Lék Acc 200 200MG

Kód SÚKL
0005853  
Název LP
Acc 200 (200mg Cps Dur 100)
Cesta podání
Perorální podání (POR)
Léková forma
Tvrdá tobolka
Velikost balení
100
Síla
200MG
Typ balení
Blistr
Účinné látky
Acetylcysteinum
ATC skupina
ACETYLCYSTEIN (R05CB01)

Složení

  1. Acetylcysteinum – 200 MG
  2. Mannitolum – PL MG
  3. Silica Colloidalis Anhydrica – PL MG
  4. Acidum Stearicum 95% – PL MG
  5. Gelatina – PL MG
  6. Titanii Dioxidum – PL MG

Příbalová informace

sp.zn. sukls108662/2010 
 
Příbalová informace: informace pro  uživatele  
 
ACC 200 
tvrdé tobolky 
acetylcysteinum 
 
Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože 
obsahuje pro Vás důležité údaje.
 
Vždy užívejte  tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře 
nebo lékárníka nebo zdravotní sestry.  

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Viz bod 4. 

Pokud se  do  5 dnů (u dětí do 3 dnů) nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se 
poradit s lékařem.  
 
 Co naleznete v této příbalové informaci
  
1. 
Co je  ACC 200 a k čemu se používá 
2. 
Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete ACC 200 užívat   
3. 
Jak se  ACC 200   užívá   
4. 
Možné nežádoucí účinky 
5. 
Jak  ACC 200  uchovávat  
6. 
Obsah balení a další informace 
 
 
1. 
Co je  ACC 200 a k čemu se používá 
 
ACC 200 je léčivý přípravek obsahující acetylcystein.  
Tato  léčivá  látka  rozpouští  všechny  složky,  které  způsobují  vazkost  hlenu.Tím  snižuje  vazkost  hlenu  a 
usnadňuje vykašlávání.  
Přípravek  se  užívá  k léčbě  akutních  i  chronických  onemocnění  dýchacích  cest,  která  jsou  provázena 
intenzivní tvorbou hustého vazkého hlenu a vlhkým kašlem.  
Bez porady s lékařem může být přípravek užíván dospělými, dospívajícími nebo podáván dětem od 6 let 
při akutních onemocněních dýchacích cest, provázených tvorbou hustého vazkého hlenu a vlhkým kašlem, 
jako je chřipka, akutní zánět průdušek nebo průdušnice. 
Na  doporučení  lékaře  se  přípravek  užívá  u  chronických  onemocnění  dýchacích  cest,  jako  je  chronický 
zánět  průdušek  nebo  průdušnice,  průduškové  astma,  bronchiolitida  (zánět  průdušinek),  mukoviscidóza 
(cystická  fibróza,  vrozená  porucha  zkapalňování  hlenů),  bronchiektázie  (rozšíření  průdušek)  a  dále  při 
léčbě zánětu hrtanu.  
Pokud se  do   5 dnů (u dětí do 3 dnů)  nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit 
s lékařem. 
 
2. 
Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete  ACC 200  užívat  
 
Neužívejte  ACC 200: 
-  jestliže jste alergický(á) na acetylcystein nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou 
v bodě 6). 
      Pro vysoký obsah léčivé látky by neměl být přípravek podáván dětem do 6 let. 
 
1/4 
Upozornění a opatření  
Před užitím ACC 200 se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem pokud: 
- trpíte průduškovým astmatem (především pacienti se zvýšenou citlivostí průdušek na různá podráždění).  
- trpíte nebo jste v minulosti trpěl(a) žaludečními nebo dvanáctníkovými vředy.  
 
Použití acetylcysteinu, zejména na začátku léčby, může vést ke zkapalnění a tím zvětšení objemu 
průduškového hlenu. Pokud trpíte sníženou schopností vykašlávat, měl by Váš lékař zajistit náležitá 
opatření (drenáž, odsávání). 
 
V  souvislosti  s  užitím  acetylcysteinu  byly  velmi  vzácně  popsány  závažné  kožní  reakce,  např.  Stevens-
Johnsonův  syndrom  (závažné  kožní  onemocnění  charakterizované  odlučováním  horní  vrstvy  kůže  či 
sliznice  od  spodních  vrstev)  a  Lyellův  syndrom  (závažné  kožní  onemocnění  charakterizované  vznikem 
puchýřů).  Pokud  se  u  Vás  objeví  změny  na  kůži  nebo  na  sliznicích,  neodkladně  vyhledejte  lékaře  a 
ukončete užívání tohoto přípravku. 
 
Při  nesnášenlivosti  histaminu  má  být  léčba  acetylcysteinem  co  nejkratší.  Dlouhodobé  užívání  přípravku 
může vyvolat příznaky nesnášenlivosti histaminu, např. bolest hlavy, rýmu a svědění. 
 
 
Další léčivé přípravky a  ACC 200
 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) 
nebo které možná budete užívat.  
Při současném užívání ACC 200 a antitusik (léky tlumící kašel, např. dextromethorfan nebo kodein) může 
pro snížení kašlacího reflexu dojít k nebezpečnému zadržení vytvořeného hlenu v dýchacích cestách. Pro 
současné  užívání  ACC  200  a  antitusik  proto  musí  být  zvlášť  závažné  důvody  a  antitusika  mohou  být 
užívána současně s ACC 200 pouze na přímé doporučení lékaře. 
Při  současném  perorálním  užívání  některých  antibiotik  (tetracyklinu,  polosyntetických  penicilinů, 
aminoglykosidů,  cefalosporinů)  se  musí  přípravek  ACC  200  užívat  s  odstupem  nejméně  2  hodin.  Je 
vhodné  zachovávat  tento  odstup  i  u  jiných  antibiotik  (neplatí  to  však  pro  amoxicilin,  doxycyklin, 
erythromycin, thiamfenikol, cefuroxim , cefixim a lorakarbef). 
Při současném užívání ACC 200 a přípravků s nitroglycerinem může dojít k zesílenému rozšiřování cév a  
ke zbrzdění shlukování krevních destiček. 
O vhodnosti současného užívání (podávání dítěti) ACC 200 a jiných léků se poraďte s lékařem. 
 
ACC 200 s jídlem a pitím
 
Tobolky se užívají po jídle, nerozkousané a zapíjejí se trochou tekutiny. Účinek acetylcysteinu na hlen se 
zesiluje zvýšením příjmu tekutin. 
 
Těhotenství , kojení a plodnost 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná nebo plánujete otěhotnět, poraďte se 
se svým lékařem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék. 
V těhotenství a v období kojení může být tento přípravek užíván jen na doporučení lékaře. 
 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 

Účinky na schopnost řídit dopravní prostředky a obsluhovat stroje nejsou známy. 
 
 
3. 
Jak se  ACC 200 užívá  
Vždy užívejte  tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře 
nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Doporučená dávka přípravku je: 
Dospělí  a  dospívající  od  14  let:  2  až  3krát  denně  1  tobolku,  což  odpovídá  400  -  600  mg  acetylcysteinu 
denně.  
2/4 
Děti  mezi  6-14  lety:  2krát  denně  1  tobolku  ,  což  odpovídá  400  mg  acetylcysteinu  denně. Délka léčby u 
středně těžkých onemocnění je 6 dní, u závažnějších případů dva týdny. 
U mukoviscidózy a dalších onemocnění, u nichž je ACC 200 užíván pouze na doporučení lékaře, stanoví 
dávkování a délku léčby lékař individuálně podle typu, závažnosti a průběhu onemocnění. U chronických 
onemocnění může užívání přípravku trvat i několik měsíců. 
 
Jestliže se příznaky onemocnění do 5 dnů (u dětí do 3 dnů) nezlepší, nebo se naopak zhoršují, poraďte se o 
dalším  užívání  přípravku  s  lékařem.  V  žádném  případě  však  bez  porady  s  lékařem  neužívejte  přípravek 
déle než 14 dní. 
 
Tobolky se užívají po jídle, nerozkousané a zapíjejí se trochou tekutiny. Účinek acetylcysteinu na hlen se 
zesiluje zvýšením příjmu tekutin. 
 
Jestliže jste užil(a)  více ACC 200, než jste měl(a) 
Při předávkování nebo náhodném požití šumivých tablet dítětem se poraďte s lékařem. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít ACC 200
  
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. 
 
 
4. 
Možné nežádoucí účinky  
 
Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u 
každého. 
Hodnocení výskytu nežádoucích účinků vychází z této klasifikace jejich frekvence:   
Velmi časté:             mohou postihnout více než 1 z 10 pacientů  
Časté:  
          mohou postihnout až 1 z 10 pacientů  
Méně časté:  
          mohou postihnout až 1 ze 100 pacientů   
Vzácné:  
          mohou postihnout až 1 z 1000 pacientů 
Velmi vzácné:             mohou postihnout až 1 z 10000 pacientů 
Není známo:              z dostupných údajů nelze určit 
 
Méně časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 ze 100 pacientů): 
 
Reakce přecitlivělosti 
 
Bolesti hlavy 
 
Hučení v uších 
 
Zrychlený tep 
 
Pokles krevního tlaku 
 
Zánět ústní sliznice 
              Bolesti břicha, průjem, zvracení, pálení žáhy a nevolnost 
 
Kopřivka, vyrážka, otok, svědění 
 
Horečka 
 
Vzácné nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 1000 pacientů): 
  Dušnost,  stažení  průdušek (bronchospazmus) – převážně u pacientů s hyperreaktivním dýchacím 
systémem  ve spojitosti s průduškovým astmatem 
Velmi vzácné nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 10000 pacientů): 
  Anafylaktická (závažná alergická) reakce až šok 
  Krvácení 
 
3/4 
Při podávání acetylcysteinu bylo v různých studiích prokázáno snížené shlukování krevních destiček; 
klinický význam tohoto účinku však není jasný. 
 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně 
postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. 
Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:  
Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, webové stránky: http//: 
www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek. 
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku. 
 
 
5. 
Jak  ACC 200 uchovávat 
 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
Uchovávejte při teplotě do 30 °C, v původním obalu, aby byl léčivý přípravek chráněn před vlhkostí. 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti  uvedené na krabičce a blistru za Použitelné 
do. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod  nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí. 
 
6. 
Obsah balení a další informace 
 
Co  ACC 200 obsahuje 

 
Léčivá látka: Jedna tvrdá tobolka obsahuje acetylcysteinum 200 mg  
 
Pomocné látky:  
Náplň tobolky obsahuje mannitol, kyselinu stearovou 95%, koloidní bezvodý oxid křemičitý. 
Tobolka obsahuje oxid titaničitý (E 171), želatinu. 
 
Jak ACC 200 vypadá a co obsahuje toto balení 
Tvrdé, bílé, želatinové tobolky obsahující bílý, homogenní prášek. 
Čirý bezbarvý PVC/Al blistr;  krabička. 
Velikost balení: 20, 50 nebo 100 tobolek. 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
 
Držitel rozhodnutí o registraci: 
Hexal AG, Industriestraße 25, 83607 Holzkirchen, Německo 
 
Výrobce: 
Salutas Pharma GmbH, Otto-von Guericke-Allee 1, D-39179 Barleben, Německo 
 
Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci: 
Sandoz s.r.o., Praha, office.cz@sandoz.com 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována 17.8.2016. 
  
  
4/4