Lék Depo-medrol 40MG/ML

Kód SÚKL
0008834  
Název LP
Depo-medrol (40mg/ml Inj Sus 1x2ml)
Cesta podání
()
Léková forma
Injekční suspenze
Velikost balení
1X2ML
Síla
40MG/ML
Typ balení
Injekční lahvička
Účinné látky
Methylprednisoloni Acetas
ATC skupina
METHYLPREDNISOLON (H02AB04)

Složení

  1. Methylprednisoloni Acetas – 40 MG
  2. Macrogolum 3350 – PL MG
  3. Natrii Chloridum – PL MG
  4. Miripirii Chloridum – PL MG
  5. Natrii Hydroxidi Solutio
  6. Acidum Hydrochloricum
  7. Aqua Pro Iniectione – 1 ML

Příbalová informace

sp.zn.sukls193207/2018 
 
Příbalová informace: informace pro pacienta 
 
Depo-Medrol 40 mg/ml 
methylprednisoloni acetas 
injekční suspenze 
 
Přečtěte  si  pozorně  celou  příbalovou  informaci  dříve,  než  začnete  tento  přípravek  používat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry. 

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, 
a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo 
zdravotní  sestře.  Stejně  postupujte  v případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou 
uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4. 
 
 Co naleznete v této příbalové informaci  
1. 
Co je přípravek Depo-Medrol a k čemu se používá 
2. 
Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Depo-Medrol používat   
3. 
Jak se přípravek Depo-Medrol používá  
4. 
Možné nežádoucí účinky 
5. 
Jak přípravek Depo-Medrol uchovávat  
6. 
Obsah balení a další informace 
 
 
1. 
Co je přípravek Depo-Medrol a k čemu se používá 
 
Přípravek Depo-Medrol obsahuje léčivou látku methylprednisolon-acetát.  
 
Methylprednisolon  patří  do  skupiny  léků  zvaných  kortikosteroidy  nebo  steroidy.  Kortikosteroidy  se 
rovněž přirozeně vytváří v lidském těle a jsou nezbytné pro jeho spránou funkci. 
 
Přípravek  Depo-Medrol  má  silný  protizánětlivý,  imunosupresivní  a  antialergický  účinek.  Je  vhodný 
k léčbě stavů vyžadujících silný a rychle nastupující hormonální účinek.  
 
Přípravek Depo-Medrol se aplikuje do svalu pro léčbu onemocnění postihujících celé tělo (např. reakce 
z přecitlivělosti  na  některé  léky,  hormonální  nerovnováha  v organizmu,  poruchy  krve,  nádorová 
onemocnění, nervové poruchy), nebo alergické, zánětlivé nebo revmatické potíže postihující: 
  •  mozek (např. zánět mozkových blan způsobený tuberkulózou) 
•  střeva (např. zánětlivé/vředové onemocnění střev )  
•  klouby (např. revmatoidní artritida) 
•  plíce (např. astma, těžká senná rýma, tuberkulóza) 
•  kůže  (např.  lupénka  nebo  těžké  autoimunitní  onemocnění  kůže  spojené  s tvorbou  puchýřů  a 
olupováním) 
•  oči (např. oční záněty nebo herpes zoster ophthalmicus) 
 
Přípravek Depo-Medrol se aplikuje do kloubů nebo měkkých tkání pro krátkodobou léčbu zánětlivých 
nebo revmatických onemocnění postihujících pohybový systém: 
  •  synovitis při artritidě (zánět vnitřní vrstvy kloubního pouzdra při artritidě) 
•  epikondylitida (zánět nadkloubního hrbolku, resp. svalových úponů, které se zde upínají) 
•  revmatoidní artritida (autoimunitní zánětlivé onemocnění) 
•  akutní nespecifická tendosynovitida (akutní nespecifický zánět šlachové pochvy) 
 
•  akutní a subakutní bursitida (akutní a subakutní zánět tíhového váčku) 
•  posttraumatická osteoartritida (poúrazová osteoartróza) 
•  akutní dnavá artritida (zánět kloubů při dně) 
 
Přípravek Depo-Medrol lze rovněž použít k aplikaci do lézí při následujících onemocněních: 
 
•  lichen  planus  (zánětlivé  onemocnění  postihující  sliznici  a  místa  v  okolí  ústního  otvoru)
psoriatické pláty (plaky lupénky) 
•  diskoidní lupus erythematodes (chronické kožní onemocnění s nálezem načervenalých skvrn a 
plaků atd.)  
•  necrobiosis lipoidica diabeticorum (kožní komplikace cukrovky - skvrnité projevy na kůži, často 
bérců, žlutavé s hnědými okraji a možným vředovatěním) 
•  granuloma annulare (chronické kožní onemocnění - kroužkovitý val z drobných uzlíků) 
•  lichen  simplex  chronicus  (neurodermatitida  -  zánětlivé  onemocnění  kůže  spojené  s  tvorbou 
ohraničených ložisek z pupínků a úporným svěděním) 
•  alopecia areata (ohraničená ztráta vlasů – autoimunitní onemocnění) 
 
Přípravek  Depo-Medrol  může  být  účinný  i  u  cystických  tumorů  (nádorů)  nebo  u  ganglií  vaziva  - 
cystického zduření šlachové pochvy nebo šlach, nebo při léčbě ulcerózní kolitidy (střevního zánětu).  
 
 
2. 
Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Depo-Medrol používat 
 
Nepoužívejte přípravek Depo-Medrol: 
•  jestliže jste alergický(á)  na methylprednisolon nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku 
(uvedenou v bodě 6) 
•  u pacientů trpících systémovými mykózami (plísňovými onemocněními) 
•  pro intratekální podání (aplikace do mozkových plen) 
•  pro intravenózní podání (aplikace do žíly) 
•  pro epidurální podání (aplikace do ohraničeného prostoru páteřního kanálu) 
•  u pacientů procházejících očkováním. 
 
Upozornění a opatření  
Sdělte svému lékaři, pokud se Vás týká některý z níže uvedených stavů, nebo se Vás týkal v minulosti. 
Je možné, že Vám lékař  v případě, že užíváte nějaké další léky,  naordinuje různá vyšetření a  změní 
dávkování. 
  •  Plané neštovice, spalničky. Sdělte lékaři, pokud jste v nedávné době přišel/přišla do kontaktu 
s nakaženou osobou.  
•  Tuberkulóza. Sdělte lékaři, pokud jste v minulosti onemocněl/a tuberkulózou.  
•  Alergická reakce. Sdělte lékaři, pokud jste v minulosti měla alergickou reakci na nějaký lék. 
•  Stres. Pacienti v neobvyklém stresu vyžadují vyšší dávky léku. 
•  Cushingův syndrom (hormonální onemocnění). Tento lék by mohl zhoršit Váš zdravotní stav. 
•  Hypotyreóza (snížená funkce štítné žlázy). Účinek přípravku Depo-Medrol může být zesílen. 
•  Cukrovka. Sdělte lékaři, pokud trpíte nebo někdo ve Vaší rodině trpí cukrovkou.  
•  Deprese  nebo  psychotická  porucha.  Musíte  být  pečlivě  sledován/a  kvůli  možnému  zhoršení 
příznaků. 
•  Epilepsie. 
•  Myasthenia gravis (těžké onemocnění svalů) nebo jiné poruchy svalů. 
•  Roztroušená skleróza. 
•  Infekce  oka  způsobená  virem  herpes  simplex  nebo  další  oční  onemocnění,  včetně  zvýšeného 
nitroočního tlaku. 
•  Onemocnění srdce nebo cév, včetně městnavého srdečního selhání. Je nutné monitorování srdeční 
činnosti. 
•  Vysoký krevní tlak. 
 
•  Žaludeční vředy nebo jiné žaludeční nebo střevní onemocnění. 
•  Porucha funkce ledvin. 
•  Osteoporóza (řídnutí kostí). 
•  Feochromocytom 
 
Pokud se u Vás objeví rozmazané vidění nebo jiná porucha zraku, obraťte se na svého lékaře. 
 
V případě renálního selhání není potřeba upravovat dávky. Methylprednisolon je hemodialyzovatelný. 
 
V průběhu léčby kortikoidy se mohou vyskytnout psychické poruchy včetně euforie, nespavosti, výkyvů 
nálady, změn osobnosti, závažných depresivních a psychotických stavů. Rovněž může dojít ke zhoršení 
stávající emoční nestability nebo psychotických tendencí. Sdělte svému  lékaři, pokud u sebe pozorujete 
nějaké mentální potíže. To je zvláště důležité, pokud trpíte depresí nebo máte sebevražedné myšlenky. 
 
Další léčivé přípravky a přípravek Depo-Medrol 
Informujte svého  lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval/a 
nebo které možná budete užívat. 
 
Sdělte  svému  lékaři,  že  užíváte  některý  z následujících  léků,  protože  může  dojít  k  ovlivnění  účinku 
přípravku Depo-Medrol. 
  •  Isoniazid (antibakteriální látka, antituberkulotikum) 
•  Rifampicin (antibiotikum, antituberkulotikum) 
•  Antikoagulancia (léky proti srážlivosti krve) 
•  Karbamazepin, fenobarbital, fenytoin (léky proti epilepsii) 
•  Neuromuskulární blokátory (léky, které snižují či zabraňují nervosvalový přenos) 
•  Anticholinesterázy (léky k léčbě myasthenie gravis) 
•  Antidiabetika (léky k léčbě cukrovky) 
•  Aprepitant, fosaprepitant (léky proti zvracení) 
•  Itrakonazol, ketokonazol (léky proti plísňovým onemocněním) 
•  Antivirotika  (jako  je  ritonariv,  indinavir)  a  farmakokinetické  urychlovače  (jako  je  kobicistat) 
používané k léčebě HIV  
•  Aminoglutethimid (protinádorový lék) 
•  Diltiazem (lék při onemocnění srdce nebo vysokého krevního tlaku) 
•  Ethinylestradiol/norethisteron (antikoncepce) 
•  Grepfruitová šťáva 
•  Cyklosporin (léčba revmatoidní artritidy, těžké lupénky nebo po orgánové transplantaci) 
•  Cyklofosfamid, takrolimus (léky k potlačení funkcí imunitního systému) 
•  Klyrithromycin, erythromycin, troleandomycin (antibiotika) 
•  Kyselina acetylsalicylová ve vysokých dávkách 
•  Léky odbourávající draslík 
 
Informujte svého lékaře: 
•  pokud  užíváte  nějaké  léky  dlouhodobě,  např.  k léčbě  cukrovky,  vysokého  krevní  tlaku  nebo 
otoků, protože může být nutné upravit dávku Vašich léků. 
•  pokud se chystáte na operaci, i zubní.  
•  pokud  podstupujete  nějaké  vyšetření,  např.  odběr  krve,  protože  výsledky  testů  mohou  být 
přípravkem Depo-Medrol ovlivněny. 
 
Těhotenství a kojení 
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat, jste-li těhotná 
nebo kojíte, nebo se domníváte, že můžete být těhotná, nebo těhotenství plánujete. 
 
Pokud se chystáte kojit v průběhu léčby tímto přípravkem, musí být Vaše dítě pravidelně vyšetřováno. 
 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Závratě, poruchy vidění  a únava patří mezi možné nežádoucí účinky po léčbě kortikoidy. V případě 
výskytu těchto potíží neřiďte ani neobsluhujte stroje. 
 
 
3. 
Jak se přípravek Depo-Medrol používá 
 
Pokud podstupujete nějaké vyšetření, nebo jste hospitalizován/a, vždy sdělte ošetřujícímu lékaři nebo 
zdravotní sestře, že jste léčen/a přípravkem Depo-Medrol.  
 
Dávkování 
Váš lékař určí velikost dávky a místo aplikace injekce v závislosti na tom, jaké onemocnění je léčeno. 
Váš lékař Vám bude podávat nejnižší účinnou dávku po nejkratší možnou dobu, aby dosáhl účinné léčby 
Vašeho onemocnění. 
 
Ukončení léčby přípravkem Depo-Medrol 
Váš lékař určí, kdy je vhodné ukončit léčbu přípravkem Depo-Medrol. Někdy je nutné dávku postupně 
snižovat, zvláště v následujících případech: 
  •  podávání přípravku po dobu delší než 3 týdny 
•  podávání vysokých dávek přípravku Depo-Medrol (více než 32 mg (0,8 ml) denně) 
•  léčba kortikosteroidy v předchozím roce 
•  potíže s funkcí nadledvinek před zahájením léčby. 
 
Postupné snižování dávky  je nutné kvůli  možnému  vzniku  abstinenčního syndromu. Tento syndrom 
může zahrnovat:  nechutenství, nevolnost, zvracení, otupělost, bolesti hlavy, horečku, bolesti kloubů, 
olupování kůže, bolesti svalů, ztrátu hmotnosti a/nebo nízký krevní tlak. 
 
 
4. 
Možné nežádoucí účinky 
 
Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout 
u každého. 
 
Následující nežádoucí účinky, jejich četnost z dostupných údajů nelze stanovit, jsou typické pro všechny 
systémově podané kortikosteroidy. Jejich zařazení na seznam nutně neznamená, že u tohoto konkrétního 
přípravku byla pozorována uvedená reakce. 
  •  přidružené infekce, infekce v místě vpichu, zánět pobřišnice  
•  leukocytóza (zvýšený počet bílých krvinek) 
•  přecitlivělost na léky, anafylaktické a anafylaktoidní reakce 
•  cushingoidní příznaky (měsícovitý obličej), nedostatečná funkce nadledvin, syndrom z vysazení 
steroidů 
•  metabolická  acidóza,  epidurální  lipomatóza  (patologické  nahromadění  tuku  v epidurálním 
prostoru páteřního kanálu), porucha tolerance glukózy, zadržování sodíku,  zadržování tekutin, , 
porucha vnitřního prostředí (hypokalemická alkalóza), porucha metabolizmu tuků (dyslipidémie), 
zvýšená chuť k jídlu, chorobné množení tukových buněk (lipomatóza), zvýšená potřeba inzulinu 
(nebo perorálních antidiabetik) 
•  psychické/psychotické poruchy (včetně depresivní nálady, euforie, citové lability, závislosti na 
drogách,  sebevražedných  myšlenek),  stavy  zmatenosti,  duševní  poruchy,  úzkost,  změny 
osobnosti, prudké změny nálad, abnormální chování, nespavost, podrážděnost 
•  zvýšený nitrolební tlak, záchvat, ztráta paměti, kognitivní poruchy, závratě, bolest hlavy,  
•  šedý zákal, zelený zákal, vystupování oka z očnice (exoftalmus), vzácné případy slepoty (spojené 
s   léčbou  kortikoidy  v oblasti  obličeje  a  hlavy),  chorioretinopatie  (onemocnění  sítnice  a 
cévnatky), rozmazané vidění 
•  závrať 
 
•  městnavé srdeční selhání 
•  trombóza, zvýšený krevní tlak, snížený krevní tlak, trombotické příhody 
•  plicní embolie, škytavka 
•  žaludeční  vředy,  žaludeční  krvácení,  proděravění  střev,  zánět  slinivky  břišní,  vředovitý  zánět 
jícnu, zánět jícnu, bolest břicha, nadýmání, průjem, poruchy trávení, nevolnost. 
•  menší  krvácení  do  kůže  (ekchymóza),  akné,  otok  podkoží,  červené  tečky  na  kůži  (petechie), 
ztenčení  kůže,  kožní  strie,  zvýšená  pigmentace  kůže,  snížená  pigmentace  kůže,  nadměrné 
ochlupení, vyrážka, zarudnutí, svědění, kopřivka, zvýšená potivost 
•  zpomalení růstu, řídnutí kostí, odumření kosti, patologické zlomeniny, svalová slabost, svalová 
ochablost, porucha svalů (myopatie), degenerace velkých kloubů (neuropatická artropatie), bolest 
svalů a kloubů 
•  nepravidelná menstruace 
•  zhoršené  hojení  ran,  otok  končetin,  reakce  v místě  vpichu,  sterilní  absces  (dutinka  vyplněná 
tekutinou), únava, malátnost 
•  snížení draslíku v krvi, zvýšení nitroočního tlaku, snížení tolerance sacharidů, zvýšení vápníku 
v moči, potlačení reakcí na kožní testy, šlachové ruptury (především ruptura Achillovy šlachy), 
kompresivní fraktury páteře 
•  methylprednisolon může poškodit játra, byl hlášen zánět jater a zvýšení hodnot jaterních enzymů. 
•  zvýšená srážlivost krve  
 
Hlášení nežádoucích účinků  
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné  míře, sdělte to svému 
lékaři  nebo  lékárníkovi.  Stejně  postupujte  v případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou 
uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:  
 
Státní ústav pro kontrolu léčiv 
Šrobárova 48 
100 41 Praha 10 
Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek 
 
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku. 
 
 
5. 
Jak přípravek Depo-Medrol uchovávat  
 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
 
Uchovávejte při teplotě 15-30 oC, chraňte před mrazem. 
 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na lahvičce nebo krabičce. Doba 
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Nevyhazujte  žádné  léčivé  přípravky  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se  svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí. 
 
 
6. 
Obsah balení a další informace 
 
Co přípravek Depo-Medrol obsahuje 
 
-  Léčivou látkou je methylprednisoloni acetas 40 mg v 1 ml suspenze. 
-  Pomocnými látkami jsou makrogol 3350, miripirium-chlorid, chlorid sodný, hydroxid sodný a/nebo 
kyselina chlorovodíková na úpravu pH, voda na injekci. 
 
Jak přípravek Depo-Medrol vypadá a co obsahuje toto balení 
 
 
Přípravek je dodáván v lahvičce, opatřené propichovací zapertlovanou pryžovou zátku, která je zajištěna 
odtrhovacím uzávěrem z plastické hmoty, v krabičce. 
 
Velikost balení:  
1 ml, 2 ml a 5 ml 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
 
Držitel rozhodnutí o registraci: 
Pfizer, spol. s r.o., Stroupežnického 17, 150 00, Praha 5, Česká republika 
 
Výrobce: 
Pfizer Manufacturing Belgium NV, Rijksweg 12, B-2870 Puurs, Belgie 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 15. 5. 2018 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--- 
Následující informace je určena pouze pro zdravotnické pracovníky: 
 
Návod k použití přípravku 
Důkladně protřepejte, aby se vytvořila homogenní suspenze. 
1.  Sejměte kryt. 
2.  Nasaďte za sterilních podmínek jehlu. 
3.  Sejměte kryt jehly. Nyní je stříkačka připravená k použití. 
Po aplikaci stříkačku znehodnoťte. Nikdy znovu nepoužívejte. 
 
Dávkování a způsob podání 
Vzhledem k možným chemickým interakcím se methylprednisolon-acetát nesmí ředit nebo smíchávat s 
jinými roztoky. Parenterální suspenzi je nutno před podáním, pokud to přípravek a vnitřní obal umožní, 
zkontrolovat, zda neobsahuje cizí částice a jak je zabarvena. 
 
PODÁNÍ K DOSAŽENÍ MÍSTNÍHO ÚČINKU 
Léčba přípravkem Depo-Medrol obvykle nenahrazuje používané klasické postupy. I když tento způsob 
léčby zmírní symptomy, nezajišťuje v žádném případě vyléčení, protože hormon nemá žádný vliv na 
příčinu zánětu. 
 
1. Revmatoidní onemocnění a osteoartritida 
Dávka při intraartikulárním podání závisí na velikosti kloubu a liší se podle závažnosti stavu pacienta. 
U chronických případů lze injekce opakovat v intervalech v rozmezí 1-5 nebo více týdnů podle stupně 
zmírnění dosaženého počáteční injekcí. 
 
Dávky v následující tabulce jsou uvedeny pro orientaci: 
 
Velikost kloubů   
 
Příklad 
 
 
 
Rozmezí dávek 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Velké klouby 
 
 
Kolena 
 
 
 
20-80 mg 
Kotníky 
Ramena 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Středně velké klouby 
 
Lokty 
 
 
 
10-40 mg 
Zápěstí 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Malé klouby 
 
 
Metakarpofalangeální 
 
4-10 mg 
Interfalangeální 
Sternoklavikulární 
Akromioklavikulární 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Postup:  před  pokusem  o  intraartikulární  aplikaci  se  doporučuje  prohlédnout  morfologii  postiženého 
kloubu. K dosažení maximálního protizánětlivého účinku je nutno injekci aplikovat do synoviálního 
prostoru. Za použití stejné sterilní techniky jako při lumbální punkci se sterilní jehla velikosti 20-24G 
(na suché stříkačce) rychle zavede do synoviální dutiny. Infiltrace prokainem je elektivní. Ke kontrole, 
zda jehla pronikla do prostoru kloubu, postačí natáhnout pouze několik kapek. 
 
Místo vpichu injekce u každého kloubu se volí podle toho, kde je synoviální dutina nejblíže povrchu a 
kde je nejméně velkých cév a nervů. Jakmile jehla dosáhne požadovaného místa, aspirační stříkačka se 
vyjme a nahradí se druhou stříkačkou obsahující potřebné množství přípravku  Depo-Medrol. Poté se 
mírným tahem  za píst nabere synoviální tekutina a zároveň se zkontroluje, zda je jehla stále ještě v 
synoviálním  prostoru.  Po  injekci  se  kloubem  několikrát  mírně  pohne,  aby  se  napomohlo  smíchání 
synoviální tekutiny s roztokem. Místo se poté zakryje malým sterilním obvazem. 
 
Místy vhodnými pro intraartikulární injekci jsou koleno, kotník, zápěstí, loket, rameno, klouby mezi 
články prstů a kyčelní kloub. Protože se při pronikání do kyčelního kloubu někdy vyskytnou problémy, 
je nutno se opatrně vyhnout všem velkým cévám v dané oblasti. Klouby nevhodné pro aplikaci injekce 
jsou klouby anatomicky nepřístupné, jako jsou páteřní klouby a klouby jako je sakroiliální kloub, kde 
není synoviální prostor. Neúčinnost léčby je většinou důsledkem nemožnosti proniknout do prostoru 
kloubu. Injekce do okolní tkáně zajišťuje minimální nebo vůbec žádný účinek. Pokud léčba selže, i když 
injekce určitě dosáhla synoviálního prostoru, jak prokázalo natažení tekutiny, nemají opakované injekce 
obvykle žádný smysl.  
 
Místní terapie nezmění základní chorobný proces, a kdykoli lze, je nutno použít komplexní terapii včetně 
fyzioterapie a ortopedické korekce. 
 
Po intraartikulární léčbě kortikosteroidy je nutno dbát na to, aby se nadměrně nenamáhaly klouby, u 
nichž bylo dosaženo symptomatického zlepšení. Ignorování této zásady může mít za následek zhoršení 
stavu kloubu, jež převáží příznivý účinek steroidu. 
 
Injekce  se  neaplikují  do  nestabilních  kloubů.  Opakování  intraartikulární  injekce  může  v  některých 
případech  vést  k  nestabilitě  kloubu.  Ve  vybraných  případech  se  k  detekci  případného  zhoršení 
doporučuje kontrola rentgenem. 
 
Pokud  se  před  aplikací  injekce  přípravku  Depo-Medrol  použije  místní  anestetikum,  je  nutno  přečíst 
pečlivě příbalovou informaci anestetika a dbát všech varování. 
 
2. Bursitida 
Oblast okolo místa injekce se sterilně ošetří a aplikací 1% roztoku prokain-hydrochloridu se na místě 
vytvoří pupenec. Do bursy se zasune jehla kalibru 20-24 G, připevněná na suchou stříkačku a natáhne 
se tekutina. Jehla se ponechá na místě a aspirační stříkačka se vymění za malou stříkačku obsahující 
požadovanou dávku. Po aplikaci injekce se jehla vytáhne a přiloží se malý obvaz. 
 
3. Různé: ganglion, tendinitida, epikondylitida 
Při léčbě stavů jako je tendinitida nebo tendosynovitida je nutno dát po aplikaci vhodného antiseptického 
přípravku na kůži v místě vpichu pozor, aby se suspenze aplikovala do pouzdra šlachy a ne do vazivové 
tkáně.  Šlachu lze  po  natažení  snadno  nahmatat.  Při ošetřování  stavů jako je epikondylitida je  nutno 
ohraničit pečlivě oblast největší bolestivosti a aplikovat suspenzi do této oblasti. U ganglií pouzder šlach 
se suspenze aplikuje přímo do cysty. V mnoha případech se po aplikaci injekce cystický tumor výrazně 
zmenší nebo dokonce úplně zmizí.  
 
Dávka při léčbě různých postižení výše uvedených šlachových nebo bursálních struktur se liší podle 
konkrétní situace a pohybuje se v rozmezí 4-30 mg. Recidivující nebo chronické stavy si mohou vyžádat 
opakovanou aplikaci injekce. 
 
Při každé injekci je zapotřebí dbát na běžné zásady sterilního ošetření. 
 
 
4. Injekce pro místní účinek při dermatologických onemocněních 
Po ošetření příslušným antiseptickým přípravkem jako je 70% alkohol se do léze aplikuje 20 až 60 mg 
suspenze.  Velké  léze  si  mohou  vyžádat  aplikaci  dávek  v  rozmezí  20-40  mg  ve  formě  opakovaných 
lokálních injekcí. Není vhodné aplikovat taková množství, která způsobují vyblednutí tkáně, protože to 
může způsobit mírné olupování kůže. Obvykle se aplikují 1-4 injekce, interval mezi injekcemi se liší 
podle typu ošetřované léze a délky zlepšení dosaženého po první injekci. 
 
SYSTÉMOVÉ PODÁNÍ 
Intramuskulární dávka se liší podle léčeného onemocnění. Je-li zapotřebí dosáhnout dlouhodobějšího 
účinku, lze vypočítat týdenní dávku vynásobením denní perorální dávky sedmi a aplikovat ji jako jednu 
intramuskulární injekci. 
 
Dávku je nutno individualizovat podle závažnosti onemocnění a odpovědi pacienta. U kojenců a dětí je 
nutno doporučenou dávku snížit, dávku je však nutno upravit spíše podle závažnosti stavu než přesně v 
poměru k věku nebo k tělesné hmotnosti. 
 
Hormonální terapie představuje léčbu adjuvantní a nenahrazuje klasickou léčbu. Pokud se lék podával 
již několik dní, je třeba dávku snižovat nebo lék vysazovat pozvolna. Hlavními faktory při stanovení 
dávky jsou závažnost, prognóza a očekávaná délka onemocnění i odpověď pacienta na medikaci. Pokud 
se  u  chronického  onemocnění  dostaví  období  spontánní remise, je  třeba léčbu  ukončit.  Během  delší 
léčby je nutno rutinní laboratorní vyšetření, jako je analýza moči, stanovení glykémie 2 hodiny po jídle, 
měření  krevního  tlaku  a  hmotnosti  a  rentgen  srdce  a  plic,  provádět  v  pravidelných  intervalech.  U 
pacientů  s  vředy  v  anamnéze  nebo  s  významnou  dyspepsií  je  žádoucí  provést  rentgenové  vyšetření 
horních částí trávicí soustavy. 
 
U pacientů s adrenogenitálním syndromem může postačit jedna intramuskulární injekce 40 mg každé 2 
týdny. Při udržovací léčbě pacientů s revmatoidní artritidou se týdenní intramuskulární dávka pohybuje 
mezi 40 a 120 mg. Obvyklá dávka u pacientů s dermatologickými lézemi, u nichž je systémová léčba 
kortikoidy  prospěšná,  je  40-120  mg  methylprednisolon-acetátu  aplikovaného  intramuskulárně  každý 
týden po dobu 1-4 týdnů. Při akutní těžké dermatitidě vyvolané kontaktem s dráždivým břečťanem lze 
dosáhnout zmírnění příznaků 8-12 hodin po intramuskulární aplikaci jedné dávky 80-120 mg. Léčba 
chronické  kontaktní  dermatitidy  si  může  vyžádat  injekce  opakované  v  intervalu  5-10  dní.  Při 
seborrhoické dermatitidě lze tento stav zvládnout dávkou 80 mg jednou týdně. 
 
Po intramuskulární aplikaci 80-120 mg astmatickým pacientům se zmírnění symptomů může dostavit 
během 6-48 hodin a vydržet několik dní až 2 týdny. Podobně u pacientů s alergickou rinitidou (senná 
rýma)  může  intramuskulární  dávka  80-120  mg  zmírnit  katarální  symptomy  během  6  hodin,  a  toto 
zmírnění přetrvává několik dní až 3 týdny. 
 
Pokud  léčba probíhá  současně se stresovým  stavem,  je  nutno  dávku  suspenze  zvýšit. Je-li  zapotřebí 
dosáhnout rychlého hormonálního účinku maximální intenzity, indikuje se intravenózní aplikace vysoce 
rozpustného natrium-methylprednisolon-sukcinátu. 
 
APLIKACE DO KONEČNÍKU 
Depo-Medrol v dávkách 40-120 mg podávaný jako nálev nebo kontinuální instilace 3-7x týdně po dobu 
2 týdnů a déle je užitečný doplněk léčby u některých pacientů s ulcerózní kolitidou. U mnoha pacientů 
lze jejich stav regulovat dávkou 40 mg přípravku Depo-Medrol podávaného v 30-300 ml vody podle 
míry zánětu střevní sliznice. Samozřejmě je nutno zavést i další přijatelná terapeutická opatření.