Lék Uromitexan 400 MG 100MG/ML

Kód SÚKL
0005954  
Název LP
Uromitexan 400 MG (100mg/ml Inj/inf Sol 15x4ml)
Cesta podání
Intravenózní podání (IVN)
Léková forma
Injekční/infuzní roztok
Velikost balení
15X4ML
Síla
100MG/ML
Typ balení
Ampulka (Ampule)
Účinné látky
Mesnum
ATC skupina
MESNA (V03AF01)

Složení

  1. Mesnum – 400 MG
  2. Dinatrii Edetas Dihydricus – PL MG
  3. Natrii Hydroxidum – PL MG
  4. Aqua Pro Iniectione – 4 ML

Příbalová informace

sp.zn.sukls13956/2016 
 
Příbalová informace: informace pro uživatele 
Uromitexan 400 mg 
Injekční/infuzní roztok 
 
 

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje. 
-  Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 
-  Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 
-  Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí 
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky onemocnění jako Vy. 
-  Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4. 
 

V této příbalové informaci může být přípravek Uromitexan 400 mg nazýván mesna. 
 
Co naleznete v této příbalové informaci 
1. Co je přípravek Uromitexan 400 mg a k čemu se používá 
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Uromitexan 400 mg používat  
3. Jak se přípravek Uromitexan 400 mg používá 
4. Možné nežádoucí účinky 
5. Jak přípravek Uromitexan 400 mg uchovávat  
6. Obsah balení a další informace 
 
 
1. 
Co je přípravek Uromitexan 400 mg a k čemu se používá 
Přípravek Uromitexan 400 mg se podává pouze, pokud užíváte také léčivé přípravky obsahující 
léčivou látku ifosfamid nebo cyklofosfamid, které mohou poškodit výstelku močového měchýře. 
Protože velmi malé množství krve v moči není rozpoznatelné, ošetřující lékař nebo zdravotní sestra 
budou testovacím proužkem kontrolovat přítomnost krve ve Vaší moči. Pokud Vaše moč obsahuje 
více krve, všimnete si jejího červeného zbarvení a možná uvidíte krevní sraženiny. Mesna je určena 
k ochraně výstelky močového měchýře před poškozením způsobeným ifosfamidem nebo 
cyklofosfamidem. 
 
 
2. 
Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Uromitexan 400 mg používat 
 
Nepoužívejte přípravek Uromitexan 400 mg pokud:
 
 jste  alergický(á)  na  léčivou  látku  nebo  na  kteroukoli  další  složku  (uvedenou  v bodě  6). 
Alergická reakce může zahrnovat dušnost, sípavé dýchání, vyrážku, svědění nebo otok tváře 
nebo rtů 
 jste měl(a) kdykoli v minulosti alergickou na podobné léčivé přípravky 
 

Pokud se na Vás vztahuje cokoli z výše uvedeného, nebude Vám přípravek Uromitexan 400 mg 
podán. Pokud si nejste jistý(á), sdělte to před podáním přípravku Uromitexan 400 mg svému lékaři, 
zdravotní sestře nebo lékárníkovi. 
 
 
Upozornění a opatření 
Informujte svého lékaře, zdravotní sestru nebo lékárníka před použitím mesny, pokud trpíte: 
 
revmatoidní artritidou 
 
systémovým lupus erythematodes (SLE) 
 
některým jiným autoimunním onemocněním, při kterém protilátky Vašeho  imunitního 
systému napadají vlastní organismus 
 
Pokud si nejste jistý(á), sdělte to před podáním přípravku Uromitexan 400 mg svému lékaři, 
zdravotní sestře nebo lékárníkovi. 
 
Další léčivé přípravky a přípravek Uromitexan 400 mg 
Přípravek Uromitexan 400 mg se podává společně s přípravkem obsahujícím léčivou látku 
ifosfamid nebo cyklofosfamid. S těmito léčivy nereaguje a není známo, zda nereaguje s jinými 
léčivými přípravky. 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době 
užíval(a) nebo které možná budete užívat. 
 
Těhotenství, kojení a plodnost 
Přípravek Uromitexan 400 mg se podává výhradně společně s přípravkem obsahujícím ifosfamid 
nebo cyklofosfamid. Jestliže jste těhotná a Váš lékař se bude domnívat, že potřebujete léčbu těmito 
přípravky, pak budete také potřebovat přípravek Uromitexan 400 mg obsahující mesnu. O 
případném těhotenství informujte svého lékaře před podáním tohoto přípravku.  
 
Během léčby tímto přípravkem nekojte. 
 
Testy v průběhu podávání přípravku Uromitexan 400 mg 
Váš lékař nebo zdravotní sestra budou v průběhu léčby pravidelně kontrolovat Vaší moč na 
přítomnost krve testovacími proužky nebo pod mikroskopem. Sdělte svému lékaři, zdravotní sestře 
nebo lékárníkovi, pokud máte nějaké další testovací proužky, protože Vaše léky mohou ovlivnit 
výsledky. Tyto proužky na testování krve nebo moči se používají ke stanovení určitých chemických 
látek ve Vaší krvi nazývaných ketony nebo červených krvinek ve Vaší moči. 
 
Přípravek
 Uromitexan 400 mg s jídlem a pitím 
Jídlo nemá vliv na vstřebávání mesny ani na její vylučování močí. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Některé nežádoucí účinky přípravku Uromitexan 400 mg (bolest hlavy, závratě) mohou ovlivnit 
schopnost řídit a bezpečně obsluhovat stroje. Lékař rozhodne, zda jsou tyto činnosti pro Vás 
bezpečné. 
 
 
3. 

 Jak se přípravek Uromitexan 400 mg používá 
 
Vždy používejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře.  Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se 
svým lékařem. 
 
Užívání tohoto léčivého přípravku 


Přípravek Uromitexan 400 mg Vám bude podán lékařem nebo zdravotní sestrou injekcí nebo infuzí. 
Pokud přípravek Uromitexan 400 mg používáte, měl(a) byste pít každý den dostatek tekutin, aby se 
udržel výdej moči na 100 ml/ hod. Dostatečné množství tekutin pomáhá naředit a udržet dobrý 
průtok moči, což pomáhá chránit močový měchýř. Měl(a) byste vyprazdňovat močový měchýř 
pravidelně vždy, když budete potřebovat. Nepokoušejte se měnit Vaši běžnou potřebu. 
 
 
 
Doporučená obvyklá dávka 
Lékař rozhodne, jaké množství přípravku potřebujete a kdy jej budete dostávat.  Tento přípravek 
vždy používejte přesně podle pokynů svého lékaře.  
 
Dávka závisí na: 
 dávce a době léčby ifosfamidem nebo cyklofosfamidem 
 na způsobu podání ifosfamidu nebo cyklofosfamidu (tablety nebo injekce) 
 případné infekci močových cest 
 jestliže jste kdykoli v minulosti prodělal(a) poškození močového měchýře způsobené 
ifosfamidem nebo cyklofosfamidem 
 jestliže jste byl(a) ozařován(a) v blízkosti Vašeho močového měchýře 
 
Použití u dětí 
Děti obvykle močí častěji než dospělí. U dětí může být zapotřebí, aby ošetřující lékař zkrátil interval 
mezi dávkami anebo zvýšil počet jednotlivých dávek. 
 
Použití u starších pacientů 
Obecně je třeba volit dávku u staršího pacienta opatrně s ohledem na častější výskyt zhoršené funkce jater, 
ledvin nebo srdce a na souběžné další onemocnění nebo jinou léčbu. Poměr mesny k oxazafosforinům by 
však měl zůstat nezměněn. 
 
Pokud si nejste jistý(á), jak Vám bude injekce nebo infuze podávána nebo pokud máte jiné 
otázky týkající se Vaší léčby, zeptejte se svého lékaře, zdravotní sestry nebo lékárníka. 
 
Infuze se podává tenkou jehlou zavedenou do žíly ve Vaší paži nebo na hřbetě ruky. Někteří lidé 
mají tzv. centrální žilní přístup, tedy delší hadičku zavedenou do velké krční žíly, prostřednictvím 
které může být přípravek Uromitexan 400 mg podáván.  
Infuze obvykle trvá několik minut až hodinu v závislosti na dávce. Obvykle dostanete jednu infuzi 
každé dva až čtyři týdny.  
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Uromitexan 400 mg 
Používání přípravku Uromitexan 400 mg  v intervalech, které stanovil lékař, je velmi důležité: 
 tyto intervaly budou velmi pečlivě stanoveny tak, aby se zajistilo, že Vás močový měchýř 
bude plně chráněn proti poškození. 
 injekce/infuze Vám bude podávána lékařem nebo zdravotní sestrou. Je velmi 
nepravděpodobné, že bude dávka vynechána. Pokud se budete domnívat, že dávka byla 
vynechána, sdělte to svému lékaři nebo zdravotní sestře jakmile to bude možné. 
 
Jestliže Vám bylo podáno více přípravku Uromitexan 400 mg 
Je velmi nepravděpodobné, že Vám bude podáno více injekční mesny něž mělo být, protože Vám 
bude přípravek podávat vyškolený a kvalifikovaný pracovník. Pokud by podal příliš mnoho 
přípravku, okamžitě by infuzi/injekci zastavil. 
 

Co dělat, pokud jdete k jinému lékaři, nebo musíte nastoupit do nemocnice 
Pokud z jakéhokoli důvodu jdete k jinému lékaři nebo nastupujete do nemocnice, informujte 
zdravotnické pracovníky, jaké léky užíváte. Neužívejte žádné jiné léky bez vědomí Vašeho lékaře.  
 
 
4. 
Možné nežádoucí účinky 
 
Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 
Byly zaznamenány následující nežádoucí účinky mesny: 
 
Sdělte okamžitě svému lékaři, pokud si všimnete některého z následujících nežádoucích 
reakcí, které mohou vyžadovat naléhavě lékařskou pomoc: 

  velmi vzácně může mesna způsobit stavy, které mohou vypadat jako alergické reakce. 
Příznaky mohou zahrnovat kožní vyrážku a podlitiny, svědivou pokožku, puchýřky na kůži 
nebo sliznici, náhlý pokles krevního tlaku (závratě), zrychlenou srdeční frekvenci a změny 
krevních testů používaných ke kontrole správné činnosti jater. 
 
Některé z nežádoucích účinků mohou být spíše způsobeny ifosfamidem nebo cyklofosfamidem než 
mesnou, protože se tyto přípravky užívají společně. 
 
Další možné nežádoucí účinky zahrnují: 
 
Velmi časté nežádoucí účinky
 (vyskytující se u více než 1 z 10 pacientů) 
  průjem, pocit na zvracení, bolest břicha 
  bolest hlavy, točení hlavy 
  apatie, ospalost  
  záchvaty náhlé bolesti břicha (kolika)  
  vyrážka, zrudnutí, svědění 
  horečka, příznaky podobné chřipce 
 
Časté nežádoucí účinky (vyskytující se u 1 až 10 ze 100 pacientů) 
  zánět hltanu 
  zvětšení mízních uzlin 
  nechutenství, pocit nedostatku tekutin 
  nespavost, noční můry, spavost  
  závratě, porucha pozornosti, krátkodobá ztráta vědomí 
  brnění, mravenčení, snížená nebo zvýšená citlivost kůže 
  rozmazané vidění, zánět spojivek, zvýšená citlivost na světlo 
  bušení srdce, bolest na hrudi 
  kašel, dušnost, překrvení nosní sliznice, krvácení z nosu, sucho v ústech 
  zvracení, zácpa, nadýmání, krvácení z dásní 
  zvýšené pocení, svědění 
  bolest svalů, kloubů, zad a čelisti, bolest končetin 
  obtížné a bolestivé močení 
  ztuhlost, únava, malátnost 
  bolestivost, zarudnutí nebo vyrážka v místě vpichu 
 
Velmi vzácné nežádoucí účinky (vyskytující se u méně než 1 z 10 000 pacientů), včetně 
izolovaných zpráv 

  křeče 

  zrychlená srdeční frekvence 
  nízký nebo vysoký krevní tlak, změny na EKG 
  zrychlené dýchání, vykašlávání krve 
  zánět sliznice v ústech, změněná chuť, otok obličeje 
  zánět jater 
  selhání ledvin 
  červené zbarvení kůže, svědění a olupování kůže s tvorbou puchýřů, kopřivka 
  nedostatek energie, vyčerpání 
  změny v různých laboratorních testech 
 
Hlášení nežádoucích účinků  
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo 
zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:  
Státní ústav pro kontrolu léčiv  
Šrobárova 48  
100 41 Praha 10  
webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.  
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku.  
 
 
5. 
Jak přípravek Uromitexan 400 mg uchovávat 
 
 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. Doba 
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Uchovávejte při teplotě do 30 ºC.   
 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 
prostředí. 
 
 
6. 
Obsah balení a další informace 
 
Co přípravek Uromitexan 400 mg obsahuje 
Léčivou látkou je mesna, jedna ampule obsahuje 400 mg mesny. 
Pomocné látky jsou dihydrát dinatrium-edetátu, hydroxid sodný, voda na injekci. 
 
Jak přípravek Uromitexan 400 mg vypadá a co obsahuje toto balení 
Přípravek Uromitexan 400 mg je čirý bezbarvý roztok dodávaný v ampulích z bezbarvého skla 
s odlamovacím bodem a zeleným a fialovým proužkem.  
Jedna krabička obsahuje 15 ampulí se 4 ml injekčního/infuzního roztoku. 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
Baxter Oncology GmbH, Kantstrasse 2, 33790 Halle, Německo 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována:  9. 2. 2017 
 
 

Následující informace je určena pouze pro zdravotnické pracovníky: 
 
Uromitexan 400 mg 
 
Indikace: 
Přípravek  Uromitexan  400  mg  je  používán  k profylaxi  urotheliální  toxicity,  zahrnující 
hemorhagickou  cystitidu  a  mikrohematúrii,  u  pacientů  léčených  oxazafosforiny  (ifosfamid, 
cyklofosfamid) v dávkách, které se považují za urotoxické. 
 
Dávkování a podávání: 
Přípravek Uromitexan 400 mg přiměřeně chrání pacienta před toxickými účinky oxazafosforinu na 
močové cesty. Trvání léčby přípravkem Uromitexan 400mg má být obdobné léčbě oxzafosforiny 
plus doba nezbytná na snížení hladin oxazafosforinových metabolitů v moči na netoxickou úroveň. 
Tato doba je obvykle 8-12 hodin od ukončení léčby oxazafosforiny, ale může se měnit v závislosti 
na dávkování oxazafosforinu. Je třeba udržovat výdej moči na 100 ml/h (jak je požadováno při 
léčbě oxazafosforiny) a během léčby vyšetřovat moč na přítomnost hematurie a proteinurie. 
Uromitexan 400 mg se aplikuje dospělým nitrožilně v dávce 20 % dávky oxazafosforinu v čase nula 
(čas podání oxazafosforinu) a dále po 4 a 8 hodinách. Bližší informace viz SPC přípravku. 
 
Farmaceutické údaje 
Mesna po zředění 0,9% fyziologickým roztokem nebo 5% glukózou je stabilní po dobu 36 hodin a v 
glukóza/fyziologickém roztoku po dobu 24 hodin při teplotě 20 ºC -22 ºC. 
 
Ve směsi s ifosfamidem je chemicky a fyzikálně stabilní s: 
 0,9% fyziologickým roztokem po dobu 24 hodin při teplotě 21 °C a glukóza/fyziologickým 
roztokem po dobu 24 hodin při teplotě 26 °C   
 5% glukózou po dobu 24 hodin při teplotě 26 °C  
 
Přípravek Uromitexan 400 mg neobsahuje konzervační látky. 
 
Z mikrobiologického hlediska má být  přípravek použít okamžitě. Není-li použit okamžitě, doba a 
podmínky uchovávání po otevření před použitím jsou v odpovědnosti uživatele.   
 
Mesna je inkompatibilní s cisplatinou, karboplatinou a dusíkatým yperitem. Smíchání mesny 
s epirubicinem vede k inaktivaci epirubicinu, a proto je třeba se tohoto vyvarovat. 
 
Další informace 
Dlouhodobé  urotheliální  toxicitě  oxazafosforinů  se  může  téměř  úplně  předejít  současným 
podáváním  mesny  v  příslušné  dávce.  Mesna  má  pouze  protektivní  účinek  na  močový  systém  a 
neovlivňuje  jiná  preventivní  opatření  doporučená  při  podávání  oxazafosforinů,  která  jsou 
používaná. Podání přípravku Uromitexan 400 mg může způsobit falešnou pozitivitu screeningových 
testů  na  ketolátky  (např.  Rothers,  N-Multistix)  a  falešnou  pozitivitu  nebo  negativní  reakce 
screeningových  testů  na  přítomnost  erytrocytů  v moči.  Barevný  odstín  ketolátek  je  ovšem  spíše 
červenofialový  než  fialový,  je  méně  stabilní  a  po  přidání  ledové  kyseliny  octové  dochází  k 
okamžitému  odbarvení.  K průkazu  přítomnosti  erytrocytů  v moči  se  doporučuje  mikroskopické 
vyšetření.