Lék Dipidolor 7,5MG/ML

Kód SÚKL
0008499  
Název LP
Dipidolor (7,5mg/ml Inj Sol 5x2ml)
Cesta podání
Subkutánní/intramuskulární/intravenózní podání (SDR/IMS/IVN)
Léková forma
Injekční roztok
Velikost balení
5X2ML
Síla
7,5MG/ML
Typ balení
Ampulka (Ampule)
Účinné látky
Piritramidum
ATC skupina
PIRITRAMID (N02AC03)

Složení

  1. Piritramidum – 7,5 MG
  2. Acidum Tartaricum – PL MG
  3. Aqua Pro Iniectione – 1 ML

Příbalová informace

sp. zn. sukls50986/2014 
 
 
 INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE 
 
DIPIDOLOR, 7,5 mg/ml, injekční roztok 
Piritramidum 
 
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat. 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a 
to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy. 

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete 
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, 
sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
 
V příbalové informaci naleznete
1. 
Co je DIPIDOLOR a k čemu se používá 
2. 
Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete DIPIDOLOR používat 
3. 
Jak se DIPIDOLOR používá 
4. 
Možné nežádoucí účinky 

Jak DIPIDOLOR uchovávat 
6. 
Další informace 
 
 
1. 
CO JE DIPIDOLOR A K ČEMU SE POUŽÍVÁ 
 
Léčivou látkou přípravku DIPIDOLOR je piritramid. To je silně účinná, bolest tlumící látka, 
která patří do skupiny léků zvaných opiáty. Používá se ke zmírnění silné bolesti. 
 
DIPIDOLOR je silný a rychle působící lék proti bolesti. Je používán k úlevě od silných bolestí. 
 
2. 
ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE DIPIDOLOR 
POUŽÍVAT
 
 
Nepoužívejte DIPIDOLOR 

jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na piritramid nebo na kteroukoli další složku 
přípravku DIPIDOLOR; 

jestliže máte útlum dechu; 
Pokud jste v bezvědomí (v kómatu), nesmí Vám být DIPIDOLOR podán. 
 
Zvláštní opatrnosti při použití přípravku DIPIDOLOR je zapotřebí 
Důležité! 
DIPIDOLOR je silně účinný přípravek určený k potlačení bolesti a měl by být podáván pouze 
kvalifikovanými a zkušenými osobami, které jsou obeznámeny s jeho podáváním. 
 
Vždy informujte svého lékaře, pokud Vám byly zjištěny nebo se u Vás vyskytly následující 
obtíže: 

jakýkoli druh dýchacích obtíží; 
1/6 
 

otrava alkoholem; 

záškuby, křeče nebo záchvaty; 

poranění hlavy nebo zvýšený tlak v hlavě; 

problémy se štítnou žlázou; 

porucha činnosti ledvin, jaternebo nadledvin; 

zbytnění prostaty; 

šokový stav (nízký tlak se slabou cirkulací krve). 

Pomalý, nepravidelný tlukot srdce. 
 
Během léčby nepožívejte alkohol. 
Řekněte svému lékaři nebo zdravotní sestře, že užíváte sedativa (léky na uklidnění) nebo 
trankvilizéry (léky zmírňující pocit úzkosti a duševního napětí). 
Používání DIPIDOLORU může při dlouhodobém užívání vyvolat závislost. 
Jestliže je Vaše léčba ukončena nebo změněna příliš rychle, mohou se vyskytnout příznaky po 
vysazení (pocit točení, svalový třes a úzkostlivé stavy, zvracení, průjem a/nebo zvýšený krevní 
tlak). Řekněte svému lékaři nebo zdravotní sestře, pokud si myslíte, že se Vás toto může týkat.  
  
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky 
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) 
v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. 
 
Některé přípravky se nesmějí užívat současně s přípravkem DIPIDOLOR nebo je nutná následná 
úprava dávkování. 

Některé léky určené k léčbě depresivních stavů nazývané inhibitory monoaminooxidázy 
(IMAO) by se neměly kombinovat s přípravkem DIPIDOLOR. Tyto léky by se neměly užívat 
nejméně 10 dní před podáním přípravku DIPIDOLOR. 

Některé léky, jako např. klarithromycin, erythromycin, ketokonazol, verapamil, mohou 
ovlivnit účinek DIPIDOLORU ovlivněním jeho přeměny v játrech.   

Informujte svého lékaře, pokud jste užíval(a) delší dobu jiné silně účinné léky určené 
k tlumení bolesti. Je možné, že bude zapotřebí upravit dávkování. 

Informujte rovněž svého lékaře, pokud požíváte pravidelně alkohol, užíváte drogy nebo léky, 
které zpomalují Vaše reakce (např. léky proti nespavosti, léky na uklidnění, léky určené 
k léčbě duševních poruch). 
 
Těhotenství a kojení 
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék. 
 
Pokud jste těhotná, informujte o této skutečnosti svého lékaře, který rozhodne, zda budete léčena 
přípravkem DIPIDOLOR. 
 
Léčivá látka přípravku DIPIDOLOR by mohla pronikat do mateřského mléka. Pokud máte 
v úmyslu kojit, poraďte se nejdříve se svým lékařem. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
DIPIDOLOR může způsobit ospalost (sedaci) a mít nežádoucí vliv na pozornost nebo schopnost 
řízení motorových vozidel. S řízením motorových vozidel nebo obsluhou strojních zařízení se 
proto doporučuje vyčkat minimálně 24 hodin po podání přípravku DIPIDOLOR. Vždy se však 
nejdříve poraďte se svým lékařem. 
 
 
 
2/6 
 
3. 
JAK SE DIPIDOLOR POUŽÍVÁ 
 
DIPIDOLOR se podává injekčně buď pod kůži (subkutánní podání) nebo do svalu 
(intramuskulární podání) nebo do žíly (intravenózní podání). 
Dávka přípravku DIPIDOLOR a způsob jeho podání závisí na okolnostech.  
Rozhodnutí učiní lékař na základě údajů o Vaší hmotnosti, věku a zdravotním stavu. 
 
Jestliže jste použil(a) více přípravku DIPIDOLOR, než jste měl(a)
 
Pokud by nedopatřením došlo k předávkování, Váš lékař podnikne nezbytná opatření. K hlavním 
příznakům předávkování patří útlum dýchání. 
 
Jestliže jste přestal(a) používat přípravek DIPIDOLOR 
DIPIDOLOR je opiát a jeho užívání může vést ke vzniku závislosti. Náhlé ukončení používání 
tohoto přípravku může vést k příznakům z vysazení. Před ukončením používání tohoto přípravku 
se vždy poraďte s lékařem. 
 
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 
lékárníka. 
 
 
4. 
MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY 
 
Podobně jako všechny léky, může mít i DIPIDOLOR nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
Nežádoucí účinky spojené s přípravkem DIPIDOLOR jsou uvedeny níže. 
 
Velmi časté (hlášené u alespoň 1 z 10 pacientů): 

Mírné zrychlení srdečního rytmu (tepu) nebo slabý pokles krevního tlaku. 
 
Časté (hlášené alespoň u 1 ze 100 pacientů, ale méně než u 1 z 10 pacientů): 

Pocit ospalosti 

 Snížené vědomíMotání se hlavy; 

Pocit na zvracení a zvracení; 

Říhání; 

Neobyčejně bledá kůže. 
 
Méně časté (hlášené alespoň u 1 z 1 000 pacientů, ale méně než u 1 ze 100 pacientů): 

Bolest hlavy; 

Nízký krevní tlak; 

Zkrácené dýchání; 

Návyk k přípravku (závislost); 

Nadměrné pocení. 
 
Není známo (z dostupných údajů nelze určit): 

Závažná alergická reakce; 

Obtíže s dýcháním projevující se pomalým nebo povrchním dýcháním;Ztráta vědomí; 

zúžené dýchací cesty v plicích způsobující obtíže s dýcháním a sípání; 

Pomalý tlukot srdce; 

Cyanóza (namodralé zbarvení kůže vzhledem k nedostatku kyslíku); 
3/6 
 

Příznaky z vysazení (reakce na náhlé ukončení léčby přípravkem, která zahrnuje zrychlení 
srdečního rytmu, zvracení, bolest svalů a pocení); 

Kožní vyrážka; 

Svědění; 

podráždění nebo bolest v místě aplikace injekce; 

Zúžené zornice. 
 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi 
nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou 
uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:  
Státní ústav pro kontrolu léčiv  
Šrobárova 48  
100 41 Praha 10  
webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.  
 
Další informace 
DIPIDOLOR je opiát a jeho užívání může vést ke vzniku závislosti. Náhlé ukončení používání 
tohoto přípravku může vést k příznakům z vysazení. Před ukončením používání tohoto přípravku 
se vždy poraďte s lékařem. 
DIPIDOLOR je typ přípravku, který může způsobit zácpu. 
 
 
 
5. 
JAK DIPIDOLOR UCHOVÁVAT  
 
 Uchovávejte při teplotě do 25 °C. 
Chemická a fyzikální stabilita po naředění byla prokázána po dobu 72 hodin při teplotě do 25 °C.  
 
Z mikrobiologického hlediska má být přípravek použit okamžitě. Není-li použit okamžitě, doba a 
podmínky  uchovávání  přípravku  po  otevření  před  použitím  jsou  v  odpovědnosti  uživatele  a 
normálně  by  doba  neměla  být  delší  než  24  hodin  při  2  až  8  °C,  pokud    ředění/rekonstituce 
neproběhlo za kontrolovaných a validovaných aseptických podmínek.  
 Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí 
DIPIDOLOR nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce za „Použitelné 
do:“ a na ampulce za „EXP“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
Nepoužívejte DIPIDOLOR, pokud si všimnete jakýchkoli viditelných známek snížené jakosti. 
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se 
svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají 
chránit životní prostředí. 
 
 
6. 
DALŠÍ INFORMACE 
 
Co DIPIDOLOR obsahuje 

Léčivou látkou je piritramidum. 1 ml injekčního roztoku obsahuje piritramidum 7,5 mg. 

Pomocnými látkami jsou kyselina vinná a voda na injekci. 
 
 
4/6 
 
Jak DIPIDOLOR vypadá a co obsahuje toto balení 
Dipidolor je čirý bezbarvý injekční roztok, prakticky prostý viditelných částic, v 2ml 
odlamovacích ampulkách z bezbarvého skla opatřených vrchním žlutým a spodním zeleným 
proužkem, balených buď po 5, nebo 50 v krabičce. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
Držitel rozhodnutí o registraci: 
Janssen-Cilag s.r.o. 
Karla Engliše 3201/6 
150 00  Praha 5 
Česká republika 
 
Výrobce: 
GlaxoSmithKline Manufacturing S.p.A. 
Strada Provinciale Asolana N. 90 (loc. San Polo) 
43056 Torrile (PR) 
Itálie 
 
Tato příbalová informace byla naposledy schválena:   
9.9.2014 
 
 
 
 
 
______________________________________________________________________________ 
 
Následující informace je určena pouze pro zdravotnické pracovníky: 
 
Doporučené dávkování 
K intramuskulárnímu nebo subkutánnímu podání je doporučena jednotlivá dávka 15 – 30 mg 
u dospělých a 0,05 - 0,2 mg/kg tělesné hmotnosti u dětí. K intravenóznímu podání (pouze při 
požadavku zvláště rychlého nástupu účinku) je doporučena dávka u dospělých 7,5 - 22,5 mg za 
dodržení podmínky pomalé aplikace (10 mg za minutu).  
Jednotlivá dávka pro děti činí 0,05 až 0,1 mg/kg tělesné hmotnosti. 
V případě poklesu analgetického účinku účinku může být intramuskulární, subkutánní nebo 
intravenózní aplikace opakována zpravidla každých 6 – 8 hodin. 
Počáteční dávka  by měla být sníženo u kachektických, oslabených nebo starších pacientů, 
u pacientů se zhoršenou funkcí jater a ledvin nebo u pacientů v celkově špatném fyzickém stavu. 
 
Upozornění: 
Doporučené dávkování je dávkování udržovací. V zásadě by měla být vždy podána nejnižší možná 
dávka, která však již u jednotlivých pacientů zajišťuje dostatečný cílený, bolest tlumící účinek. Při 
dlouhodobé léčbě chronické bolesti se doporučuje dodržovat dávkování dle stanovených časových 
schémat. 
 
Návod k použití 
Použijte ochranné rukavice.  

1.  Ampulku vyjměte z plastové vaničky tak, že nejprve odstraníte papírovou folii. Folii odstraňte 
táhlým pohybem pomocí odlepeného konce folie na jednom z rohů vaničky. Nepromačkávejte 
5/6 
 
papírovou folii pomocí ampulky, mohlo by dojít k jejímu rozlomení. Nepoužívejte nůžek nebo 
jiných ostrých předmětů k odstranění papírové folie.    

2.  Podržte ampulku mezi palcem a ukazováčkem tak, aby zúžená část zůstala volná. 
3.  Druhou rukou uchopte zúženou část ampulky tak, že opřete krček ampulky o ukazováček a 

palec přitiskněte na barevně označený bod souběžně s barevnými proužky. 
4.  Přidržujte palec na označeném místě a ulomte zúženou část ampulky. Držte ampulku pevně 
v ruce. 
V případě náhodné kožní expozice opláchněte zasažené místo vodou. Vyhněte se použití mýdla, 
alkoholu a jiných čistících látek, které mohou způsobit chemické nebo fyzické oděrky na kůži. 
  

Tento injekční roztok nesmí být smíchán s jinými přípravky vyjma 0,9% roztoku NaCl nebo 5% 
roztoku glukózy, protože ostatní přípravky by mohly způsobit sražení piritramidu. Při ředění 
injekčního roztoku je zapotřebí opatrnosti (použijte pouze čisté látky, nepoužívejte již otevřené 
fyziologické roztoky). 

Chemická a fyzikální stabilita po naředění byla prokázána po dobu 72 hodin při teplotě do 25 °C.  
Z mikrobiologického hlediska má být přípravek použit okamžitě. Není-li použit okamžitě, doba a 
podmínky  uchovávání  přípravku  po  otevření  před  použitím  jsou  v  odpovědnosti  uživatele  a 
normálně  by  doba  neměla  být  delší  než  24  hodin  při  2  až  8  °C,  pokud    ředění/rekonstituce 
neproběhlo za kontrolovaných a validovaných aseptických podmínek.
  
 
Před použitím přípravku, bezprostředně před injikováním, zkontrolujte naplněnou stříkačku po 
naředění, aby neobsahovala viditelné sraženiny, stejně tak infuzní roztok bezprostředně před 
aplikací. Jestliže roztok obsahuje sraženinu, musí být zlikvidován.  

 
 
Informace pro lékaře pro případ předávkování 
Okamžitá opatření: 
Opatrná aplikace antagonistů opioidů v opakovaných nízkých dávkách (např. u dospělých 0,4 mg 
naloxonu každé 2 - 3 minuty, v případě nutnosti). 
Jiná opatření: 
Zavedení intenzivní péče (zejména intubace a řízeného dýchání) včetně ostatních podpůrných 
opatření. 
 
6/6