Lék Noliprel Neo 2,5MG/0,625MG

Kód SÚKL
0006446  
Název LP
Noliprel Neo (2,5mg/0,625mg Tbl Flm 60)
Cesta podání
Perorální podání (POR)
Léková forma
Potahovaná tableta
Velikost balení
60
Síla
2,5MG/0,625MG
Typ balení
Obal na tablety
Účinné látky
Perindoprilum Argininum, Indapamidum
ATC skupina
PERINDOPRIL A DIURETIKA (C09BA04)

Složení

  1. Perindoprilum Argininum – 2,5 MG
  2. Perindoprilum – 1,6975 MG
  3. Indapamidum – 0,625 MG
  4. Lactosum Monohydricum – PL MG
  5. Magnesii Stearas – PL MG
  6. Maltodextrinum – PL MG
  7. Silica Colloidalis Anhydrica – PL MG
  8. Carboxymethylamylum Natricum A – PL MG
  9. Album Sepifilm 37781 Rbc – PL MG
  10. Macrogolum 6000 – PL MG

Příbalová informace

sp. zn. sukls180713/2014 
 
PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE 
 
NOLIPREL Neo 
potahované tablety 
perindoprilum argininum/indapamidum 
 
 
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat. 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i 
tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy. 

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře nebo pokud si všimnete 
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to 
svému lékaři nebo lékárníkovi. 
 
V příbalové informaci naleznete 
1.  Co je NOLIPREL Neo a k čemu se používá 
2.  Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete NOLIPREL Neo užívat 
3.  Jak se NOLIPREL Neo užívá 
4.  Možné nežádoucí účinky 
5.  Jak NOLIPREL Neo uchovávat 
6.  Další informace 
 
 
1. 
CO JE NOLIPREL NEO A K ČEMU SE POUŽÍVÁ 
 
Co je NOLIPREL Neo? 
NOLIPREL Neo je kombinovaný přípravek obsahující dvě léčivé látky, perindopril a indapamid. Je to 
antihypertenzivum a používá se k léčbě vysokého krevního tlaku (hypertenze). 
 
K čemu se NOLIPREL Neo používá? 
Perindopril patří do skupiny léků nazývaných inhibitory ACE. Působí tak, že rozšiřuje cévy, a tím je 
pro Vaše srdce snazší pumpovat přes ně krev.  Indapamid je diuretikum.  Diuretika  zvyšují množství 
moči vytvářené v ledvinách. Indapamid se však liší od ostatních diuretik, jelikož množství vytvářené 
moči zvyšuje jen mírně. Obě léčivé látky snižují krevní tlak a společně upravují Váš krevní tlak.  
 
 
2. 
ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE NOLIPREL NEO 
UŽÍVAT 

 
Neužívejte NOLIPREL Neo 

jestliže jste alergický(á) na perindopril nebo jiný inhibitor ACE nebo na indapamid nebo jiné 
sulfonamidy nebo na kteroukoliv jinou složku přípravku NOLIPREL Neo, 

jestliže jste při předchozí léčbě inhibitorem ACE zaznamenal(a) příznaky jako ztížené dýchání, 
otok  obličeje  nebo  jazyka,  silné  svědění  nebo  závažné  kožní  vyrážky,  nebo  jestliže  se  tyto 
příznaky  vyskytly  u  Vás  nebo  jiného  člena  rodiny  za  jiných  okolností  (tento  stav  se  nazývá 
angioedém), 

jestliže  máte  cukrovku  (diabetes)  nebo  poruchu  funkce  ledvin  a  jste  léčen(a)  přípravkem  ke 
snížení krevního tlaku obsahujícím aliskiren, 

jestliže  trpíte  těžkým  onemocněním  jater  nebo  stavem  nazývaným  hepatální  encefalopatie 
(degenerativní onemocnění mozku), 

jestliže trpíte těžkým onemocněním ledvin nebo jste na dialýze, 
 
1/7 

jestliže máte nízkou nebo vysokou hladinu draslíku v krvi, 

jestliže  má  lékař  podezření,  že  trpíte  neléčeným  dekompenzovaným  srdečním  selháním 
(výrazné zadržování vody, obtíže při dýchání), 
-        jestliže jste těhotná déle než 3 měsíce (Je též lepší vyvarovat se užití přípravku NOLIPREL Neo 
v časných stádiích těhotenství viz „Těhotenství a kojení“), 

jestliže kojíte. 
 
Zvláštní opatrnosti při použití NOLIPREL Neo je zapotřebí 
Jestliže se Vás týká některá z níže uvedených situací, prosím, promluvte si se svým lékařem, dříve než 
začnete užívat přípravek NOLIPREL Neo: 

jestliže  máte  stenózu  aorty  (zúžení  hlavní  cévy  vycházející  ze  srdce)  nebo  hypertrofickou 
kardiomyopatii (onemocnění srdečního svalu) nebo stenózu renální artérie (zúžení tepny, která 
zásobuje ledvinu krví), 

jestliže máte jiné problémy se srdcem nebo ledvinami, 

jestliže máte problémy s játry, 

jestliže  trpíte  onemocněními  pojivové  tkáně  (onemocnění  kůže),  jako  je  systémový  lupus 
erythematosus nebo sklerodermie, 

jestliže máte aterosklerózu (kornatění tepen), 

jestliže trpíte hyperparatyreózou (zvýšená aktivita příštítných tělísek), 

jestliže trpíte dnou, 

jestliže máte diabetes, 

jestliže jste na dietě s omezeným obsahem soli nebo užíváte doplňky solí obsahující draslík, 

jestliže užíváte lithium nebo draslík šetřící diuretika (spironolakton, triamteren), neměly by se 
užívat  současně  s  přípravkem  NOLIPREL  Neo  (viz  „Vzájemné  působení  s  dalšími  léčivými 
přípravky”), 

jestliže užíváte některý z následujících přípravků používaných k léčbě vysokého krevního tlaku: 
- „blokátory receptorů pro angiotensin II” (také známé jako sartany – například valsartan, 
telmisartan, irbesartan), a to zejména pokud máte problémy s ledvinami související s diatetem, 
- aliskiren. 
Váš lékař může v pravidelných intervalech kontrolovat funkci ledvin, krevní tlak a množství 
elektrolytů (např. draslíku) v krvi. 
Viz také informace v bodě „Neužívejte NOLIPREL Neo“. 
 
Musíte informovat svého lékaře, jestliže si myslíte, že jste (nebo můžete být) těhotná. Přípravek 
NOLIPREL Neo není doporučen v časných stádiích těhotenství a nesmí být užíván, jestliže jste déle 
než 3 měsíce těhotná, protože může způsobit závažné poškození Vašeho dítěte, pokud se užívá během 
tohoto stádia (viz „Těhotenství a kojení“). 
 
Pokud užíváte přípravek NOLIPREL Neo, měl(a) byste informovat svého lékaře nebo zdravotnický 
personál i v případě, že: 

máte podstoupit anestézii a/nebo chirurgický zákrok, 

jste v nedávné době měl(a) průjem nebo jste zvracel(a), nebo jste dehydratovaný(á), 

máte podstoupit dialýzu nebo LDL aferézu (což je odstranění cholesterolu z vaší krve za pomoci 
přístroje), 

máte podstoupit desenzibilizační léčbu za účelem snížení alergie na včelí nebo vosí štípnutí, 

máte podstoupit lékařské vyšetření vyžadující injekci jodované kontrastní látky (látka, která 
pomáhá zobrazit orgány jako ledviny nebo žaludek na rentgenovém snímku). 
 
Sportovci by měli vědět o tom, že přípravek NOLIPREL Neo obsahuje léčivou látku (indapamid), 
která může vyvolat pozitivní reakci při testech na přítomnost léků. 
 
Přípravek NOLIPREL Neo by neměl být podáván dětem. 
 
 
 
 
2/7 
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky 
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste v nedávné době 
užíval(a), včetně léků dostupných bez lékařského předpisu. 
 
Přípravek NOLIPREL Neo byste neměl(a) užívat současně s: 

lithiem (používaným k léčbě deprese), 

draslík (kalium) šetřícími diuretiky (spironolakton, triamteren), solemi draslíku. 
 
Léčba  přípravkem  NOLIPREL  Neo    může  být  ovlivněna  jinými  léky.  Možná  bude  nutné,  aby  Váš 
lékař změnil Vaši dávku a/nebo udělal jiná opatření. Ujistěte se, že jste informoval(a)  svého lékaře, 
jestliže užíváte některý z následujících léků, protože může být třeba zvláštní péče: 

jiné léky k léčbě vysokého krevního tlaku včetně blokátoru receptoru pro angiotensin II nebo 
aliskirenu (viz také informace v bodě „Neužívejte NOLIPREL Neo” a „Zvláštní opatrnosti při 
použití NOLIPREL Neo je zapotřebí“), 

prokainamid (k léčbě poruch srdečního rytmu), 

alopurinol (k léčbě dny), 

terfenadin nebo astemizol (antihistaminika na sennou rýmu nebo alergie), 

kortikosteroidy k léčbě různých stavů včetně těžkého astmatu a revmatoidní artritidy, 

imunosupresiva užívané k  léčbě autoimunitních onemocnění nebo následně po transplantaci k 
zabránění odhojení štěpu (např. cyklosporin), 

léky k léčbě rakoviny, 

injekční erytromycin (antibiotikum), 

halofantrin (užívaný k léčbě určitých typů malárie), 

pentamidin (užívaný k léčbě zápalu plic), 

injekční zlato (užívané k léčbě revmatoidní polyartritidy), 

vinkamin  (užívaný  k  léčení  symptomatických  onemocnění  paměti  u  starších  lidí,  zahrnující 
ztrátu paměti), 

bepridil (užívaný k léčení anginy pectoris), 

sultoprid (užívaný k léčbě psychóz), 

léky užívané na poruchy srdečního rytmu (např. chinidin, hydrochinidin, disopyramid, 
amiodaron, sotalol), 

digoxin nebo jiné srdeční glykosidy (k léčení problémů se srdcem), 

baklofen (k léčbě svalové ztuhlosti při onemocněních, jako je roztroušená skleróza), 

léky k léčení cukrovky, jako je inzulín nebo metformin, 

vápník včetně doplňků vápníku, 

stimulační projímadla (např. senna), 

nesteroidní protizánětlivé léky (např. ibuprofen) nebo vysoké dávky salicylátů (např. acylpyrin), 

injekční amphotericin B (k léčení závažných plísňových onemocnění), 

léky  k  léčení  psychických  onemocnění,  jako  je  např.  deprese,  úzkost,  schizofrenie…  (např. 
tricyklická antidepresiva, neuroleptika), 

tetrakosaktid (k léčení Crohnovy nemoci). 
 
Užívání NOLIPREL Neo s jídlem a pitím 
Doporučuje se užívat přípravek NOLIPREL Neo před jídlem. 
 
Těhotenství a kojení 
 
Těhotenství 
Musíte informovat svého lékaře, jestliže si myslíte, že jste (nebo můžete být) těhotná. 
Váš doktor Vám normálně doporučí ukončení léčby přípravkem NOLIPREL Neo než otěhotníte nebo 
jakmile  zjistíte,  že  jste  těhotná  a doporučí  Vám  jiný  přípravek  místo  přípravku  NOLIPREL  Neo. 
Přípravek NOLIPREL Neo není doporučen v časných stádiích těhotenství a nesmí být užíván, jestliže 
jste  déle  než  3  měsíce  těhotná,  protože  může  způsobit  závažné  poškození  Vašeho  dítěte,  pokud  je 
užíván po 3. měsíci těhotenství. 
 
 
3/7 
Kojení 
Přípravek NOLIPREL Neo nesmíte užívat, jestliže kojíte. 
Informujte okamžitě svého lékaře, jestliže kojíte nebo chcete začít kojit.  
 
Kontaktujte okamžitě svého lékaře.  
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
NOLIPREL Neo obvykle neovlivňuje pozornost, ale u některých pacientů se mohou vyskytnout různé 
reakce na léčbu, jako jsou závratě nebo slabost. Pokud dojde k ovlivnění takového typu, Vaše 
schopnost řídit nebo obsluhovat stroje může být snížena.  
 
Důležité informace o některých složkách NOLIPREL Neo 
NOLIPREL Neo obsahuje laktózu. Jestliže Vám lékař řekl, že trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, 
kontaktujte svého lékaře, dříve než začnete užívat tento lék. 
 
 
3. 
JAK SE NOLIPREL NEO UŽÍVÁ 
 
Vždy užívejte NOLIPREL Neo přesně dle pokynů svého lékaře. Jestliže si nejste jistý(á), zeptejte se 
svého lékaře nebo lékárníka. Obvyklá dávka je jedna tableta denně. Jestliže trpíte poškozením ledvin, 
Váš  lékař  se  může  rozhodnout  dávku  zvýšit  na  2  tablety  denně  nebo  změnit  dávkování.  Tablety 
užívejte nejlépe ráno a před jídlem. Tabletu polkněte a zapijte sklenicí vody. 
 
Půlící rýha není určena k rozlomení tablet. 
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku NOLIPREL Neo, než jste měl(a) 
Jestliže  jste  si  vzal(a)  příliš  mnoho  tablet,  okamžitě  kontaktujte  Vašeho  lékaře  nebo  nejbližší 
nemocnici. Nejpravděpodobnějším účinkem při předávkování je nízký krevní tlak. Pokud zaznamenáte 
nízký  krevní  tlak  (příznaky  jako  závratě  nebo  mdloby),  může  Vám  pomoci,  když  si  lehnete  se 
zdviženýma nohama.  
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít NOLIPREL Neo 
Je důležité, abyste svůj lék užíval(a) každý den, jelikož pravidelná léčba je účinnější. Pokud si však 
zapomenete vzít dávku přípravku NOLIPREL Neo, vezměte si další dávku v obvyklém čase. 
Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. 
 
Jestliže jste přestal(a) užívat NOLIPREL Neo 
Jelikož léčba vysokého krevního tlaku je obvykle dlouhodobá, měl(a) byste se o ukončení léčby tímto 
přípravkem předem poradit se svým lékařem. 
 
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 
lékárníka. 
 
 
4. 
MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY 
 
Podobně jako všechny léky, může mít i NOLIPREL Neo nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 
Pokud zaznamenáte jakýkoli z následujících účinků, přestaňte současně užívat tento léčivý 
přípravek a ihned informujte svého lékaře: 
-      otok obličeje, rtů, úst, jazyka nebo krku, obtíže při dýchání, 
-      silné závratě nebo mdloby, 
-      neobvykle rychlý nebo nepravidelný srdeční tep. 
 
Mohou se vyskytnout následující nežádoucí účinky řazené se snižující se četností:  
 
4/7 
-     Časté (postihují méně než jednoho člověka z 10, ale více než 1 člověka ze 100): bolest hlavy, 
pocity závratě, závrať s točením hlavy (vertigo), mravenčení, zrakové poruchy, hučení v uších, 
točení hlavy následkem poklesu krevního tlaku, kašel, dušnost, poruchy trávicího traktu 
(nevolnost, bolest epigastria, anorexie, zvracení, bolest břicha, porucha vnímání chuti, sucho v 
ústech, zažívací obtíže (dyspepsie) nebo trávicí obtíže, průjem, zácpa), alergické reakce (kožní 
vyrážka, svědění), křeče, únava, 

Méně časté (postihují méně než jednoho člověka ze 100, ale více než 1 člověka z 1000): změny 
nálady,  poruchy  spánku,  bronchospasmus  (pocit  tlaku  na  hrudi,  sípání  a  dušnost),  angioedém 
(sípání,  otok  obličeje  nebo  jazyka),  kopřivka,  purpura  (červené  tečky  na  kůži),  problémy 
s ledvinami, impotence, pocení, 

Velmi  vzácné  (postihují  méně  než  jednoho  člověka  z 10000):  zmatenost,  kardiovaskulární 
poruchy  (nepravidelný  srdeční  tep,  angina  pectoris,  srdeční  záchvat),  eosinofilní  pneumonie 
(vzácný typ zápalu plic), rinitida (ucpaný nos nebo rýma), závažné kožní reakce jako erythema 
multiforme. Jestliže trpíte nemocí nazývanou systémový lupus erythematosus (typ kolagenózy), 
může  dojít  k jejímu  zhoršení.  Dále  byly  zaznamenány  případy  fotosenzitivních  reakcí  (změny 
vzhledu kůže) po vystavení kůže slunečnímu záření nebo umělému UVA záření. 

Není známo (frekvenci z dostupných údajů nelze určit): mdloba, život ohrožující nepravidelný tep 
srdce (Torsade de Pointes), abnormální EKG záznam, zvýšené hladiny jaterních enzymů. 
 
Může dojít k poruchám krve, ledvin, jater či slinivky a změnám v laboratorních hodnotách (krevních 
testech). Může být nutné, aby vám lékař provedl vyšetření krve ke sledování Vašeho stavu. 
V případě  jaterní  nedostatečnosti  (porucha  funkce  jater)  se  může  vyskytnout  jaterní  encefalopatie 
(degenerativní onemocnění mozku). 
 
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře nebo pokud si všimnete jakýchkoli 
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři 
nebo lékárníkovi. 
 
 
5. 
JAK NOLIPREL NEO UCHOVÁVAT  
 
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. 
 
NOLIPREL Neo nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce a vnitřním obalu. 
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
Uchovávejte v dobře uzavřené tubě, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí. 
Léčivé  přípravky  se  nesmí  vyhazovat  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se  svého 
lékárníka,  jak  máte  likvidovat  přípravky,  které  již  nepotřebujete.  Tato  opatření  pomáhají  chránit 
životní prostředí.  
 
 
6. 
DALŠÍ INFORMACE 
 
Co NOLIPREL Neo obsahuje 
 

Léčivými  látkami  jsou  perindoprilum  argininum  a  indapamidum.  Jedna  potahovaná  tableta 
obsahuje 2,5 mg perindoprilum argininum (což odpovídá 1.6975 mg perindoprilu) a 0,625 mg 
indapamidum. 

Pomocnými  látkami  v  jádru  tablety  jsou:  monohydrát  laktosy,  magnesium-stearát  (E470B), 
maltodextrin, koloidní bezvodý oxid křemičitý (E551), sodná sůl karboxymethylškrobu (typ A), 
a v potahové vrstvě: glycerol (E422), hypromelosa (E464), makrogol 6000, magnesium-stearát 
(E470B), oxid titaničitý (E171). 
 
 
 
 
5/7 
Jak NOLIPREL Neo vypadá a co obsahuje toto balení 
 
NOLIPREL Neo tablety jsou bílé, podlouhlé, potahované tablety s vyznačenou rýhou na obou 
stranách. Jedna potahovaná tableta obsahuje 2,5 mg perindopril-argininu a 0,625 mg indapamidu. 
Tablety se dodávají v baleních obsahujících 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 90, 100 nebo 500 tablet. 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
 
Držitel rozhodnutí o registraci

Les Laboratoires Servier 
50, rue Carnot 
92284 Suresnes cedex - Francie 
 
Výrobce: 
Les Laboratoires Servier Industrie 
905 route de Saran 
45520 Gidy - Francie 
 

 
Servier (Ireland) Industries Ltd 
Gorey Road 
Arklow - Co. Wicklow – Irsko 
 

 
ANPHARM Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne S.A. 
ul. Annopol 6B 
03-236 Warszawa – Polsko 
 
 
Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy: 
 
Rakousko 
PRETERAX-ARGININ 
Belgie 
PRETERAX 2,5 mg/0,625 mg 
Kypr 
COVERSYL PLUS ARGININE 2.5mg/0.625mg 
Česká republika 
NOLIPREL NEO 
Estonsko 
NOLIPREL ARGININE 
Finsko 
PRETERAX NOVUM 
Francie 
PRETERAX 2,5mg/0,625mg 
Německo 
PRETERAX N 2,5 mg/ 0,625 mg Filmtabletten 
Řecko 
PRETERAX 2,5 mg/0,625 mg 
Maďarsko 
NOLIPREL ARGININ 
Irsko 
COVERSYL ARGININE PLUS  2.5mg/0.625mg  
Itálie 
PRETERAX 2,5 mg/0,625 mg 
Lotyšsko 
NOLIPREL ARGININE 2.5mg/0.625mg apvalkotās tabletes 
Litva 
NOLIPREL 2,5 mg/0,625 mg tabletès 
Lucembursko 
PRETERAX 2,5 mg/0,625 mg 
Malta 
PRETERAX ARGININE 2.5mg/0.625mg 
Nizozemsko 
PRETERIAN 2,5 mg/0,625 mg 
Polsko 
NOLIPREL (2.5/0.625) 
Portugalsko 
PRETERAX 2,5 mg/0,625 mg 
Rumunsko 
NOLIPREL ARG 2,5 mg/ 0,625 mg 
Slovenská republika 
NOLIPREL A 
 
6/7 
Slovinsko 
BIONOLIPREL 2.5mg/0.625mg filmsko obložene tablete 
Velká Británie 
COVERSYL ARGININE PLUS 2.5 mg/0.625 mg 
 
Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 23.2.2015  
 
 
7/7