Lék Sumetrolim 400MG/80MG

Kód SÚKL
0006264  
Název LP
Sumetrolim (400mg/80mg Tbl Nob 20)
Cesta podání
Perorální podání (POR)
Léková forma
Tableta
Velikost balení
20
Síla
400MG/80MG
Typ balení
Blistr
Účinné látky
Sulfamethoxazolum, Trimethoprimum
ATC skupina
SULFAMETHOXAZOL A TRIMETHOPRIM (J01EE01)

Složení

  1. Sulfamethoxazolum – 400 MG
  2. Trimethoprimum – 80 MG
  3. Solani Amylum – PL MG
  4. Talcum – PL MG
  5. Magnesii Stearas – PL MG
  6. Gelatina – PL MG
  7. Glycerolum 85% – PL MG
  8. Acidum Stearicum 95% – PL MG
  9. Carboxymethylamylum Natricum A – PL MG

Příbalová informace

sp.zn. sukls171902/2017 
 

 
Příbalová informace: informace pro uživatele  
 
Sumetrolim 400 mg/80 mg tablety 
 
sulfamethoxazolum/trimethoprimum 
 
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože 
obsahuje pro Vás důležité údaje. 
Ponechte si příbalovou  informaci  pro případ,  že si ji  budete potřebovat přečíst znovu. 
• 
Máte-li jakékoli  další otázky,  zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 
• 
Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, 
a to i tehdy, má-li  stejné známky  onemocnění jako Vy. 
• 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli  z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
Stejně postupujte v případě jakýchkoli  nežádoucích účinků,  které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Viz bod 4 
 
Co naleznete v této příbalové informaci 
 
1. 
Co je přípravek Sumetrolim  a k čemu se používá. 
2. 
Čemu musíte věnovat pozornost,  než začnete přípravek Sumetrolim  užívat.   
3. 
Jak se přípravek Sumetrolim  užívá. 
4. 
Možné nežádoucí  účinky. 
5. 
Jak přípravek Sumetrolim  uchovávat.  
6. 
Obsah balení  a další informace. 
 
 
1. 
Co je přípravek Sumetrolim a k čemu se používá 
 
Přípravek Sumetrolim  je kombinace sulfonamidu  a trimethoprimu  s antimikrobiálními  účinky. Je určen 
k léčbě infekcí způsobených patogeny citlivými  na tuto kombinaci,  jako jsou: 
• 
infekce dýchacích cest: zánět průdušek,  zánět vedlejších  nosních  dutin,  zánět středního  ucha a 
některé typy zápalů plic, 
• 
infekce trávicí soustavy: zánětlivá onemocnění střev, průjem  cestovatelů a břišní  tyfus, 
• 
infekce močových cest: akutní zánět močového měchýře, 
• 
infekce pohlavních orgánů: zánět v malé pánvi u žen a některé typy zánětu močové trubice, 
• 
kůže: furunkulózy  (nežity  na kůži),  absces (dutina vyplněná hnisem) a infekce ran. 
 
Sumetrolim  je určen k léčbě infekcí  u dětí a dospívajících  ve věku 6 týdnů až 18 let a dospělých. 
 
 
2. 
Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Sumetrolim užívat 
 
Neužívejte přípravek Sumetrolim 

• 
jestliže  jste Vy nebo Vaše dítě alergický(á) na léčivé látky nebo na kteroukoli  další složku  tohoto 
přípravku  (uvedenou  v bodě 6) nebo pokud  jste v minulosti  měl(a) alergické reakce na deriváty 
sulfonamidů  a sloučeniny  podobné  chemické  struktury  (ty  zahrnují  některé anti nfekční  léky, 
antidiabetika  typu sulfonylmočoviny  a diuretika  thiazidového  typu). 
• 
Jestliže máte Vy nebo Vaše dítě akutní hepatitidu,  těžkou jaterní  poruchu nebo poruchu látkové 
výměny hemoglobinu  spojenou  s onemocněním  jater (akutní jaterní porfyrie). 
• 
Pokud  máte Vy  nebo  Vaše dítě  onemocnění  krve,  anémi   související  s nedostatkem  kyseliny 
listové,  nedostatek enzymu glukosa-6-fosfátdehydrogenázy. 
• 
Jestliže máte Vy nebo Vaše dítě závažné onemocnění  ledvin  (pokud nejste léčeni dialýzou). 
• 
V těhotenství a při kojení. 
Strana 1 (celkem 5) 
• 
V průběhu chemoterapie. 
• 
Kotrimoxazol  nesmí být podáván novorozencům  a kojencům během prvních  6 týdnů života. 
 
Upozornění a opatření 
Před užitím  přípravku Sumetrolim  se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. 
• 
Ve vzácných  případech  Sumetrolim  vyvolává  těžké hypersenzitivní  reakce, a proto  informujte 
svého lékaře, pokud  jste Vy nebo Vaše dítě byli  v minulosti  léčeni pro těžkou alergickou  reakci 
nebo astma. 
• 
Nežádoucí účinky  jsou u některých chorob častější (snížená imunita,  dialyzační  léčba, chronický 
alkoholismus,  syndrom  získané  imunodeficience  /AIDS/,  chronické  onemocnění  jater,  anémie 
související  s nedostatkem  kyseliny  listové,  malabsorpční  syndrom  a  stavy podvýživy).  Pokud 
trpíte  kterýmkoli  z těchto  onemocnění,  je  zvláště  důležité,  abyste  před  zahájením  léčby 
informoval(a)  svého lékaře. 
• 
Rovněž byste měl(a) informovat svého lékaře, pokud máte onemocnění ledvin,  protože v takovém 
případě mohou být potřebné nižší  dávky a pečlivější  sledování hladin  draslíku  v krvi. 
• 
U porfyrie,  což je vzácná porucha látkové výměny,  a při  onemocněních  štítné žlázy  mohou  obě 
složky  léku způsobit  návrat nebo zhoršení příznaků.  Informujte svého lékaře, pokud víte, že máte 
onemocnění  štítné  žlázy  nebo  porfyrii  nebo  pokud  má  porfyrii  některý  z Vašich  blízkých 
příbuzných. 
• 
Starší  pacienti  jsou  náchylnější  k nežádoucím  účinkům  během léčby  přípravkem  Sumetrolim, 
zvláště pokud mají další choroby (onemocnění jater a ledvin)  a pokud současně užívají  další léky. 
• 
U mentálního  postižení  vázaného na chromozom  X může Sumetrolim  zhoršit příznaky. 
 
Dbejte na to, abyste během léčby přijímal(a) dostatečný objem tekutin – nejméně 1,5 litru za den, 
abyste  se  vyvaroval(a)  vzniku  krystalů  sulfonamidu  v moči.  V případě,  že  budete  tento  přípravek 
podávat svému dítěti,  dbejte na to, aby často pilo. 
Při  dlouhodobé  léčbě  jsou  nezbytné  pravidelné  kontroly  krevního  obrazu  a  laboratorní  kontroly 
parametrů činnosti  jater a ledvin.  Rovněž  Vám může být  předepsána kyselina  listová,  která neohrozí 
antimikrobiální  účinnost  léčby,  ale  může  vyvážit  nežádoucí  účinky  dlouhodobého  podávání  léku  na 
krev. 
Vzhledem k tomu,  že Sumetrolim  může způsobit  fotosenzitivitu,  chraňte během léčby sebe nebo Vaše 
dítě před vystavením se přímému  slunci pomocí  ochranných oděvů a/nebo fotoprotektivních  přípravků. 
Pokud se během léčby vyskytne těžký a dlouhotrvající  průjem,  ukončete užívání  přípravku  Sumetrolim 
a obraťte se na svého lékaře. 
 
Další léčivé přípravky a přípravek Sumetrolim 
Prosím,  informujte  svého  lékaře  nebo  lékárníka  o  všech  lécích,  které  užíváte  nebo  jste  užíval(a) 
v nedávné době, a to i o lécích,  které jsou dostupné bez lékařského předpisu. 
Uvědomte si, prosím, že možnost vzájemných lékových interakcí se týká i přípravků,  které jste užíval(a) 
někdy  v minulosti  nebo  budete  užívat  někdy  v budoucnosti.  Během  užívání  přípravku  Sumetrolim 
neužívejte  jiné  léky,  včetně  přípravků  dostupných  bez  lékařského  předpisu,  aniž  byste  se předtím 
poradil(a)  se svým lékařem. 
Při současném užívání  přípravku  Sumetrolim  a jiných  léků může dojít  ke vzájemnému  ovlivnění  jejich 
účinků  (antikoagulancia,  diuretika,  antidiabetika,  antiepileptika,  imunosupresiva  předepisovaná  proti 
odmítnutí  transplantované  ledviny),  takže  při  současném  podávání  těchto  léčiv  s přípravkem 
Sumetrolim  je potřeba častěji provádět koagulační  testy (srážlivost  krve),  testy na „cukr“  v krvi  nebo 
v některých případech častěji stanovovat hladiny  léčiva. 
Souběžné  podávání  přípravku  Sumetrolim  se  spironolaktonem  může  vést  k závažné  hyperkalemii 
(zvýšená  hladina  draslíku  v krvi).  Příznaky  závažné  hyperkalemie  mohou  zahrnovat  svalové  křeče, 
nepravidelný  srdeční rytmus, průjem,  pocit na zvracení, závratě nebo bolesti  hlavy. 
 
Je zvláště důležité,  abyste informoval(a)  svého lékaře, pokud Vy nebo Vaše dítě užíváte některé z výše 
uvedených léčiv.  
 
Těhotenství, kojení a plodnost 
 
Obě léčivé  látky  těchto  tablet  ovlivňují  metabolismus  (látkovou  výměnu)  kyseliny  listové,  která je 
Strana 2 (celkem 5) 
nezastupitelná  při  řádném vývoji  plodu,  a proto Sumetrolim  nesmějí  těhotné ženy užívat,  pokud jejich 
lékař nerozhodl  jinak. 
Sumetrolim  se vylučuje do mateřského mléka, a proto se v období  kojení  nesmí užívat. Pokud je užívání 
léku nezbytné,  je nutno  po dobu  léčby a tři  dny po jejím  ukončení  krmit  dítě mlékem  jiné  matky nebo 
umělou  kojeneckou výživou. 
Pokud jste těhotná nebo kojíte,  domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete  otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem nebo lékárníkem  dříve,  než začnete tento přípravek užívat. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
 
Výsledky  žádné  z klinických  studií  nikdy  nenaznačily,  že  by  Sumetrolim  nepříznivě  ovlivňoval 
schopnost řídit  dopravní  prostředky a obsluhovat  stroje. 
 
 
3. 
Jak se přípravek Sumetrolim užívá 
 
Vždy  užívejte  tento  přípravek  přesně podle  pokynů  svého  lékaře,  stejným  způsobem  a ve  stejných 
dávkách. Pokud si nejste jistý(á),  poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Tyto  tablety  se musí  užívat  s hojným  množstvím  tekutin,  nejlépe  po  jídle.  K úplnému  vyléčení  je 
důležité,  abyste užíval(a) tyto tablety tak dlouho,  jak Vám bylo předepsáno, a to i tehdy, když se příznaky 
před ukončením léčby zlepší. Dbejte na to, abyste během léčby přijímal(a)  odpovídající  množství tekutin 
– nejméně 1,5 litru  denně. 
 
Nepředepíše-li lékař jinak, jsou obvyklé dávky pro dospělé a dospívající ve věku nad 12 let tyto: 
dvakrát denně dvě tablety. Při dlouhodobé  udržovací  léčbě je denní  dávka dvakrát denně jedna tableta. 
Maximální  denní dávka je dvakrát denně tři tablety. 
 
Použití  u  dětí do  12  letDávkování  podle  tělesné  hmotnosti:  doporučená  denní  dávka  pro  děti  je 
ekvivalentní  přibližně  6 mg trimethoprimu  a 30 mg sulfamethoxazolu/kg  tělesné hmotnosti,  podávaná 
rozděleně ve dvou dílčích  dávkách.  
Dávkování pro děti stanovené podle  věku dítěte  
Děti  ve věku  6 let  nebo  mladší  by  měly  být  léčeny  přípravkem  Sumetrolim  ve  formě sirupu,  místo 
tabletami.  
Obvyklá denní dávka pro děti ve věku 6-12 let je dvakrát denně tři čtvrtiny tablety až 1,5 tablety. 
 
Zvláštní skupiny pacientů 
U pacientů s poruchou funkce ledvin  musí být dávkování  lékařem upraveno podle činnosti ledvin  a typu 
infekce. 
U starších pacientů je  dávkování  určeno lékařem  podle  závažnosti  infekce a při  zvážení  souběžných 
onemocnění  a současně užívaných  jiných  léků. U pacientů se sníženou  činností  ledvin  musí  být dávka 
odpovídajícím  způsobem  upravena.  
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Sumetrolim, než jste měl(a) 
Ihned se obraťte na svého lékaře, jestliže jste Vy nebo Vaše dítě užili více přípravku Sumetrolim, než 
bylo předepsáno. Možnými příznaky  předávkování jsou ztráta chuti k jídlu,  pocit na zvracení, zvracení, 
průjem,  bolesti  hlavy,  zežloutnutí  očního  bělma nebo kůže, snížený  výdej moči,  tmavé zabarvení moči 
a bezvědomí. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Sumetrolim
 
Jestliže zapomenete užít přípravek Sumetrolim v obvyklý čas, co nejdříve užijte vynechanou dávku, ale 
pouze  pokud  je  to  dostatečně  dlouho  před  příští  dávkou.  Jestliže  je  však  již  čas na  další  dávku, 
nezdvojujte  dávku,  abyste  nahradil(a)  zapomenutou  jednotlivou  dávku.  To  by  vynechanou  dávku 
nenahradilo  a vystavil(a)  byste se riziku  předávkování. 
 
 
4. 
Možné nežádoucí účinky 
Strana 3 (celkem 5) 
 
Podobně  jako  všechny  léky,  může  mít  i  tento  přípravek  nežádoucí  účinky,  které  se  ale  nemusí 
vyskytnout  u každého.  
Pokud se užívá  v doporučených dávkách, je tato kombinace léků  obvykle  dobře snášena. Nejčastěji se 
jako nežádoucí účinky  mohou vyskytnout  gastrointestinální  (trávicí) obtíže a kožní  reakce. 
Ve velmi  vzácných případech se mohou vyskytnout  závažné, někdy smrtelné nežádoucí účinky  a těžké 
hypersenzitivní  reakce postihující  buď celý organismus nebo specifické orgány (např. kůži,  játra, plíce, 
krvetvorné  orgány).  Těžkým  důsledkům  lze  zabránit,  pokud  se  řádně  dodržují  pokyny  a  pokud  se 
příznaky  rozpoznají  včas. 
Přestaňte užívat  přípravek  Sumetrolim,  ihned  se obraťte na svého lékaře,  ambulantní  službu  nebo  se 
odeberte  na  pohotovost  nejbližší  nemocnice,  pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z následujících 
příznaků: 
• 
otok rukou, nohou,  rtů, úst nebo krku způsobující  potíže s polykáním  nebo dýcháním, 
• 
mdloby. 
 
Tyto příznaky  jsou známky těžkých hypersenzitivních  (alergických) reakcí. Incidence těchto mimořádně 
těžkých nežádoucích účinků  je velmi  nízká.  
• 
kopřivka  (urticaria), zarudnutí  kůže, svědění. 
 
Tyto nežádoucí  účinky  se mohou  rovněž  projevovat  jako  příznaky  alergických  reakcí. Ihned přestaňte 
Sumetrolim  užívat  a obraťte se na svého lékaře a poraďte se s ním o další léčbě. Pokud jsou příznaky 
závažné a vyskytnou  se po celém těle, ihned  navštivte svého lékaře, abyste se vyvaroval(a) závažných 
následků. 
 
Ihned  přestaňte Sumetrolim  užívat  a rovněž  se obraťte  na svého  lékaře,  jestliže  se u  Vás vyskytne 
kterýkoli  z následujících  příznaků: 
• 
nově vzniklý  kašel a dýchací obtíže, 
• 
horečka, bolest v krku a bolest kloubů,  které nelze vysvětlit  jinými  příčinami, 
• 
tečkovité krvácení do kůže po celém těle, 
• 
žloutenka  pozorovaná na bělmu  očí a na kůži  jako zažloutnutí,  tmavá moč, 
• 
změny na kůži  připomínající  opařeniny. 
 
Podobně  jako  jiné  antimikrobiální  léky  může  Sumetrolim  vyvolat  tzv.  průjem  související  s léčbou 
antibiotiky.  Bezodkladně se obraťte na svého lékaře, pokud máte během užívání  přípravku  Sumetrolim 
dlouhotrvající  a těžký průjem. 
 
Kromě nežádoucích účinků  uvedených výše se mohou  vyskytnout  následující  nežádoucí účinky:  pocit 
nevolnosti,  zvracení, ztráta chuti  k jídlu,  fotosenzitivita,  bolesti  hlavy,  závratě, slabost, tvorba krystalů 
v močových cestách, bolest svalů a kloubů,  funkční poruchy ledvin,  jater a krvetvorných orgánů. 
 
Pokud se domníváte,  že výše uvedené příznaky  přetrvávají,  obraťte se na svého lékaře. 
 
Během léčby  přípravkem  Sumetrolim  se mohou  zvýšit  hladiny  bilirubinu  v krvi,  hodnoty  některých 
parametrů činnosti  jater a ledvin  a hladiny  draslíku  v krvi.  Na začátku léčby  se mohou  snížit  hladiny 
„cukru“ v krvi. 
 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli  z nežádoucích účinků,  sdělte to svému lékaři,  lékárníkovi  nebo 
zdravotní  sestře. Stejně postupujte  v případě jakýchkoli  nežádoucích účinků,  které nejsou uvedeny 
v této příbalové  informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit  také přímo na adresu: 
Státní ústav pro kontrolu  léčiv 
Šrobárova 48 
100 41 Praha 10 
webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek 
 
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání  více informací  o bezpečnosti tohoto 
přípravku. 
Strana 4 (celkem 5) 
 
 
 
5. 
Jak přípravek Sumetrolim uchovávat 
 
Uchovávejte tento přípravek mimo  dohled a dosah dětí. 
Uchovávejte při teplotě do 25 °C v původním  obalu,  aby byl  přípravek chráněn před světlem. 
 
 
Nepoužívejte  tento  přípravek  po  uplynutí  doby  použitelnosti  uvedené  na  obalu  za  EXP.  Doba 
použitelnosti  se vztahuje  k poslednímu  dni uvedeného měsíce. 
 
Nevyhazujte  žádné  léčivé  přípravky  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se  svého 
lékárníka,  jak  máte naložit  s přípravky,  které již  nepoužíváte.  Tato opatření  pomáhají  chránit  životní 
prostředí. 
 
 
6. 
Obsah balení a další informace 
 
Co přípravek Sumetrolim obsahuje 

Léčivými  látkami  jsou sulfamethoxazolum  400 mg a trimethoprimum  80 mg v jedné tabletě. 

Pomocnými  látkami  jsou  kyselina  stearová,  glycerol  85 %,  sodná  sůl  karboxymethylškrobu 
(typ A), magnesium-stearát, želatina,  mastek, bramborový  škrob. 
 
Jak přípravek Sumetrolim vypadá a co obsahuje toto balení 
 
Bílé až našedlé, kulaté, ploché tablety s dělícím  křížem na jedné straně a vyražením  „SUMETROLIM“ 
na straně druhé. 
 
Druh obalu a velikost balení 

 
PVC, PVDC/Al blistr,  krabička 
Velikost balení:  20 tablet 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
 
Držitel rozhodnutí o registraci  
EGIS Pharmaceuticals PLC 
H-1106 Budapešť, Keresztúri út 30-38. 
MAĎARSKO 
 
Výrobce 
 
EGIS Pharmaceuticals PLC 
H-9900 Körmend, Mátyás király  utca 65. 
MAĎARSKO 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována 25. 10. 2017
 
Strana 5 (celkem 5)