Lék Tritace 10MG

Kód SÚKL
0005782  
Název LP
Tritace (10mg Tbl Nob 28)
Cesta podání
Perorální podání (POR)
Léková forma
Tableta
Velikost balení
28
Síla
10MG
Typ balení
Blistr
Účinné látky
Ramiprilum
ATC skupina
RAMIPRIL (C09AA05)

Složení

  1. Ramiprilum – 10 MG
  2. Hypromellosum 2910/5 – PL MG
  3. Maydis Amylum Pregelificatum – PL MG
  4. Cellulosum Microcristallinum – PL MG
  5. Natrii Stearylis Fumaras – PL MG

Příbalová informace

sp. zn. sukls179450/2017 
 
Příbalová informace: informace pro uživatele 
 
TRITACE 1,25 mg tablety 
TRITACE 2,5 mg tablety 
TRITACE 5 mg tablety 
TRITACE 10 mg tablety 
 
ramiprilum 
 
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože 
obsahuje pro Vás důležité údaje.
 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí 
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

Pokud  se u Vás vyskytne kterýkoli  z  nežádoucích  účinků, sdělte  to svému lékaři nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4. 
 
Co naleznete v této příbalové informaci 
1. 
Co je přípravek TRITACE a k čemu se používá 
2. 
Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek TRITACE užívat 
3. 
Jak se přípravek TRITACE užívá 
4. 
Možné nežádoucí účinky 
5. 
Jak přípravek TRITACE uchovávat 
6. 
Obsah balení a další informace 
 
 
1. 
Co je přípravek TRITACE a k čemu se používá 
 
Přípravek TRITACE obsahuje léčivou látku, která se nazývá ramipril. Patří do skupiny léků 
nazývaných ACE  inhibitory (inhibitory enzymu konvertujícího angiotenzin). 
 
Přípravek TRITACE účinkuje takto: 
•  snižuje ve Vašem těle tvorbu látek, které Vám mohou zvyšovat krevní tlak   
•  uvolňuje a rozšiřuje Vám krevní cévy 
•  ulehčuje Vašemu srdci udržování krevního oběhu v těle. 
 
Přípravek TRITACE se může používat: 
•  k léčbě vysokého krevního tlaku (hypertenze) 
•  ke snížení rizika, že dostanete srdeční záchvat nebo mozkovou mrtvici 
•  ke snížení rizika nebo zpomalení zhoršujících se problémů s ledvinami (bez ohledu na to, 
jestli  máte cukrovku nebo ne) 
•  k léčbě srdce, pokud nemůže pumpovat dostatečné množství krve do těla (srdeční selhání) 
•  jako léčba následující po srdečním  záchvatu (infarkt myokardu) komplikovaném  srdečním 
selháním. 
 
 

 
2. 
Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek TRITACE užívat 
 
Neužívejte přípravek TRITACE:
 
•  jestliže jste alergický(á) na ramipril, kterýkoli jiný ACE inhibitor nebo na  kteroukoli další 
složku tohoto přípravku uvedenou v bodě 6. 
Příznakem alergické reakce může být vyrážka, obtíže s polykáním nebo s dýcháním, otok 
rtů,  tváře, hrdla nebo jazyka. 
•  jestliže jste někdy měl(a) závažnou alergickou reakci, tzv. „angioedém“. Příznakem může 
být  svědění, kopřivka,  červené skvrny na rukou, nohou anebo na hrdle, otok hrdla a 
jazyka, otok  okolo očí a rtů, potíže s dýcháním nebo s polykáním. 
•  jestliže jste užíval(a) nebo v současné době užíváte sakubitril/valsartan, lék používaný k léčbě 
dlouhodobého (chronického) srdečního selhání u dospělých.  
•  pokud chodíte na dialýzu nebo na jiný druh krevní filtrace. Léčba přípravkem TRITACE 
pro  Vás nemusí být vhodná v závislosti na tom, jaký přístroj se při dialýze používá. 
•  pokud  máte  potíže  s  ledvinami,  spočívající  ve  sníženém  zásobování  ledvin  krví  (tzv. 
renální  arteriální stenóza). 
•  v průběhu posledních 6 měsíců těhotenství  (viz níže bod „Těhotenství a kojení“). 
•  pokud máte abnormálně nízký anebo nestabilní krevní tlak. To musí posoudit lékař.   
•  pokud máte cukrovku (diabetes) nebo poruchu funkce ledvin a jste léčen(a) přípravkem ke 
snížení krevního tlaku obsahujícím aliskiren. 
 
Pokud  se  Vás  týká  cokoli  z výše  uvedeného,  neužívejte přípravek  TRITACE.  Nejste-li  si  jistý(á), 
zeptejte  se  svého lékaře dříve, než začnete přípravek TRITACE užívat. 
 
Upozornění a opatření 
Před užitím přípravku TRITACE se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem:   
•  pokud máte problémy se srdcem, játry nebo ledvinami. 
•  pokud máte velký úbytek solí nebo  tekutin v  těle [způsobený  zvracením, průjmem, větším 
pocením než obvykle, dietou s omezeným příjmem soli, dlouhodobým užíváním diuretik 
(odvodňovací tablety) nebo dialýzou]. 
•  pokud  budete  muset  podstoupit  léčbu  na  snížení  alergie  na  štípnutí  včelou nebo  vosou 
(desenzibilizace). 
•  pokud Vám bude v dohledné době podáváno anestetikum. Podává se kvůli operaci nebo 
zubnímu  zákroku. Může být zapotřebí přerušit léčbu přípravkem TRITACE jeden den předem 
- poraďte  se proto se svým lékařem. 
•  pokud máte v krvi vysoký obsah draslíku (prokazuje se vyšetřením krve). 
•  pokud  užíváte  léčivé přípravky,  které  mohou  snižovat  hladinu  sodíku  v  krvi  nebo  trpíte 
onemocněním,  při  kterém může docházet ke snížení  hladiny sodíku v krvi. Váš lékař může 
provádět pravidelné  vyšetření krve se zaměřením na hladinu sodíku v krvi, zejména jste-li 
vyššího věku. 
•  pokud užíváte léčivé přípravky, které mohou zvyšovat riziko angioedému, závažné alergické 
reakce, jako např. mTOR inhibitory (např. temsirolimus, everolimus, sirolimus), vildagliptin, 
inhibitory neprilysinu (NEP) (jako např. racekadotril) nebo sakubitril/valsartan. Pro 
sakubitril/valsartan viz bod 2 „“Neužívejte přípravek Tritace“. 
•  pokud máte kolagenní onemocnění cév, jako je sklerodermie nebo systémový lupus 
erythematodes. 
•  pokud si myslíte, že jste těhotná (nebo byste mohla otěhotnět), musíte o tom informovat 
lékaře.  V prvních 3 měsících těhotenství se užívání přípravku TRITACE nedoporučuje a v 
těhotenství trvajícím  více než 3 měsíce může způsobit závažné poškození Vašeho dítěte (viz 
níže bod „Těhotenství a kojení“). 
•  pokud užíváte některý z následujících přípravků používaných k léčbě vysokého krevního 
tlaku:  
o  blokátory receptorů pro angiotenzin II (ARB) (také známé jako sartany - například 
valsartan, telmisartan, irbesartan), a to zejména pokud máte problémy s ledvinami 

 
související s diabetem.  
o  aliskiren. 
 
Váš lékař může v pravidelných intervalech kontrolovat funkci ledvin, krevní tlak a množství 
elektrolytů (např. draslíku) v krvi. 
Viz také informace v bodě: „Neužívejte přípravek TRITACE“. 
 
Děti a dospívající 
U  dětí  a  dospívajících  ve  věku  do  18  let  se  užívání  přípravku  TRITACE  nedoporučuje  vzhledem 
k tomu, že nebyla stanovena bezpečnost a účinnost přípravku TRITACE u dětí. 
 
Pokud se Vás týká cokoli z výše uvedeného nebo si nejste jistý(á), zeptejte se svého lékaře dříve, než 
začnete přípravek TRITACE užívat. 
 
Další léčivé přípravky a přípravek TRITACE 
Informujte  svého  lékaře  nebo  lékárníka  o  všech  lécích,  které  užíváte, které jste v nedávné době 
užíval(a) nebo které možná budete užívat.  Je  to  kvůli  tomu,  že přípravek  TRITACE  může  ovlivnit 
způsob  účinku  jiných  léků  a  současně  některé léky mohou ovlivnit způsob účinku přípravku 
TRITACE. 
 
Jestliže  užíváte  některý  z následujících  léků,  sdělte  to  svému  lékaři.  Tyto  léky  mohou  zeslabit 
účinek přípravku TRITACE: 
•  Sakubitril/valsartan – užívaný k léčbě dlouhodobého (chronického) srdečního selhání u 
dospělých (viz bod 2 „Neužívejte přípravek Tritace”); 
•  Léčivé přípravky, které se užívají k úlevě od bolesti a proti zánětu např. nesteroidní 
protizánětlivé léky (tzv. NSA), jako je ibuprofen nebo indometacin a kyselina 
acetylsalicylová); 
•  Léčivé přípravky, které se užívají k léčbě nízkého krevního tlaku, šoku, srdečního selhání, 
astmatu nebo alergií, jako je například efedrin, noradrenalin nebo adrenalin. Lékař Vám 
zkontroluje krevní tlak. 
 
Jestliže užíváte některý z následujících léků, sdělte to svému lékaři. Tyto léky mohou při  současném 
užívání s přípravkem TRITACE zvýšit pravděpodobnost výskytu nežádoucích účinků. 
•  Léčivé  přípravky,  které  se  užívají  k úlevě  od  bolesti  a  proti  zánětu  [např.  nesteroidní 
protizánětlivé léky (tzv. NSAID), jako je ibuprofen nebo indometacin a kyselina 
acetylsalicylová]; 
•  Protinádorové léky (chemoterapie); 
•  Léky, které brání organismu odmítat orgány po transplantaci, například cyklosporin;   
•  Diuretika (odvodňovací tablety), jako je například furosemid; 
•  Léky,  které Vám mohou zvýšit množství draslíku v krvi, například  spironolakton, 
triamteren,  amilorid, draselné soli, trimethoprim samostatně nebo v kombinaci se 
sulfamethoxazolem (k léčbě infekcí způsobených bakteriemi) a heparin (proti nežádoucímu 
srážení krve); 
•  Steroidní léky proti zánětu, jako je např. prednisolon; 
•   Alopurinol (používá se na snížení hladiny kyseliny močové v krvi);   
•   Prokainamid (používá se při problémech se srdečním rytmem); 
•   Temsirolimus (k léčbě rakoviny); 
•   Sirolimus, everolimus (používaný k prevenci odmítnutí transplantovaného štěpu); 
•   Vildagliptin (používaný k léčbě diabetu 2. typu); 
•   Racekadotril (užívaný k léčbě průjmu); 
•  Možná bude nutné, aby Váš lékař změnil Vaši dávku a/nebo udělal jiná opatření, pokud 
užíváte blokátor receptorů pro angiotenzin II (ARB) nebo aliskiren (viz také informace v bodě 
„Neužívejte přípravek TRITACE“ a „Upozornění a opatření“). 
 

 
Jestliže užíváte některý z následujících léků, sdělte to svému lékaři. Přípravek TRITACE může mít 
vliv na jejich účinek. 
•  Léky  na  cukrovku,  jako  jsou  například  ústy  podávané  léky  snižující  hladinu  cukru  v  krvi 
a  inzulín. Přípravek TRITACE může snížit množství cukru v krvi. Pečlivě si sledujte hladinu 
cukru v krvi  po dobu užívání přípravku TRITACE. 
•  Lithium (používá se při problémech s duševním zdravím). Přípravek TRITACE Vám může 
zvýšit  množství lithia v krvi. Lékař Vám musí důkladně sledovat hladinu lithia v krvi. 
Pokud se Vás týká cokoli z výše uvedeného [nebo si nejste jistý(á)], řekněte to svému lékaři dříve, než 
začnete přípravek TRITACE užívat. 
 
Přípravek TRITACE s jídlem a alkoholem 
•  Konzumace alkoholu při  léčbě  přípravkem  TRITACE  může způsobit, že budete  pociťovat 
závrať nebo se Vám bude točit hlava. Jestliže potřebujete vědět, kolik alkoholu můžete 
zkonzumovat v období, kdy užíváte přípravek TRITACE, proberte to se svým lékařem, 
protože alkohol  může znásobit účinek léků snižujících krevní tlak. 
•  Přípravek TRITACE se může užívat spolu s jídlem nebo bez jídla. 
 
Těhotenství a kojení 
Těhotenství 
Pokud si myslíte, že jste těhotná (nebo byste mohla otěhotnět), musíte o tom informovat lékaře. 
Neměla byste užívat přípravek TRITACE v průběhu prvních 12 týdnů těhotenství a nesmíte přípravek 
TRITACE vůbec užívat od 13. týdne těhotenství, protože může být škodlivý pro Vaše dítě. Pokud 
užíváte přípravek TRITACE a zjistíte, že jste těhotná, ihned to sdělte svému lékaři. Změna na jinou 
vhodnější alternativu léčby by měla být provedena ještě před plánovaným těhotenstvím. 
 
Kojení 
Neměla byste užívat přípravek TRITACE, pokud kojíte, 
 
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
 
Při léčbě  přípravkem TRITACE  můžete  pociťovat  závrať. Je to pravděpodobnější  na  začátku  léčby 
přípravkem  TRITACE  nebo  pokud  začínáte  užívat  vyšší  dávku.  Pokud  se  u  Vás  vyskytne  závrať, 
neřiďte ani neobsluhujte žádné stroje. 
 
 
3. 
Jak se přípravek TRITACE užívá 
 
Vždy užívejte tento přípravek  přesně  podle pokynů svého lékaře. Pokud si  nejste jistý(á), poraďte 
se  se  svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Jaké množství léku je třeba užívat 
Léčba vysokého krevního tlaku 
•  Obvyklá úvodní dávka je 1,25 mg nebo 2,5 mg jednou denně. 
•  Lékař Vám bude denní dávku upravovat, dokud nebude Váš krevní tlak pod kontrolou.   
•  Maximální dávka je 10 mg jednou denně. 
•  Jestliže  už  užíváte  diuretika  (odvodňovací  tablety),  může  Vám  lékař  před  zahájením 
léčby  přípravkem TRITACE diuretika vysadit anebo snížit jejich množství, které budete 
užívat. 
Na snížení rizika srdečního záchvatu nebo mozkové mrtvice 
•  Obvyklá úvodní dávka je 2,5 mg jedenkrát denně. 
•  Lékař může posléze rozhodnout o zvýšení množství léku, které budete užívat.   
•  Obvyklá dávka je 10 mg jednou denně. 
Léčba na snížení nebo oddálení zhoršení problémů s ledvinami 

 
•  Úvodní dávka může být 1,25 mg nebo 2,5 mg jednou denně.  
•  Lékař Vám postupně upraví množství, které budete užívat.   
•  Obvyklá dávka je 5 mg nebo 10 mg jedenkrát denně. 
Léčba srdečního selhání 
•  Obvyklá úvodní dávka je 1,25 mg jedenkrát denně. 
•  Lékař Vám postupně upraví množství, které budete užívat. 
•  Maximální dávka je 10 mg denně. Je lépe užít ji ve dvou dílčích dávkách. 
Léčba po srdečním záchvatu 
•  Obvyklá úvodní dávka je 1,25 mg jednou denně až 2,5 mg dvakrát denně. 
•  Lékař Vám postupně upraví množství, které budete užívat. 
•  Obvyklá dávka je 10 mg denně. Je lépe užít ji ve dvou dílčích dávkách. 
 
Starší pacienti 
Lékař Vám sníží úvodní dávku a léčbu Vám bude upravovat pomaleji. 
 
Užívání tohoto léčivého přípravku 
•  Lék užívejte ústy každý den ve stejnou denní dobu. 
•  Tablety spolkněte vcelku a zapijte je tekutinou. 
•  Tablety nedrťte ani nežvýkejte. 
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku TRITACE, než jste měl(a) 
Informujte svého lékaře  nebo se  odeberte rovnou  na pohotovost  do nejbližší nemocnice.  Cestou  do 
nemocnice neřiďte – požádejte někoho o odvoz, nebo si zavolejte sanitku. Vezměte si s sebou balení 
léku, aby lékař věděl, co jste užil(a). 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek TRITACE 
•  Jestliže vynecháte dávku, užijte až dávku, která má následovat, a to v obvyklém čase.   
•  Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou tabletu. 
 
Máte-li  jakékoli  další  otázky  týkající  se  užívání  tohoto  přípravku,  zeptejte  se  svého  lékaře  nebo 
lékárníka. 
 
 
4. 
Možné nežádoucí účinky 
 
Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u  každého. 
 
Přestaňte užívat přípravek TRITACE a jděte rovnou k lékaři, pokud zpozorujete jakýkoli 
z následujících  závažných  nežádoucích  účinků  –  možná  bude  nutné  poskytnout  Vám 
neodkladnou  lékařskou  pomoc:
 
•  Otok tváře, rtů nebo hrdla, což může způsobit obtíže s polykáním nebo s dýcháním, stejně jako 
svědění a vyrážka. Může se jednat o příznaky těžké alergické reakce na přípravek TRITACE. 
•  Závažné kožní reakce, ke kterým patří vyrážka, vředy v ústech, zhoršení stávajícího kožního 
onemocnění, zčervenání, puchýře anebo olupování kůže (jako je Stevens-Johnsonův syndrom, 
toxická epidermální nekrolýza nebo multiformní erytém). 
 
Okamžitě informujte svého lékaře, pokud zaznamenáte: 
•  Zrychlený srdeční tep, nepravidelný nebo zesílený srdeční tep (palpitace), bolest na hrudi, 
tlak  na hrudníku nebo těžší problémy včetně srdečního záchvatu a mozkové příhody 
•  Ztížené dýchání nebo kašel. Může jít o příznaky plicních problémů. 
•  Snadno se tvořící modřiny, krvácení trvající delší dobu než obvykle, jakékoli krvácení 
(např.  krvácení z dásní), skvrny na kůži skládající se z červených teček nebo častější 
výskyt infekcí  než obvykle, bolest v krku a horečku, pocit únavy, mdloby, závrať nebo 

 
bledost pokožky. Může  jít o příznaky problémů s krví nebo kostní dření. 
•  Silnou bolest žaludku, která může vystřelovat do zad. Může to být příznak pankreatitidy 
(zánět  slinivky břišní). 
•  Horečku, zimnici, únavu, ztrátu chuti k jídlu, bolest žaludku, pocit na zvracení, zežloutnutí 
kůže  nebo očí (žloutenka). Může jít o příznaky problémů s játry, jako je např. hepatitida 
(zánět jater)  nebo poškození jater. 
 
Další nežádoucí účinky jsou: 
Pokud některý nežádoucí účinek přechází do těžší formy nebo trvá déle než několik dní,  sdělte to 
svému lékaři. 
 
Časté 
(mohou postihnout až 1 z 10 pacientů)  
•  Bolest hlavy nebo pocit únavy 
•  Pocit závrati. Výskyt je pravděpodobnější na začátku léčby přípravkem TRITACE nebo 
když  začnete užívat vyšší dávku. 
•  Mdloby, hypotenze (abnormálně nízký krevní tlak), zejména pokud se rychle postavíte anebo 
si  rychle sednete. 
•  Suchý,  dráždivý  kašel,  zánět  vedlejších  nosních dutin  (sinusitida)  nebo  zánět  průdušek 
(bronchitida), ztížené dýchání 
•  Bolest žaludku nebo střev, průjem, špatné trávení, pocit na zvracení nebo zvracení   
•  Kožní vyrážka, která může i nemusí vystupovat nad povrch kůže 
•  Bolest na hrudníku 
•  Křeče ve svalech nebo bolest svalů 
•  Více draslíku v krvi (prokázané vyšetřením krve) než obvykle. 
 
Méně časté (mohou postihnout až 1 ze 100 pacientů)  
•  Problémy s rovnováhou (vertigo) 
•  Svědění  nebo neobvyklý pocit  na  kůži, jako  např.  necitlivost, brnění, píchání  nebo  pálení 
na  kůži (parestezie) 
•  Ztráta chuti nebo změna vnímání chuti   
•  Poruchy spánku 
•  Pocit deprese, úzkosti, větší nervozita než obvykle nebo neklid   
•  Ucpaný nos, potíže s dýcháním nebo zhoršení astmatu 
•  Otok střeva, tzv. „intestinální angioedém“, který se projevuje bolestí břicha, zvracením a 
průjmem 
•  Pálení žáhy, zácpa nebo sucho v ústech 
•  Vylučování většího množství tekutiny (moč) za den, než je obvyklé  
•  Intenzivnější pocení než obvykle 
•  Ztráta nebo snížení chuti k jídlu (anorexie) 
•  Zrychlený nebo nepravidelný srdeční tep. Oteklé ruce a nohy. Může jít o příznak toho, že 
Vaše  tělo zadržuje více vody než obvykle. 
•  Zčervenání  
•  Rozmazané vidění  
•  Bolest kloubů  
•  Horečka 
•  Impotence u mužů, snížená sexuální touha u mužů i žen 
•  Zvýšený počet určitého druhu bílých krvinek (tzv. eozinofilie), což se zjistí vyšetřením krve   
•  Změna funkce jater, slinivky nebo ledvin prokázaná vyšetřením krve. 
 
Vzácné (mohou postihnout až 1 z 1 000 pacientů)   
•  Pocit nejistoty nebo zmatenosti 
•  Červený a oteklý jazyk 
•  Silné popraskání nebo odlupování kůže, svědící, boulovitá vyrážka 

 
•  Problémy s nehty (například uvolňování nebo odlučování nehtů z nehtového lůžka)   
•  Kožní vyrážka nebo modřiny 
•  Skvrny na kůži a studené končetiny   
•  Červené, svědící, oteklé oči nebo slzení  
•  Porucha sluchu a zvonění v uších 
•  Pocit slabosti 
•  Pokles počtu červených krvinek, bílých  krvinek nebo  krevních destiček nebo množství 
hemoglobinu – prokazuje se vyšetřením krve. 
 
Velmi vzácné (mohou postihnout až 1 z 10 000 pacientů) 
•  Vyšší citlivost na sluneční záření než obvykle. 
 
Další hlášené nežádoucí účinky: 
Pokud některý z následujících nežádoucích účinků přechází do těžší formy nebo trvá déle než několik 
dní, sdělte to svému lékaři. 
•  Problémy se soustředěním  
•  Otok úst 
•  Příliš málo krvinek v krvi prokázané vyšetřením krve 
•  Méně sodíku v krvi než obvykle prokázané vyšetřením krve 
•  Koncentrovaná moč (tmavé barvy), nevolnost, svalové křeče, zmatenost a záchvaty, které 
mohou být způsobeny nepřiměřenou sekrecí ADH (antidiuretického hormonu). Máte-li tyto 
příznaky, co nejdříve kontaktujte svého lékaře. 
•  Prsty na rukou a nohou mění barvu, pokud jsou studené, a když se posléze opět zahřejí, 
brní  nebo jsou bolestivé (Raynaudův fenomén) 
•  Zvětšení prsů u mužů 
•  Zpomalené nebo zhoršené reakce  
•  Pocit pálení 
•  Změny vnímání vůně  
•  Vypadávání vlasů 
 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: 
 
Státní ústav pro kontrolu léčiv  
Šrobárova 48  
100 41 Praha 10  
webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek 
 
 
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku. 
 
 
5. 
Jak přípravek TRITACE uchovávat 
 
Uchovávejte tento přípravek  mimo dohled a dosah dětí.  
 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti  uvedené na  krabičce, blistru  a lahvičce 
za „EXP“. Doba použitelnosti  se vztahuje k poslednímu dni  uvedeného měsíce.  
 
Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. 
 
Nevyhazujte  žádné  léčivé  přípravky  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se  svého 

 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 
prostředí. 
 
 
6. 
Obsah balení a další informace 
 
Co přípravek TRITACE obsahuje 
 
Léčivou látkou je ramiprilum (ramipril). 
 
1,25 mg: jedna tableta obsahuje ramiprilum 1,25 mg 
2,5 mg: jedna tableta obsahuje ramiprilum 2,5 mg 
5 mg: jedna tableta obsahuje ramiprilum 5 mg 
10 mg: jedna tableta obsahuje ramiprilum 10 mg 
 
Pomocnými látkami v tabletách jsou:  
 
Tablety 1,25 mg a 10 mg 
hypromelosa 
předbobtnalý kukuřičný škrob   
mikrokrystalická celulosa   
natrium-stearyl-fumarát 
 
Tablety 2,5 mg 
hypromelosa 
předbobtnalý kukuřičný škrob   
mikrokrystalická celulosa   
natrium-stearyl-fumarát 
žlutý oxid železitý (E172) 
 
Tablety 5 mg 
hypromelosa 
předbobtnalý kukuřičný škrob   
mikrokrystalická celulosa   
natrium-stearyl-fumarát  
červený oxid železitý (E172) 
 
Jak přípravek TRITACE vypadá a co obsahuje toto balení 
 
Tablety 1,25 mg 
Bílá až téměř bílá podlouhlá tableta o velikosti 8 x 4 mm s půlicí rýhou, s označením na jedné straně 
„1,25“ nad a logem  společnosti  pod rýhou  a na  druhé  straně s označením „HMN“  a  „1,25“. Půlicí 
rýha je určena  dělení  tablety pro jednodušší polykání, není určena k dělení na stejné dávky. 
 
Tablety 2,5 mg 
Světle žlutá až žlutá podlouhlá tableta o velikosti 8 x 4 mm s půlicí rýhou, s označením na jedné 
straně „2,5“ nad a logem  společnosti pod rýhou a na druhé straně s označením „HMR“ a „2,5“. 
Tabletu lze rozdělit na  stejné dávky. 
 
Tablety 5 mg 
Světle červená podlouhlá tableta o velikosti 8 x 4 mm s půlicí rýhou, s označením na jedné straně „5“ 
nad a logem  společnosti pod rýhou a na druhé straně s označením „HMP“ a „5“. Tabletu l ze 
rozdělit na  stejné dávky. 
 
Tableta 10 mg 

 
Bílá  až  téměř  bílá  podlouhlá  tableta  o velikosti 7 x 4,5 mm s půlicí  rýhou,  na  jedné  straně  s 
dvěma  vyraženými  potisky „HMO“. Tabletu lze rozdělit na stejné dávky. 
 
Přípravek TRITACE 1,25 mg je dodáván v baleních obsahujících 14, 15, 20, 28, 30, 50, 90, 98, 100 
tablet v PVC/Al blistrech a v balení 500 tablet v hnědé lahvičce s uzávěrem. 
 
Přípravek TRITACE 2,5 mg je dodáván v baleních obsahujících 7, 10, 14, 15, 18, 20, 28, 30, 45, 
50,60,  90,  98,  99,  100,  300, 320,  500  tablet  v  PVC/Al  blistrech  a  v  balení  500  tablet  v hnědé 
lahvičce  s uzávěrem. 
 
Přípravek TRITACE 5 mg je dodáván v baleních obsahujících 10, 14, 15, 18, 20, 21, 28, 30, 45, 
50,56,  90,  98,  99,  100,  300, 320,  500  tablet  v  PVC/Al  blistrech  a  v  balení  500  tablet  v hnědé 
lahvičce  s uzávěrem. 
 
Přípravek TRITACE 10 mg je dodáván v baleních obsahujících 7, 10, 14, 15, 18, 20, 28, 30, 45, 
50,56,  90,  98,  99,  100,  300, 320,  500  tablet  v  PVC/Al  blistrech  a  v  baleních  28,  56,  500  tablet 
v hnědé lahvičce s uzávěrem. 
 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
 
Držitel rozhodnutí o registraci:  
sanofi-aventis, s.r.o., Evropská 846/176a, 160 00 Praha 6, Česká republika 
 
Výrobci přípravku TRITACE 1,25 mg: 
Sanofi S.p.A., Scoppito, Itálie 
S.C. ZENTIVA S.A., Bucuresti, Rumunsko 
 
Výrobci přípravku TRITACE 2,5 mg a TRITACE 5 mg: 
Sanofi S.p.A., Scoppito, Itálie 
Delpharm Dijon, Quetigny, Francie 
S.C. ZENTIVA S.A., Bucuresti, Rumunsko 
 
Výrobci přípravku TRITACE 10 mg: 
sanofi-aventis Deutschland GmbH, Frankfurt am Main, Německo   
Sanofi S.p.A., Scoppito, Itálie 
Delpharm Dijon, Quetigny, Francie 
S.C. ZENTIVA S.A., Bucuresti, Rumunsko 
 
Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy: 
 
Rakousko: 
Tritace 1.25 mg Tabletten, Tritace 2.5 mg Tabletten, Tritace 5 mg Tabletten, Tritace 10 mg Tabletten 
 
Belgie: 
Tritace 2.5 mg tabletten/comprimés/ Tabletten, Tritace 5 mg tabletten/comprimés/ Tabletten , Tritace 
10 mg tabletten/comprimés/ Tabletten 
 
Bulharsko: 
Tritace 5 mg таблетки, Tritace 10 mg таблетки 
 
Kypr: 
Triatec 2.5 mg δισκία, Triatec 5 mg δισκία, Triatec 10 mg δισκία 
 

 
Česká republika: 
Tritace 1,25 mg, Tritace 2,5 mg, Tritace 5 mg, Tritace 10 mg 
 
Dánsko: 
Triatec 5 mg tabletter 
 
Estonsko: 
Cardace 2.5 mg tabletid, Cardace 5 mg tabletid, Cardace 10 mg tabletid 
 
Finsko: 
Cardace 2.5 mg tabletit, Cardace 5 mg tabletit, Cardace 10 mg tabletit 
 
Francie: 
Triatec  1.25 mg  comprimé,  Triatec  2.5 mg  comprimé  sécable,  Triatec  5 mg  comprimé  sécable, 
Triatec 10 mg comprimé sécable 
Ramipril Zentiva 1.25 mg comprimés sécables, Ramipril Zentiva 2.5 mg comprimés sécables, 
Ramipril Zentiva 10 mg comprimés sécables 
 
Německo: 
Delix 2.5 mg Tabletten, Delix 5 mg Tabletten, Delix Protect 10 mg Tabletten   
Delix Protect Startset 
Ramilich 2.5 mg Tabletten, Ramilich 5 mg Tabletten, Ramilich 10 mg Tabletten   
Delix 1.25 mg Tabletten, 
Delix 1.25 mg Kapseln, Delix P 2.5 mg Kapseln, Delix P 5 mg Kapseln, Delix P 10 mg Kapseln 
 
Řecko: 
Triatec 1,25 mg δισκία, Triatec 2,5 mg δισκία, Triatec 5 mg δισκία 
 
Maďarsko: 
Tritace Mite 1.25 mg tabletta 
Tritace 2.5 mg tabletta, Tritace 5 mg tabletta, Tritace 10 mg tabletta   
Ramipril - Zentiva 5 mg tabletta  
Ramipril - Zentiva 10 mg tabletta 
 
Irsko: 
Tritace 1.25 mg tabs, Tritace 2.5 mg tabs, Tritace 5 mg tabs, Tritace 10 mg tabs 
 
Itálie: 
Triatec 1.25 mg compresse, Triatec 2.5 mg compresse, Triatec 5 mg compresse, Triatec 10 mg 
compresse 
Ramipril Zentiva  2.5 mg  compresse,  Ramipril Zentiva  5 mg  compresse,  Ramipril Zentiva 10 mg 
compresse 
 
Lotyšsko: 
Cardace 2.5 mg tabletes, Cardace 5 mg tabletes, Cardace 10 mg tabletes 
 
Litva: 
Cardace 5 mg tabletės, Cardace 10 mg tabletės 
 
Lucembursko: 
Tritace 2.5 mg tabletten/comprimés/ Tabletten,   
Tritace 5 mg tabletten/comprimés/ Tabletten, Tritace 10 mg tabletten/comprimés/ Tabletten , 
 
Norsko: 
Triatec 1.25 mg tabletter, Triatec 2.5 mg tabletter, Triatec 5 mg tabletter, Triatec 10 mg tabletter 
10 
 
 
Polsko: 
Tritace 2.5 mg tabletki, Tritace 5 mg tabletki, Tritace 10 mg tabletki 
 
Portugalsko: 
Triatec 2.5 mg comprimidos, Triatec 5 mg comprimidos, Triatec 10 mg comprimidos, 
Triatec 1.25 mg cápsulas, Triatec 2.5 mg cápsulas, Triatec 5 mg cápsulas, Triatec 10 mg cápsulas 
 
Rumunsko: 
Tritace 2.5 mg comprimate, Tritace 5 mg comprimate, Tritace 10 mg comprimate   
Zenra 2.5 mg comprimate, Zenra 5 mg comprimate, Zenra 10 mg comprimate 
 
Slovenská republika: 
Tritace 1.25 mg tablety, Tritace 2.5 mg tablety, Tritace 5 mg tablety, Tritace 10 mg tablety 
 
Slovinsko: 
Tritace 1.25 mg tablete, Tritace 2.5 mg tablete, Tritace 5 mg tablete, Tritace 10 mg tablete 
 
Španělsko: 
Acovil 1.25 mg comprimidos, Acovil 2.5 mg comprimidos, Acovil 5 mg comprimidos, Acovil 10 mg 
comprimidos 
 
Švédsko: 
Triatec 2.5 mg tabletter, Triatec 5 mg tabletter, Triatec 10 mg tabletter, 
Ramipril Winthrop  1.25 mg  tabletter,  Ramipril  Winthrop  2.5 mg  tabletter,  Ramipril  Winthrop  5 mg 
tabletter, Ramipril Winthrop 10 mg tabletter 
 
Velká Británie 
Tritace 1.25 mg tablets, Tritace 2.5 mg tablets, Tritace 5 mg tablets, Tritace 10 mg tablets,   
Tritace Titration Pack tablets 
 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 16. 2. 2018 
 
Tato příbalová informace neobsahuje všechny údaje o Vašem léku. Pokud máte jakékoli otázky nebo 
si něčím nejste jistý(á), zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 
11