Lék L-carnitin "fresenius" 1G

Kód SÚKL
0007273  
Název LP
L-carnitin "fresenius" (1G Inj Sol 5x5ml)
Cesta podání
Intravenózní podání (IVN)
Léková forma
Injekční roztok
Velikost balení
5X5ML
Síla
1G
Typ balení
Ampulka (Ampule)
Účinné látky
Levocarnitinum
ATC skupina
LEVOKARNITIN (A16AA01)

Složení

  1. Levocarnitinum – 1 GM
  2. Acidum Hydrochloricum Dilutum – PL MG
  3. Aqua Pro Iniectione – 5 ML

Příbalová informace

sp.zn.  sukls33645/2017 
 
PŘÍBALOVÁ  INFORMACE:  INFORMACE PRO UŽIVATELE 
 
L- Carnitin  ,,Fresenius“ 1 g  
injekční  roztok 
levocarnitinum   
 
Přečtěte  si  pozorně  celou  příbalovou  informaci  dříve,  než  začnete  tento  přípravek  používat, 
protože  obsahuje  pro  Vás důležité  údaje. 

Ponechejte si příbalovou  informaci pro případ,  že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli  další otázky,  zeptejte se svého lékaře nebo zdravotní  sestry. 
-        
-     Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo zdravotní 
sestře.  Stejně  postupujte  v případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou  uvedeny 
v této příbalové  informaci.Viz  bod 4. 
 
 
Co naleznete v této příbalové  informaci 
1. Co je L-Carnitin  ,,Fresenius“  1 g a k čemu  se používá 
2. Čemu  musíte  věnovat  pozornost,  než  začnete  přípravek  L-Carnitin  ,,Fresenius“  1 g používat 
3. Jak se L-Carnitin  ,,Fresenius“  1 g používá 
4. Možné  nežádoucí  účinky 
5. Jak přípravek  L-Carnitin  ,,Fresenius“  1 g uchovávat 
6. Obsah balení  a další  informace 
 
 
1. CO JE L-CARNITIN  ,,FRESENIUS“  1 G A K ČEMU SE POUŽÍVÁ 
 
Levokarnitin  je  potřebný  pro  normální  využití  tuku  a  pro  energetický  metabolizmus  savců 
včetně  lidí.   
Levokarnitin  se  získává  jednak  z potravy  živočišného  původu  a  rovněž  se  tvoří  v játrech  a 
v ledvinách.   
 
Primární  nedostatek  karnitinu  vzniká  jako  vrozená  porucha  jeho  tvorby  a/nebo  příjmu  do 
orgánů.   
Sekundární  nedostatek  karnitinu  může  vzniknout  jeho  zvýšenou  potřebou  a/nebo 
zvýšenou  ztrátou  při  určitých  poruchách  metabolizmu  (organická  acidemie/acidurie),  při 
chronické  dialýze  (čištění  krve),  celkové  parenterální  výživě  novorozenců,  zvláště 
nedonošených,  stejně  tak jako při  dlouhodobé  celkové  parenterální  výživě  u dospělých.   
 
Nedostatek  karnitinu  může  kromě  jiného  vést  k poruchám  metabolizmu  tuků  stejně  tak 
jako  k poruchám  ukládání  tuku  v játrech  a  svalech  s  odpovídajícími  funkčními 
omezeními,  stejně  tak jako k poruše růstu  a vývoje  u dětí.   
 
L-Carnitin  ,,Fresenius“  1g  se používá  k léčbě 
   - primárního  celkového  nedostatku  karnitinu   
1/6 
      - sekundárního  celkového  nedostatku   karnitinu  zvláště  při:   
určitých  poruchách  metabolizmu  (organické  acidemii/acidurii,  renálním  Fankoniho 
syndromu),  léčbě  kyselinou  valproovou  (léky  používaný  k léčbě  epilepsie),    při 
celkové  parenterální  výživě  novorozenců,  obvláště  nedonošených,  dlouhodobé 
celkové  parenterální  výživě  dospěých,  chronické  dialýze  (čištění  krve). 
 
            L-Carnitin  ,,Fresenius“  1g  se používá  při  akutním  nedostatku  karnitinu  a/nebo  tehdy,  jestliže 
perorální  podání  (podání  ústy)  není  možné  nebo není  stanoveno.   
 
 
2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT  POZORNOST,  NEŽ  ZAČNETE  PŘÍPRAVEK   
    L-CARNITIN  ,,FRESENIUS“  1 G POUŽÍVAT 
 
Nepoužívejte  přípravek  L-Carnitin  ,,Fresenius“ 1 g   
 

-  jestliže  jste  alergický(á)  na levokarnitin  nebo na  kteroukoli  další  složku  tohoto 
přípravku  (uvedenou  v bodě 6). 
 
Upozornění  a opatření 
 
Před použitím  přípravku  L-Carnitin  ,,Fresenius“  1 g se poraďte se svým  lékařem  nebo 
zdravotní  sestrou. 
 
-  Váš lékař  bude obzvláště  pečlivě  sledovat  léčbu: 
-  Jestliže  máte  závažné  poškození  ledvin 
-  Jestliže  jste diabetik,  protože  levokarnitin  zlepšuje  využití  glukózy.  Jestliže  používáte 
inzulin  nebo  jiné  léky  k léčbě  cukrovky,  může  současné  používání  levokarnitinu  způsobit 
pokles  hladiny  cukru  v krvi.  Z toho důvodu  bude Váš lékař  pravidelně  sledovat  hladinu 
cukru  v krvi,  aby podle  toho mohl  v případě  potřeby  upravit  dávkování  léků  k léčbě 
cukrovky 
-  Jestliže  užíváte  léky  na snížení  hladiny  tuků  v krvi.  Dávkování  těchto  léků  Vám 
musí  upravit  lékař. 
-  Pro posouzení  účinnosti  musí  být pravidelně  kontrolovány  plazmatické  hladiny 
levokarnitinu,  volných  mastných  kyselin,  cholesterolu  a triacylglycerolů  (krevních 
tuků). 
-  Při  náhodném  podání  injekce  do arterie  může  u Vás dojít  k poškození  tkáně.   
-  Zvláštní  opatrnosti  při  použití  přípravku  L-Carnitin  ,,Fresenius“  1 g je zapotřebí  při 
současném  používání  antikoagulancií  (léků  snižujících  krevní  srážlivost) 
 
           Další léčivé přípravky  a přípravek  L-Carnitin  ,,Fresenius“ 1 g   
 
Informujte  svého  lékaře  nebo  lékárníka  o  všech  lécích,  které  používáte,  které  jste 
v nedávné  době používal(a)  nebo které možná  budete  používat. 
 
 
Účinek  léků  používaných  ke snížení  zvýšených  hladin  tuků  v krvi  může  být zesílen. 
Současné  používání  inzulinu  nebo  jiných  léků  snižujících  hladinu  cukru  v krvi  může  vést 
k silnému  poklesu  hladiny  cukru  v krvi. 
2/6 
 
V případě,  že  jste  léčen(a)  kyselinou  valproovou  (lékem  používaným  k léčbě  epilepsie), 
didanosinem,  zalcitabinem  a/nebo  staduvinem  (lékem  používaným  k léčbě  HIV  infekce) 
nebo  určitými  antibiotiky  (s  obsahem  kyseliny  pivalové,  např.  antibiotikem  pivmecilinam), 
může  být potřeba karnitinu  u Vás zvýšena.   
 
Při  současném  používání  kumarinových  léků  (antikoagulancií  –  léků  snižujících  krevní 
srážlivost)  může  být  zvýšena  krvácivost.  Váš lékař  bude toto pravidelně  sledovat. 
 
 
Přípravek  L-Carnitin  ,,Fresenius“ 1 g s jídlem  a pitím   
Nežádoucí  účinky  nejsou  známy. 
 
Těhotenství a kojení 
           Pokud jste těhotná  nebo kojíte,  domníváte  se, že můžete  být  těhotná,  nebo plánujete  otěhotnět, 
poraďte se se svým  lékařem  dříve,  než  začnete  tento  přípravek  používat. 
          
Řízení  dopravních  prostředků  a obsluha  strojů 
Přípravek  L-Carnitin  ,,Fresenius“  1 g nemá  žádný  nebo pouze  zanedbatelný  vliv  na 
pozornost  při  řízení  motorových  vozidel  a obsluze  strojů. 
 
 3. JAK SE L-CARNITIN  ,,FRESENIUS“ 1 G POUŽÍVÁ 
 
           Vždy  používejte  tento  přípravek  přesně podle  pokynů  svého  lékaře.   
Pokud si  nejste  jistý(á),  poraďte  se se svým  lékařem. 
 
K intravenóznímu  podání. 
 
           Dávkování  závisí  na stávajícím  nedostatku  karnitinu.   
 
Pokud nestanoví  lékař  jinak,  je dávkování  obvykle  stanoveno  následovně:   
        
           Dospělí: 
           Obvykle  1-2 ampulky  denně. 
           Při  trvalé  dialýze  (čištění  krve)   1 – 2 ampulky  po každé  dialýze  po dobu maximálně  1-2 
měsíců;  udržovací  dávka:  cca l ampulka  denně,  pokud je to nutné  1-5 mg/kg  tělesné 
hmotnosti  po každé dialýze  do žíly  nebo 100-150 µmol/l  jako přísada  k dialyzačnímu 
roztoku. 
 
 
Použití  u dětí a dospívajících 
 
           Novorozenci, kojenci a děti: 
           Obvykle  5-10 mg/kg  tělesné  hmotnosti  za den. 
 
           Pacienti s poruchou funkce ledvin 
 

U pacientů  s poruchou  ledvin   musí  být dávka  v případě  nutnosti  lékařem  snížena. 
 
           L-carnitin  „Fresenius“  l g  se podává  jako pomalá  injekce  do žíly  (1 ampulka  po dobu 
přibližně  5 minut)  nebo jako přísada  k obvyklým  standardním  roztokům. 
3/6 
 
           Doba léčby  závisí  na stávajícím  nedostatku  karnitinu. 
 
     
           Jestliže Vám  bylo podáno  více přípravku  L-Carnitin  ,,Fresenius“ 1 g, než mělo 
Kromě nežádoucích  účinků  po vysokých  dávkách  uvedených  v bodě 4, nebyly  hlášeny  žádné 
případy  předávkování. 
 
Jestliže se zapomělo  na  podání  přípravku  L-Carnitin  ,,Fresenius“ 1 g
   
Nezdvojnásobujte  následující  dávku,  abyste  nahradil(a)  vynechanou  dávku. 
 
Jestliže bylo přerušeno  používání  přípravku   L-Carnitin  ,,Fresenius“ 1 g  
Nejsou známy   žádné  příznaky  po vysazení  tohoto  přípravku. 
 
Máte-li  jakékoli  další  otázky,  týkající  se používání  tohoto  přípravku,  zeptejte  se svého 
lékaře,  lékárníka  nebo zdravotní  sestry. 
 
4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ  ÚČINKY 
 
Podobně  jako  všechny  léky,  může  mít  i  tento  přípravek  nežádoucí  účinky,  které  se  ale 
nemusí  vyskytnout  u každého. 
 
 
Velmi  vzácné  nežádoucí  účinky  (mohou  se vyskytnout  u méně  než  1 z 10 000 pacientů): 
Po  vysokých  dávkách  podaných  injekcí  do  žíly  byla  hlášena  přechodná  bolest  hlavy,  pocit 
na omdlení  a poruchy  zraku. 
 
Mohou  se  vyskytnout  gastrointestinální  poruchy  (pocit  na  zvracení,  zvracení,  žaludeční 
křeče, průjem)  a charakteristický  tělesný  pach. 
 
Při  současném  používání  kumarinových  léků  (antikoagulancií  -  léků  snižujících  krevní  srážlivost) 
může  být zvýšena  krvácivost.   
Četnost  výskytu  nežádoucích  účinků  není  známa  (z dostupných  údajů  nelze  určit): 
U  pacientů  na  dialýze  (čištění  krve)  může  dojít  k neobvyklému  zvýšení  plazmatických 
hladin  triacylglycerolů  (krevních  tuků)  a  při  vysokých  dávkách  může  dojít  ke  zvýšenému 
shlukování  krevních  destiček  (k agregaci  krevních  destiček). 
Hlášení nežádoucích  účinků 
Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo 
zdravotní  sestře.  Stejně  postupujte  v případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou 
uvedeny  v této  příbalové  informaci.  Nežádoucí  účinky  můžete  hlásit  také  přímo  na 
adresu: 
 
Státní  Ústav  pro kontrolu  léčiv 
Šrobárova  48 
100 41, Praha 10 
Webové stránky:  http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek 
 
4/6 
5. 
JAK PŘÍPRAVEK  L-CARNITIN  ,,FRESENIUS“  1 G UCHOVÁVAT 
 
Uchovávejte  při  teplotě  do 25 °C, ampulky  v krabičce,  aby byl  přípravek  chráněn  před světlem. 
Uchovávejte  mimo  dohled  a dosah dětí. 
 
Nepoužívejte  tento  přípravek  po  uplynutí  doby  použitelnosti  uvedené  na  krabičce  a  ampulce  za 
Použitelné  do/EXP. Doba použitelnosti  se vztahuje  k poslednímu  dni  uvedeného  měsíce. 
 
Nepoužívejte  tento  přípravek,  pokud  si  všimnete,  že  roztok  není  čirý  a  bezbarvý  a  jestliže  je  obal 
porušen. 
 
Nevyhazujte  žádné  léčivé  přípravky  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte 
se  svého  lékárníka,  jak  naložit  s  přípravky,  které  již  nepoužíváte.  Tato  opatření  pomáhají 
chránit  životní  prostředí. 
 
6 . OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE 
 
Co přípravek  L-Carnitin  „Fresenius“ 1 g obsahuje 
 
- Léčivou  látkou  je levocarnitinum 
  Jedna 5 ml  ampulka  obsahuje  levocarnitinum  1,0 g. 
 
- Pomocnými  látkami  jsou kyselina  chlorovodíková  10% a voda na injekci 
 
Jak přípravek  L-Carnitin  „Fresenius“ 1 g vypadá  a co obsahuje  toto balení 
 
Balení  přípravku  L-Carnitin  „Fresenius“  l  g obsahuje  5 odlamovacích  ampulek 
z bezbarvého  skla,  z nichž  každá  obsahuje  5 ml  čirého  bezbarvého  injekčního  roztoku. 
 
Na trhu  nemusí  být k dispozici  všechny  velikosti  balení. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci 
 
Fresenius Kabi Austria GmbH, Graz, Rakousko 
 
Výrobce 
 
Fresenius Kabi Austria GmbH 
Hafnerstraße 36 
A-8055 Graz 
Rakousko 
 
LABESFAL - Laboratórios Almiro,  S.A. 
Zona Industrial  do Lagedo 
3465-17  Santiago de Besteiros 
Portugalsko 
 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována 30. 5. 2017. 
 

5/6 


 
 
 
Následující  informace jsou určeny pouze pro zdravotnické  pracovníky: 
 
 

 
Zacházení  s OPC  (one-point-cut)  odlamovacími  ampulkami 
 
 
Uchopení OPC  ampulky  (one-point-cut) 
 
 
 
 
Držte  ampulku  barevným označením  směrem  nahoru! 
Roztok,  který se nachází v hrdle ampulky  poklepáním  nebo protřepáním nechte stéci dolů. 
 
 
 
Držte  ampulku  barevným označením  směrem  nahoru! 
Hrdlo ampulky  odlomte  směrem  dolů. 
 
 
6/6