, 
kyselina mléčná, kyselina fosforečná 85%, kalium-sorbát, monohydrát kyseliny citronové. 
 
Jak Hylak forte vypadá a co obsahuje toto balení 
 
Přípravek Hylak forte je čirý, žlutohnědý roztok s charakteristickým nakyslým zápachem po 
karamelu. Balení obsahuje 30 nebo 100 ml přípravku v lahvičce s nástavcem pro vylévání, šroubovací 
uzávěr a odměrnou nálevku. 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci: 
ratiopharm GmbH, Ulm, Německo 
 
Výrobce: 
Merckle GmbH, Blaubeuren, Německo 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována 
25.3.2014