Lék Gutron 2,5MG

Kód SÚKL
0006091  
Název LP
Gutron (2,5mg Tbl Nob 20)
Cesta podání
Perorální podání (POR)
Léková forma
Tableta
Velikost balení
20
Síla
2,5MG
Typ balení
Blistr
Účinné látky
Midodrini Hydrochloridum
ATC skupina
MIDODRIN (C01CA17)

Složení

  1. Midodrini Hydrochloridum – 2,5 MG
  2. Magnesii Stearas – PL MG
  3. Talcum – PL MG
  4. Silica Colloidalis Anhydrica – PL MG
  5. Cellulosum Microcristallinum – PL MG
  6. Maydis Amylum – PL MG

Příbalová informace

 
 
ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU 
 
Krabička 
 
1. 
NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU 
 
GUTRON 2,5 mg, tablety  
Midodrini hydrochloridum 
 
2. 
OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY 
 
Jedna tableta obsahuje midodrini hydrochloridum 2,5 mg. 
 
3. 
SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK 
 
 
4. 
LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ 
 
20 tablet 
50 tablet 
 
5. 
ZPŮSOB A CESTA 
Perorální podání. 
Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. 
 
6. 
ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN 
MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ 

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. 
 
7. 
DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ 
 
 
8. 
POUŽITELNOST 
 
EXP 
 
 
9. 
ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ 
Uchovávejte při teplotě do 25°C.  
Uchovávejte blistr v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem. 
 
 
10. 
ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH 
PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ 

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny. 
 
 
 1 
 
11. 
NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 
Takeda Austria GmbH 
St. Peter-Strasse 25, Linz 
Rakousko 
 
12. 
REGISTRAČNÍ ČÍSLO 
78 / 826 / 92 – A/C 
 
13. 
ČÍSLO ŠARŽE  
 
Lot 
 
14. 
KLASIFIKACE PRO VÝDEJ 
Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis. 
 
15. 
NÁVOD K POUŽITÍ 
 
 
16. 
INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU 
 
GUTRON 2,5 mg  
 
17.       JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD 
 
2D čárový kód s jedinečným identifikátorem. 
 
 
18.       JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM 
 
PC:  
SN:  
NN: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2 
 
 
 
MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH 
 
PVC/PVdC-Al blistr 
 
 
1. 
NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU 
GUTRON 2,5 mg  
tablety 
Midodrini hydrochloridum  
 
2. 
NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 
 
Takeda Austria GmbH 
St. Peter-Strasse 25, Linz 
Rakousko 
 
3. 
POUŽITELNOST 
 
EXP 
 
4. 
ČÍSLO ŠARŽE <, KÓD DÁRCE A KÓD LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU> 
Lot 
 
5. 
JINÉ 
 
 
 
 
 
 
 
 3