Lék Neurol 0,5MG

Kód SÚKL
0006618  
Název LP
Neurol (0,5mg Tbl Nob 30)
Cesta podání
Perorální podání (POR)
Léková forma
Tableta
Velikost balení
30
Síla
0,5MG
Typ balení
Blistr
Účinné látky
Alprazolamum
ATC skupina
ALPRAZOLAM (N05BA12)

Složení

  1. Alprazolamum – 0,5 MG
  2. Lactosum Monohydricum – PL MG
  3. Maydis Amylum – PL MG
  4. Cellulosum Microcristallinum – PL MG
  5. Silica Colloidalis Anhydrica – PL MG
  6. Calcii Stearas – PL MG

Příbalová informace

Sp.zn.sukls133808/2016 
 

Příbalová informace-informace pro uživatele 
 
Neurol 0,5 
tablety 
alprazolamum 
 
Přečtěte  si  pozorně  celou  příbalovou  informaci  dříve,  než  začnete  tento  přípravek  užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje. 

 
Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 
 
Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 
 
Tento  přípravek  byl  předepsán  výhradně  Vám.  Nedávejte  jej  žádné  další  osobě.  Mohl  by  jí 
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 
 
Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4. 
 
 
Co naleznete v této příbalové informaci 
1. 
Co je přípravek Neurol 0,5 a k čemu se používá 
2. 
Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Neurol 0,5 užívat 
3. 
Jak se přípravek Neurol 0,5 užívá 
4. 
Možné nežádoucí účinky 
5. 
Jak přípravek Neurol 0,5 uchovávat 
6. 
Obsah balení a další informace 
 
 
1. 
Co je přípravek Neurol 0,5 a k čemu se používá 
 
Přípravek  Neurol  0,5  obsahuje  léčivou  látku  alprazolam,  sloučeninu  patřící  do  skupiny 
benzodiazepinů.  Alprazolam  účinkuje  jako  anxiolytikum  (lék  působící  proti  stavům  úzkosti, 
navozující pocity uvolnění a uklidnění).  
 
Přípravek Neurol 0,5 je indikován k léčbě příznaků: 
  úzkosti, 
  panických poruch s agorafobií (strach z otevřeného prostoru, davů apod.) nebo bez ní. 
 
Přípravek Neurol 0,5 Vám lékař předepíše pouze v případech, kdy jsou příznaky závažné, omezující 
nebo Vám způsobují nesnesitelné utrpení.  
 
 
2. 
Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Neurol 0,5 užívat 
 
Neužívejte přípravek Neurol 0,5 

  jestliže jste alergický(á) na alprazolam, jiné benzodiazepiny nebo na kteroukoli další složku 
tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6); 
  trpíte-li  onemocněním  myasthenia  gravis  (onemocnění  charakterizované  výraznou  svalovou 
slabostí); 
  trpíte-li těžkou dechovou nedostatečností; 
  trpíte-li syndromem spánkové apnoe (zástava dechu ve spánku); 
  máte-li těžkou poruchu funkce jater. 
 
 
 
1/6 
Upozornění a opatření 
Před užitím přípravku Neurol 0,5 se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, zvláště týká-li se Vás 
některá z uvedených skutečností:  
  pokud náhle vysadíte nebo rychle snížíte dávku, protože může dojít ke vzniku abstinenčního 
syndromu,  
  máte-li onemocnění jater nebo ledvin,  
  trpíte-li těžkými depresemi nebo sebevražednými sklony,  
  máte-li sklon k nadměrnému užívání alkoholu či zneužívání léků,  
  trpíte-li panickými poruchami nebo podobnými stavy,  
  užíváte-li přípravek Neurol 0,5 dlouhodobě. Váš lékař bude pravidelně přehodnocovat potřebu 
další léčby, protože dlouhodobá léčba může vést k fyzické i psychické závislosti,  
  jste-li starší pacient(ka) nebo jste oslaben(a). Lékař Vám předepíše nejnižší účinnou dávku.  
 
Vznik závislosti 
Používání  léků  ze  skupiny  benzodiazepinů  může  vést  k rozvoji  fyzické  a  psychické  závislosti. 
Nebezpečí  vzniku  závislosti  se  zvyšuje  s dávkou  a  délkou  léčby;  je  také  vyšší  u  pacientů,  kteří 
 nadmíru konzumovali alkohol či zneužívali léky v minulosti. Závislost na lécích se může vyskytnout i 
při doporučených dávkách. Zvýšené riziko závislosti na lécích se projevuje i při kombinované léčbě 
více benzodiazepiny. 
 
  Příznaky z vysazení: při rozvoji závislosti by náhlé vysazení léku mohlo vyvolat abstinenční 
příznaky.  Ty  mohou  zahrnovat  bolest  hlavy,  svalů,  nadměrnou  úzkost,  napětí,  neklid, 
zmatenost, podrážděnost a nespavost. V závažných případech se také mohou vyskytnout: pocit 
nereálnosti,  pocit  odcizení  a  nepřirozenosti  ve  vztahu  k  okolí  či  sobě  samému,  citlivost  na 
zvuk,  znecitlivění  a  brnění  končetin,  přecitlivělost  na  světlo,  hluk  a  fyzický  kontakt, 
halucinace, nebo epileptický záchvat.  
  Během ukončování léčby alprazolamem Vám bude dávka snižována pomalu, nejvýše o 0,5 mg 
každé 3 dny. Někteří pacienti mohou vyžadovat i pomalejší snižování dávky.  
 
Další léčivé přípravky a přípravek Neurol 0,5 
Informujte  svého  lékaře  nebo  lékárníka  o  všech  lécích,  které  užíváte,  které  jste  v nedávné  době 
užíval(a) nebo které možná budete užívat. 
 
Benzodiazepiny  včetně  alprazolamu  dále  prohlubují  útlum  funkcí  centrálního  nervového  systému 
(CNS), jsou-li podávány současně s antipsychotiky (léky ovlivňující duševní činnost), hypnotiky (léky 
k léčbě poruch spánku), sedativy (léky na zklidnění), antidepresivy (léky k léčbě deprese), opioidními 
analgetiky (silné léky proti bolesti), antiepileptiky (léky k léčbě epilepsie a proti křečím), anestetiky 
(léky proti bolesti), antihistaminiky (léky proti alergiím), alkoholem a s dalšími látkami s účinkem na 
CNS.  
 
Sdělte  svému  lékaři,  pokud  užíváte  některý  z  následujících  léků;  může  být  nezbytné  upravit  dávku, 
nebo vysadit tento lék nebo přípravek Neurol 0,5:  
  ketokonazol, itrakonazol nebo jiná azolová antimykotika,  
  nefazodon, fluvoxamin a cimetidin,  
  fluoxetin,  propoxyfen,  perorální  kontraceptiva  (antikoncepce),  diltiazem  nebo  makrolidová 
antibiotika jako erythromycin, telithromycin, klarithromycin a troleandomycin,  
  digoxin,  
  ritonavir (nebo jiné léky k léčbě HIV).  
 
Bez porady s lékařem neužívejte jiné léky s tlumivým účinkem na centrální nervový systém.  
 
 
 
2/6 
Děti a dospívající  
Přípravek Neurol 0,5 není určen pro děti a dospívající do 18 let. 
 
 
Starší pacienti 
Benzodiazepiny a podobné přípravky se mají u starších osob užívat s opatrností z důvodu zvýšeného 
rizika  útlumu  a/nebo  svalové  slabosti,  která  se  může  projevit  pády,  což  má  pro  tuto  populaci  často 
závažné důsledky. 
 
Přípravek Neurol 0,5 s jídlem, pitím a alkoholem 
Během léčby přípravkem Neurol 0,5 je třeba vyhnout se požívání alkoholu. 
Přípravek Neurol 0,5 lze užívat s jídlem nebo bez jídla.  
 
Těhotenství, kojení a plodnost 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
 
Během léčby přípravkem Neurol 0,5 se nedoporučuje kojit.  
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Neřiďte  motorová  vozidla  ani  neobsluhujte  složité  stroje,  dokud  si  neověříte,  že  lék  na  Vás  nemá 
tlumivý účinek (nezpůsobuje Vám ospalost, poruchu koncentrace nebo únavu).  
 
Přípravek Neurol 0,5 obsahuje monohydrát laktosy 
Pokud Vám Váš lékař řekl, že trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, poraďte se se svým lékařem, než 
začnete tento léčivý přípravek užívat. 
 
 
3. 
Jak se přípravek Neurol 0,5 užívá 
 
Vždy  užívejte  tento  přípravek  přesně  podle  pokynů  svého  lékaře  nebo  lékárníka.  Pokud  si  nejste 
jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Nejvhodnější  dávkování  přípravku  Neurol  0,5  Vám  lékař  stanoví  na  základě  závažnosti  Vašich 
příznaků a snášenlivosti. V případě závažných nežádoucích účinků po prvním užití přípravku je nutné 
snížení dávky. Tablety lze užívat s jídlem nebo bez jídla a je třeba je zapít malým množstvím vody. 
 
Léčba úzkosti 
Doporučená zahajovací dávka: užívejte 0,25-0,5 mg 3x denně.  
Doporučená  dávka:  podle  potřeby  Vám  lékař  dávku  zvýší  až  na  maximální  denní  dávku  4  mg, 
rozdělenou během dne do několika dávek. 
  
Léčba panických poruch 
Doporučená zahajovací dávka: užívejte 0,5-1 mg před spaním.  
Doporučená dávka: podle potřeby Vám lékař dávku upraví. Zvyšovat dávku lze nejvýše o 1 mg každé 
3-4 dny.  
 
Starší a oslabení pacienti 
Léčba je zahájena nižší dávkou a postupně je upravována v závislosti na Vaší snášenlivosti léku.  
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Neurol 0,5, než jste měl(a) 
Užijete-li více tablet, než je předepsáno (nebo užije-li Vaše tablety někdo jiný), vyhledejte lékařskou 
pomoc nebo jděte do nejbližší nemocnice. Vezměte s sebou krabičku od přípravku.  
 
 
 
3/6 
Jestliže jste zapomněl(a) užít Neurol 0,5 
Je nezbytné užívat tablety pravidelně, přibližně ve stejnou dobu každý den. Zapomenete-li užít jednu 
dávku,  užijte  až  následující  dávku  v  obvyklou  dobu.  Neužívejte  dvojitou  dávku,  abyste  doplnil(a) 
zapomenutou dávku.  
 
Jestliže jste přestal(a) užívat Neurol 0,5 
Nikdy  sami  léčbu  neukončujte.  Dbejte  přesně  pokynů  lékaře,  co  se  týče  velikosti  dávky  a  délky 
užívání. Po náhlém vysazení nebo rychlém snížení dávky přípravku Neurol 0,5 se mohou opět objevit 
původní příznaky nebo abstinenční příznaky. Váš lékař bude dávku snižovat postupně, nejvýše o 0,5 
mg každé 3 dny.  
 
Máte-li  jakékoliv  další  otázky  týkající  se  užívání  tohoto  přípravku,  zeptejte  se  svého  lékaře  nebo 
lékárníka. 
 
 
4. 
Možné nežádoucí účinky 
 
Podobně  jako  všechny  léky  může  mít  i  tento  přípravek  nežádoucí  účinky,  které  se  ale  nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
Pokud  se  během  léčby  přípravkem  Neurol  0,5  vyskytnou  nežádoucí  účinky,  vznikají  zejména  na 
počátku léčby; po delším podávání nebo při snižování dávky obvykle vymizí. 
 
Velmi časté (mohou postihnout více než 1 pacienta z 10): 
  deprese,  
  ospalost,  
  útlum,  
  porucha hybnosti,  
  porucha paměti,  
  nezřetelná řeč,  
  závrať,  
  bolest hlavy,  
  zácpa,  
  sucho v ústech,  
  únava,  
  podrážděnost.  
 
Časté (mohou postihnout až 1 pacienta z 10): 
  snížení chuti k jídlu,  
  zmatenost,  
  ztráta orientace,  
  snížení sexuální touhy,  
  úzkost,  
  nespavost,  
  nervozita,  
  zvýšení sexuální touhy,  
  porucha koordinace a rovnováhy,  
  porucha soustředění,  
  točení hlavy,  
  zvýšená spavost,  
  otupělost,  
  třes,  
  rozmazané vidění,  
 
4/6 
  pocit na zvracení,  
  zánět kůže,  
  poruchy sexuální výkonnosti,  
  snížení tělesné hmotnosti,  
  zvýšení tělesné hmotnosti.  
 
Méně časté (mohou postihnout až 1 pacienta ze 100): 
  mánie,  
  halucinace,  
  zuřivost,  
  pohybový neklid,  
  ztráta paměti,  
  zvracení,  
  svalová slabost,  
  pomočování,  
  nepravidelná menstruace.  
 
Není známo (frekvenci nelze z dostupných údajů určit): 
  zvýšená hladina hormonu prolaktinu v krvi,  
  povznesená nálada,  
  agresívní a nepřátelské chování,  
  změny myšlení,  
  zvýšená duševní a pohybová aktivita,  
  nerovnováha nervového systému,  
  porucha svalového napětí,  
  zánět jater,  
  porucha funkce jater,  
  žloutenka,  
  závažná alergická reakce, která způsobuje otok obličeje a krku,  
  zvýšená citlivost kůže na sluneční záření,  
  neschopnost močit,  
  otok končetin,  
  zvýšení nitroočního tlaku.  
 
Hlášení nežádoucích účinků  
Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo  lékárníkovi. 
Stejně  postupujte  v případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou  uvedeny  v této  příbalové 
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:  
Státní ústav pro kontrolu léčiv  
Šrobárova 48  
100 41 Praha 10  
webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.  
Nahlášením  nežádoucích  účinků  můžete  přispět  k získání  více  informací  o  bezpečnosti  tohoto 
přípravku.  
 
 
5. 
Jak přípravek Neurol 0,5 uchovávat 
 
Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Uchovávejte v původním obalu. 
Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. 
Přípravek  nepoužívejte  po  uplynutí  doby  použitelnosti  vyznačené  na  obalu  za  EXP:.  Doba 
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
 
5/6 
Nevyhazujte  žádné  léčivé  přípravky  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se  svého 
lékárníka,  jak  naložit  s  přípravky,  které  již  nepoužíváte.  Tato  opatření  pomáhají  chránit  životní 
prostředí. 
 
 
6. 
Obsah balení a další informace 
 
Co přípravek Neurol 0,5 obsahuje 
 
Léčivou látkou je alprazolamum (alprazolam). 
 
Pomocnými  látkami  jsou:  monohydrát  laktosy,  kukuřičný  škrob,  mikrokrystalická  celulosa, 
kalcium-stearát, koloidní bezvodý oxid křemičitý. 
 
Jak přípravek Neurol 0,5 vypadá a co obsahuje toto balení 
Neurol 0,5 jsou bílé  až téměř bílé kulaté ploché tablety s půlicí rýhou typu karate na jedné straně a 
číslicí 0,5 na druhé straně. 
Tabletu lze rozdělit na dvě stejné dávky. 
 
Velikost balení: 30 tablet. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
Zentiva, k. s., U Kabelovny 130, 102 37 Praha, Česká republika 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 29.6.2016 
 

 
6/6