Lék Kabiven

Kód SÚKL
0006643  
Název LP
Kabiven (Inf Eml 1x2053ml I)
Cesta podání
Intravenózní podání (IVN)
Léková forma
Infuzní emulze
Velikost balení
1X2053ML I
Síla
Typ balení
Vak
Účinné látky
Glucosum Monohydricum, Sojae Oleum Raffinatum, Alaninum, Argininum, Acidum Asparticum, Acidum Glutamicum, Glycinum, Histidinum, Isoleucinum, Leucinum, Lysini Hydrochloridum, Methioninum, Phenylalaninum, Prolinum, Serinum, Threoninum, Tryptophanum, Tyrosinum, Valinum, Calcii Chloridum Dihydricum, Natrii Glycerophosphas, Magnesii Sulfas Heptahydricus, Kalii Chloridum, Natrii Acetas Trihydricus
ATC skupina
ROZTOKY PRO PARENTERÁLNÍ VÝŽIVU, KOMBINACE (B05BA10)

Složení

 1. Glucosum Monohydricum – 209 GM
 2. Glucosum – 190 GM
 3. Aqua Pro Iniectione – 1000 ML
 4. Sojae Oleum Raffinatum – 200 GM
 5. Phospholipida EX Ovo Pro Iniectione – PL GM
 6. Glycerolum – PL GM
 7. Natrii Hydroxidi Solutio
 8. Aqua Pro Iniectione – 1000 ML
 9. Alaninum – 16 GM
 10. Argininum – 11,3 GM
 11. Acidum Asparticum – 3,4 GM
 12. Acidum Glutamicum – 5,6 GM
 13. Glycinum – 7,9 GM
 14. Histidinum – 6,8 GM
 15. Isoleucinum – 5,6 GM
 16. Leucinum – 7,9 GM
 17. Lysini Hydrochloridum – 11,3 GM
 18. Lysinum – 9 GM
 19. Methioninum – 5,6 GM
 20. Phenylalaninum – 7,9 GM
 21. Prolinum – 6,8 GM
 22. Serinum – 4,5 GM
 23. Threoninum – 5,6 GM
 24. Tryptophanum – 1,9 GM
 25. Tyrosinum – 0,23 MG
 26. Valinum – 7,3 GM
 27. Calcii Chloridum Dihydricum – 0,98 GM
 28. Calcii Chloridum – 0,74 GM
 29. Natrii Glycerophosphas – 5,04 GM
 30. Magnesii Sulfas Heptahydricus – 3,29 GM
 31. Magnesii Sulfas – 1,6 GM
 32. Kalii Chloridum – 5,97 GM
 33. Natrii Acetas Trihydricus – 8,17 GM
 34. Natrii Acetas – 4,9 GM
 35. Acidum Aceticum 98%
 36. Aqua Pro Iniectione – 1000 ML

Příbalová informace

sp.zn. sukls25536/2011 
 

Příbalová informace: informace pro uživatele 
 
Kabiven 
Infuzní emulze 
 
Přečtete si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek  
užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje. 
 

  Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst  
znovu. 
  Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry. 
  Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři, 
lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích 
účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4. 
 
Co naleznete v této příbalové informaci: 
 
1. Co je přípravek Kabiven a k čemu se používá 
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Kabiven používat 
3. Jak se přípravek Kabiven používá 
4. Možné nežádoucí účinky 
5. Jak přípravek Kabiven uchovávat 
6. Obsah balení a další informace 
 
1. Co je přípravek Kabiven a k čemu se používá 
Kabiven se skládá ze 3 vaků a vnějšího přebalu. Jednotlivé komory obsahují roztoky glukózy, 
aminokyselin  a  tukové  emulze.  Roztoky  glukózy  a  aminokyselin  jsou  čiré  roztoky,  tuková 
emulze  je  bílá,  homogenní.  Vnitřní  vak  je  rozdělen  do  3  komor  dělícími  spoji.  Absorbent 
kyslíku je umístěn mezi vnitřním vakem a zevním přebalem.  
 
Indikace 
Parenterální výživa (umělá výživa pomocí infuzí do žíly) pro dospělé pacienty a děti starší 2 
let, u nichž orální (podávaná ústy) nebo enterální (střevní) výživa je nemožná, nedostačující 
nebo kontraindikovaná. 
 
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Kabiven používat 
 
Nepoužívejte přípravek Kabiven: 
jestliže jste alergický(á) na léčivou látku/léčivé látky nebo na kteroukoli další složku tohoto 
přípravku (uvedenou v bodě 6) 
-  jestliže  jste  alergický(á)  na  vaječnou,  sójovou  bílkovinu  nebo  na  bílkovinu  obsaženou 
arašídových oříšcích   
- jestliže máte těžkou hyperlipémii (zvýšené množství tuku v krvi)  
- jestliže máte těžkou jaterní insuficienci (nedostatečnost) 
- jestliže máte těžkou poruchu krevní srážlivosti 
- jestliže máte vrozenou poruchu metabolizmu aminokyselin 
-  jestliže  máte  těžkou  renální  insuficienci  (nedostatečnost  ledvin)  bez  potřeby  hemofiltrace 
nebo dialýzy 
 
1/8 
     
- jestliže máte akutní šok 
-  jestliže  máte  hyperglykémii  (zvýšená  hladina  cukru  v krvi),  která  vyžaduje  více  než  6 
jednotek inzulinu/hod 
- jestliže máte patologicky zvýšené sérové hladiny některých elektrolytů 
- jestliže máte hemofagocytární syndrom (druh poruchy krevní srážlivosti) 
-  při  nestabilních  stavech  (např.  těžké  posttraumatické  stavy,  nekompenzovaný  diabetes, 
akutní infarkt myokardu, metabolická acidóza, těžká sepse a hyperosmolární kóma) 
 
Všeobecné  kontraindikace  infuzní  terapie:  akutní  plicní  edém  (otok),  hyperhydratace 
(převodnění  organizmu),  dekompenzovaná  srdeční  insuficience  (nedostatečnost)  a 
hypotonická dehydratace (nedostatek vody v těle). 
 
Upozornění a opatření  
Před použitím přípravku se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Schopnost  eliminace  tuku  se  má  monitorovat.  Doporučuje  se,  aby  stanovení  hladiny 
triglyceridů  v  séru  bylo  provedeno  v  intervalu  5  -  6  hodin  po  podání  tuků.  Koncentrace 
triglyceridů v séru nemá přesáhnout během infuze 3 mmol/l. 
 
Velikost vaku, speciálně objem a kvantitativní složení, by se mělo volit velmi pečlivě. Tyto 
objemy  by  měly  být  přizpůsobeny  hydrataci  a  stavu  výživy  dětí.  Směs  ve  vaku  připravená 
k výživě je pouze pro jednorázové použití.  
 
Porucha  elektrolytové  a  vodní  rovnováhy  (např.  abnormálně  vysoká  nebo  nízká  hladina 
elektrolytů v séru) se má upravit před začátkem infuze. 
 
Před začátkem jakékoliv intravenózní  infuze se doporučuje speciální klinické monitorování. 
Objeví-li  se  nějaké  abnormální  stavy,  infuze  se  musí  ukončit.  Vzhledem  k  vyššímu  riziku 
infekce  spojeným  s  podáváním  do  centrální  žíly,  musí  být  dodržovány  přísné  aseptické 
podmínky, je nutno se vyvarovat kontaminace během zavedení katetru a manipulace s ním. 
 
Přípravek Kabiven se má podávat s opatrností při poruchách tukového metabolizmu, které se 
mohou  vyskytnout  u  pacientů  s  renální  insuficiencí,  nekompenzovaným  diabetes  mellitus, 
pankreatitidě,  poruše  funkce  jater,  hypotyreóze  (s  hypertriglyceridémií)  a  sepsi.    Je-li 
přípravek  Kabiven  podáván  pacientům  s  těmito  chorobami,  je  monitorování  triglyceridů  v 
séru bezpodmínečně nutné. 
 
Rovněž  se  musí  monitorovat  hladina  glukózy  a  elektrolytů  v  séru,  osmolarita,  vodní  a 
acidobazická rovnováha a jaterní testy (alkalická fosfatáza, ALT, AST). 
 
Je-li  tuková  emulze  podávána  delší  dobu,  je  nutné  monitorovat  krevní  obraz  a  krevní 
srážlivost.  
 
U  pacientů  s  renální  insuficiencí  se  má  pečlivě  sledovat  příjem  fosfátů  a  draslíku,  aby  se 
předešlo hyperfosfatémii a hyperkalémii. 
 
Množství  podaných  elektrolytů  se  řídí  klinickým  stavem  pacienta  a  častým  monitorováním 
jejich hladiny v séru. 
 
 
2/8 
     
Opatrnost při parenterální výživě je nutná v případě metabolické acidózy, laktátové acidózy, 
při nedostatečném zásobování buněk kyslíkem a zvýšené sérové osmolaritě. 
Kabiven má být podáván s opatrností u pacientů s tendencí k retenci elektrolytů. 
 
Objeví-li se jakékoliv příznaky anafylaktické reakce (jako horečka, třes, vyrážka, dyspnoe), je 
nutno okamžitě infuzi přerušit. 
 
Je-li krev odebrána předtím než se tuk z krevního řečiště vyloučí, tuk obsažený v přípravku 
Kabiven  může  zkreslovat  některá  laboratorní  měření  (např.  stanovení  bilirubinu,  laktátové 
dehydrogenázy,  saturace  kyslíku,  hemoglobinu).  U  většiny  pacientů  se  tuk  vyloučí  za  5  -  6 
hodin po podání. 
 
Intravenózní infuze aminokyselin je provázena zvýšeným močením a vylučováním stopových 
prvků  mědi  a  částečně  zinku.  Dávkování  stopových  prvků  je  nutné  upravit,  vzhledem  ke 
zvýšenému vylučování, zvláště při dlouhodobé intravenózní výživě.  
 
U  podvyživených  pacientů  může  počátek  parenterální  výživy  uspíšit  přesuny  tekutin  a  tím 
může  vyvolat  plicní  edém,  městnavé  srdeční  selhání,  stejně  jako  snížení  sérové  hodnoty 
koncentrace draslíku, fosforu, hořčíku a ve vodě rozpustných vitaminů. Tyto změny se mohou 
vyskytnout  během  24  až  48  hodin,  proto  se  doporučuje  opatrná  a  pomalá  počáteční 
parenterální  výživa,  spojená  s  monitorováním  a  vhodně  doplněná  tekutinou,  elektrolyty, 
minerály a vitaminy. 
 
Kabiven  nemá  být  podáván  stejným  infuzním  setem  současně  s  krví  vzhledem  k  riziku 
pseudoaglutinace. 
 
U pacientů s hyperglykémií je nutnost podání inzulinu. 
 
Tato  emulze  neobsahuje  vitaminy  a  stopové  prvky.  Přidání  stopových  prvků  a  vitaminů  je 
vždy doporučeno. 
 
Tento  přípravek  obsahuje  sójový  olej  a  vaječné  fosfolipidy,  které  mohou  ojediněle  vyvolat 
silnou alergickou reakci. Zkřížená alergická reakce byla pozorována mezi sójovou bílkovinou 
a bílkovinou obsaženou v arašídových oříšcích. 
 
K  přípravku  Kabiven  se  mohou  přidávat  pouze  roztoky  léků  a  výživ,  jejichž  kompatibilita 
byla  potvrzena.  Přidání  má  být  provedeno  za  aseptických  podmínek.  Z mikrobiologického 
hlediska  by  se  měl  roztok  spotřebovat  okamžitě  po  přidání  aditiva.  Není-li  spotřebován 
okamžitě, za dobu a podmínky uchovávání je odpovědný uživatel a doba nemá přesáhnout 24 
hodin  při  teplotě  2  -  8C.  Jestliže  aditiva  byla  přidána  za  kontrolovaných  a  validovaných 
podmínek,  směsná  emulze  se  může  uchovávat  6  dní  při  teplotě  2  –  8  C.  Při  porušení  této 
teploty  se  směs  musí  infundovat  do  24  hodin.  Všechny  zbytky  emulze  po  infuzi  musí  být 
odborně znehodnoceny. 
 
Děti 
Vzhledem ke složení přípravek Kabiven není uzpůsoben k podávání novorozencům a 
kojencům mladším 2 let. 
 
Další léčivé přípravky a přípravek Kabiven 
 

 
3/8 
     
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné 
době užíval(a) nebo které možná budete užívat. 
Ke  Kabivenu  se  mohou  přidávat  pouze  roztoky  léčiv  nebo  nutrientů,  jejichž  kompatibilita 
byla prokázána.  
Aditiva mohou být přidávána pouze za aseptických podmínek.  
Údaje o směsích mohou být dodány na vyžádání. 
 
Těhotenství a kojení 
Nejsou žádné studie o použití přípravku Kabiven v těhotenství a laktaci. Lékař musí posoudit, 
zda prospěch léčby je významnější než riziko použití přípravku. 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, 
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat. 
 
3. Jak se přípravek Kabiven používá 
 
Dávkování a způsob podávání 
 
Dávka  je  individuální  a  volba  velikosti  vaku  se  řídí  klinickým  stavem  pacienta,  tělesnou 
hmotností a požadavky na výživu. K celkové parenterální výživě je nutno přidat odpovídající 
množství stopových prvků a vitaminů. 
 
Dospělí pacienti: 
Požadavky na dusík pro udržování množství tělesných bílkovin závisí na stavu pacienta (např. 
stav výživy a stupeň katabolického stresu). Požadavky jsou 0,10-0,15 g dusíku/kg těl.hm/den 
při  podmínkách normální  výživy  nebo mírného  metabolického stresu. U pacientů  s mírným 
nebo vážným metabolickým stresem, s podvýživou nebo bez ní, je požadavek v rozmezí 0,15-
0,30g  dusíku/kg  těl.  hm./den  (l,0  -  2,0g  aminokyselin/kg  těl.hm./den).  Odpovídající 
požadavek na glukózu je 2,0 - 6,0g a na příjem tuků 1,0 - 2,0g. 
 
Děti: 
Dávkování musí být přizpůsobeno schopnosti metabolismu jednotlivých nutrientů. 
Obecně infuze pro malé děti (2 - 10 let) by měla začít nízkou dávkou, tj. 12,5 - 25 ml/kg  
(odpovídá  0,49  -  0,98  g  tuku/kg/den,  0,41  -  0,83  g  aminokyselin/kg/den  a  1,2  -  2,4  g 
glukózy/kg/den) a zvyšuje se na 10 – 15 ml/kg/den k maximální dávce 40 ml/kg/den. 
Pro děti starší 10 let mohou být aplikovány dávky pro dospělé. Podávání přípravku Kabiven 
dětem mladším 2 let se nedoporučuje, v tomto věku by měla být aminokyselina cystein brána 
jako základní. 
 
Rychlost infuze: 
Nejvyšší rychlost pro infuzi glukózy je 0,25g/kg/hod. 
Dávkování aminokyselin nemá překročit 0,1g/kg/hod. 
Dávkování tuku nemá přesáhnout 0,15g/kg/hod. 
Rychlost  infuze  by  neměla  překročit  2,6ml/kg  těl.  hm./hod.  (odp.  0,25g  glukózy;  0,09g 
aminokyselin a 0,1g tuku/kg těl.hm.) Doporučený interval infuzí je 12 - 24 hodin.  
 
Maximální denní dávka: 
40 
 ml/kg těl. hm./den. 
Denní maximální dávky jsou různé a závisí na klinickém stavu pacienta a mohou se měnit ze 
dne na den. 
 
 
4/8 
     
 
 
Způsob podávání: 
Intravenózní  podání  pouze  do  centrální  žíly.  Infuze  mají  být  podávány  tak  dlouho,  jak  to 
vyžaduje klinický stav pacienta. 
 
4. Možné nežádoucí účinky 
 
Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
Intralipid  může  způsobit  zvýšení  teploty      3%)  a  méně  často  třes,  zimnici  a  nauzeu 
(nevolnost)/zvracení ( 1%). Bylo referováno o přechodném zvýšení jaterních enzymů během 
intravenózní  výživy.  Jako  u  všech  hypertonických  roztoků  pro  infuzi,  může  vzniknout 
tromboflebitida (zánět žil), podává-li se do periferní žíly. 
 
Zprávy o jiných nežádoucích účincích ve spojení s infuzí Intralipidu jsou zcela vzácné, méně 
než  jeden  nepříznivý  případ  na  milion  infuzí.  Byly  popsány  reakce  z  přecitlivělosti 
(anafylaktická  reakce,  kožní  vyrážka,  kopřivka),  respirační  (dýchací)  symptomy  (např. 
tachypnoe  (zrychlené  dýchání))  a  účinky  na  cirkulaci,  hyper/hypotenzi  (zvýšený/snížený 
krevní  tlak).  Bylo  referováno  o  hemolýze  (rozpad  erytrocytů),  retikulocytóze  (zvýšené 
množství  retikulocytů  v  periferní  krvi),  bolestech  břicha,  hlavy,  unavenosti  a  priapismu 
(přetrvávající erekce).  
 
Fat overload syndrom/ syndrom z přesycení 
Snížená  schopnost  eliminovat  Intralipid  (tuková  součást  Kabivenu)  může  vést  k  overload 
syndromu    jako  výsledku  předávkování,  ale  také  překročení  doporučené  rychlosti  infuze  ve 
spojitosti  s  náhlou  změnou  klinického  stavu  pacienta,  jako  je  snížení  renální  funkce  nebo 
infekce. 
Overload  syndrom  je  charakterizován  hyperlipémií,  horečkou,  infiltrací  tuku,  hepatomegalií 
(zvětšení jater), splenomegalií (zvětšení sleziny), anémií (chudokrevnost), leukopenií (pokles 
počtu  bílých  krvinek  v krvi),  trombocytopenií  (pokles  počtu  krevních  destiček  v  krvi), 
poruchou krevní srážlivosti a kómatem (hluboká porucha vědomí). 
Všechny symptomy jsou obvykle reversibilní po ukončení podávání. 
Předávkování: viz „Fat overload syndrom“/ syndrom z přesycení. 
Nauzea, zvracení a pocení byly zaznamenány během infuze aminokyselin, pokud rychlost 
infuze překročí doporučenou maximální rychlost. 
 
Objeví-li se symptomy předávkování, má být infuze zpomalena nebo přerušena. 
Současně předávkování může vyvolat předávkování tekutin, nerovnováhu elektrolytů, 
hyperglykémii a hyperosmolalitu. 
V několika málo vážných případech byla nutná hemodialýza, hemofiltrace nebo hemo-
diafiltrace. 
 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo 
zdravotní  sestře.  Stejně  postupujte  v případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou 
uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: 
 
Státní ústav pro kontrolu léčiv 
 
5/8 
     
Šrobárova 48 
100 41, Praha 10 
Webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek 
 
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku. 
 
5. Jak přípravek Kabiven uchovávat 
 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu za EXP. 
Nepoužívat poškozená balení. 
 
Uchovávejte ve vnějším přebalu při teplotě do 25C. Chraňte před mrazem! 
Doporučuje se uchovávat vaky v kartonu.  
Obsah jednotlivých komor se má smíchat těsně před upotřebením. Po smíchání je chemická a 
fyzikální stabilita vzniklé směsi zaručena po dobu 24 hodin při teplotě 25C. 
 
6. Obsah balení a další informace 
 
Co přípravek Kabiven obsahuje 
Kabiven  se dodává ve 4 různých velikostech. Objemy jednotlivých složek (glukóza 19%, 
Vamin 18 Novum a Intralipid 20%) jsou následující: 
 
                                                             2566 ml       2053 ml        1540 ml         1026 ml 
Glukóza 19% (Glucosum 19%)  
1316 ml 
1053 ml   
790  ml         526 ml 
Aminokyseliny a elektrolyty              750  ml  
   600 ml       450 ml           300 ml 
(Vamin 18 Novum) 
Tuková emulze                                  500 ml          400 ml       300 ml           200 ml 
(Intralipid 20%) 
Celkový obsah energie 
2300 kcal 
 1900 kcal 
1400 kcal 
900 kcal 
 
Obsah tří vaků se smísí těsně před použitím, otevřením dělících spojů komor. 
 
1000 ml vzniklé směsi obsahuje: 
Léčivými látkami jsou 
 
Sojae oleum                            
 
39 g 
Glucosum monohydricum   
 
106,7 g 
(odp.Glucosum anhydricum)                         97 g 
Alaninum                                                     4,7 g 
Argininum                                                   3,3 g 
Acidum asparticum     
 
 
0,99 g                                
Acidum glutamicum                                   1,6 g 
Glycinum                                                
2,3 g 
Histidinum                                                
2,0 g  
Isoleucinum                                                1,6 g 
Leucinum     
 
 
 
2,3 g 
Lysini hydrochloridum 
 
 
3,28g    
(odp.Lysinum ) 
 
 
 
2,6 g 
 
6/8 
     
Methioninum                                               1,6 g 
Phenylalaninum  
 
 
 
2,3 g                                        
Prolinum                                                     2,0 g 
Serinum        
 
 
 
1,3 g                                                
Threoninum                                                 1,6 g 
Tryptophanum  
 
 
 
0,56 g                                           
Tyrosinum    
 
 
 
0,07 g                                                
Valinum                                                         2,1 g 
Calcii chloridum dihydricum 
 
0,29g 
(odp.Calcii chloridum)  
 
 
0,22 g 
Natrii glycerophosphas (anhydricus)     
1,5 g  
Magnesii sulfas heptahydricus  
 
0,94 g 
(odp.Magnesii sulfas) 
 
 
0,47 g 
Kalii chloridum                                              1,7 g 
Natrii acetas trihydricus 
 
 
2,32 g 
(odp. Natrii acetas)    
 
 
1,4 g 
 
Pomocnými látkami jsou: vaječné fosfolipidy přečištěné frakcionací, glycerol, kyselina octová 
96% a hydroxid sodný (na úpravu pH), voda na injekci. 
 
  aminokyseliny                                          33 g 
  dusík                                                  
5,3 g 
  tuky                                                     
39 g 
  uhlohydráty (glukóza) 
 
 
97 g                                                
 
  obsah energie 
- celková                                                 
910 kcal 
- nebílkovinná                                         
780 kcal 
  elektrolyty    
-   sodík                                                    
31 mmol 
-   draslík                                                  
23 mmol 
-   hořčík                                                  
 4 mmol 
-   vápník  
 
 
 
 
 2 mmol                                                  
-   fosforečnany                                         
9,7 mmol 
-   sírany                                                    
 4 mmol 
-   chloridy                                                
45 mmol 
-   octany   
 
 
 
 
38 mmol                                                  
  Osmolalita              
  přibližně  1230 mosm/kg vody 
  Osmolarita              
  přibližně  1060 mosm/l 
  pH                          
  přibližně  5,6 
 
Jak přípravek Kabiven vypadá a co obsahuje toto balení 
Tříkomorový vícevrstevný plastový vak typu Excel a Biofine. 
 
Velikost balení 
Excel, Biofine:  
1 x 1026 ml, 4 x 1026 ml  
                          
1 x 1540 ml, 4 x 1540 ml  
                          
1 x 2053 ml, 1 x 2566 ml   
Excel:                
2 x 2053 ml, 2 x 2566 ml  
Biofine:             
3 x 2566 ml, 4 x 2053 ml  
 
7/8 
     
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
 
Držitel rozhodnutí o registraci: Fresenius Kabi AB, Rapsgatan 7, 75174 Uppsala, Švédsko 
Výrobce: Fresenius Kabi AB, Rapsgatan 7, 75174 Uppsala, Švédsko 
                Fresenius Kabi Austria GmbH, Hafnerstrasse 36, 8055 Graz, Rakousko 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována 3.2.2016. 
 
 
 
8/8