Lék Kabiven Peripheral

Kód SÚKL
0006367  
Název LP
Kabiven Peripheral (Inf Eml 4x1440ml I)
Cesta podání
Intravenózní podání (IVN)
Léková forma
Infuzní emulze
Velikost balení
4X1440ML I
Síla
Typ balení
Vak
Účinné látky
Glucosum Monohydricum, Sojae Oleum Raffinatum, Alaninum, Argininum, Acidum Asparticum, Acidum Glutamicum, Glycinum, Histidinum, Isoleucinum, Leucinum, Lysini Hydrochloridum, Methioninum, Phenylalaninum, Prolinum, Serinum, Threoninum, Tryptophanum, Tyrosinum, Valinum, Calcii Chloridum Dihydricum, Natrii Glycerophosphas, Magnesii Sulfas Heptahydricus, Kalii Chloridum, Natrii Acetas Trihydricus
ATC skupina
ROZTOKY PRO PARENTERÁLNÍ VÝŽIVU, KOMBINACE (B05BA10)

Složení

 1. Glucosum Monohydricum – 121 GM
 2. Glucosum – 110 GM
 3. Aqua Pro Iniectione – 1000 ML
 4. Sojae Oleum Raffinatum – 200 GM
 5. Phospholipida EX Ovo Pro Iniectione – PL GM
 6. Glycerolum – PL GM
 7. Natrii Hydroxidi Solutio
 8. Aqua Pro Iniectione – 1000 ML
 9. Alaninum – 16 GM
 10. Argininum – 11,3 GM
 11. Acidum Asparticum – 3,4 GM
 12. Acidum Glutamicum – 5,6 GM
 13. Glycinum – 7,9 GM
 14. Histidinum – 6,8 GM
 15. Isoleucinum – 5,6 GM
 16. Leucinum – 7,9 GM
 17. Lysini Hydrochloridum – 11,3 GM
 18. Lysinum – 9 GM
 19. Methioninum – 5,6 GM
 20. Phenylalaninum – 7,9 GM
 21. Prolinum – 6,8 GM
 22. Serinum – 4,5 GM
 23. Threoninum – 5,6 GM
 24. Tryptophanum – 1,9 GM
 25. Tyrosinum – 0,23 GM
 26. Valinum – 7,3 GM
 27. Calcii Chloridum Dihydricum – 0,98 GM
 28. Calcii Chloridum – 0,74 GM
 29. Natrii Glycerophosphas – 5,04 GM
 30. Magnesii Sulfas Heptahydricus – 3,29 GM
 31. Magnesii Sulfas – 1,6 GM
 32. Kalii Chloridum – 5,97 GM
 33. Natrii Acetas Trihydricus – 8,17 GM
 34. Natrii Acetas – 4,9 GM
 35. Acidum Aceticum 98%
 36. Aqua Pro Iniectione – 1000 ML

Příbalová informace

sp.zn. sukls25537/2011 
 

Příbalová informace: informace pro uživatele 
 
 
Kabiven Peripheral 
Infuzní emulze 
 
Přečtete si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek  
užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje. 

  Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst  
znovu. 
  Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry. 
  Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři, 
lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích 
účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4. 
 
Co naleznete v této příbalové informaci: 
 
1. Co je přípravek Kabiven Peripheral a k čemu se používá 
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Kabiven Peripheral používat 
3. Jak se přípravek Kabiven Peripheral používá 
4. Možné nežádoucí účinky 
5. Jak přípravek Kabiven Peripheral uchovávat 
6. Obsah balení a další informace 
 
1. Co je přípravek Kabiven Peripheral a k čemu se používá 
 
Kabiven  Peripheral  se  skládá  ze  3  vaků  a  vnějšího  přebalu.  Jednotlivé  komory  obsahují 
roztoky  glukózy, aminokyselin a tukové emulze. Roztoky  glukózy  a aminokyselin jsou  čiré 
roztoky,  tuková  emulze  je  bílá,  homogenní.  Vnitřní  vak  je  rozdělen  do  3  komor  s  dělícími 
spoji. Absorbent kyslíku je umístěn mezi vnitřním vakem a zevním přebalem.  
 
Indikace 
Parenterální výživa (umělá výživa pomocí infuzí do žíly) pro dospělé pacienty a děti starší 2 
let,  kde  orální  (podávaná  ústy)  a  enterální  (střevní)  výživa  je  nemožná,  nedostačující  nebo 
kontraindikovaná.   
 
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Kabiven Peripheral používat  
              
Nepoužívejte přípravek Kabiven: 
jestliže jste alergický(á) na léčivou látku/léčivé látky nebo na kteroukoli další složku tohoto 
přípravku (uvedenou v bodě 6) 
 
-  jestliže  jste  alergický(á)  na  vaječnou,  sójovou  bílkovinu  nebo  na  bílkovinu  obsaženou 
arašídových oříšcích  
- jestliže máte těžkou hyperlipémii (zvýšené množství tuku v krvi) 
- jestliže máte těžkou jaterní insuficienci (nedostatečnost) 
- jestliže máte těžkou poruchu krevní srážlivosti 
- jestliže máte vrozenou poruchu metabolizmu aminokyselin 
 
1/8 
 
- jestliže máte těžkou renální insuficienci (nedostatečnost ledvin) bez potřeby hemofiltrace 
nebo dialýzy 
- jestliže máte akutní šok 
- jestliže máte hyperglykémii (zvýšená hladina cukru v krvi), která vyžaduje více než 6 
jednotek inzulinu/hod 
- jestliže máte patologicky zvýšené sérové hladiny některých elektrolytů 
- jestliže máte hemofagocytární syndrom (druh poruchy krevní srážlivosti) 
- při nestabilních stavech (např. těžké posttraumatické stavy, nekompenzovaný diabetes, 
akutní infarkt myokardu, matabolická acidóza, těžká sepse a hyperosmolární koma) 
 
Všeobecná kontraindikace infuzní terapie: akutní plicní edém (otok), hyperhydratace 
(převodnění organismu), dekompenzovaná srdeční insuficience (nedostatečnost) a 
hypotonická dehydratace (nedostatek vody v těle). 
 
Upozornění a opatření 
Před použitím přípravku se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Schopnost  eliminace  tuku  se  má  monitorovat.  Doporučuje  se,  aby  stanovení  hladiny 
triglyceridů v séru bylo provedeno v intervalu 5 - 6 hodin po podání tuků. 
Koncentrace triglyceridů v séru nemá přesáhnout během infuze 3 mmol/l. 
 
Velikost vaku, speciálně objem a kvantitativní složení, by se mělo volit velmi pečlivě. Tyto 
objemy by měly být přizpůsobeny hydrataci a stavu výživy dětí. Směs ve vaku připravená 
k výživě je pouze pro jednorázové použití.  
 
Porucha  elektrolytové  a  vodní  rovnováhy  (např.  abnormálně  vysoká  nebo  nízká  hladina 
elektrolytů v séru) se má upravit před začátkem infuze. 
 
Před  začátkem  jakékoli  intravenózní  infuze  se  doporučuje  speciální  klinické  monitorování. 
Objeví-li  se  nějaké  abnormální  stavy,  infuze  se  musí  ukončit.  Vzhledem  k vyššímu  riziku 
infekce  spojeným  s podáváním  do  centrální  žíly,  musí  být  dodržovány  přísné  aseptické 
podmínky, je nutno se vyvarovat kontaminace během zavedení katetru a manipulace s ním. 
 
Přípravek  Kabiven  Peripheral  se  má  podávat  s opatrností  při  poruchách  tukového 
metabolizmu,  které  se  mohou  vyskytnout  u  pacientů  s renální  insuficiencí, 
nekompenzovaným  diabetes  mellitus,  pankreatitidě,  poruše  funkce  jater,  hypotyreóze  (s 
hypertriglyceridémií) a sepsi. Je-li přípravek Kabiven Peripheral podáván pacientům s těmito 
chorobami,  je  monitorování  triglyceridů  v  séru  bezpodmínečně  nutné.  Koncentrace 
triglyceridů v séru nemá přesáhnout během infuze 3 mmol/l. 
 
Rovněž  se  musí  monitorovat  hladina  glukózy  a  elektrolytů  v  séru,  osmolarita,  vodní  a 
acidobazická rovnováha a jaterní testy. Je-li tuková emulze podávána po delší dobu, je nutné 
monitorovat krevní obraz a krevní srážlivost. 
 
U  pacientů  s  renální  insuficiencí  se  má  pečlivě  sledovat  příjem  fosfátů  a  draslíku,  aby  se 
předešlo hyperfosfatémii a hyperkalémii. 
Množství  podaných  elektrolytů  se  řídí  klinickým  stavem  pacienta  a  častým  monitorováním 
jejich hladiny v séru. 
 
 
2/8 
 
Tato  emulze  neobsahuje  vitaminy  a  stopové  prvky.  Přidání  stopových  prvků  a  vitaminů  je 
vždy doporučeno.  
 
Tento  přípravek  obsahuje  sójový  olej  a  vaječné  fosfolipidy,  které  mohou  ojediněle  vyvolat 
silnou alergickou reakci. Zkřížená alergická reakce byla pozorována mezi sójovou bílkovinou 
a bílkovinou obsaženou v arašídových oříšcích. 
 
Opatrnost  při  parenterální  výživě  je  nutná  u  pacientů  s  metabolickou  acidózou  (např. 
laktátovou  acidózou),  při  zvýšené  sérové  osmolaritě  nebo  u  těch,  kteří  potřebují  obnovení 
tekutin. 
 
Kabiven Peripheral má být podáván s opatrností u pacientů s tendencí k retenci elektrolytů. 
Objeví-li  se  jakékoliv  příznaky  anafylaktické  reakce,  je  nutné  okamžitě  podávání  infuze 
přerušit. 
 
Je-li krev odebrána předtím než se tuk z řečiště vyloučí, tuk obsažený v přípravku Kabiven 
Peripheral  může zkreslovat  některá  laboratorní  měření  (např. stanovení  bilirubinu, laktátové 
dehydrogenázy,  saturace  kyslíku,  hemoglobin).  U  většiny  pacientů  se  tuk  vyloučí  za  5  -  6 
hodin po podání. 
 
Intravenózní infuze aminokyselin je provázena zvýšeným močením a vylučováním stopových 
prvků  mědi  a  částečně  zinku.  Dávkování  stopových  prvků  je  nutné  upravit,  vzhledem  ke 
zvýšenému vylučování, zvláště při dlouhodobé parenterální výživě. 
 
U podvyživených pacientů může počátek parenterální výživy uspíšit přesuny tekutiny (moku) 
a  tím  může  vyvolat  plicní  edém,  městnané  srdeční  selhání,  stejně  jako  snížení  sérové 
koncentrace draslíku, fosforu, hořčíku a ve vodě rozpustných vitaminů, což se objeví během 
24 - 48 hodin. Doporučuje se opatrné a pomalé počáteční podávání spojené s monitorováním 
a současným vhodným doplněním tekutin, elektrolytů, minerálů a vitaminů. 
 
Kabiven  Peripheral    nemá  být  podáván  stejným  infuzním  setem  současně  s  krví  nebo 
krevními deriváty. 
 
U pacientů s hyperglykémií může být nezbytné podávání inzulinu. 
 
Kabiven  Peripheral  se  může  mísit  a  používat  pouze  tehdy,  jsou-li  roztoky  čiré  a  bezbarvé, 
nebo slabě nažloutlé a tuková emulze bílá a homogenní. 
Kabiven Peripheral se může mísit pouze s léčivými a nutričními roztoky, jejichž kompatibilita 
byla potvrzena. 
 
Děti 
Vzhledem ke složení přípravku Kabiven Peripheral, není uzpůsoben k podávání 
novorozencům a dětem mladším 2 let. 
 
Další léčivé přípravky a přípravek Kabiven 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné 
době užíval(a) nebo které možná budete užívat. 
 
Těhotenství a kojení 
 
3/8 
 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, 
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat. 
 
 
3. Jak se přípravek Kabiven Peripheral používá 
 
Dávkování a způsob podávání 
 
Dávka  je  individuální  a  volba  velikosti  vaku  se  řídí  klinickým  stavem  pacienta,  tělesnou 
hmotností a požadavky na výživu. K celkové parenterální výživě je nutno přidat odpovídající 
množství stopových prvků a vitaminů. 
 
Dospělí pacienti: 
Požadavky na dusík pro udržování množství tělesných bílkovin závisí na stavu pacienta (např. 
stav  výživy  a  stupeň  katabolického  stresu).  Požadavky  jsou  0,10  -  0,15  g  dusíku/kg  těl. 
hm./den při podmínkách normální výživy. U pacientů s mírným nebo vážným metabolickým 
stresem, s podvýživou nebo bez ní, je požadavek v rozmezí 0,15 - 0,30 g dusíku/kg těl. hm. 
/den (1,0-2,0  g  aminokyselin/kg těl. hm.  /den).  Odpovídající  požadavek  na  glukózu je 2,0  - 
6,0 g a na příjem tuku 1,0 - 2,0 g. 
 
Děti: 
Kabiven Peripheral se nedoporučuje podávat novorozencům a dětem mladším 2 let. 
 
Dávkování musí být přizpůsobeno schopnosti metabolismu jednotlivých nutrientů. 
Obecně infuze pro malé děti (2 - 10 let) by měla začít nízkou dávkou, tj. 14 - 28 ml/kg  
(odpovídá  0,49  -  0,98  g  tuku/kg/den,  0,34  -  0,67  g  aminokyselin/kg/den  a  0,95  -  1,9  g 
glukózy/kg/den) a zvyšuje se na 10 – 15 ml/kg/den k maximální dávce 40 ml/kg/den. 
Pro děti starší 10 let mohou být aplikovány dávky pro dospělé. Podávání přípravku Kabiven 
Peripheral  dětem  mladším  2  let  se  nedoporučuje,  v tomto  věku  by  měla  být  aminokyselina 
cystein brána jako základní. 
 
Rychlost infuze: 
Maximální infuzní rychlost pro glukózu je 0,25 g/kg těl. hm./hod. 
Nemá být překročena dávka aminokyselin 0,1g/kg těl. hm./hod. 
Dávka tuku nemá přesáhnout 0,15 g/kg těl. hm./hod. 
Rychlost infuze by neměla překročit 3,7 ml/kg těl.  hm./hod. (což odpovídá 0,25  g  glukózy, 
0,09 g aminokyselin, 0,13 g tuku/kg těl hm.). Doporučený interval mezi infuzemi přípravku 
Kabiven Peripheral  je 12 - 24 hodin.  
 
Maximální denní dávka: 
40  ml/kg  těl.  hm./den.  To  odpovídá  jednomu  vaku  (největší  velikosti)  pro  64  kg  vážícího 
pacienta  a  pokrývá  0,96  g  aminokyselin/kg  těl.  hm./den  (0,16  g/kg  těl.hm./den),  25  kcal/kg 
těl.hm./den nebílkovinné energie (2,7 g glukózy/kg těl.hm./den a 1,4 g tuku/kg těl.hm./den). 
Denní maximální dávky jsou různé a závisí na klinickém stavu pacienta a mohou se měnit ze 
dne na den. 
 
Způsob podávání: 
Intravenózní infuzí do periferní nebo centrální žíly. Infuze mají být podávány tak dlouho, jak 
to vyžaduje klinický stav pacienta. K zabránění vzniku tromboflebitidy se doporučuje střídání 
stran při podávání infuze. 
 
4/8 
 
 
4. Možné nežádoucí účinky  
Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
Infuze  může  způsobit  zvýšení  tělesné  teploty  (  3%)  a  méně  často  třes,  zimnici  a  nauzeu 
(nevolnost)/zvracení ( 1%). Bylo referováno o přechodném zvýšení jaterních enzymů během 
intravenózní výživy. 
 
Jako u všech hypertonických roztoků pro infuzi, může vzniknout tromboflebitida (zánět žil), 
podává-li se infuze do periferní žíly. 
 
Zprávy  o  jiných  nežádoucích  účincích  ve  spojení  s  uvedenými  komponentami  jsou  zcela 
vzácné.  
 
Byly  popsány  reakce  z  přecitlivělosti  (anafylaktické  reakce,  kožní  vyrážka,  kopřivka), 
respirační  (dýchací)  příznaky  (např.  tachypnoe  (zrychlené  dýchání))  a  hyper/hypotenze 
(zvýšený/snížený  krevní  tlak).  Bylo  referováno  o  hemolýze  (rozpad  erytrocytů), 
retikulocytóze  (zvýšené  množství  retikulocytů  v periferní  krvi),  bolestech  břicha,  hlavy, 
nauzee (nevolnost), zvracení, zvýšené únavě a priapismu (přetrvávající erekce). 
 
Fat overload syndrom (Syndrom z přesycení): 
Nedostatečná  schopnost  eliminovat  tuk  vede  k  syndromu  z  přesycení.  Ten  se  může  objevit 
jako důsledek předávkování, ale také při nepřiměřené rychlosti infuze ve spojitosti s náhlou 
změnou klinického stavu pacienta, jako je snížení renální nebo jaterní funkce. 
Syndrom  z  přesycení  je  charakterizován  hyperlipidémií,  horečkou,  hepatosplenomegalií 
(zvětšením  jater),  anemií  (chudokrevností),  leukopenií  (poklesem  počtu  bílých  krvinek 
v krvi),  trombocytopenií  (poklesem  počtu  krevních  destiček  v krvi),  koagulopatií  (zvýšenou 
krvácivostí)  a  kómatem  (hluboká  porucha  vědomí).  Všechny  symptomy  jsou  obvykle 
reversibilní a po ukončení podávání vymizí. 
 
Předávkování 
Nauzea,  zvracení,  pocení  byly  zaznamenány  během  infuze  aminokyselin,  pokud  rychlost 
infuze překročí doporučenou maximální rychlost. 
 
Předávkování  může  současně  vyvolat  předávkování  tekutin,  nerovnováhu  elektrolytů, 
hyperglykémii a hyperosmolaritu. 
 
Objeví-li se symptomy předávkování, má být infuze zpomalena nebo přerušena. 
 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo 
zdravotní  sestře.  Stejně  postupujte  v případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou 
uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: 
 
Státní ústav pro kontrolu léčiv 
Šrobárova 48 
100 41, Praha 10 
Webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek 
 
 
5/8 
 
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku. 
 
 
 
5. Jak přípravek Kabiven uchovávat 
 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu za EXP. 
Nepoužívat poškozená balení. 
 
Uchovávejte ve vnějším přebalu při teplotě do 25 C. Chraňte před mrazem! 
 
Doporučuje se uchovávat vaky v kartonu. 
 
Obsah jednotlivých komor se má smíchat těsně před upotřebením. Po smíchání je fyzikální a 
chemická stabilita vzniklé směsi zaručena po dobu 24 hodin, při teplotě do 25 C. 
 
Z mikrobiologického  hlediska  se  má  přípravek  použít  bezprostředně  po  smíchání.  Není-li 
spotřebován okamžitě, za dobu a podmínky uchovávání je odpovědný použivatel a doba nemá 
přesáhnout 24 hodin při teplotě 2 – 8 C. Jestliže ale aditiva byla přidána za kontrolovaných a 
validovaných aseptických podmínek, směsná emulze se může uchovávat 6 dní při teplotě 2 – 
8 C. Po porušení uchovávání při teplotě 2 – 8 C se směs musí infundovat do 24 hodin. 
 
6. Obsah balení a další informace 
Co přípravek Kabiven Peripheral obsahuje 
 
Kabiven Peripheral se vyrábí ve 3 velikostech. Objem komponent (glukóza 11%, Vamin 18 
Novum a Intralipid 20%) je následující: 
 
                                          
2400 ml              
1920 ml               
1440 ml 
Glukóza 11%                      1475 ml               
1180 ml                
885 ml 
Vamin 18 Novum                 500 ml                 
400 ml                 
300 ml 
(aminokyseliny a elektrolyty) 
Intralipid 20%                       425 ml                 
340 ml                 
255 ml 
(tuková emulze) 
Celkový obsah energie     
1700 kcal            
1400 kcal             
1000 kcal 
 
Před použitím se obsah 3 komor smíchá otevřením dělících spojů komor podle návodu pro 
použití. 
 
1000 ml vzniklé směsi obsahuje: 
Léčivými látkami jsou 
 
Sojae Oleum   
 
           
35 g 
Glucosum  monohydricum   
 
74,8 g 
(odp.Glucosum anhydricum)                       68 g 
Alaninum                                                      3,3 g 
Argininum                                                     2,4 g 
Acidum asparticum                                       0,71g 
 
6/8 
 
Acidum glutamicum                                      1,2 g 
Glycinum                                                    1,6 g 
Histidinum                                                     1,4 g 
Isoleucinum                                                   1,2 g 
Leucinum                                                       1,6 g 
Lysini hydrochloridum 
 
 
2,4g 
 odp.Lysinum)                                              1,9 g 
Methioninum                                                 1,2 g 
Phenylalaninum                                             1,6 g 
Prolinum                                                        1,4 g 
Serinum                                                         0,94 g  
Threoninum                                                   1,2 g 
Tryptophanum                                               0,40 g 
Tyrosinum                                                   0,05 g 
Valinum                                                         1,5 g 
Calcii chloridum dihydricum 
 
0,2 g 
(odp.Calcii chloridum)                                0,15 g 
Natrii glycerophosphas (anhydricus)            1,0 g 
Kalii chloridum                                             1,2 g 
Magnesii sulfas heptahydricus 
 
0,66 g 
(odp.Magnesii sulfas)                                  0,33 g 
Natrii acetas trihydricus 
 
 
1,66 g 
(odp.Natrii acetas)                                        1,0 g 
 
Pomocnými látkami jsou: vaječné fosfolipidy přečištěné frakcionací, glycerol, kyselina octová 
96% a hydroxid sodný (na úpravu pH), voda na injekci 
 
  Aminokyseliny                                    
24 g 
  Dusík                                                     3,8 g 
  Tuk                                                          35 g 
  Uhlohydráty 
     (glukóza)                                                   68 g 
  Obsah energie  
- celková                                            
720 kcal 
- nebílkovinné                                     
620 kcal 
 
Elektrolyty 
  sodík                                                       22 mmol 
  draslík                                                
17 mmol 
  hořčík                                                        2,8 mmol 
  vápník                                                       1,4 mmol 
  fosforečnany                                             7,5 mmol  
  sírany                                                        2,8 mmol 
  chloridy                                                     32 mmol 
  octany                                                       27 mmol 
  Osmolalita                  
cca 
830 mosm/kg vody 
  Osmolarita                      cca      750 mosm/l 
  pH                                     cca       5,6 
 
 
7/8 
 
Jak přípravek Kabiven Peripheral vypadá a co obsahuje toto balení 
 
Tříkomorový vícevrstevný plastový vak typu Excel a Biofine.  
 
 
Velikost balení 
1 x 1440ml, 4 x 1440 ml 
1 x 1920ml, 2 x 1920 ml (Excel), 4 x 1920 ml (Biofine) 
1 x 2400ml, 2 x 2400 ml (Excel), 3 x 2400 ml (Biofine) 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
Držitel rozhodnutí o registraci: Fresenius Kabi AB, Rapsgatan 7, 75174 Uppsala, Švédsko 
Výrobce: Fresenius Kabi AB, Rapsgatan 7, 75174 Uppsala, Švédsko 
                Fresenius Kabi Austria GmbH, Hafnerstrasse 36, 8055 Graz, Rakousko 
 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 3.2.2016. 
 
 
 
8/8