Lék Geratam 800MG

Kód SÚKL
0006265  
Název LP
Geratam (800mg Tbl Flm 100)
Cesta podání
Perorální podání (POR)
Léková forma
Potahovaná tableta
Velikost balení
100
Síla
800MG
Typ balení
Blistr
Účinné látky
Piracetamum
ATC skupina
PIRACETAM (N06BX03)

Složení

  1. Piracetamum – 800 MG
  2. Macrogolum 6000 – PL MG
  3. Silica Colloidalis Anhydrica – PL MG
  4. Magnesii Stearas – PL MG
  5. Carmellosum Natricum Conexum – PL MG
  6. Album Opadry Y-1-7000 – PL MG
  7. Clarum Opadry Oy-s-29019 – PL MG
  8. Macrogolum 6000 – PL MG

Příbalová informace

 
sp.zn. sukls55985/2017 
 
Příbalová informace: informace pro pacienta  
 
GERATAM 800 mg 
GERATAM 1200 mg 
potahované tablety 
NOOTROPIL 20% oral solution 
perorální roztok 
piracetamum 
 
Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože 
obsahuje pro Vás důležité údaje.  
Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého 
lékaře nebo lékárníka. 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

Pokud se do 4 týdnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. 
 
Co naleznete v této příbalové informaci  
1. 
Co je Geratam/Nootropil a k čemu se používá 
2. 
Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Geratam/Nootropil užívat 
3. 
Jak se Geratam/Nootropil užívá  
4. 
Možné nežádoucí účinky 
5. 
Jak Geratam/Nootropil uchovávat  
6. 
Obsah balení a další informace 
 
 
1. 

Co je Geratam/Nootropil a k čemu se používá 
Geratam/Nootropil obsahuje léčivou látku piracetam. Tato látka příznivě ovlivňuje funkci mozkových 
buněk v oblasti učení a paměti, bdělosti a vědomí. U pacientů s nedostatečnými funkcemi centrálního 
nervového systému zvyšuje krátkodobé i dlouhodobé podávání piracetamu bdělost a zlepšuje 
poznávací schopnosti. 
 
Bez porady s lékařem se Geratam/Nootropil používá u dospělých k léčbě příznaků 
psychoorganického syndromu. Psychoorganický syndrom je porucha mozkové činnosti, která se 
projevuje např. ztrátou paměti, poruchou pozornosti a nedostatkem energie. 
 
U následujících onemocnění se Geratam/Nootropil užívá pouze na doporučení lékaře: 
  kortikální myoklonie (mimovolní záškuby jednotlivých svalů) 
  vertigo (pocit, že se točíte Vy nebo Vaše okolí, závratě) 
  prevence a léčba uzávěru cév u srpkovité anemie (onemocnění červených krvinek). 
 
Děti  
Geratam/Nootropil se podává dětem pouze na doporučení lékaře: 
  k usnadnění učení a zlepšení paměťových funkcí u vývojové dyslexie (porucha, při níž má dítě 
problémy se čtením, které nejsou způsobeny postižením inteligence) 
  k prevenci a léčbě uzávěru cév u srpkovité anemie (onemocnění červených krvinek). 
 
Geratam/Nootropil může být podáván dospělým, dospívajícím a dětem od 8 let. Dětem se srpkovitou 
anemií může být podáván od 3 let. 
 
2. 
Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Geratam/Nootropil užívat 
1/5 
 
Neužívejte Geratam/Nootropil  
-  jestliže jste alergický(á) na piracetam nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou 
v bodě 6) 
-  v případě krvácení do mozku 
-  v konečném stadiu onemocnění ledvin 
-  jestliže trpíte vzácným dědičným onemocněním mozku - Huntingtonova chorea. 
 
Upozornění a opatření 
Před užitím přípravku Geratam/Nootropil se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, jestliže máte 
onemocnění ledvin. V případě potřeby budete užívat sníženou dávku přípravku. 
Geratam/Nootropil ovlivňuje krevní srážlivost. Poraďte se s lékařem před zahájením užívání tohoto 
přípravku, pokud se Vás týká některý z těchto stavů: 
−  trpíte závažným krvácením  
−  máte zvýšené riziko krvácení – např. vřed trávicího ústrojí 
−  v minulosti jste prodělal(a) cévní mozkovou příhodu s krvácením do mozku 
−  máte poruchu krevní srážlivosti 
−  musíte podstoupit chirurgický výkon včetně zubního zákroku 
−  užíváte léky zabraňující srážlivosti krve (tzv. antikoagulancia nebo antiagregační přípravky), 
např. kyselinu acetylsalicylovou.  
 
Další léčivé přípravky a Geratam/Nootropil 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době 
užíval(a) nebo které možná budete užívat.  
  Byl zaznamenán případ vzájemného ovlivnění účinku piracetamu a účinku současně podávaného 
přípravku s hormony štítné žlázy (T3 a T4), při kterém byly pozorovány příznaky zmatenosti, 
podrážděnosti a poruchy spánku. 
  Současné užívání antikoagulancia acenokumarolu (lék zabraňující srážení krve) vedlo k zesílení 
jeho účinku. 
 
Geratam/Nootropil s jídlem a pitím 
Piracetam ve formě tablet nebo perorálního roztoku můžete užívat současně s jídlem i bez jídla.  
 
Těhotenství, kojení a plodnost
 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, 
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.  
Geratam/Nootropil nemá být v průběhu těhotenství užíván, pokud to není nezbytně nutné. 
O vhodnosti užívání přípravku v těhotenství musí rozhodnout lékař. 
Piracetam se vylučuje do mateřského mléka. Proto Geratam/Nootropil nemají užívat kojící ženy.  
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Vzhledem k nežádoucím účinkům, které byly pozorovány po podání přípravku, nelze vyloučit 
možnost ovlivnění schopnosti řídit a obsluhovat stroje. Sledujte pozorně svoji reakci na lék. Pokud 
u sebe pozorujete snížení pozornosti a schopnosti reakce, neřiďte motorová vozidla a neobsluhujte 
stroje.  
 
Tablety přípravků Geratam 800 mg a Geratam 1200 mg obsahují sodík.  
Tyto přípravky obsahují asi 2 mmol (odpovídá 46 mg) sodíku v dávce, která odpovídá 24 g 
piracetamu. Nutno vzít v úvahu u pacientů na dietě s nízkým obsahem sodíku. 
 
Nootropil 20% oral solution obsahuje parabeny, glycerol a sodík.  
Parabeny mohou způsobit alergické reakce (pravděpodobně opožděné). Glycerol může způsobit bolest 
hlavy, podráždění žaludku a průjem. Tento přípravek obsahuje asi 3,5 mmol (odpovídá 80,5 mg) 
sodíku v dávce, která odpovídá 24 g piracetamu. Nutno vzít v úvahu u pacientů na dietě s nízkým 
obsahem sodíku. 
 
3.  
Jak se Geratam/Nootropil užívá 
Jak a kdy budete užívat Geratam/Nootropil  
2/5 
 
Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého 
lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.  
 
Bez porady s lékařem mohou Geratam/Nootropil užívat dospělí k léčbě psychoorganického syndromu.  
 
Léčba příznaků psychoorganického syndromu u dospělých
 
Obvyklá denní dávka piracetamu je 2,4−4,8 g. Tato denní dávka odpovídá následujícímu dávkování: 
Geratam 800 mg: Užívají se 1,5−3 tablety 2x denně nebo 1−2 tablety 3x denně. Neužívejte více než 
6 tablet za den.  
Geratam 1200 mg: Užívají se 1-2 tablety 2x denně. Neužívejte více než 4 tablety za den.  
Nootropil 20% oral solution: Užívá se 6−12 ml 2x denně nebo 4−8 ml 3x denně. Neužívejte více než 
24 ml roztoku za den.  
 
V následujících indikacích se Geratam/Nootropil užívá pouze na doporučení lékaře. Vždy užívejte 
přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem. 
Dávkování a délku léčby určí lékař. 
 
Kortikální myoklonie (mimovolní záškuby jednotlivých svalů) 
Dávkování stanovuje lékař u každého pacienta individuálně. Denní dávka je na začátku léčby 
zpravidla 7,2 g piracetamu, tj. 9 tablet přípravku Geratam 800 mg nebo 6 tablet přípravku Geratam 
1200 mg nebo 36 ml přípravku Nootropil 20% oral solution; tato denní dávka se užívá rozdělená do 
2−3 dílčích dávek. Denní dávka Vám bude lékařem postupně zvyšována (každé tři až čtyři dni) až do 
celkové denní dávky 24 g, která se opět užívá rozdělená do 2−3 dílčích dávek (tj. užívá se 12 g 
piracetamu 2x denně nebo 8 g piracetamu 3x denně). V případě akutních příhod Vám lékař dávku 
upraví. 
Geratam/Nootropil je třeba užívat, dokud přetrvávají příznaky Vašeho onemocnění. 
 
Vertigo (závratě) 
Doporučená denní dávka piracetamu je v rozsahu 2,4−4,8 g denně, tj. 3-6 tablet přípravku Geratam 
800 mg nebo 2−4 tablety přípravku Geratam 1200 mg nebo 12-24 ml přípravku Nootropil 20% oral 
solution. Denní dávka se užívá rozdělená do dvou až tří dílčích dávek. 
 
Srpkovitá anemie 
Preventivní dávka je 160 mg/kg tělesné hmotnosti/den, která se užívá rozdělená do 4 dílčích dávek. 
Přesné dávkování určí Váš lékař. Dávka nižší než 160 mg/kg tělesné hmotnosti/den nebo nepravidelné 
užívání může způsobit opětovné objevení příznaků tohoto onemocnění. 
 
Děti  
Vývojová dyslexie
 
Doporučená dávka u dětí školního věku (od 8 let) a dospívajících je 3,2 g piracetamu denně, tj. 
2 tablety přípravku Geratam 800 mg 2x denně (ráno a večer) nebo 8 ml přípravku Nootropil 20% oral 
solution 2x denně, obvykle po celou dobu školního roku. 
 
Srpkovitá anemie 
Podávání piracetamu dětem od 3 let se srpkovitou anemií je doporučeno ve stejných dávkách jako pro 
dospělé. Dávka nižší než 160 mg/kg tělesné hmotnosti/den nebo nepravidelné užívání může způsobit 
opětovné objevení příznaků tohoto onemocnění. 
 
Pokud trpíte onemocněním ledvin, přípravek užívejte pouze na doporučení lékaře. Lékař Vám může 
předepsat nižší dávku. 
 
Způsob podání 
Tablety se polykají celé nebo rozpůlené, bez rozkousání a zapíjejí se sklenicí vody. Odměřená dávka 
perorálního roztoku se také zapíjí sklenicí vody. 
 
Délka léčby 
3/5 
 
Bez porady s lékařem neužívejte přípravek déle než 8 týdnů. Jestliže se do 4 týdnů příznaky 
onemocnění nezlepší nebo se naopak zhoršují, či se vyskytnou neobvyklé reakce, poraďte se o dalším 
užívání přípravku s lékařem. 
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku, než jste měl(a) 
Pokud se domníváte, že jste užil(a) vyšší dávku přípravku, než jste měl(a), informujte prosím svého 
lékaře nebo lékárníka, který rozhodne v případě potřeby o dalších opatřeních.  
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek 
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. 
 
4.  
Možné nežádoucí účinky 
Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého.  
 
Časté (postihují 1 až 10 pacientů ze 100): nervozita, hyperkineze (zvýšená pohybová aktivita), zvýšení 
tělesné hmotnosti. 
Méně časté (postihují 1 až 10 pacientů z 1 000): deprese, spavost, tělesná slabost. 
Není známo (frekvenci není možné z dostupných údajů určit): krvácivé poruchy, anafylaktoidní 
reakce (závažné alergické reakce), přecitlivělost, neklid, úzkost, zmatenost, halucinace, porucha 
koordinace pohybů, poruchy rovnováhy, zhoršení epilepsie, bolest hlavy, nespavost, závratě, bolest 
břicha, bolest nadbřišku, průjem, pocit na zvracení, zvracení, angioedém (otok na různých místech 
organismu), zánět kůže, svědění, kopřivka. 
 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: 
Státní ústav pro kontrolu léčiv  
Šrobárova 48  
100 41 Praha 10  
webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinekNahlášením nežádoucích účinků můžete 
přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.  
 
5.  
Jak Geratam/Nootropil uchovávat 
 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
 
GERATAM 800 mg a GERATAM 1200 mg 
Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. 
 
NOOTROPIL 20% oral solution 
Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. 
Po otevření uchovávejte při teplotě do 25 °C. Po prvním otevření neužívejte déle než 1 měsíc. 
 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a vnitřním obalu. 
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.  
 
6.  
Obsah balení a další informace 
 
Co Geratam/Nootropil obsahuje 
GERATAM 800 mg: 
Léčivá látka: Piracetamum 800 mg v 1 potahované tabletě. 
Pomocné látky: Makrogol 6000, koloidní bezvodý oxid křemičitý, magnesium-stearát, sodná sůl 
kroskarmelosy, potahová soustava opadry Y-1-7000 bílá, potahová soustava opadry OY-S-29019 
bezbarvá. 
 
4/5 
 
GERATAM 1200 mg: 
Léčivá látka: Piracetamum 1200 mg v 1 potahované tabletě. 
Pomocné látky: Makrogol 6000, koloidní bezvodý oxid křemičitý, magnesium-stearát, sodná sůl 
kroskarmelosy, potahová soustava opadry Y-1-7000 bílá, potahová soustava opadry OY-S-29019 
bezbarvá. 
 
NOOTROPIL 20% oral solution: 
Léčivá látka: Piracetamum 200 mg v 1 ml perorálního roztoku. 
Pomocné látky: Glycerol 85%, dihydrát sodné soli sacharinu, trihydrát octanu sodného, 
methylparaben, propylparaben, meruňkové aroma, karamelové aroma, kyselina octová 99%, čištěná 
voda. 
 
Jak Geratam/Nootropil vypadá a co obsahuje toto balení 
 
Geratam 800 mg: bikonvexní, bílé, oválné potahované tablety, 8x19 mm, dělené po obou stranách 
tablety půlicí rýhou, na jedné straně označené vyraženým N/N. Tabletu lze rozdělit 
na stejné dávky.   
Al/PVC blistr, krabička. 
Velikost balení: 60 a 100 potahovaných tablet. 
 
Geratam 1200 mg: bikonvexní, bílé, oválné potahované tablety, 9x21 mm, dělené po obou stranách 
tablety půlicí rýhou, na jedné straně označené vyraženým N/N. Tabletu lze rozdělit 
na stejné dávky.  
Al/PVC blistr, krabička. 
Velikost balení: 20, 60 a 100 potahovaných tablet. 
 
Nootropil 20% oral solution:
 čirý bezbarvý roztok charakteristické vůně a chuti. 
Lahvička z hnědého skla uzavřená PP šroubovacím uzávěrem s PE vnitřní částí na styku s roztokem 
s LDPE pojistným kroužkem, odměrka, krabička. 
Velikost balení: 125 ml. 
 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci
 
UCB Pharma S.A., Allée de la Recherche 60, B-1070 Brusel, Belgie 
 
Výrobce Geratam 800 mg a Geratam 1200 mg  
UCB Pharma S.A., Braine l´Alleud, Belgie 
 
Výrobce Nootropil 20% oral solution 
NextPharma SAS, Limay, Francie 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 13. 3. 2017 
 
5/5