Lék Aethoxysklerol 0,5% 5MG/ML

Kód SÚKL
0008510  
Název LP
Aethoxysklerol 0,5% (5mg/ml Inj Sol 5x2ml)
Cesta podání
Intravenózní podání (IVN)
Léková forma
Injekční roztok
Velikost balení
5X2ML
Síla
5MG/ML
Typ balení
Ampulka (Ampule)
Účinné látky
Lauromacrogolum 400
ATC skupina
LAUROMAKROGOL 400 (POLIDOKANOL) (C05BB02)

Složení

  1. Lauromacrogolum 400 – 5 MG
  2. Natrii Hydrogenophosphas Dihydricus – PL MG
  3. Kalii Dihydrogenophosphas – PL MG
  4. Ethanolum 96% (v/v) – PL MG
  5. Aqua Pro Iniectione – 1 ML

Příbalová informace

 
sp.zn. sukls145591/2017 
 
 

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO PACIENTA 
 
Aethoxysklerol 0,5% 
Aethoxysklerol 1% 
Aethoxysklerol 2%
 
Aethoxysklerol 3% 
injekční roztok 
lauromacrogolum 400 
 
 
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než Vám bude podán tento lék, protože obsahuje pro 
vás důležité údaje 
 
•  Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.  
•  Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry.  
•  Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, nebo lékárníkovi nebo 
zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této 
příbalové informaci. Viz bod 4. 
 
 
Co naleznete v této příbalové informaci  
1.  
Co je přípravek Aethoxysklerol a k čemu se používá  
2.  
Čemu musíte věnovat pozornost, než Vám bude přípravek Aethoxysklerol podán  
3.  
Jak se přípravek Aethoxysklerol používá  
4.  
Možné nežádoucí účinky  
5.  
Jak přípravek Aethoxysklerol uchovávat  
6.  
Obsah balení a další informace  
 
 
1. Co je přípravek Aethoxysklerol a k čemu se používá 
 
 
Aethoxysklerol je sklerotizační látka určená k lokální injekci a obsahuje léčivou látku lauromakrogol 400 
(polidokanol). 
 
Aethoxysklerol se používá k léčbě: 
 
A) křečových žil  
 
Podle typu a velikosti křečových žil, které mají být sklerotizovány, je třeba zvolit různé koncentrace 
Aethoxysklerolu. Platí následující odstupňování koncentrací pro jednotlivé indikace: 
 
 Indikace 
0,5 Metličkové křečové žíly 

 
 
 
 
 
 
 
 
Centrální  žíly  metličkových 


 
 
křečových žil 
 
 
 
 
 
Retikulární křečové žíly 
 

 
 
 
 
 
 
 
Malé křečové žíly 
 

 
 
 
 

 
 
Středně velké křečové žíly 
 
 


 
 
 


Velké křečové žíly 
 
 
 

 
 
 
 

 
Pokud je pro léčbu uvedeno několik koncentrací, je třeba vzít v úvahu průměr žíly a individuální stav pacienta. V 
případě pochyb se zvolí nižší koncentrace. 
 
B) hemoroidů 
 
K léčbě hemoroidů se používá Aethoxysklerol 3 %. 
 
C) akutních krvácejících jícnových křečových žil 
 
K léčbě akutních krvácejících jícnových křečových žil se používá Aethoxysklerol 1%. 
 
Jak Aethoxysklerol působí 
 
Po podání injekce Aethoxysklerol působí tak, že vyvolá rozpad výstelky cévy a zastaví průtok krve touto cévou. 
Postižená končetina se pak stáhne kompresivním (stahujícím) obvazem, který napomáhá úplnému uzavření 
křečové žíly. 
Kromě toho má léčivá látka lauromakrogol 400 místní znecitlivující účinek a přechodně v omezené oblasti 
zastavuje excitabilitu (vzrušivost) receptorů (vazebných míst) a vodivost citlivých nervů. Z toho důvodu je 
skleroterapie téměř bezbolestná. 
 
 
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než vám bude přípravek Aethoxysklerol podán 
 
Přípravek Aethoxysklerol by Vám neměl být podán:  
 
A) při skleroterapii křečových žil 
 
•  jestliže jste alergický(á) na lauromakrogol 400 nebo na kteroukoli další složku tohoto léku (uvedenou v 
bodě 6) 
•  jestliže trpíte akutním závažným systémovým (tj. celotělovým) onemocněním (zejména pokud jste 
nebyl(a) e dosud léčen(a)) 
•  jestliže jste upoután(a) na lůžko nebo nemůžete chodit 
•  jestliže trpíte závažnou poruchou krevního oběhu v tepnách jestliže trpíte ucpáním cév z důvodu místní 
nebo odloučené krevní sraženiny (tromboembolické onemocnění) 
•  jestliže máte vysoké riziko ucpání cév (trombózy), např. jste-li pacient/ka s vrozeným sklonem ke krevním 
sraženinám nebo s více rizikovými faktory, např. užívání hormonální antikoncepce (např. tablet), nadváha, 
kouření, dlouhodobá nepohyblivost atd. 
 
B) při skleroterapii hemoroidů 
 
•  jestliže jste alergický(á) na lauromakrogol 400 nebo na kteroukoli další složku tohoto léku (uvedenou v 
bodě 6) 
•  jestliže trpíte akutním závažným systémovým (tj. celotělovým) onemocněním (zejména u neléčených 
pacientů) 
•  jestliže máte akutní zánět v oblasti konečníku (akutní proktitidu). 
 
C) při skleroterapii jícnových křečových žil 
 
•  u pacientů s akutním šokem 
•  jestliže jste alergický(á) na lauromakrogol 400 nebo na kteroukoli další složku tohoto léku (uvedenou v 
bodě 6) 
 
Vzhledem k tomu, že krvácející křečové žíly jsou stavem, který ohrožuje život, na ostatní kontraindikace není 
nutno brát zřetel. 
 
Upozornění a opatření 
Před podáním přípravku Aethoxysklerol si promluvte s lékařem 
 
A) při skleroterapii křečových žil 
 
•  jestliže máte horečku 
•  jestliže máte záchvat ztíženého dýchání (bronchiálního astmatu) 
•  jestliže trpíte silným sklonem k alergiím 
•  jestliže jste v celkově velmi špatném zdravotním stavu 
•  pokud Vám má být provedena skleroterapie metličových žil: jestliže máte poruchu oběhu v tepnách 
jestliže máte oteklé nohy s hromaděním tekutiny (edém) (a komprese není účinná) 
•  jestliže trpíte zánětlivým kožním onemocněním v léčené oblasti 
•  jestliže máte příznaky ucpání nejmenších krevních cév, např. kvůli cukrovce (mikroangiopatie) a 
poškození citlivosti (neuropatie) 
•  jestliže máte omezenou hybnost. 
 
 
B) při skleroterapii hemoroidů 
 
•  jestliže máte horečku 
•  jestliže máte záchvat ztíženého dýchání (bronchiálního astmatu) 
•  jestliže trpíte silným sklonem k alergiím 
•  jestliže jste v celkově velmi špatném zdravotním stavu 
•  jestliže máte chronické zánětlivé onemocnění střeva (např. Crohnovu chorobu) 
•  jestliže máte nadměrnou srážlivost krve  
 
Další léčivé přípravky a Aethoxysklerol  
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo 
které možná budete užívat.  
 
Použití Aethoxysklerolu s jinými anestetiky (znecitlivujícími léky) může zesílit účinek anestetik na 
kardiovaskulární (srdečněcévní) systém. 
 
Těhotenství a kojení  
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná nebo těhotenství plánujete, poraďte se se 
svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoli lék. 
Jestliže jste těhotná, ošetřující lékař Vám nesmí podat Aethoxysklerol, pokud to není zcela nezbytné, jelikož 
nejsou k dispozici dostatečné údaje týkající se použití Aethoxysklerolu u těhotných žen. Studie na zvířatech 
neprokázaly žádné důkazy teratogenních účinků. 
Je-li léčba Aethoxysklerolem nezbytná v době kojení, doporučuje se přerušit kojení na 2 – 3 dny, jelikož u lidí 
nebyly provedeny výzkumy ohledně vylučování lauromakrogolu 400 do mateřského mléka. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů  
 
U přípravku Aethoxysklerol nejsou známy negativní účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje. 
 
 
3. Jak se přípravek Aethoxysklerol používá  
 
Přípravek Aethoxysklerol je podáván lékařem, který proto zodpovídá za volbu nejvhodnější dávky a způsob 
podání v jednotlivých případech.  
 
Jaká dávka přípravku Aethoxysklerol se podává  
A) Sklerotizace varixů 
Dávkování 
Pacienti, u nichž je možnost rozvoje reakcí z přecitlivělosti po první léčbě křečových žil nemají dostat více než jednu 
injekci.  Podle reakce  lze  při  další léčbě  možno  podat  více  injekcí,  za  předpokladu,  že  není  překročena  nejvyšší 
dávka.  
 
Lékař má podrobné informace v souhrnu údajů o přípravku určeném pro zdravotnické pracovníky. 
V závislosti na velikosti léčené křečové žíly lékař rozhodne, jakou léčbu má podat. V případě pochybností má být 
zvolena nižší dávka.   
Všeobecně nemá být překročena dávka 2 mg lauromakrogolu 400 na kg tělesné hmotnosti a den (pacientovi 
s tělesnou hmotností  70 kg lze injekčně celkem podat až 28 ml Aethoxysklerolu 0,5%, 14 ml Aethoxysklerolu 
1%, 7 ml Aethoxysklerolu 2% a 4,6 ml Aethoxysklerolu 3%). 
Způsob podání 
Injekce se musí podávat pouze nitrožilně. 
Léčbu je možno několikrát opakovat podle rozsahu křečových žil.  
Kompresní ošetření po injekci Aethoxysklerolu 
Po zakrytí místa vpichu se přiloží pevný kompresní obvaz nebo punčocha. Poté má pacient 30 minut chodit, pokud 
možno v dosahu oridnace.  
Doba komprese 
Po sklerotizaci metliček má pacient nosit kompresní pomůcky 2–3 dny, jinak 5–7 dnů.  
 
Po sklerotizaci středně velkých a velkých varixů má pacient nosit kompresní pomůcky 3–5 týdnů. U rozsáhlé 
varikózy se doporučuje kompresní ošetření pomocí obinadel po dobu více měsíců. 
 
K zajištění neklouzavé polohy obvazu, obzvláště na stehně a při konických končetinách, se doporučuje aplikace 
pěnového obvazu pod vlastním kompresním obvazem.  
 
Úspěch sklerotizační terapie se výrazně odvíjí od důsledného a pečlivého kompresního doléčení. 
B) Sklerotizace hemoroidů 
Dávkování 
Během jednoho ošetření nemá být překročena celková dávka 2 ml Aethoxysklerolu 3%. 
Způsob podání 
Injekce se aplikuje přísně submukózně přímo do hemoroidálního uzlu nebo nad něj (kraniálně) do okolí 
vyživujících cév. 
Podle stupně hemoroidů může být zapotřebí více ošetření. 
 
C) Sklerotizace jícnových varixů 
Dávkování 
Celková dávka lauromakrogolu 400 (polidokanolu) odpovídající 4 mg / kg tělesné hmotnosti (ekvivalentní 28 ml 
Aethoxysklerolu 1% u pacienta s tělesnou hmotností 70 kg) může být pouze nepatrně překročena pouze ve 
zdůvodněných výjimečných případech. 
Způsob podání 
Aethoxysklerol 1 % se podává nitrožilně, subepiteliálně (pod epitel) a submukózně (pod sliznici). 
 
4. Možné nežádoucí účinky  
 
Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u 
každého.  
 
A) Skleroterapie křečových žil 
 
V této části jsou uváděny nežádoucí účinky, které byly hlášeny během celosvětového používání léčivé látky. V 
některých případech byly tyto reakce nepříjemné, ale většinou byly pouze přechodné. Jelikož se často jednalo o 
spontánní hlášení od skupiny pacientů neurčené velikosti a bez kontrolní skupiny, není možno přesně odhadnout 
četnosti výskytu nebo určit jasnou příčinnou souvislost s expozicí léku v jednotlivých případech. Možné je však 
četnost odhadnout na základě dlouhodobých zkušeností. 
 
Nežádoucí místní účinky byly pozorovány při skleroterapii křečových žil na nohou (např. nekrózy), zejména se 
jednalo o kožní a podkožní reakce (vzácně byly postiženy i nervy) v případě, že byl přípravek omylem podán do 
okolní tkáně (tzv. paravazální injekce). Riziko se zvyšuje se zvyšující se koncentrací a objemem Aethoxysklerolu. 
 
Dále byly zaznamenány následující nežádoucí účinky s uvedenou četností výskytu: 
 
Časté (mohou se vyskytnout až u 1 z 10 osob) 
 
Výskyt cévy v oblasti sklerotizace, která nebyla před léčbou viditelná (neovaskularizace), podlitina (hematom), 
zbarvení kůže (hyperpigmentace), krvácení do kůže (ekchymóza), bolest v místě vpichu injekce (krátkodobá), 
trombóza (sraženina) v místě vpichu injekce (lokální intravarikózní krevní sraženina). 
 
Méně časté (mohou se vyskytnout až u 1 ze 100 osob)  
 
Zánět žil (povrchová tromboflebitida, flebitida), alergický zánět kůže (dermatitida), kontaktní kopřivka, kožní 
reakce, zarudnutí kůže (erytém), lokální odumření tkáně (nekróza), otok a zduření tkáně, poškození nervů. 
 
Vzácné  (mohou se vyskytnout až u 1 z 1000 osob)  
 
Hluboká žilní trombóza (možná v důsledku základního onemocnění), bolest končetin. 
 
Velmi vzácné  (mohou se vyskytnout až u 1 z 10000 osob)  
 
Anafylaktický šok (náhlá, život ohrožující alergická reakce, jejímiž příznaky jsou náhlé dýchací obtíže, závratě, 
pokles krevního tlaku), angioedém (mezi jehož příznaky patří náhlé otoky, zejména v obličeji, např. na víčkách, 
rtech či v hrtanu), kopřivka po celém těle, astma (astmatický záchvat), mrtvice (cévní mozková příhoda), bolest 
hlavy, migréna , místní porucha citlivosti (lokální parestezie), ztráta vědomí, zmatenost, závratě, centrální porucha 
řečit (afázie), obtížná kontrola pohybů (ataxie), slabost vyvolávající ztrátu pohyblivosti na jedné straně těla 
(hemiparéza), snížené vnímání či citlivosti v ústech (orální hypestezie), poruchy zraku, srdeční záchvat (srdeční 
zástava), bušení srdce (palpitace), , blokáda plicní tepny (plicní embolie), mdloba (vasovagální synkopa), selhání 
oběhu, zánět cévní stěny (vaskulitida), dýchací obtíže (dušnost), pocit tlaku na hrudi, kašel, poruchy chuti, pocit na 
zvracení, zvracení, nadměrný růst ochlupení (hypertrichóza) v oblasti skleroterapie, horečka, návaly horka, 
neobvyklá slabost (astenie), malátnost, nenormální krevní tlak. 
 
B) Skleroterapie hemoroidů 
 
Při sklerotizaci hemoroidů byly pozorovány nežádoucí místní reakce jako pálení, bolesti, nepříjemný pocit a pocit 
tlaku během injekce, hlavně u mužů v oblasti uzlu na 11 hodinách (oblast prostaty). Tyto reakce jsou přechodné a 
mohou ve vzácných případech přetrvat 2 až 3 dny. Při odborném provedení injekce je sklerotizace hemoroidů 
bezbolestná, protože se v injekční oblasti nenacházejí žádná citlivá nervová vlákna. 
 
Dále byly zaznamenány následující nežádoucí účinky s uvedenou četností výskytu: 
 
Časté (mohou se vyskytnout až u 1 z 10 osob) 
 
Pocit pálení sliznice v místě injekce, bolest v místě vpichu injekce, nepříjemné pocity v místě vpichu injekce, pocit 
tlaku. 
 
Méně časté (mohou se vyskytnout až u 1 ze 100 osob)  
 
Zánět řitního otvoru a/nebo konečníku (proktitida), svědění v oblasti konečníku (anální pruritus), alergický zánět 
kůže (alergická dermatitida), kontaktní kopřivka, kožní reakce, zduření tkáně. 
 
Vzácné  (mohou se vyskytnout až u 1 z 1000  osob)  
 
Místní odumření tkáně (nekróza), vzácně s rozšířením do tkáně v okolí hemoroidu, krvácení v místě vpichu 
injekce, trombóza v místě vpichu injekce (intrahemoroidální). 
 
Velmi vzácné  (mohou se vyskytnout až u 1 z 10000 osob)  
 
Anafylaktický šok (náhlá, život ohrožující alergická reakce, jejímiž příznaky jsou náhlé dýchací obtíže, závratě, 
pokles krevního tlaku), angioedém (mezi jehož příznaky patří náhlé otoky, zejména v obličeji, např. na víčkách, 
rtech či v hrtanu), kopřivka po celém těle, astma (astmatický záchvat), ztráta vědomí, zmatenost, mdloby, bušení 
srdce (palpitace), mdloba (vazovagální synkopa), selhání oběhu, pocit na zvracení, porucha erekce, horečka, 
pokles krevního tlaku. 
 
C) Sklerotizace jícnových křečových žil 
 
Při sklerotizační terapii jícnových varixů přípravkem Aethoxysklerol 1 % se nežádoucí účinky vyskytují velmi často. 
Závažnost  a  četnost  jednotlivých  nežádoucích  účinků  však  závisí  na  závažnosti  základního  onemocnění  a  na 
terapeutické situaci (např. pokračující nebo zastavené krvácení). 
Rozlišení, které nežádoucí účinky jsou vyvolány léčebnými postupem (= manipulací s nástroji) a které přípravkem 
Aethoxysklerol 1 % je v mnoha případech možné pouze nedostatečně. 
 
Dále byly zaznamenány následující nežádoucí účinky s uvedenou četností výskytu: 
 
Velmi časté (mohou se vyskytnout u více než 1 z 10 osob) 
 
Bolest na hrudi, krvácení z jícnu, obtíže při polykání (dysfagie), zúžení jícnu (ezofageální stenóza), vřed v místě 
injekce, místní odumření tkáně (nekróza), horečka. 
 
Časté (mohou se vyskytnout až u 1 z 10 osob) 
 
Hromadění tekutiny v pohrudniční dutině (pleurální výpotek), zánět mezihrudí (mediastinitida), plicní infekce 
(pneumonie), dýchací obtíže (dušnost), proděravění jícnu.  
 
Méně časté (mohou se vyskytnout až u 1 ze 100 osob)  
 
Přítomnost bakterií v krvi (bakterie), hromadění vzduchu v pleurální dutině (pneumotorax). 
 
Vzácné  (mohou se vyskytnout až u 1 z 1000  osob)  
 
Plicní embolie, ezofagobronchiální píštěl (píštěl spojující jícen s průduškami, poruchy pohyblivosti jícnu 
(ezofageální dyskinéze). 
 
Velmi vzácné  (mohou se vyskytnout až u 1 z 10000 lidí)  
 
Anafylaktický šok (náhlá, život ohrožující alergická reakce, jejímiž příznaky jsou náhlé dýchací obtíže, závratě, 
pokles krevního tlaku), astma, angioedém (mezi jehož příznaky patří náhlé otoky, zejména v obličeji, např. na 
víčkách, rtech či v hrtanu), kopřivka po celém těle, závratě, místní porucha citlivosti (lokální parestezie), porucha 
zraku, zpomalený srdeční tep, srdeční zástava, selhání oběhu, šok, plicní šok (syndrom akutní respirační tísně), 
hromadění lymfy v hrudníku (chylothorax), hromadění tekutiny v plicích (plicní edém), poruchy chuti, pocit na 
zvracení, nepravý divertikl (výchlipka stěny jícnu), rakovina jícnu z dlaždicových buněk (neznámého původu, 
možná v důsledku základního onemocnění), nenormální krevní tlak. 
 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně 
postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.  
 
 
5. Jak přípravek Aethoxysklerol uchovávat 
 
 
Přípravek uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. 
 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na štítku a krabičce za zkratkou EXP. 
 
Uchovávejte při teplotě do 25 ºC. Chraňte před mrazem. 
 
Aethoxysklerol je určen pouze k jednorázovému použití. Veškeré nespotřebované množství musí být 
zlikvidováno. 
 
 
6. Obsah balení a další informace  
 
Co přípravek Aethoxysklerol obsahuje  
 
•  Léčivou látkou je lauromacrogolum 400.  
Aethoxysklerol 0,5% obsahuje lauromacrogolum 5 mg  400 (polidocanolum) v 1 ml. 
Aethoxysklerol 1% obsahuje lauromacrogolum 10 mg  400 (polidocanolum) v 1 ml. 
Aethoxysklerol 2% obsahuje lauromacrogolum 20 mg  400 (polidocanolum) v 1 ml. 
Aethoxysklerol 3% obsahuje lauromacrogolum 30 mg  400 (polidocanolum) v 1 ml.  
•  Pomocnými látkami jsou: ethanol 96 % (V/V), dihydrogenfosforečnan draselný, dihydrát 
hydrogenfosforečnanu sodného, voda na injekci.  
 
Jak Aethoxysklerol vypadá a co obsahuje toto balení  
 
Přípravek Aethoxysklerol je čirý, bezbarvý až žlutozelený roztok, neobsahující cizí částice.  
Aethoxysklerol se dodává v baleních obsahujících 5 ampulí 2 ml injekčního roztoku. 
 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce  
 
Chemische Fabrik Kreussler & Co. GmbH 
Rheingaustraße 87-93 
65203 Wiesbaden 
Německo 
Telephone: +49 611/9271-0 
Telefax: +49 611/9271-111 
E-mail: info@kreussler.com 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována 23. 6. 2017 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Následující informace jsou určeny pouze pro zdravotnické pracovníky: 
 
 
Důležité informace pro použití 
 
A) Sklerotizace varixů 
  •  Sklerotizační prostředky nikdy nesmí být aplikovány do tepny, protože by přitom mohlo dojít k těžkým 
nekrózám, které by mohly vést k nutnosti amputace. U takových nehod musí být okamžitě povolán cévní 
chirurg (viz bod 4.9 Předávkování)! 
•  Pro všechny sklerotizační prostředky platí přísné zvážení indikace v oblasti obličeje, protože intravenózní 
injekcí může dojít k obrácení tlaku v tepnách a tím pádem k ireverzibilní poruše vidění (oslepnutí). 
•  V určitých oblastech těla, např. na chodidle nebo v okolí kotníku, může být zvýšené nebezpečí nechtěné 
injekce do tepny. Proto má být  během terapie používáno jen malé množství Aethoxysklerolu v nízké 
koncentraci a je třeba zvýšené opatrnosti. 
 
B) Sklerotizace hemoroidů 
  •  Při sklerotizaci hemoroidů nesmí být poškozen m. sphincter ani internus, jinak hrozí potíže s inkontinencí. 
•  U mužů  se v okolí uzlu, který v klasickém schématu leží u mužů u čísla 11, nemá podávat víc než 0,5 ml 
Aethoxysklerolu 3 % - 4%, a to z důvodu blízkosti k jiným strukturám (prostata a uretra). 
 
C) Sklerotizace jícnových varixů 
  
•  V žádném případě nesmí být varixy jícnu sklerotizovány vyššími koncentracemi lauromakrogolu 400 
(Aethoxysklerol 2 % nebo 3 %). Tento postup vyvolává vznik těžkých nekróz a jejich následků, včetně 
vzniku ruptur. 
 
Neodkladná opatření, příznaky a antidota 
 
Anafylaktická reakce 
Anafylaktické reakce jsou vzácné, ale mohou ohrozit život. Pro tento případ musí být ošetřující lékař připraven na 
akutní opatření a musí být k dispozici odpovídající instrumentarium pro urgentní situace. 
 
Terapie lokální intoxikace po chybné aplikaci při sklerotizaci varixů na nohou 
 
a)  intraarteriální injekce 
1.  nechat kanylu na místě – jestli již byla vytažena, znovu vyhledat kanál vpichu 
2.  přidat 5-10 ml lokálního anestetika bez přídavku adrenalinu 
3.  injekčně aplikovat heparin 10 000 m.j.4. 
zabalit ischemickou nohu do vaty a položit do snížené polohy 
5.  preventivně hospitalizovat pacienta (cévní chirurgie) 
 
b)  paravenózní injekce 
Podle množství a koncentrace paravenózně injikovaného Aethoxysklerolu injekčně aplikovat 5 až 10 ml 
fyziologického roztoku chloridu sodného do místa sklerotizace, pokud možno s hyaluronidázou. V případě silné 
bolesti lze injekčně podat lokální anestetikum (bez adrenalinu). 
 
Dávkování a způsob podání 
 
A) Sklerotizace varixů 
 
Dávkování v jednotlivých a denních dávkách 
Všeobecně nemá být překročena dávka 2 mg lauromakrogolu 400 na kg tělesné hmotnosti a den. 
Pacientovi s tělesnou hmotností 70 kg lze injekčně celkem podat až 140 mg lauromakrogolu 400 (výjimka: viz 
dávkování při hemoroidech). 
 
140 mg lauromakrogolu 400 je obsaženo v: 
 
28 ml injekčního roztoku  Aethoxysklerol 0,5 % 
 
14 ml injekčního roztoku  Aethoxysklerol 1 %   
7 ml injekčního roztoku    Aethoxysklerol 2 %   
4,6 ml injekčního roztoku Aethoxysklerol 3 %   
       
Běžně se ale podává výrazně menší množství než udané maximální množství. 
Rozsáhlá varikóza má být vždy léčena ve vícero sezeních. 
 
Při prvním ošetření varixů nemá být u pacientů se sklonem k hypersenzitivním reakcím podávána více než jedna 
injekce. Podle reakce je při následujících ošetřeních možno podávat více injekcí při dodržení maximální dávky.  
 
Sklerotizace metličkových varixů 
Podle velikosti ošetřované oblasti se v jedné injekci aplikuje 0,1-0,2 ml Aethoxysklerolu 0,5% inravenózně.  
 
Sklerotizace centrálních žil u metliček 
Podle velikosti ošetřované oblasti se v jedné injekci aplikuje 0,1-0,2 ml Aethoxysklerolu 0,5% nebo 1% 
inravenózně. 
 
Sklerotizace retikulárních varixů 
Podle velikosti ošetřovaného varixu se v jedné injekci aplikuje 0,1-0,3 ml Aethoxysklerolu 1% inravenózně. 
 
Sklerotizace malých varixů 
Podle velikosti ošetřovaného varixu se v jedné injekci aplikuje 0,1-0,3 ml Aethoxysklerolu 1% inravenózně.  
 
Sklerotizace středně velkých varixů
 
Podle průměru varixů, které mají být sklerotizovány, se aplikuje Aethoxysklerol 2 % nebo 3 %. Při prvním 
ošetření má být podána injekce s jen 0,5 – 1 ml Aethoxysklerolu 2 % nebo 3 %. Dle výsledků léčby a délky úseku, 
který má být sklerotizován, lze při následných aplikacích podávat více injekcí s až 2 ml na injekci, ovšem při 
dodržení maximální dávky. 
 
Sklerotizace velkých varixů 
Během první aplikace se podává jen jedna injekce s 1 ml Aethoxysklerolu 3 %. Dle výsledků léčby a délky úseku, 
který má být sklerotizován, lze při následných aplikacích podávat více (2-3) injekcí s až 2 ml na injekci, ovšem při 
dodržení maximální dávky. 
 
Způsob a doba použití 
 
Sklerotizace metličkových varixů 
Sklerotizace centrálních žil metliček 
Sklerotizace retikulárních varixů 
Sklerotizace malých varixů 
 
Obvykle se injekce aplikují do nohy v horizontální poloze nebo nadzvednuté o 30–45° nad podložku. Všechny 
injekce, i u metliček, musí být aplikovány intravenózně! 
Používají se nejjemnější kanyly (např. insulinové kanyly) a snadno vpichovatelné stříkačky. Vpich je proveden 
tangenciálně, aplikace probíhá pomalu a s intravenózním umístěním kanyly. 
 
Sklerotizace středních a velkých varixů 
Nezávisle na způsobu vpichu (na stojícím pacientovi pouze s kanylou nebo na sedícím pacientovi se stříkačkou 
připravenou k injekci) se injekce obvykle aplikuje do nohy v horizontální poloze nebo nadzvednuté o 30–45° nad 
podložku. 
 
Injekce musí být provedeny přísně intravenózně! 
 
Pozn.: 
Podle stupně a rozsahu varixů může být nutné opakovat léčbu vícekrát. 
 
Intravarikózní tromby, které příležitostně vznikají v místě vpichu, se odstraňují pomocí vpichové incize a 
vytlačení trombu.  
 
Kompresní ošetření po injekci Aethoxysklerolu 
Po zakrytí místa vpichu se přiloží pevný kompresní obvaz nebo punčocha. Poté má pacient 30 minut chodit, pokud 
možno v dosahu ordinace.  
 
Doba komprese 
Po sklerotizaci metliček má pacient nosit kompresní pomůcky 2–3 dny, jinak 5–7 dnů.  
 
Po sklerotizaci středně velkých a velkých varixů má pacient nosit kompresní pomůcky 3–5 týdnů. U rozsáhlé 
varikózy se doporučuje kompresní ošetření pomocí obinadel po dobu více měsíců. 
 
K zajištění neklouzavé polohy obvazu, obzvláště na stehně a při konických končetinách, se doporučuje aplikace 
pěnového obvazu pod vlastním kompresním obvazem.  
 
Úspěch sklerotizační terapie se výrazně odvíjí od důsledného a pečlivého kompresního doléčení. 
 
B) Sklerotizace hemoroidů 
 
Dávkování jednorázové a denní dávky 
Injekce se aplikuje přísně submukózně přímo do hemoroidálního uzlu nebo nad něj (kraniálně) do okolí 
vyživujících cév. 
Během jednoho ošetření nemá být překročena celková dávka 2 ml Aethoxysklerolu 3%. V závislosti na konkrétním 
nálezu se na každý uzel aplikuje až maximálně 1,0 ml formou přísně submukózní injekce. Výjimku tvoří uzel , který 
v klasickém schématu leží u mužů u čísla 11. Zde  se nemá aplikovat víc než 0,5 ml. 
 
Způsob a délka podávání 
 
Injekce se aplikuje přísně submukózně přímo do hemoroidálního uzlu nebo nad něj (kraniálně) do okolí 
vyživujících cév. 
 
Obzvlášť opatrně musíme postupovat v oblasti m. sphincter ani internus kvůli možnému poškození a následujících 
problémů s inkontinencí. Při ošetření uzlu, který v klasickém schématu leží u mužů u čísla 11 nemá injikované 
množství Aethoxysklerolu 3% kvůli blízkosti urethry a prostaty přesahovat 0,5 ml. 
 
Podle stupně hemoroidů může být zapotřebí více ošetření. 
 
Pro použití Aethoxysklerolu k pěnové sklerotizaci z důvodu nedostatečných dat nelze ještě sestavit pozitivní 
hodnocení prospěchu a rizik či dávkovací doporučení. 
 
C) Endoskopická sklerotizace jícnových varixů při akutním krvácení z jícnových varixů. 
 
Dávkování s uvedením jednotlivé a denní dávky 
Celková dávka lauromakrogolu 400 (polidokanolu) odpovídající 4 mg / kg tělesné hmotnosti (ekvivalentní 28 ml 
Aethoxysklerolu  1%  u  pacienta  s tělesnou  hmotností  70  kg)  může  být  pouze  nepatrně  překročena  pouze  ve 
zdůvodněných výjimečných případech. 
Doporučuje se následující dávkování: 5-15 ml v dílčích dávkách po 1 ml až do zástavy krvácení. 
 
Způsob a délka podávání 
Aethoxysklerol 1 % se podává intravenózně, subepiteliálně a submukózně. 
 
Injekce se podávají především paravazálně (submukózně, subepiteliálně) v dolní třetině jícnu počínaje kardií. Podle 
zkušeností a preferencí terapeuta je možné provést endoskopické podání injekce intravazálně, popř. kombinovaně 
intravazálně a paravazálně. Při kombinovaném postupu se nejprve provádějí paravazální, submukózní infiltrace u 
velkých  varixů,  při  nichž  se  podá  maximálně  5  ml  přípravku  Aethoxysklerol  1  %,  aby  došlo  ke stlačení  cév. 
Následné intravazální injekce, každá s podáním 1-2  ml přípravku Aethoxysklerol 1 %, vedou k poranění intimy 
žádoucímu z léčebného hlediska, s cílem dosáhnout časné trombotizace. K odstranění varixů jícnu s nebezpečím 
krvácení zpravidla postačuje cirkulární sklerotizace přímo v místě přechodu k žaludku. 
Druhé sezení se většinou provádí po cca 7 dnech. Je však také možné tento časový interval zkrátit nebo prodloužit 
o 1-2 dny (podle stavu pacienta a zkušeností terapeuta). 
Používají se především flexibilní endoskopy s kanylami s velkým luminem. Přistup do jícnu se při perzistujícím 
krvácení udržuje volný výplachy bioptickým kanálem přístroje. Při intravazální injekci sklerotizačního prostředku 
je  možno  zabránit  odtékání  sklerotizační  látky  do  systémového  krevního  řečiště,  nebo  jej  alespoň  omezit  na 
minimum, pomocí balonku upevněného na nástroji.