Lék Oxycontin 20MG

Kód SÚKL
0005937  
Název LP
Oxycontin (20mg Tbl Pro 28)
Cesta podání
Perorální podání (POR)
Léková forma
Tableta s prodlouženým uvolňováním
Velikost balení
28
Síla
20MG
Typ balení
Blistr
Účinné látky
Oxycodoni Hydrochloridum
ATC skupina
OXYKODON (N02AA05)

Složení

 1. Oxycodoni Hydrochloridum – 20 MG
 2. Oxycodonum – 17,9 MG
 3. Lactosum Monohydricum Dispersione Desiccatum – PL MG
 4. Povidonum K30 – PL MG
 5. Ammonio Methacrylatis Copolymerum A Dispersio 30% – PL MG
 6. Triacetinum – PL MG
 7. Alcohol Stearylicus – PL MG
 8. Talcum – PL MG
 9. Magnesii Stearas – PL MG
 10. Hypromellosum – PL MG
 11. Titanii Dioxidum – PL MG
 12. Macrogolum 400 – PL MG
 13. Ferri Oxidum Rubrum – PL MG
 14. Polysorbatum 80 – PL MG

Příbalová informace

sp. zn. sukls119959/2016 
 
Příbalová informace: informace pro uživatele 
 
OxyContin 10 mg 
OxyContin 20 mg 
OxyContin 40 mg 
OxyContin 80 mg 

tablety s prodlouženým uvolňováním  
 
(oxycodoni hydrochloridum) 
 
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí 
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4. 
 
 Co naleznete v této příbalové informaci  
 
1. 
Co je přípravek OxyContin a k čemu se používá 
2. 
Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek OxyContin užívat  
3. 
Jak se přípravek OxyContin užívá  
4. 
Možné nežádoucí účinky 
5.        Jak přípravek OxyContin uchovávat 
6. 
Obsah balení a další informace 
 
1.  Co je přípravek OxyContin a k čemu se používá 
 
OxyContin tablety jsou určeny k utlumení středně silné až velmi silné bolesti, které lze odpovídajícím 
způsobem tlumit pouze pomocí opioidních analgetik. 
 
OxyContin tablety jsou určeny pro dospělé, dospívající a děti starší 12 let. 
 
OxyContin patří do skupiny léků nazývaných analgetika, opioidy (opiáty). 
 
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek OxyContin užívat  
 
Neužívejte přípravek OxyContin: 
 
 
jestliže  jste  alergický/á  (přecitlivělý/á)  na  léčivou  látku  oxykodon-hydrochlorid  nebo  na 
kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6) 
 
jestliže trpíte závažnými poruchami dýchání (např. těžký útlum dýchání) 
 
jestliže trpíte závažnou chronickou obstrukční plicní nemocí 
 
jestliže trpíte srdečními potížemi vzniklými v důsledku postižení plic (cor pulmonale) 
 
jestliže máte závažné průduškové astma 
 
jestliže trpíte poruchami vyprazdňování střev (paralytický ileus) 
 
 
 

1/7 
Upozornění a opatření 
  
Před užitím přípravku OxyContin se poraďte se svým lékařem či lékárníkem: 
 
jestliže trpíte závažnou poruchou funkce plic  
 
jestliže trpíte poruchou funkce ledvin nebo jater 
 
jestliže máte chronickou zácpu nebo zánětlivé střevní onemocnění 
 
jestliže trpíte onemocněním žlučníku nebo žlučových cest 
 
jestliže byl u vás zjištěn zvýšený nitrolební tlak (silná bolest hlavy, nevolnost) 
 
jestliže jste v minulosti prodělal(a) úraz hlavy 
 
jestliže máte nebo jste v minulosti měl(a) problémy s nadměrným požíváním alkoholu, nebo 
jste závislí na lécích nebo drogách 
 
jestliže máte nízký krevní tlak 
 
jestliže jste prodělal(a) zánět slinivky břišní (pankreatitida) 
 
jestliže  trpíte  poruchou  štítné  žlázy,  způsobující  suchost,  chlad  a  otoky  (opuchlost)  kůže  na 
obličeji a končetinách (myxedém) 
 
jestliže trpíte sníženou funkcí štítné žlázy (hypotyreóza) 
 
jestliže jste léčen(a) pro nedostatečnou činnost nadledvin (Addisonova choroba) 
 
jestliže  trpíte  duševní  nemocí,  doprovázenou  (částečnou)  ztrátou  smyslu  pro  realitu 
(psychóza), v důsledku intoxikace alkoholem či jinými látkami (látkově vyvolaná psychóza) 
 
jestliže  jste  léčen  nebo  byla  u  vás  zjištěna  hypertrofie  prostaty  (zvětšení  předstojné  žlázy  u 
mužů, zapříčiňující obtížné močení) 
 
jestliže trpíte epilepsií nebo máte sklony ke křečím 
 
jestliže užíváte nebo jste v posledních dvou týdnech užíval léky známé jako MAO inhibitory 
(používají se k léčbě deprese či Parkinsonovy choroby), např. léky obsahující tranylcypromin, 
fenelzin, isocarboxazid, moclobemid a linezolid 
 
Pokud se máte podrobit jakémukoliv chirurgickému zákroku, sdělte prosím ošetřujícímu lékaři v 
nemocnici, že užíváte OxyContin tablety 
 
Může se vyskytnout zvýšená citlivost na bolest, a to navzdory skutečnosti, že užíváte zvýšené dávky 
přípravku (hyperalgezie). Váš lékař rozhodne, zda budete potřebovat změnu dávky nebo změnu léku 
proti bolesti.  
 
Při dlouhodobém užívání přípravku Oxycontin se může vyvinout tolerance. Z tohoto důvodu mohou 
být potřeba vyšší dávky přípravku Oxycontin k dosažení požadovaného tlumení bolesti. Dlouhodobé 
užívání může vést k fyzické závislosti. Je-li léčba ukončena náhle, mohou se objevit abstinenční 
příznaky, jako je zívání, abnormální rozšíření zornice oka, porucha produkce slz, výtok z nosu, třes, 
pocení, úzkost, neklid, křeče a poruchy spánku. V případě ukončení léčby je žádoucí snižovat denní 
dávku postupně, aby se předešlo abstinenčním příznakům. 
 
Další léčivé přípravky a přípravek OxyContin 
Informujte  svého  lékaře  nebo  lékárníka  o  všech  lécích,  které  užíváte,  které  jste  v nedávné  době 
užíval(a) nebo které možná budete užívat. 
 
Účinky přípravku OxyContin a jiných současně užívaných léků se mohou navzájem ovlivňovat.  
Současné  užívání  přípravku  OxyContin  s léky,  které  patří  do  skupiny  tzv.  inhibitorů 
monoaminoxidázy (IMAO) způsobuje útlum některých oblastí centrální nervové soustavy a následně 
pak  dochází  k  závažným  poruchám  krevního  tlaku.  Neužívejte  přípravek  OxyContin pokud  užíváte, 
nebo  pokud  jste  v  posledních  dvou  týdnech  užíval(a)  inhibitory  monoaminooxidázy  (viz  bod  2 
"Upozornění a opatření"). 
 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka, pokud užíváte: 
• léky na spaní nebo na uklidnění (hypnotika nebo sedativa) 
• léky k léčbě deprese  
2/7 
• léky na alergie nebo zvracení (antihistaminika, antiemetika) 
• léky k léčbě psychiatrických nebo mentálních onemocnění (např. fenothiaziny nebo neuroleptika) 
• léky uvolňující svaly (myorelaxancia) 
• léky k léčbě Parkinsonovy choroby 
• další silná analgetika (opiáty) 
• chinidin (léčivý přípravek k léčbě rychlého srdečního rytmu) 
• cimetidin (lék na žaludeční vředy, poruchy trávení nebo pálení žáhy) 
• léky užívané k léčbě plísňových infekcí (např. ketokonazol, vorikonazol, itrakonazol nebo 
posakonazol) 
• léky používané k léčbě infekcí (antibiotika, např. klaritromycin, erytromycin nebo telithromycin) 
• inhibitory proteázy k léčbě HIV (např. boceprevir, ritonavir, indinavir, nelfinavir nebo saquinavir) 
• rifampicin (k léčbě tuberkulózy) 
• karbamazepin (používaný k léčbě záchvatů, křečí nebo návalů a některých případů bolesti) 
• fenytoin (k léčbě záchvatů, křečí nebo návalů) 
• rostlinný lék s názvem Třezalka tečkovaná (také známý jako Hypericum perforatum) 
• léky na snížení srážlivosti krve (deriváty kumarinu, např. warfarin) 
 
Přípravek Oxycontin s jídlem, pitím a alkoholem 
Požívání  alkoholu  v průběhu  užívání  přípravku  Oxycontin  u  Vás  může  zvýšit  pocit  ospalosti  nebo 
zvýšit riziko závažných nežádoucích účinků, například mělkého dýchání s rizikem dechové zástavy a 
ztráty vědomí. V průběhu užívání přípravku Oxycontin se nedoporučuje pít alkohol. 
 
V průběhu užívání přípravku OxyContin se nesmí pít grapefruitová šťáva. 
 
Těhotenství a kojení 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem  nebo  lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
 
Těhotenství  
Podávání přípravku OxyContin se v době těhotenství se nedoporučuje, pokud lékař neurčí jinak. 
Pokud se oxykodon hydrochlorid používá po delší dobu v průběhu těhotenství, může vést k 
abstinenčním příznakům u novorozenců. 
 
Kojení 
Oxykodon přechází do mateřského mléka a může u kojence způsobit útlum dýchání. Z tohoto důvodu 
nesmí být přípravek OxyContin podáván kojícím matkám. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů  
Oxycontin může nepříznivě ovlivňovat schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. Zvláště je to 
pravděpodobné na počátku terapie, po zvýšení dávkování nebo po přechodu z jiného léku.  
S dotazy na řízení dopravních prostředků nebo obsluhu strojů se vždy obraťte na svého lékaře. 
 
Přípravek OxyContin obsahuje laktózu  
Pokud  Vám  Váš  lékař  řekl,  že  nesnášíte  některé  cukry,  poraďte  se  s ním,  než  začnete  tento  léčivý 
přípravek užívat. 
 
3. Jak se přípravek OxyContin užívá 
 
Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý/á, poraďte se se 
svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Přesné dávkování a délku léčby určí vždy lékař. 
 
Obvyklá počáteční dávka je 10 mg 2x denně ve 12ti hodinových intervalech. Například, pokud užijete 
tabletu v 8 hodin ráno, další tabletu byste měl(a) užít v 8 hodin večer.  
3/7 
 
Zvýšená bolest vyžaduje zvýšené dávkování tablet OxyContin. Pro dosažení útlumu bolesti můžeme 
využít  síly  10,  20,  40  a  80  mg  tablet,  buď  jednotlivě,  nebo  jejich  kombinace.  Dávky  by  se  měly 
zvyšovat  maximálně  o  25%-50%  jedenkrát  denně.  Zvýšená  potřeba  dávek  více  než  dvakrát  denně 
signalizuje, že by měl lékař jednotlivé dávky tablet OxyContinu zvýšit. Podle potřeby pacienta by se 
měla zvýšit pouze jedna dávka a to buď ranní nebo večerní. 
 
Jestliže máte pocit, že účinek přípravku OxyContin je příliš silný nebo příliš slabý, řekněte to svému 
lékaři nebo lékárníkovi. 
 
Tablety se polykají celé a zapíjejí vodou. Nedrtí se a nekousají. 
Přípravek není určen pro děti do 12 let. 
 
Pacienti s poruchou funkce ledvin nebo jater  
U pacientů s poruchou funkce ledvin a / nebo jater, kteří dříve nedostávali opioidy, by mělo být 
dávkování velmi opatrné. Doporučuje se snížit počáteční dávku pro dospělé o 50% (např. celková 
denní dávka 10 mg u pacientů dosud neléčených opiáty). Dávka u každého  pacienta by  
měla být postupně upravována tak, aby bolest byla dostatečně potlačena. 
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku OxyContin, než jste měl(a): 
Jestliže jste užil(a) více tablet než je předepsáno, měl(a) byste okamžitě informovat svého lékaře. 
Konkrétně  se  mohou  objevit  následující  příznaky:  zúžení  zornic  (mióza),  potlačené  dýchání 
(hypoventilace – mělké dýchání), ospalost, snížené napětí kosterního svalstva a pokles krevního tlaku. 
V závažných případech se může objevit oběhový kolaps, paralýza (nadměrná strnulost), ztráta vědomí 
(koma), bradykardie (zpomalená srdeční činnost) a zadržování vody v plicích (nezpůsobené srdečním, 
nekardiogenním  plicním  edémem).  Zneužívání  vysokých  dávek  silných  opioidů,  jako  je  oxykodon, 
může mít smrtelné následky. 
Nezapojujte  se  do  situací,  jež  vyžadují  vysoký  stupeň  koncentrovanosti,  jako  je  řízení  motorových 
vozidel. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek OxyContin: 
Pokud zapomenete užít tabletu, užijte další obvyklou dávku, jakmile si vzpomenete, potom pokračujte 
v užívání tablet jako dříve. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.  
 
Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek OxyContin 
Léčbu bez porady s lékařem neukončujte. Lékař Vám bude dávku snižovat postupně, aby se předešlo 
nežádoucím účinkům z vysazení přípravku. 
Máte-li  jakékoli  další  otázky  týkající  se  užívání  tohoto  přípravku,  zeptejte  se  svého  lékaře  nebo 
lékárníka. 
 
4. Možné nežádoucí účinky 
 
Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
Jestliže  se  u  Vás  objeví  kterýkoli  z uvedených  nežádoucích  účinků,  Váš  lékař  podnikne  příslušná 
protiopatření. 
Nežádoucímu účinku zácpy se může zabránit preventivními opatřeními (jako je požívání dostatečného 
množství  tekutin,  potravy  bohaté  na  vlákninu).  Pokud  trpíte  nevolností  nebo  zvracením,  Váš  lékař 
Vám předepíše příslušný lék. 
 
Významné nežádoucí účinky nebo příznaky, kterých byste si měl(a) být vědom(a); opatření, jež 
musí být podniknuta, jestliže jste byl(a) těmito příznaky postižena: 
 
4/7 
Jestliže  se  u  Vás  projevily  některé  z  následujících  nežádoucích  účinků,  okamžitě  kontaktujte 
nejbližšího lékaře. 
 
Tento  přípravek  může  vyvolat  alergické  reakce,  ačkoli  závažné  alergické  reakce  jsou  hlášeny  ve 
vzácných případech. Informujte svého lékaře ihned, pokud pocítíte náhlou dušnost, potíže s dýcháním, 
otok očních víček, obličeje nebo rtů, pokud se objeví vyrážka nebo svědění, zejména pokud pokrývá 
celé tělo. 
 
Dechový útlum je nejvýznamnější ohrožení z předávkování opioidy a nejčastěji se projevuje u starších 
nebo  zesláblých  pacientů.  U  pacientů  s přecitlivělostí  na  opioidy  se  může  následně  objevit  závažný 
pokles krevního tlaku. 
 
Léčivá  látka  oxykodon  může  způsobit  zúžení  zornic,  bronchospazmy  (zúžení  průdušek),  křeče 
hladkého svalstva a také potlačit kašlací reflex. 
 
Stejně jako u všech opiátů, je zde riziko, že se můžete stát závislými na těchto tabletách. 
  
Další možné nežádoucí účinky: 
 
Velmi časté (může postihnout více než 1 z 10 léčených pacientů): 
 
Závratě, bolest hlavy, ospalost 
 
Zácpa, nevolnost, zvracení 
 
Svědění 
 
Časté (může postihnout méně než 1 z 10, ale více než 1 ze 100 léčených pacientů): 
 
Snížená chuť k jídlu 
 
Úzkost, zmatenost, deprese, nespavost, nervozita, abnormální myšlení  
 
Třes, letargie 
 
Dušnost 
 
Bolest břicha, průjem, sucho v ústech, poruchy trávení 
 
Kožní reakce (vyrážka), nadměrné pocení 
 
Slabost, únava 
 
Méně časté (může postihnout méně než 1 z 100, ale více než 1 z 1 000 léčených pacientů): 
 
Hypersenzitivita (přecitlivělost) 
 
Dehydratace (odvodnění) 
 
Agitovanost (neklid), citová labilita, euforie, halucinace, snížené libido, drogová závislost 
 
Změna  chuti,  zvýšené  svalové  napětí,  křeče,  mimovolné  svalové  záškuby,  hypoestézie 
(snížená  citlivost  k bolestivým  podnětům),  porucha  paměti,  poruchy  řeči,  synkopa 
(krátkodobá ztráta vědomí), parestézie (pocit brnění) 
 
Poruchy zraku, mióza (zúžení zorniček) 
 
Vertigo (závrať) 
 
Palpitace (bušení srdce) - v souvislosti s abstinenčním syndromem 
 
Vazodilatace (rozšíření cév) 
 
Útlum dechu 
 
Plynatost, dysfagie (porucha polykání), ileus (střevní neprůchodnost), říhání 
 
Zvýšení jaterních enzymů 
 
Suchá kůže 
 
Retence moči (zadržování moči) 
 
Poruchy erekce 
 
Hypogonadismus  (porucha  funkce  pohlavních  žláz  vedoucí  k  nedostatečné  tvorbě 
pohlavních hormonů a k neplodnosti) 
5/7 
 
Zimnice, abstinenční syndrom, celkový pocit nemoci (malaise), edém (otok), periferní edém, 
léková tolerance, žízeň 
 
Vzácné (může postihnout méně než 1 z 1000, ale více než 1 ze 10 000 léčených pacientů): 
 
Hypotenze  (nízký  krevní  tlak),  ortostatická  hypotenze  (krátkodobé  snížení  tlaku 
způsobené změnou polochy z leže do stoje) 
 
Urticaria (kopřivka) 
 
Není známo (z dostupných údajů nelze četnost výskytu určit): 
 
Anafylaktická reakce (prudká alergická reakce) 
 
Anafylaktoidní reakce 
 
Agresivita 
 
Hyperalgesie (zvýšená citlivost na bolest) 
 
Zubní kaz 
 
Cholestáza (porucha vylučování žluči do střeva), žlučová kolika 
 
Amenorea (nepřítomnost menstruačního krvácení) 
 
Abstinenční příznaky u novorozence 
 
 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na níže uvedenou adresu. Nahlášením 
nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku. 
 
Státní ústav pro kontrolu léčiv 
Šrobárova 48 
100 41 Praha 10 
Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek 
 
5. Jak přípravek OxyContin uchovávat  
 
Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. Doba použitelnosti se 
vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
Uchovávejte  při  teplotě  do  25C.  Uchovávejte  v původním  obalu,  aby  byl  přípravek  chráněn  před 
světlem. 
Nevyhazujte  žádné  léčivé  přípravky  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se  svého 
lékárníka,  jak  naložit  s  přípravky,  které  již  nepoužíváte.  Tato  opatření  pomáhají  chránit  životní 
prostředí. 
 
6. Obsah balení a další informace 

 
Co přípravek OxyContin obsahuje 
 
Léčivou látkou je: 
OxyContin 10 mg: Jedna tableta obsahuje oxycodoni hydrochloridum 10 mg. 
OxyContin 20 mg: Jedna tableta obsahuje oxycodoni  hydrochloridum 20 mg. 
OxyContin 40 mg: Jedna tableta obsahuje oxycodoni  hydrochloridum 40 mg. 
OxyContin 80 mg: Jedna tableta obsahuje oxycodoni  hydrochloridum 80 mg. 
 
Pomocnými látkami jsou: 
 
 
6/7 
Jádro tablety: 
monohydrát laktosy usušený rozprášením, povidon K30, disperze methakrylátového kopolymeru RS 
30%, triacetin, stearylalkohol, mastek, magnesium-stearát  
 
Potah tablety: 
OxyContin 10 mg: hypromelosa (E464), hyprolosa, oxid titaničitý (E171), makrogol 400. 
OxyContin 20 mg: hypromelosa (E464), oxid titaničitý (E171), makrogol 400, polysorbát 80, červený 
oxid železitý (E172). 
OxyContin  40  mg:  hypromelosa  (E464),  oxid  titaničitý  (E171),  makrogol  400,  polysorbát  80,  žlutý 
oxid železitý (E172). 
OxyContin 80 mg: hypromelosa (E464), hyprolosa, oxid titaničitý (E171), makrogol 400, žlutý oxid 
železitý (E172), indigokarmín (E132). 
 
Jak přípravek OxyContin vypadá a co obsahuje toto balení: 
OxyContin 10 mg  
bílé, kulaté tablety na jedné straně s označením OC a na druhé straně 10  
OxyContin 20 mg  
růžové, kulaté tablety na jedné straně s označením OC a na druhé straně 20 
OxyContin 40 mg  
žluté, kulaté tablety na jedné straně s označením OC a na druhé straně 40  
OxyContin 80 mg  
zelené, kulaté tablety na jedné straně s označením OC a na druhé straně 80 
 
OxyContin je k dispozici ve velikostech balení: 
OxyContin 10 mg  
10, 20, 28, 30, 40, 50, 56 nebo 60 tablet v jednom balení 
OxyContin 20 mg 
10, 20, 28, 30, 40, 50, 56 nebo 60 tablet v jednom balení 
OxyContin 40 mg  
10, 20, 28, 30, 40, 50, 56 nebo 60 tablet v jednom balení 
OxyContin 80 mg  
10, 20, 28, 30, 40, 50, 56 nebo 60 tablet v jednom balení 
 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci:  
Mundipharma Gesellschaft m. b. H. 
Apollogasse 16-18 
A-1070 Vídeň 
Rakousko 
 
Výrobce: 
Bard Pharmaceuticals Ltd., Cambridge, Velká Británie 
Mundipharma GmbH, Limburg/Lahn, Německo 
 
Další informace o tomto léčivém přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o 
registraci: 
 
Mundipharma GesmbH. Austria- organizační složka ČR 
Karolinská 650/1 
186 00 Praha 8 - Karlín 
Tel: +420 222 318 221 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 
30.8.2016 
7/7