Lék Prosulpin 200MG

Kód SÚKL
0007387  
Název LP
Prosulpin (200mg Tbl Nob 30)
Cesta podání
Perorální podání (POR)
Léková forma
Tableta
Velikost balení
30
Síla
200MG
Typ balení
Blistr
Účinné látky
Sulpiridum
ATC skupina
SULPIRID (N05AL01)

Složení

  1. Sulpiridum – 200 MG
  2. Lactosum Monohydricum – PL MG
  3. Magnesii Stearas – PL MG
  4. Solani Amylum – PL MG
  5. Silica Colloidalis Anhydrica – PL MG
  6. Hypromellosum 2208/4000 – PL MG
  7. Hypromellosum 2208/15000 – PL MG
  8. Talcum – PL MG

Příbalová informace

sp.zn. sukls142258/2016 
 
PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE 
 
Prosulpin 200 mg 
tablety 
 (sulpiridum) 
 
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
-  Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 
-  Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se, prosím, svého lékaře nebo lékárníka. 
-  Tento  přípravek  byl  předepsán  Vám.  Nedávejte  jej  žádné  další  osobě.  Mohl  by  jí  ublížit,  a  to  i 
tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy. 
-  Pokud  se  kterýkoli  z nežádoucích  účinků  vyskytne  v závažné  míře,  nebo  pokud  si  všimnete 
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to 
svému lékaři nebo lékárníkovi. 
 
V příbalové informaci naleznete: 
1.  Co je Prosulpin 200 mg a k čemu se používá 
2.  Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Prosulpin 200 mg užívat 
3.  Jak se Prosulpin 200 mg užívá 
4.  Možné nežádoucí účinky 
5.  Jak Prosulpin 200 mg uchovávat 
6.  Další informace 
 
 
1. 
CO JE PROSULPIN 200 MG A K ČEMU SE POUŽÍVÁ 
 
Přípravek  Prosulpin  200  mg  patří  do  skupiny  léků  se  specifickým  účinkem  na  centrální  nervovou 
soustavu,  příznivě  ovlivňujících  některé  duševní  a  nervové  poruchy.  Je  účinný  především 
v psychiatrii, ale i v léčbě některých vnitřních funkčních onemocnění. Přípravek Prosulpin 200 mg má 
v psychiatrii široké použití především u závažných duševních chorob a poruch, jakými jsou: 
-  akutní i chronická schizofrenie (rozdvojení osobnosti), 
-  závažné  duševní  poruchy  provázené  halucinacemi,  zmateností,  bludnými  představami  a 
stihomamem, 
-  závažné  depresivní  stavy  vzniklé  na  zevní  podnět,  provázející  chronický  alkoholismus,  deprese 
u starých osob a depresivní fáze cyklicky se projevující duševní choroby, 
-  duševní  poruchy  projevující  se  nadměrným  pohybovým  neklidem  a  sklonem  k agresivnímu 
chování vůči okolí. 
K dalším indikacím přípravku Prosulpin 200 mg mimo oblast závažných duševních chorob patří léčba 
často přechodných nervových poruch (neuróz) provázených nutkavým jednáním, úzkostmi, bludnými 
představami  a  smyslovými  klamy.  Příznivý  léčebný  účinek  má  přípravek  Prosulpin  200  mg  také  na 
některé  typy  závratí  a  dětského  nepřiměřeného  pohybového  neklidu.  Jako  podpůrný  lék  je  někdy 
vhodný  při  léčbě  vředové  nemoci  žaludku  a  dvanáctníku  a  při  léčbě  trávicích  a  oběhových  poruch 
způsobených poruchou vegetativního nervstva.  
Přípravek je určen pro dospělé, mladistvé a děti od 40 kg. 
 
 
2. 
ČEMU  MUSÍTE  VĚNOVAT  POZORNOST,  NEŽ  ZAČNETE  PŘÍPRAVEK 
PROSULPIN 200 MG
 UŽÍVAT 
 
Neužívejte přípravek Prosulpin 200 mg 

1/6 
Přípravek Prosulpin 200 mg je absolutně kontraindikován v těchto případech: 
-  Přecitlivělost na sulpirid nebo na kteroukoli další složku přípravku 
-  Akutní otrava alkoholem, hypnotiky, opioidními analgetiky nebo psychotropními látkami 
-  Manická fáze cyklicky se projevujcí maniodepresivní poruchy  
-  Epilepsie (padoucnice) 
-  Feochromocytom (nádor dřeně nadledvin, který vyvolává vysoký krevní tlak) 
-  Stávající hyperprolaktinemie (zvýšení hladiny prolaktinu), nádory závislé na prolaktinu, jakékoli 
epiteliální nádory mléčné žlázy 
 
Zvláštní opatrnosti při použití
 přípravku Prosulpin 200 mg je zapotřebí 
Zvláštní opatrnosti je třeba u těchto pacientů: 
-  U mladých žen s nepravidelnostmi menstruačního cyklu. 
-  U pacientů s vysokým krevním tlakem a pacientů se silně sníženým krevním tlakem. 
-  U pacientů  s rizikem  mrtvice  nebo  přechodného  snížení  průtoku  krve  v mozku  (přechodná 
ischemická příhoda). 
-  U pacientů,  kteří  mají  v anamnéze  cévní  poruchy,  zejména  poruchy  koronárních  cév  (anginu 
pectoris),  poruchy  srdeční  činnosti  (srdeční  insuficienci),  maligní  neuroleptický  syndrom  (pro 
který  je  charakteristická  vysoká  horečka,  pocení,  svalová  ztuhlost  zrychlená  srdeční  činnost, 
zrychlené  dýchání  a  ospalost  nebo  zmatenost),  zelený  oční  zákal  (glaukom),  zúžení  vrátníku 
(stenózu  pyloru),  zadržování  moče,  zbytnění  prostaty,  tendenci  ke  vzniku  krevních  sraženin 
(trombóz). 
V literatuře jsou uvedené ojedinělé případy prodloužení QT intervalu na EKG po použití sulpiridu.  
Podobně jako u jiných neuroleptik byly zřídka hlášeny případy maligního neuroleptického syndromu, 
který  se  projevuje  vysokou  horečkou,  svalovou  ztuhlostí,  nestabilitou  vegetativního  systému, 
poruchami vědomí a zvýšenými hladinami kreatinfosfokinázy. V případě výskytu tohoto syndromu by 
měla  být  veškerá  antipsychotika  včetně  přípravku  Prosulpin  200  mg  vysazena  a  zahájena  příslušná 
léčba. 
U malého počtu případů byly hlášeny extrapyramidové reakce, zejména  neschopnost vydržet v klidu 
(akatizie).  V odůvodněných  případech  může  být  zapotřebí  postupně  snížit  dávkování  nebo  podat 
antiparkinsonika (ne levodopa). 
Poraďte  se  s lékařem,  pokud  se  u Vás  nebo  u někoho  z Vaší  rodiny  již  někdy  vyskytly  potíže 
s krevními  sraženinami  (ucpání  cév,  embolie).  Užívání  podobných  přípravků,  jako  je  tento,  je  totiž 
spojováno s tvorbou krevních sraženin v cévách. 
Při  náhlém  vysazení  antipsychotických  léků  byly  popsány  příznaky,  které  zahrnují  nevolnost, 
zvracení, zvýšené pocení nebo nespavost. Mohou se také znovu objevit psychotické příznaky a  vůlí 
neovladatelné  pohybové  poruchy  (jako  například  akatizie,  poruchy  svalového  napětí  –  dystonie  a 
poruchy pohybu – dyskinezie). Doporučuje se proto vysazovat lék postupně. 
 
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky 
Prosím,  informujte  svého  lékaře  nebo  lékárníka  o  všech  lécích,  které  užíváte  nebo  jste  užíval(a) 
v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. 
Kontraindikované kombinace 
Pacientům  léčeným  sulpiridem  se  nesmí  podávat  levodopa.  Účinky  levodopy  a  neuroleptik  jsou 
protichůdné. 
Nedoporučované kombinace 
Alkohol  -  zesiluje  tlumivý  účinek  neuroleptik.  Pacienti  se  mají  vyhnout  konzumaci  alkoholických 
nápojů a látek obsahujících alkohol. 
Kombinace s následujícími léky může vyvolat vznik typických změn na EKG (torsades de pointes): 
2/6 
-  léky  vyvolávající  zpomalení  srdečního  rytmu  (bradykardii),  jako  například  beta-blokátory, 
blokátory  kalciových  kanálů  vyvolávající  bradykardii,  jako  například  diltiazem  a  verapamil, 
klonidin; srdeční glykosidy. 
-  léky  vyvolávající  hypokalemii  (snížení  hladiny  draslíku):  hypokalemická  diuretika,  stimulační 
laxativa (projímadla), i.v. amfotericin B, glukokortikoidy, tetrakosaktid. 
-  antiarytmika třídy Ia, jako např. chinidin, disopyramid. 
-  antiarytmika třídy III, jako např. amiodaron, sotalol. 
-  ostatní  přípravky,  jako  např.  pimozid,  haloperidol,  imipraminová  antidepresiva;  cisaprid, 
thioridazin, erytromycin i.v., pentamidin. 
Kombinace, které je zapotřebí zvážit 
Současné podávání s léky snižujícími krevní tlak (antihypertenziva): snížení krevního tlaku a zvýšení 
rizika vzniku nízkého krevního tlaku při náhlém postavení se. 
Látky  s tlumivým  účinkem  na  CNS  včetně  narkotik,  analgetik,  sedativních  H1-  antihistaminik, 
barbiturátů, benzodiazepinů a ostatních anxiolytik, klonidinu a jeho derivátů. 
Antacida  nebo  sukralfát:  Současné  podávání  s těmito  léky  snižuje  vstřebávání  sulpiridu.  Proto  by 
sulpirid měl být podán 2 hodiny před podáním těchto léků. 
Lithium zvyšuje riziko vzniku extrapyramidových účinků. 
Sulpirid může snižovat účinnost ropinorolu. 
Při  kombinaci  s centrálně  stimulujícími  látkami  (např.  anorektiky,  některými  antiastmatiky)  může 
sulpirid vyvolat neklid, nervozitu, úzkost a agitovanost. 
 
Užívání přípravku Prosulpin 200 mg s jídlem a pitím 
Tablety se zapíjejí malým množstvím tekutiny. Užívají se nezávisle na jídle. 
 
Těhotenství a kojení 
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék. 
Pravděpodobnost poškození plodu při podávání přípravku Prosulpin 200 mg v průběhu těhotenství je 
velmi  malá.  Přesto  však,  z důvodu  nedostatku  klinických  zkušeností,  je  jeho  podávání  během 
těhotenství možné jen po důkladném zvážení rizika a jen tehdy, je-li to nezbytně nutné, s omezením na 
co nejkratší dobu.  
U novorozenců,  jejichž  matky  užívaly  Prosulpin  200  mg  v posledním  trimestru  (poslední  tři  měsíce 
těhotenství), se mohou vyskytnout tyto příznaky: třes, svalová ztuhlost a/nebo slabost, spavost, neklid, 
problémy s dýcháním a potíže s příjmem potravy. Pokud se u vašeho dítěte objeví jakýkoliv z těchto 
příznaků, prosím, kontaktujte dětského lékaře. 
Z důvodu nedostatku klinických zkušeností je podávání přípravku Prosulpin 200 mg v období kojení 
možné  jen  po  důkladném  zvážení  rizika  a  jen  tehdy,  je-li  to  nezbytně  nutné,  s omezením  na  co 
nejkratší  dobu,  protože  se  léčivá  látka  vylučuje  do  mateřského  mléka  a  mohla  by  ovlivnit  kojence. 
Kojence je třeba sledovat. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů: 

Sulpirid  může  vyvolat  závratě,  únavu  a  agitaci.  Po  dobu  užívání  přípravku  platí  úplný  zákaz  řízení 
motorových vozidel, práce u strojů a ve výškách. 
 
Důležité informace o některých složkách přípravku Prosulpin 200 mg 
Přípravek Prosulpin 200 mg obsahuje monohydrát laktózy. Trpíte-li nesnášenlivostí některých cukrů, 
poraďte se před zahájením užívání se svým lékařem. 
 
 
3.  JAK SE PŘÍPRAVEK PROSULPIN 200 MG
 UŽÍVÁ 
 
3/6 
Vždy užívejte Prosulpin 200 mg přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se 
se svým  lékařem nebo lékárníkem. 
Dávkování dospělým
U závažných a akutních psychóz léčených psychiatrem je denní dávka 400 mg až 2 000 mg, rozdělená 
do  dvou  dávek.  Druhou  denní  dávku  je  dobré  užít  do  16  hod.,  aby  se  zmírnil  nežádoucí  účinek  na 
noční spánek. U neuróz a při podpůrné léčbě vnitřních nemocí (vředová nemoc žaludku a dvanáctníku, 
trávicí a oběhové poruchy na podkladě poruch vegetativního nervstva) je dávka 200 mg denně (opět 
rozdělená do dvou částí). 
Dávkování osobám vyššího věku
Osobám vyššího věku se podává poloviční dávka ve srovnání s dávkováním, uvedeným výše. 
Dávkování při poruše renálních funkcí
Při poruše renálních funkcí je třeba dávkování sulpiridu snížit v závislosti na stupni poruchy ledvin: 
Kreatininová clearance 
Snížení běžné denní dávky: 
30–60 ml/min 
50 % běžné denní dávky 
10–30 ml/min 
30 % běžné denní dávky 
< 10 ml/min 
20 % běžné denní dávky 
Dávkování dětem a mladistvým
Doporučené úvodní dávkování je 1–2 mg/kg/den, v případě potřeby lze dávku zvýšit na 5 mg/kg/den. 
Celodenní dávka se rozdělí do 2–3 jednotlivých dávek. 
U dětí a mladistvých nesmí dávkování sulpiridu přesáhnout 10 mg/kg/den. 
 
Jestliže jste užil(a)
 více přípravku Prosulpin 200 mg než jste měl(a) 
Jestliže  jste  užil(a)  více  tablet  přípravku  Prosulpin  200  mg  než  jste  měl(a),  okamžitě  konzultujte 
lékaře. 
Předávkování 
Při  předávkování  nebo  při  intoxikaci  –  např.  při  pokusu  o  sebevraždu  –  bývá  často  nutné  uvažovat 
o možnosti kombinované intoxikace s dalšími léčivy. 
Příznaky předávkování
Intoxikace u člověka jsou popsány po jednorázových dávkách, pohybujících se zhruba v rozmezí od 1 
do  16  g.  Doposud  byly  v literatuře  popsány  tyto  klinické  příznaky  otravy,  závislé  na  dávce:  Po 
jednorázovém užití 1 až 3 g sulpiridu se vyvinul neklid, poruchy vědomí, extrapyramidové poruchy. 
Po  užití  3  až  7  g  se  může  prohloubit  agitovanost,  zmatenost  a  extrapyramidová  symptomatologie. 
Dávky vyšší než 7 g mohou vyvolat kóma a pokles krevního tlaku. 
Terapie předávkování
Léčba  předávkování  je  symptomatická.  Při  akutním  předávkování  se  doporučuje  časný  výplach 
žaludku. Podání látek vyvolávajích zvracení (emetik) se nedoporučuje. 
Při  výrazných  extrapyramidových  poruchách,  např.  zvýšení  pohybů  (hyperkineze)  nebo  poruchy 
pohybů  (dyskineze),  lze  podat  antiparkinsonika,  např.  biperiden.  Ošetřující  lékař  proto  musí  poučit 
pacienta, aby okamžitě kontaktoval lékaře, objeví-li se po sulpiridu extrapyramidové příznaky, jakými 
jsou:  třes,  poruchy  hybnosti,  poruchy  svalového  napětí,  křeče,  poruchy  žvýkání,  poruchy  chůze, 
zvýšené slinění.  
Při  těžší  otravě  je  nutno  zahájit  intenzívní  péči  a  průběžně  sledovat  životně  důležité  funkce 
(kardiovaskulární, dýchací). 
V závislosti  na  projevech  intoxikace  je  třeba  sledovat  funkci  jater  a  ledvin.  Je  možné  použít 
forsírovanou diurézu infúzemi alkalizujících roztoků. 
Léčivá  látka  působící  specificky  proti  sulpiridu  není  známa.  Biperiden  i.v.  lze  použít  k  potlačení 
parkinsonských projevů otravy. 
 
4/6 
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Prosulpin 200 mg 
Nezdvojujte následující dávku, abyste doplnil(a) vynechanou dávku. Pokračujte dávkami, které Vám 
doporučil lékař. 
Následky přerušení léčby: 
Doužívejte  celé  množství  léku  předepsané  lékařem.  Bez  doporučení  lékaře  nikdy  sami  léčbu 
nepřerušujte, i když příznaky nemoci ustupují. 
 
Máte-li  jakékoli  další  otázky,  týkající  se  užívání  tohoto  přípravku,  zeptejte  se  svého  lékaře  nebo 
lékárníka. 
 
 
4. 
MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY 
 
Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Prosulpin 200 mg  nežádoucí účinky, které se ale 
nemusí vyskytnout u každého. 
Během léčby přípravkem Prosulpin 200 mg se mohou objevit následující nežádoucí účinky: 
Poruchy  krve  a  lymfatického  systému:  snížení  počtu  červených  krvinek  (hemolytická  anémie, 
aplastická anemie), zvýšení počtu bílých krvinek (leukocytóza, granulocytóza), snížení počtu krevních 
destiček spojené s tečkovitým krvácením do kůže a sliznic (trombocytopenická purpura). 
Endokrinní  poruchy:  zvýšení  hladiny  prolaktinu,  tvorba  a  vylučování  mléka  (galaktorea),  poruchy 
menstruačního cyklu, zvětšení a bolestivost prsů, neschopnost dosáhnout orgasmu, impotence, zvýšení 
hladiny krevního cukru, zvyšování tělesné hmotnosti.  
Psychiatrické poruchy: útlum, poruchy spánku, ospalost, porucha koncentrace. 
Poruchy nervového systému:  
Extrapyramidové symptomy: 
-  parkinsonismus  –  třes,  hypertonie  (zvýšené  svalové  napětí),  hypokinezie  (snížená  hybnost), 
hypersalivace (zvýšené slinění); 
-  akutní dyskinezie (porucha hybnosti) a dystonie (porucha svalového napětí) – spastická tortikolis 
(schýlení hlavy ke straně), okulogyrické krize, křeče žvýkacích svalů; 
-  akatizie (neschopnost vydržet v klidu); 
-  tardivní dyskineze.  
Bolesti hlavy, závratě. 
Oční poruchy: zastřené vidění, mydriáza (rozšíření zornic). 
Srdeční  poruchy:  zrychlení  srdeční  frekvence,  změny  EKG,  změny  QT  intervalu,  arytmie 
(nepravidelnosti srdečního rytmu) typu torsades de pointes
Cévní poruchy: ortostatická hypotenze (náhlý pokles krevního tlaku při postavení se). 
Gastrointestinální poruchy: nevolnost, zvracení, zácpa, nechutenství, sucho v ústech. 
Poruchy jater a žlučových cest: městnavý zánět jater (cholestatická hepatitida). 
Poruchy kůže a podkoží: reakce z přecitlivělosti, odlupování kůže (exfoliativní dermatitis), erythema 
multiforme  
Celkové  a  jinde  nezařazené  poruchy  a  lokální  reakce  po  podání:  maligní  neuroleptický  syndrom  – 
horečka, svalová ztuhlost, nestabilita vegetativního systému, porucha vědomí a zvýšená hladina CPK 
(kreatinfosfokináza). 
Krevní  sraženiny  v žilách  zvláště dolních  končetin  (příznaky  zahrnují  otok,  bolest  a  zarudnutí  dolní 
končetiny), které mohou putovat žilním řečištěm do plic a zapříčinit bolest na hrudi a dýchací obtíže. 
Jestliže zpozorujete některý z těchto příznaků, vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc. 
U starších pacientů s demencí, kteří užívali antipsychotika, byl pozorován mírně zvýšený počet úmrtí 
5/6 
ve srovnání s těmi, kteří antipsychotika neužívali. 
Při případném výskytu nežádoucích účinků nebo jiných neobvyklých reakcí přerušte užívání přípravku 
a poraďte se ihned s lékařem. 
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli 
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři 
nebo lékárníkovi. 
 
 
5. 

UCHOVÁVÁNÍ PŘÍPRAVKU PROSULPIN 200 MG 
 
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. 
Uchovávejte blistr v krabičce, aby byl přípravek chráněn před vzdušnou vlhkostí a světlem.  
Přípravek nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce za „Použitelné do:“. Doba 
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
Léčivé  přípravky  se  nesmí  vyhazovat  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se  svého 
lékárníka,  jak  máte  likvidovat  přípravky,  které  již  nepotřebujete.  Tato  opatření  pomáhají  chránit 
životní prostředí. 
 
 
6. 

DALŠÍ INFORMACE 
 
Co Prosulpin 200
 mg obsahuje 
-  Léčivou látkou je sulpiridum. Jedna tableta Prosulpin 200 mg obsahuje 200 mg sulpiridu. 
-  Pomocnými  látkami  jsou:  bramborový  škrob,  monohydrát  laktózy,  koloidní  bezvodý  oxid 
křemičitý, hypromelóza, magnesium-stearát, mastek. 
 
Jak Prosulpin 200 mg vypadá a co obsahuje toto balení 
Prosulpin 200 mg jsou téměř bílé kulaté ploché tablety s půlicí rýhou, o průměru 9 mm. 
Prosulpin 200 mg je dodáván v baleních po 30 nebo 60 tabletách. 
Na trhu nemusí být obě velikosti balení. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
PRO.MED.CS Praha a.s., Telčská 377/1, Michle, 140 00 Praha 4, Česká republika 
 
Tato příbalová informace byla naposledy schválena  
9.5.2016 
6/6