Lék Gutron 5MG

Kód SÚKL
0006092  
Název LP
Gutron (5mg Tbl Nob 50)
Cesta podání
Perorální podání (POR)
Léková forma
Tableta
Velikost balení
50
Síla
5MG
Typ balení
Blistr
Účinné látky
Midodrini Hydrochloridum
ATC skupina
MIDODRIN (C01CA17)

Složení

  1. Midodrini Hydrochloridum – 5 MG
  2. Magnesii Stearas – PL MG
  3. Talcum – PL MG
  4. Silica Colloidalis Anhydrica – PL MG
  5. Cellulosum Microcristallinum – PL MG
  6. Maydis Amylum – PL MG
  7. Flavi Orangeati Lacca Aluminica – PL MG

Příbalová informace

sp.zn. sukls98869/2018 a sukls98903/2018  
 

Příbalová informace: informace pro pacienta 
GUTRON 2,5 mg, tablety 
GUTRON 5 mg, tablety 
 (Midodrini hydrochloridum) 
 
 
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
 
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 
- Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí 
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4. 
 
 
 Co naleznete v této příbalové informaci
  
1. 
Co je přípravek GUTRON a k čemu se používá 
2. 
Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek GUTRON užívat 
3. 
Jak se přípravek GUTRON užívá  
4. 
Možné nežádoucí účinky 

Jak přípravek GUTRON uchovávat  
6. 
Obsah balení a další informace 
 
 
1. 
Co je přípravek GUTRON a k čemu se používá 
 
Přípravek GUTRON je 1-sympatomimetikum a periferní vazotonikum v tabletách. 
Přípravek GUTRON zlepšuje funkci ochablých cév, zabraňuje nahromadění přílišného množství krve 
zejména  v dolních  končetinách,  zvyšuje  nízký  krevní  tlak,  a  zabraňuje  tak  poruchám  z  nízkého 
krevního tlaku - závratím a ztrátě vědomí z nedostatečného prokrvení mozku. 
Při  neschopnosti  zadržet  moč  zlepšuje  přípravek  GUTRON  funkci  svalstva  v močovém  měchýři  a 
močové trubici, které se na této funkci podílí. 
Přípravek GUTRON se užívá k léčbě ortostatické hypotenze (poruchy krevního oběhu projevující se 
nízkým krevním tlakem v důsledku hromadění krve v dolních končetinách, kterou vyvolává porucha 
autonomního  nervového  systému).  Tuto  léčbu  lze  nasadit  poté,  co  byly  vyloučeny  ostatní  možnosti 
úpravy krevního tlaku.  
 
Přípravek GUTRON se dále užívá k pomocné léčbě při neschopnosti udržet moč při náhlém zvýšení 
tlaku v břiše (při smíchu, kýchnutí, chůzi nebo lehčí fyzické práci apod.) (tzv. stresová inkontinence 
moči). Léčba je nasazena v případě, že pacienti nemohou nebo nechtějí podstoupit operativní zákrok.  
 
2. 
Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek GUTRON užívat 
 
Neužívejte přípravek GUTRON:  
-  jestliže  jste  alergický(á)  na  midodrin  nebo  na  kteroukoli  další  složku  tohoto  přípravku  (uvedenou 
v bodě 6).  
- jestliže trpíte těžkým srdečním onemocněním nebo poruchou srdečního rytmu (např. bradykardie - 
pomalý tep, ischemická  choroba srdeční, srdeční selhání z přetížení srdce, poruchy srdeční převodní 
soustavy nebo výduť aorty); 
- jestliže trpíte vysokým krevním tlakem; 
 
1/6 
-  jestliže  trpíte  poruchou  cév  projevující  se  ucpáváním  nebo  stažením  cév  (např.  cerebrovaskulární 
okluze a spasmy); 
- jestliže trpíte prudkým zánětem ledvin; 
- jestliže trpíte těžkou poruchou funkce ledvin; 
- jestliže trpíte zvětšením prostaty se zadržováním většího množství moči v močovém měchýři; 
- jestliže trpítepři mechanických překážkách (např.zúženích) v močové trubici zadržováním moči;   
-  jestliže  trpíte  postižením cév  a  sítnice  oka  způsobeným  cukrovkou  (proliferativní  diabetická 
retinopatie); 
- jestliže trpíte nádorem dřeně nadledvin;  
- jestliže trpíte nadměrnou činností štítné žlázy; 
- jestliže trpíte zeleným zákalem (glaukomem).  
 
Při  poruchách  funkce  jater  nebo  při  lehčích  poruchách  funkce  ledvin  se  přípravek  GUTRON  může 
užívat jen ze zvlášť závažných důvodů. 
Poraďte  se,  prosím,  se  svým  lékařem  i  v případě,  že  se  některý  z  těchto  stavů  u  Vás  projevil  v 
minulosti anebo jestliže nastal až v průběhu užívání přípravku GUTRON.  
 
Upozornění a opatření  
 
Před užitím přípravku GUTRON se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Před léčbou a v průběhu léčby přípravkem GUTRON Vám lékař bude sledovat hodnoty krevního tlaku 
vleže, vsedě i vstoje a určí, s jakou mírou rizika se u Vás objeví vysoký krevní tlak vleže a vsedě.  
Lékař Vás bude informovat o příznacích vysokého krevního tlaku v klidovém stavu (např. bušení 
srdce, bolest hlavy, poruchy vidění apod.). Pokud se vyskytnou tyto známky, přerušte léčbu a 
okamžitě informujte lékaře. Lékař Vám sníží dávku nebo v případě potřeby ukončí Vaši léčbu. 
 
Děti  
Přípravek  GUTRON  nesmí  užívat  děti  do  12  let  z důvodu  nedostatečných  zkušeností  s použitím 
přípravku u dětí. 
 
Další léčivé přípravky a GUTRON 
Informujte  svého  lékaře  nebo  lékárníka  o  všech  lécích,  které  užíváte,  které  jste  v nedávné  době 
užíval(a) nebo které možná budete užívat, a to na lékařský předpis i bez něho. Než začnete současně s 
užíváním  přípravku  GUTRON  užívat  nějaký  volně  prodejný  lék,  poraďte  se,  prosím,  se  svým 
ošetřujícím lékařem. 
Účinky přípravku GUTRON a účinky jiných současně užívaných léků se mohou vzájemně ovlivňovat. 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka, pokud užíváte: 
-   přípravky (např. perfenazin (k léčbě duševních poruch), amiodaron (k léčbě poruch srdečního 
rytmu),  metoklopramid  (k  léčbě  některých  trávicích  obtížích)).  Současné  užívání  může  vést  k 
prohloubení účinků těchto přípravků. 
-   sympatomimetické,  vazokonstrikční  a  jiné  přípravky,  které  zvyšují  tepovou  frekvenci  a  tlak 
(např.  antihistaminika,  hormony  štítné  žlázy,  některé  léky  k léčbě  deprese  (tricyklická 
antidepresiva), inhibitory MAO  a  některé  volně  prodejné  léky).  Současné užívání  může  způsobit 
silné zvýšení krevního tlaku.  
-   -  a -adrenergní  blokátory,  jež  mohou  snižovat  srdeční frekvenci.  Lékař  Vás bude  pečlivě 
sledovat. 
-   digoxin  (užívá  se  k léčbě  srdečního  selhání).  Současné  užívání  může  způsobit  významné 
zpomalení tepu až zástavu srdce. Při výskytu typických příznaků (zpomalení srdečního tepu, bušení 
srdce, závratě, mdloby) je nutné léčbu přerušit a informovat lékaře. 
-   přípravky s obsahem kortikosteroidů (užívají se k léčbě poruch imunity a jako protizánětlivé 
léky). Současné užívání může způsobit další zvýšení krevního tlaku.  
 
Přípravek GUTRON s jídlem 
Přípravek GUTRON lze užívat s jídlem.  
 
2/6 
 
Těhotenství a kojení  
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.  
Neužívejte  tento  přípravek,  pokud  jste  těhotná,  plánujete  otěhotnět  nebo  kojíte. Pokud  během  léčby 
otěhotníte, měla byste okamžitě léčbu ukončit. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
GUTRON  má  zanedbatelný  vliv  na  schopnost  řídit  dopravní  prostředky  nebo  obsluhovat  stroje. 
Opatrnosti je zapotřebí, pokud pocítíte závrať nebo malátnost. 
 
Přípravek GUTRON 5 mg obsahuje hlinitý lak oranžové žluti (E110). Může způsobit alergické 
reakce. 
 
 

3. 
Jak se přípravek GUTRON užívá 
 
Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste 
jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.  
 
Dávkování při ortostatické hypotenzi: 
 
Doporučená dávka přípravku je 2,5 mg (tj. 1 tableta přípravku GUTRON 2,5 mg, nebo půl tablety  
přípravku GUTRON 5 mg) 2krát denně (ráno a v pozdní odpoledne), nebo 3krát denně 2,5 mg   (tj 3 
krát 1 tableta  přípravku Gutron 2,5 mg nebo 1/2 tablety přípravku GUTRON 5 mg – ráno, v poledne  
a v pozdní odpoledne). V ojedinělých případech se dávkování může snížit na 2krát denně 1,25 mg, tj. 
na 2 krát denně 1/2 tablety přípravku GUTRON 2,5 mg.Tuto dávku je možné postupně snižovat (nebo 
zvyšovat) každé tři dny podle toho, jak Váš organismus na léčbu reaguje. Vhodná dávka může být u 
každého pacienta odlišná, Váš lékař určí, která dávka je pro Vás nejvhodnější. 
   
Maximální denní dávka je 30 mg. 
 
Přípravek GUTRON užívejte během dne, kdy potřebujete být ve vzpřímené poloze a vykonávat běžné 
činnosti.  Doporučený  interval  užívání  dávek  je  po  3-4  hodinách,  a to  ráno  před  vstáváním  nebo  při 
vstávání,  druhá  v poledne  a  třetí  v pozdním  odpoledni  (Přípravek  se  nesmí  užívat  ve  večerních 
hodinách, poslední dávku je třeba užít  nejméně 4 hodiny před ulehnutím ke spánku, abyste předešli 
riziku vysokého tlaku v klidové poloze).  
Lékař Vám bude na počátku léčby pravidelně, alespoň dvakrát týdně, měřit krevní tlak vleže a vstoje. 
Pokud dojde k výraznému zvýšení krevního tlaku naměřeného vleže, Váš lékař Vaši léčbu přípravkem 
GUTRON přeruší.  
 
Tabletu lze rozdělit na stejné dávky. 
 
Urologické indikace (dávkování při neschopnosti udržet moč): 
Doporučená dávka je 2,5 až 5 mg perorálně 2krát až 3krát denně (poslední dávku je třeba užít nejméně 
4 hodiny před ulehnutím ke spánku). 
Maximální denní dávka je 10 mg. 
Tabletu lze rozdělit na stejné dávky. 
 
Použití u dětí  
Přípravek GUTRON nesmí užívat děti do 12 let z důvodu nedostatečných zkušeností s použitím u dětí. 
 
 
 
 
 
3/6 
Jestliže jste užil(a) více přípravku GUTRON, než jste měl(a) 
Užití  příliš  veliké  dávky  může  vyvolat  husí  kůži  (hlavně  na  zátylku  a  na  hlavě),  pocit  chladu  a 
zadržování  a  nucení  na  močení.  Také  se  může  zpomalit  tep  (pod  60  tepů  za  minutu)  a  lze  zjistit 
výrazné zvýšení krevního tlaku.  
Při předávkování nebo náhodném požití přípravku dítětem vyhledejte, prosím, lékaře a poraďte se s 
ním o dalším postupu. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek GUTRON 
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou tabletu. Užijte teprve další 
obvyklou dávku v obvyklou dobu. Rozhodně nezvyšujte další dávku ani nezkracujte další odstupy 
mezi dávkami ve snaze nahradit zameškanou dávku přípravku.  
 
Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek GUTRON 
Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek GUTRON, informujte svého lékaře co nejdříve o této 
skutečnosti. 
 
Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 
lékárníka. 
 
 

4. 
Možné nežádoucí účinky  
 
Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
Informujte ihned svého lékaře nebo vyhledejte pohotovost v nejbližší nemocnici, jestliže se u Vás 
vyskytne některý z následujících závažných nežádoucích účinků: bušení srdce, bolest hlavy, poruchy 
vidění. 
 
Další nežádoucí účinky zahrnují: 
Velmi časté nežádoucí účinky (mohou se objevit u více než 1 z 10 pacientů):  
• 
husí kůže (až 13 % případů) 
• 
obtížné a bolestivé močení (až 13 % případů) 
 
Časté nežádoucí účinky (mohou se objevit až u 1 z 10 pacientů):  
• 
pocity mravenčení  
• 
zvýšení krevního tlaku v klidové poloze při dávkách nad 30 mg denně (klidová 
hypertenze),  
• 
nevolnost, pálení žáhy, zánět dutiny ústní 
• 
pocit chladu, svědění, zarudnutí, vyrážka  
• 
zadržování moči (až 6 % případů) 
 
Méně časté nežádoucí účinky (mohou se objevit až u 1 ze 100 pacientů)
:  
• 
poruchy spánku, nespavost 
• 
bolesti hlavy, neklid, rozrušení a podrážděnost 
• 
zpomalení tepu (reflexní bradykardie) 
• 
zvýšení  krevního  tlaku  v klidové  poloze  při  dávkách  do  7,5  mg  denně  (klidová 
hypertenze), 
• 
nucení na močení 
 
Vzácné nežádoucí účinky (mohou se objevit až u 1 z 1 000 pacientů)
:  
• 
poruchy srdečního rytmu (tachykardie – zvýšení srdečního tepu) 
• 
abnormální funkce jater, zvýšené hodnoty jaterních enzymů v laboratorních testech 
 
 
4/6 
Není známo (četnost nelze z dostupných údajů určit):  
• 
úzkost, zmatení 
• 
bolest břicha, zvracení, průjem 
 
 
 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:  
Státní ústav pro kontrolu léčiv  
Šrobárova 48  
100 41 Praha 10  
webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.  
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku. 
 
 
5. 
Jak přípravek GUTRON uchovávat  
 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
 
Přípravek GUTRON uchovávejte při teplotě do 25°C.  
Uchovávejte blistr v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem. 
 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za „EXP“. Doba 
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Nevyhazujte  žádné  léčivé  přípravky  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se  svého 
lékárníka,  jak  naložit  s  přípravky,  které  již  nepoužíváte.  Tato  opatření  pomáhají  chránit  životní 
prostředí. 
 
 
6. 
Obsah balení a další informace 
 
Co přípravek GUTRON obsahuje 
-      Léčivou látkou je midodrini hydrochloridum 2,5 mg  a 5 mg v jedné tabletě. 
-  
Dalšími  složkami  jsou  magnesium-stearát,  mastek,  koloidní  bezvodý  oxid  křemičitý, 
mikrokrystalická  celulóza,  kukuřičný  škrob,  hlinitý  lak  oranžové  žluti  (E110)  (pouze  v přípravku 
GUTRON 5 mg) 
 
Jak přípravek GUTRON vypadá a co obsahuje toto balení 
 
GUTRON  2,5  mg:  Tablety.  Ploché  kulaté  bílé  tablety  se  zkosenými  hranami,  s půlicí  rýhou 
a vyraženým označením „GU“, „2,5“ na jedné straně. 
GUTRON  5  mg:  Tablety.  Ploché  kulaté  oranžové  tablety  se  zkosenými  hranami,  s půlicí  rýhou 
a vyraženým označením „GU“, „5“ na jedné straně. 
 
Balení obsahuje 20 a 50 tablet v PVC/PVdC-Al blistru a v krabičce. 
 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
Takeda Austria GmbH 
St. Peter-Strasse 25, Linz 
Rakousko 
 
5/6 
 
Výrobce 
Takeda GmbH 
Oranienburg 
Německo 
 
 
Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci: 
 
Takeda Pharmauceuticals Czech Republice s.r.o. 
Škrétova 490/12, 
120 00 Praha 2 - Vinohrady, 
Tel: +420 234 722 722 
 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována 21. 3. 2018. 
 
 
Další zdroje informací 
 
Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Státního 
ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) na adrese www.sukl.cz. 
 
 
6/6