Lék Ocplex 500IU

Kód SÚKL
0006480  
Název LP
Ocplex (500iu Inf Pso Lqf 1+1x20ml)
Cesta podání
Intravenózní podání (IVN)
Léková forma
Prášek a rozpouštědlo pro infuzní roztok
Velikost balení
1+1X20ML
Síla
500IU
Typ balení
Injekční lahvička
Účinné látky
Prothrombinum, Factor Vii Coagulationis Humanus, Factor IX Coagulationis Humanus, Factor X Coagulationis Humanus, Proteinum C, Proteinum S
ATC skupina
KOMBINACE KOAGULAČNÍCH FAKTORŮ IX, II, VII A X (B02BD01)

Složení

  1. Prothrombinum – 38 IU
  2. Factor Vii Coagulationis Humanus – 24 IU
  3. Factor IX Coagulationis Humanus – 25 IU
  4. Factor X Coagulationis Humanus – 30 IU
  5. Proteinum C – 31 IU
  6. Proteinum S – 32 IU
  7. Heparinum – PL IU
  8. Natrii Citras Dihydricus – PL MG
  9. Aqua Pro Iniectione – 1 ML

Příbalová informace

sp. zn. sukls294854/2016 
 
PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE 
 
Ocplex 500 IU prášek a rozpouštědlo pro infuzní roztok 
Ocplex 1000 IU prášek a rozpouštědlo pro infuzní roztok 
Prothrombinum Multiplex Humanum Cryodesiccatum 
 
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
 
•  Ponechejte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 
•  Máte-li jakékoliv další otázky, zeptejte se, prosím, svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní 
sestry. 
•  Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám, a proto jej nedávejte žádné další osobě. Mohl by 
jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 
•  Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to, prosím, svému lékaři, 
lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, 
které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4. 
 
Co naleznete v této této příbalové informaci:  
1. 
Co je přípravek Ocplex a k čemu se používá 
2. 
Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Ocplex používat  
3. 
Jak se přípravek Ocplex používá  
4. 
Možné nežádoucí účinky 

Jak přípravek Ocplex uchovávat  
6. 
Obsah balení a další informace 
 
 
1. 

CO JE PŘÍPRAVEK OCPLEX A K ČEMU SE POUŽÍVÁ 
 
Ocplex patří do skupiny léků, které se nazývají koagulační faktory. Ocplex obsahuje na vitamínu 
K závislé koagulační faktory II (prothrombin), VII, IX a X.  
 
Ocplex se používá k léčbě a prevenci krvácení:  
• 
jehož příčinou je léčba přípravky, které nazýváme antagonisty vitamínu K (jako je 
warfarin). Tyto přípravky blokují účinek vitamínu K a způsobují nedostatek vitamínu 
K závislého na koagulačních faktorech ve Vašem organizmu. Ocplex se používá, je-li 
požadována rychlá korekce tohoto nedostatku; 
• 
u osob s vrozeným nedostatkem koagulačních faktorů II a X. závislých na vitamínu K. 
Používá se v případě, že specifické koagulační faktory nejsou k dispozici.  
 
 
2. 

ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK 
OCPLEX POUŽÍVAT  
 
Ocplex nesmí být použit: 

• 
jestliže jste alergický(á) na některou složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6). 
• 
jestliže jste alergický(á) (přecitlivělý(á)) na heparin nebo jestliže heparin způsobuje snížení 
hladiny destiček ve Vaší krvi. 
• 
jestliže máte deficit IgA se známými protilátkami proti IgA. 
 
Upozornění a opatření: 

• 
Poraďte se s lékařem, který je specialista v léčbě poruch koagulace, když používáte Ocplex. 

 
• 
Jestliže trpíte získaným nedostatkem koagulačních faktorů závislých na vitamínu K (např. 
způsobený léčbou antagonisty vitamínu K), měl by být Ocplex použit pouze tehdy, jestliže 
je nutná rychlá korekce jejich hladin, jako např. při rozsáhlejším krvácení nebo naléhavé 
operaci. V jiných případech je obvykle dostačující snížení dávky antagonistů vitamínu K 
a/nebo obvykle podání vitamínu K.  
• 
Jestliže užíváte léčivý přípravek, který je antagonistou vitamínu K (jako warfarin), může u 
vás být zvýšené riziko tvorby krevních sraženin. V takovém případě může léčba Ocplexem 
toto riziko zvýšit. 
• 
Jestliže máte vrozený nedostatek kteréhokoli na vitamínu K závislého faktoru, je třeba 
použít specifický koagulační faktor, pokud je dosažitelný.  
• 
Jestliže se u vás objeví reakce alergického nebo anafylaktického typu, Váš lékař okamžitě 
přeruší podání infuze a zahájí příslušnou léčbu. 
• 
Vzniká riziko trombózy nebo diseminované intravaskulární koagulace (vážné onemocnění 
s tvorbou koagula v celém organizmu) užíváte-li Ocplex (obzvláště, užíváte-li jej 
pravidelně). Musíte být pečlivě sledován(a), zda nemáte známky nebo příznaky 
intravaskulární koagulace nebo trombózy. 
Toto je obzvláště důležité, jestliže máte v anamnéze onemocnění věnčitých tepen srdce, 
jaterní onemocnění, jestliže půjdete na operaci a také jestliže se Ocplex podává velmi 
malým dětem.  
• 
Nejsou k dispozici žádná data potvrzující použití přípravku Ocplex při krvácení během 
porodu, způsobené nedostatkem vitamínu K u novorozence. 
 
Virová bezpečnost 
• 
Jsou-li léčivé přípravky vyrobeny z lidské krve nebo plazmy, je nutná určitá míra 
preventivních opatření, aby infekční agens nebyly přeneseny na pacienty. Ta zahrnuje 
pečlivou selekci dárců krve a plazmy, aby bylo s jistotou vyloučeno riziko přenosu infekcí a 
dále testování každého odběru a poolů plasmy na přítomnost ukazatelů virů/infekcí. 
Výrobci těchto přípravků také zahrnují do výrobních procesů zpracování krve a plazmy 
postupy k inaktivaci nebo odstranění virů. Navzdory těmto opatřením, jsou-li podávány 
přípravky z lidské krve nebo plazmy, nemůže být přenos infekce zcela vyloučen. To se také 
týká jakýchkoliv neznámých nebo nově objevených virů nebo jiných typů infekcí. 
Přijatá opatření jsou pokládána za účinná proti obaleným virům jako je virus lidského 
deficitu imunity (HIV), virus hepatitidy B (HBV) a virus hepatitidy C (HCV). Opatření 
mohou mít omezenou účinnost proti neobaleným virům jako je virus hepatitidy A (HAV) a 
parvovirus B19. Infekce parvovirem B19 může být závažná pro těhotné ženy (infekce 
plodu) a pro jedince se sníženou funkcí imunitního systému nebo pro ty, kteří trpí některým 
typem anémie (např. srpkovitou anémii nebo hemolytickou anémii).  
Doporučuje se důrazně, aby při podávání každé dávky přípravku Ocplex byl zaznamenán 
název přípravku a číslo použité šarže, aby bylo uchováno spojení s použitou šarží 
přípravku. 
 
• 
Doporučuje se vhodné očkování (proti hepatitidě A a B), pokud dostáváte pravidelně nebo 
opakovaně přípravky protrombinového komplexu vyrobené z lidské plazmy.  
 
Další léčivé přípravky a přípraveky Ocplex 
Ocplex se nesmí mísit s jinými léčivými přípravky. 
Ocplex ruší účinek přípravků antagonistů vitamínu K (jako je warfarin), ale interakce s jinými 
léčivými přípravky nejsou známy.  
Ocplex může ovlivnit výsledky testů srážlivosti, které jsou citlivé na heparin. 
 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které používáte, které jste v nedávné době 
používal(a) nebo které možná budete používat.  
 
Těhotenství a kojení 
Ocplex má být užíván během těhotenství a kojení jedině tehdy, je-li to nezbytně nutné. Poraďte se 

 
se svým lékařem nebo lékárníkem, než začnete užívat jakýkoliv lék. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů: 
Není známo, zda Ocplex má vliv na schopnost řídit motorová vozidla a obsluhovat stroje. 
 
Důležité informace o některých látkách obsažených v přípravku Ocplex 
• 
Heparin může způsobit alergické reakce a redukovat počet krevních destiček, které mají 
účinnost na krevní srážlivost. Pacienti, kteří mají v anamnéze alergické reakce po podání 
heparinu, nesmí používat léčivé přípravky, které obsahují heparin. 
• 
Ocplex obsahuje 75–125 mg sodíku v jedné 500IU lahvičce / 150–250 mg sodíku 
v jedné 1000IU lahvičce. Toto je nutné brát v úvahu u pacientů na kontrolované sodíkové 
dietě.  
 
 
3. 

JAK SE PŘÍPRAVEK OCPLEX POUŽÍVÁ  
 
Léčba Ocplexem musí začít pod dohledem lékaře-specialisty na poruchy krevní srážlivosti. 
• 
Nejprve se prášek rozpustí ve vodě. 
• 
Potom se roztok podává do žíly (intravenózní podání). 
 
Jaké množství přípravku Ocplex se podává a po jak dlouhou dobu, závisí na: 
• 
jak závažné je Vaše onemocnění; 
• 
kde krvácení probíhá a jak je závažné a 
• 
na Vašem celkovém zdravotním stavu. 
 
Jestliže jste použil/a více přípravku Ocplex než jste měl(a) 
V případě předávkování je riziko vyšší při vytvoření: 
• 
komplikací krevní srážlivosti (jako srdeční záchvat, sraženina v žíle nebo v plicích); 
• 
diseminované intravaskulární koagulace (vážné onemocnění, při kterém jsou sraženiny 
tvořeny v celém těle). 
 
 
4.  
MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY 
 
Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
Časté (postihují až 1 z 10 pacientů) 
Sraženiny v krevních cévách. 
 
Méně časté (postihují až 1 ze 100 pacientů) 
Úzkost, zvýšený krevní tlak, příznaky astmatického typu, vykašlávání krve, krvácení z nosu, pálení 
v místě injekce, sraženiny v aplikačním zařízení. 
 
Vzácné (postihují až 1 z 1 000 pacientů) 
Mohou se vyskytnout reakce alergického typu. 
 
Bylo pozorováno přechodné zvýšení jaterních testů (hladin aminotransferáz). 
 
U pacientů, kterým je jako substituční léčba podáván přípravek Ocplex, se mohou vytvářet 
neutralizující protilátky (inhibitory) proti některému z obsažených koagulačních faktorů. Objeví-li 
se tyto inhibitory, není substituční léčba příliš účinná. 
 
Velmi vzácné (postihují až 1 z 10 000 pacientů) 

 
Bylo pozorováno zvýšení tělesné teploty (horečka).  
 
Je riziko tvoření krevních sraženin, které jsou následkem podávání tohoto léku. 
 
Není známo (z dostupných údajů nelze určit) 
Závažná alergická reakce a šok, přecitlivělost, třes, srdeční selhání, zvýšená srdeční frekvence, 
selhání krevního oběhu, pokles tlaku krve, dechové selhání, ztížené dýchání, pocit na zvracení, 
kopřivka, vyrážka, třesavka. 
 
Heparin obsažený v přípravku může způsobit náhlé snížení počtu krevních destiček v krvi. Toto je 
alergická reakce zvaná „heparinem indukovaná trombocytopenie typu II“. Ve vzácných případech u 
pacientů, kteří nebyli dříve hypersensitivní na heparin, se může snížení počtu trombocytů objevit za 
6-14 dní po zahájení léčby. U pacientů dříve hypersensitivních na heparin může nastat snížení 
během několika málo hodin.  
U pacientů, u kterých se objeví tato alergická reakce, se musí léčba přípravkem Ocplex okamžitě 
přerušit. Tito pacienti nesmí dostat v budoucnosti přípravky obsahující heparin. 
 
Informace o virové bezpečnosti viz bod 2. 
 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo 
zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v 
této příbalové informaci.Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:  
Státní ústav pro kontrolu léčiv 
Šrobárova 48 
100 41 Praha 10 
webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek 
 
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku. 
 
 
5.  
JAK PŘÍPRAVEK OCPLEX UCHOVÁVAT 
 
Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. 
Nepoužívejte Ocplex po uplynutí doby použitelnosti, která je uvedená na obalu. Datum 
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
Uchovávejte při teplotě do 25°C. Chraňte před mrazem. Uchovávejte v původním obalu, aby byl 
přípravek chráněn před světlem. 
 
Prášek je nutné rozpustit bezprostředně před injekcí. Stabilita roztoku byla prokázána po dobu 
maximálně 8 hodin při teplotě +25°C. Aby nedošlo ke kontaminaci roztoku, je nutné jej ihned 
jednorázově spotřebovat. 
 
 
6.  

OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE 
 
Co Ocplex obsahuje, v jedné injekční lahvičce a po rekonstituci s 20 ml (500 IU) nebo 40 ml 
(1000 IU) rozpouštědla 
 
Léčivé látky jsou: 
 

Název složky 
Ocplex 
Ocplex 
Ocplex 
Množství v jedné 
Množství v 1 ml 

 
500IU lahvičce 
Množství v jedné 
rekonstituovaného 
1000IU lahvičce 
roztoku 
Celkový protein 
260–820 mg 
520–1640 mg 
13–41 mg/ml 
Léčivé látky 
Prothrombinum  
280–760 IU 
560–1520 IU 
14–38 IU/ml 
Factor VII coagulationis 
180–480 IU 
360–960 IU 
9–24 IU/ml 
humanus 
Factor IX coagulationis 
500 IU 
1000 IU 
25 IU/ml 
humanus 
Factor X coagulationis 
360–600 IU 
720–1200 IU 
18–30 IU/ml 
Další léčivé látky  
Proteinum C 
260–620 IU 
520–1240 IU 
13–31 IU/ml 
Proteinum S 
240–640 IU 
480–1280 IU 
12–32 IU/ml 
 
Specifická aktivita přípravku je ≥ 0,6 IU/mg bílkovin, vyjádřena jako aktivita faktoru IX.  
 
Pomocnými látkami jsou: 
Heparin, dihydrát natrium - citrátu, voda na injekci. 
 
Jak Ocplex vypadá a co obsahuje toto balení 
Ocplex je dodáván jako prášek a rozpouštědlo pro infuzní roztok a je to hygroskopický, bílý nebo 
mírně zbarvený prášek nebo drolivá pevná látka ve skleněné lahvičce. Rozpouštědlo je voda na 
injekci a dodává se ve skleněné lahvičce. Rekonstituovaný roztok je čirý nebo mírně opaleskující 
a může být zbarvený. 
 
Ocplex je dodáván v krabičce, která obsahuje: 
- l inječkní lahvičku s práškem pro infuzní roztok; 
- l injekční lahvičku s rozpouštědlem, vody na injekci; 
- l přepouštěcí set Mix2Vial™. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
 
Držitel rozhodnutí o registraci: 
Octapharma ( IP) Limited  
The Zenith Building 
26 Spring Gardens 
Manchester M2 1AB 
Velká Británie 
 
Výrobce: 
Octapharma Pharmazeutika Produktionges.m.b.H 
Oberlaar Str.235  
1100 Vídeň  
Rakousko 
 
Octapharma Lingolsheim S.A.S. 
72 Rue du Maréchal Foch 
67380 Lingolsheim 
Francie  
 
 
 

 
Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy: 
 
Rakousko, Belgie, Bulharsko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Německo, Maďarsko, Island, 
Irsko, Lotyšsko, Litva, Lucembursko, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Slovinsko, 
Slovenská republika, Španělsko, Velká Británie: Octaplex 
Česká republika, Švédsko: Ocplex 
Itálie, Rumunsko: Pronativ 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 19. 5. 2017 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
 
INFORMACE PRO ZDRAVOTNICKÉ PRACOVNÍKY 
 
Obecné informace o použití přípravku Ocplex jsou uvedeny v bodě 3. 
 
Následující informace je určena pouze pro zdravotnické pracovníky: 
 
Návod pro léčbu 
Prosím čtěte všechny instrukce a pečlivě je dodržujte! 
Během níže popsaného postupu musí být dodržována aseptická technika přípravy! 
Přípravek rekonstitujte rychle při pokojové teplotě. 
Rekonstituovaný roztok by měl být čirý nebo slabě opalescentní.  
Nepoužívejte zakalené roztoky nebo roztoky s částicemi.  
Rekonstituovaný přípravek před podáním zkontrolujte vizuálně, zda neobsahuje částice a zda není 
odlišně zabarven. 
Po rekonstituci musí být roztok okamžitě použit. 
Nespotřebovaný přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky. 
 
Dávka
 
Krvácení a prevence krvácení v průběhu léčby antagonisty vitamínu K: 
Dávka bude záviset na INR před léčbou a na cíleném sledování INR. Následující tabulka uvádí 
přibližné dávky (ml rekonstituovaného přípravku na kg tělesné hmotnosti), které jsou ptřebné k 
normalizaci INR (≤ 1,2 a méně v průběhu jedné hodiny) při různých počátečních hladinách INR. 
 
Počáteční INR 
 2–2,5 
 2,5–3 
 3–3,5 
 > 3,5 
Přibližná dávka 
0.9–1,3  
 1,3–1.6 
1,6–1,9 
 > 1,9 
(ml Ocplex na kg 
tělesné hmotnosti)* 
 *Jednotlivá dávka nesmí překročit 3000 IU (120 ml Ocplex) 
 
Poněvadž tato doporučení jsou empirická a zlepšení zdravotního stavu i trvání vlivu se může lišit, je 
sledování INR během léčby nutné. 
 
Krvácení a perioperativní profylaxe u kongenitálního deficitu koagulačních faktorů závislých na 
vitamínu K, pokud není dosažitelný specifický koagulační faktor: 
Vypočítaná dávka potřebná k léčbě je založena na empirickém zjištění, že přibližně 1 IU faktoru II 
nebo faktoru X na kg tělesné hmotnosti zvyšuje aktivitu plazmatického faktoru II nebo faktoru X o 
0,02 a o 0,017 IU/ml.  
 
•  Požadovaný počet jednotek = tělesná hmotnost (kg) x požadovaný vzestup faktoru X 
(IU/ml) x 60 
Kde 60 (ml/kg) je převrácená hodnota požadovaného recovery. 
 
•  Požadované dávkování pro faktor II: 
Požadovaný počet jednotek = tělesná hmotnost (kg) x požadovaný vzestup faktoru II 
(IU/ml) x 50 

 
Je-li známá individuální hodnota recovery, měla by být pro výpočet použita tato hodnota.  
 
 
 
 
 
 
 


 
Návod pro rekonstituci:  
1. Je-li to nutné, zahřejte rozpouštědlo (vodu na injekci) a 
 
prášek v uzavřených injekčních lahvičkách až dosáhnou 
 
pokojovou teplotu. Tuto teplotu je třeba v průběhu rekonstituce 
udržovat.  
Pokud je pro zahřátí použita vodní lázeň, je třeba dbát na to, 
aby se voda nedostala do styku s pryžovými zátkami nebo 
uzávěry lahviček. Teplota vodní lázně by neměla být vyšší, než 
37°C.  
2. Odstraňte víčka z injekčních lahviček s práškem a s 
rozpouštědlem a očistěte pryžové zátky tampónem s 
alkoholem. 
rozpouštědlo 
rozpouštědlo 
3. Odloupněte víčko vnějšího obalu zařízení Mix2VialTM . 
Položte injekční lahvičku s rozpouštědlem na rovný povrch a 
obr 2. 
obr 1. 
pevně ji držte. Nasaďte Mix2VialTM jeho modrým koncem na 
horní část injekční lahvičky s rozpouštědlem a silně jej zatlačte 
dolů, dokud injekční lahvičku nepropíchnete (obr.1). 
Mix2VialTM přidržujte na injekční lahvičce s rozpouštědlem, 
opatrně odstraňte vnější obal z Mix2VialTM a ujistěte se, že 
Mix2VialTM zůstává pevně spojeno s injekční lahvičkou 
s rozpouštědlem (obr. 2). 
 
4. Položte injekční lahvičku s práškem na pevný povrch a 
rozpouštědlo 
pevně jí držte. 
Vezměte injekční lahvičku s rozpouštědlem s připojeným 
Mix2VialTM a otočte ji dnem vzhůru. Nasaďte ji průhledným 
koncem na horní část injekční lahvičky s práškem a silně 
zatlačte dolů, dokud injekční lahvičku nepropíchnete (obr. 3). 
Rozpouštědlo přeteče samo do injekční lahvičky s práškem. 
obr 3. 
 
5. Zlehka otáčejte se spojenými injekčními lahvičkami, dokud 
rozpouštědlo 
se přípravek nerozpustí. 
Ocplex se při pokojové teplotě rozpouští rychle na bezbarvý až 
lehce namodralý roztok. Rozšroubujte Mix2Vial™ na dvě části 
(obr. 4). 
 
Odstraňte prázdnou injekční lahvičku od rozpouštědla spolu s 
 
modrou částí Mix2Vial™. 
 
obr 4. 
 
Pokud se prášek úplně nerozpustí nebo se vytvoří sraženina, pak tento přípravek nepoužívejte. 
 
Návod pro infuzi
Z preventivních důvodů by se měl kontrolovat puls pacienta před infuzí a v jejím průběhu. Pokud 
dojde k význačnému zvýšení frekvence tepu, je třeba snížit rychlost infuze nebo podávání přerušit.  
1. Nasaďte 20ml (pro 500 IU) nebo 40ml (pro 1000 IU) injekční stříkačku na průhlednou část 
Mix2Vial™. Otočte injekční lahvičku dnem vzhůru a nasajte roztok do stříkačky. 
Jakmile je roztok převeden do stříkačky, pevně stříkačku uchopte a oddělte ji od Mix2Vial™. 

 
Odstraňte Mix2Vial™ spolu s prázdnou injekční lahvičkou. 
2.  Dezinfikujte zamýšlené místo vpichu tampónem s alkoholem. 
3.  Podávejte roztok pomalu intravenózně: zpočátku 1 ml /min, později ne rychleji než 2-3 ml /min. 
 
Vzhledem k riziku vytvoření fibrinového koagula nesmí do stříkačky vniknout žádná krev. 
Mix2Vial™ je vždy pouze pro jedno použití.