Lék Bricanyl 0,5MG/ML

Kód SÚKL
0008651  
Název LP
Bricanyl (0,5mg/ml Inj Sol 10x1ml)
Cesta podání
Subkutánní/intravenózní podání (SDR/IVN)
Léková forma
Injekční roztok
Velikost balení
10X1ML
Síla
0,5MG/ML
Typ balení
Ampulka (Ampule)
Účinné látky
Terbutalini Sulfas
ATC skupina
TERBUTALIN (R03CC03)

Složení

  1. Terbutalini Sulfas – 0,5 MG
  2. Natrii Chloridum – PL MG
  3. Acidum Hydrochloricum
  4. Aqua Pro Iniectione – 1 ML

Příbalová informace

sp.zn.sukls241700/2016 
 
 

Příbalová informace: informace pro uživatele 
 
Bricanyl 0,5 mg/ml 
injekční roztok 
terbutalini sulfas 
 
Přečtěte  si  pozorně  celou  příbalovou  informaci  dříve,  než  začnete  tento 
přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst 
znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. 
Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři 
nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které 
nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4. 
 
 
 
Co naleznete v této příbalové informaci 
1. 
Co je přípravek Bricanyl a k čemu se používá 
2. 
Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Bricanyl používat 
3. 
Jak se přípravek Bricanyl používá 
4. 
Možné nežádoucí účinky 
5. 
Jak přípravek Bricanyl uchovávat 
6. 
Obsah balení a další informace 
 
 
1. 
Co je přípravek Bricanyl a k čemu se používá 
 
Přípravek Bricanyl obsahuje léčivou látku terbutalin. Terbutalin rozšiřuje dýchací cesty, a tak 
usnadňuje  dýchání.  Přípravek  Bricanyl  0,5 mg/ml  se  používá  při  náhlém  záchvatu  dušnosti 
u pacientů  s astmatem  (záchvatovitá  dušnost  provázená  slyšitelným  sípáním  z křečovitého 
sevření průdušek) a jinými podobnými zdravotními problémy. 
 
 
2. 
Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Bricanyl používat 
 
Nepoužívejte přípravek Bricanyl 

Jestliže  jste  alergický(á)  na  terbutalin  sulfát   nebo  na  kteroukoli  další  složku  tohoto 
přípravku (uvedenou v bodě 6). 

V průběhu podávání přípravku Bricanyl je třeba vyloučit podání anestetika halothanu 
(k celkové anestezii). 
 
Upozornění a opatření 
 
Před užitím přípravku Bricanyl se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem jestliže: 

jste měl(a) v minulosti neobvyklou reakci na přípravek Bricanyl (terbutalin) nebo jiná 
léčiva. 
1/5 
 

máte jiné  zdravotní  obtíže,  např.  onemocnění  srdce, nepravidelný  srdeční tep, anginu 
pectoris (náhlá a opakující se bolest na hrudi vlevo a obvykle vyzařující do levé ruky), 
diabetes  mellitus  (cukrovka),  poruchu  štítné  žlázy  (nadměrná  funkce  žlázy).  V těchto 
případech je potřebné, abyste informoval(a) lékaře. 
 
Další léčivé přípravky a přípravek Bricanyl 
Informujte  svého  lékaře  nebo  lékárníka  o všech  lécích,  které  užíváte,  které  jste  v nedávné 
době  užíval(a)  nebo  které  možná  budete  užívat,  a  to  i  o lécích,  které  jsou  dostupné  bez 
lékařského předpisu. 
 
Některá anestetika (k celkové anestezii) se musí podávat opatrně kvůli riziku navození poruch 
srdečního rytmu. 
 
Některá jiná léčiva, např. k léčbě vysokého krevního tlaku a onemocnění srdce a některé oční 
kapky,  mohou  snižovat  účinnost  přípravku  Bricanyl,  pokud  se  užívají  současně.  Při 
současném  podávání  přípravku  Bricanyl  s některými  léčivy  (diuretika  –  léky  k odvodnění 
organismu,  methylxantiny  –  léky  k léčbě  astmatu,  kortikosteroidy  –  léky  s hormonální 
aktivitou k léčbě astmatu i jiných onemocnění) může dojít k poruše iontové rovnováhy krve 
(nízké  koncentrace  draslíku  v krvi).  Obvykle  se  nejedná  o nic  závažného,  ale  v některých 
případech může dojít k poruše srdečního rytmu. 
 
Kortikosteroidy  podávané ve  formě  tablet souběžně  s přípravkem  Bricanyl  mohou  zvyšovat 
hladinu  glukózy  v krvi.  V kombinaci  s kortikosteroidy  a  nitrožilními  infuzemi  může  být 
zvýšené riziko otoku plic. 
 
Těhotenství a kojení 
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék. Vždy 
informujte lékaře, pokud jste měla v průběhu těhotenství nějaké problémy. 
 
Těhotenství 
Pokud jste těhotná nebo se snažíte otěhotnět informujte o svém stavu ošetřujícího lékaře ještě 
před použitím tohoto přípravku. Jako těhotná byste měla být vždy velice opatrná při užívání 
jakýchkoliv léků. Dosud nejsou žádné důkazy o tom, že by terbutalin (Bricanyl) poškozoval 
matku nebo plod v průběhu těhotenství. Přesto, pokud otěhotníte v průběhu léčby, informujte 
o svém stavu ošetřujícího lékaře ještě před podáním přípravku Bricanyl 0,5 mg/ml. 
 
Kojení 
Pokud  kojíte,  informujte  o tom  lékaře  ještě  před  zahájením  léčby  přípravkem  Bricanyl 
0,5 mg/ml.  V průběhu  kojení  byste  měla  být  velice  opatrná  při  užívání  jakýchkoliv  léků. 
Dosud  nejsou  žádné  důkazy  o tom,  že  by  terbutalin  poškozoval  kojence,  pokud  byl  matce 
podáván přípravek Bricanyl 0,5 mg/ml v době kojení. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Přípravek Bricanyl 0,5 mg/ml nemá vliv na schopnost řídit motorová vozidla ani na schopnost 
obsluhovat stroje. 
 
 
3. 
Jak se přípravek BRICANYL používá 
 
Přípravek lze podat dospělým i dětem. Lékař rozhodne o podávané dávce u každého pacienta 
individuálně. 
 
Přípravek  Bricanyl  0,5 mg/ml,  injekční  roztok,  může  podávat  lékař  nebo  zdravotní  sestra. 
Dávka může být podána přímo do žíly (intravenózně) nebo pod kůži (subkutánně). 
2/5 
 
 
Účinek  přípravku  Bricanyl  se  obvykle  projeví  v průběhu  5 minut  od  podání  a  přetrvává  až 
8 hodin. 
 
Jestliže jste dostal(a) více přípravku BRICANYL, než jste měl(a): 
Nejčastějšími příznaky při předávkování jsou: 

nucení na zvracení. 

bolest hlavy. 

rychlý a nepravidelný tep. 

svalové křeče. 

nervozita, neklid a třesavka. 

závratě a neobvyklá ospalost. 
 
 
4. 
Možné nežádoucí účinky 
 
Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
Nežádoucí účinky, které se mohou objevit, jsou obvykle mírné. Pokud však budou nežádoucí 
účinky přetrvávat nebo Vás budou obtěžovat, informujte vždy svého ošetřujícího lékaře. 
 
Nežádoucí účinky byly rozděleny podle terminologie MedDRA a četnosti výskytu za použití 
následující konvence: 
 
Velmi časté ( 1/10) 
Časté ( 1/100 až < 1/10) 
Méně časté ( 1/1000 až < 1/100) 
Vzácné ( 1/10 000 až < 1/1000) 
Velmi vzácné (< 1/10 000) 
Není známo (z dostupných údajů nelze určit) 
 
Četnost výskytu nežádoucích účinků: 
 
Velmi časté nežádoucí účinky jako:  
 
Třesavka a bolest hlavy. 
 
Časté nežádoucí účinky jako: 
 
Zrychlený tep. 
 
Pocit bušení srdce (palpitace). 
 
Svalové křeče. 
 
Nízké hladiny draslíku v krvi. 
 
Není známo: 
 
Nepravidelný srdeční tep. 
 
Nucení na zvracení či pocit nemoci. 
 
Nabuzenost, neklid, poruchy spánku. 
 
Alergická reakce, např. ve formě kožní vyrážky či pocitu píchání v kůži. 
 
Zvýšené  množství  kyseliny  mléčné  v krvi  (laktátová  acidóza)  zjištěné  při  vyšetření 
krve. 
Ačkoli  není  přesně  známá  četnost  výskytu,  někteří  lidé  mohou  občas  pociťovat  bolest  na 
hrudi v důsledku problémů s prokrvením srdce (angina pectoris). 
 
3/5 
 
Informujte ošetřujícího lékaře, pokud se tyto příznaky  vyvinou v průběhu léčby přípravkem 
Bricanyl. Léčbu však sami bez porady s lékařem nepřerušujte. 
 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi 
nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které 
nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na 
adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100  41 Praha 10 
webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek. 
 
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku. 
 
 
5. 
Jak přípravek Bricanyl uchovávat 
 
Přípravek  uchovávejte  při  teplotě  15-25°C.  Uchovávejte  ampulky  v krabičce,  aby  byl 
přípravek chráněn před světlem. 
 
Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. 
 
Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu za EXP. Doba použitelnosti se 
vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Přípravek  bude  obvykle  uchováván  u lékaře.  Zdravotní  sestra  či  lékař  je  zodpovědný  za 
správné uchovávání, podání i likvidaci nepoužitého přípravku podle platných předpisů. 
 
 
6. 
Obsah balení a další informace 
 
Co přípravek Bricanyl obsahuje 
Léčivou látkou je terbutalini sulfas 0,5 mg v 1 ml injekčního roztoku. 
Pomocnými látkami jsou chlorid sodný, kyselina chlorovodíková 35% na úpravu pH, voda na 
injekci. 
 
Jak přípravek Bricanyl vypadá a co obsahuje toto balení 
Čirý bezbarvý roztok. 
 
Přípravek Bricanyl 0,5 mg/ml, injekční roztok se dodává ve skleněných ampulkách v balení 
10x1 ml. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci 
 
AstraZeneca  UK  Limited,  1  Francis  Crick  Avenue,  Cambridge  Biomedical  Campus, 
Cambridge CB2 0AA, Velká Británie 
 
Výrobce přípravku 
Cenexi, 94120 Fontenay sous Bois, Francie 
 
Další  informace  o tomto  přípravku  získáte  u místního  zástupce  držitele  rozhodnutí 
o registraci. 
AstraZeneca Czech Republic s.r.o. 
Tel.: 222 807 111 
infoservis.cz@astrazeneca.com 
 
4/5 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována 12.10.2016 
Další zdroje informací 
 
Podrobné  informace  o tomto  léčivém  přípravku  jsou  k dispozici  na  webových  stránkách 
Česká republika/Státní ústav pro kontrolu léčiv na adrese www.sukl.cz 
5/5