Lék Curam 375 MG 250MG/125MG

Kód SÚKL
0005725  
Název LP
Curam 375 MG (250mg/125mg Tbl Flm 21)
Cesta podání
Perorální podání (POR)
Léková forma
Potahovaná tableta
Velikost balení
21
Síla
250MG/125MG
Typ balení
Strip
Účinné látky
Amoxicillinum Trihydricum, Kalii Clavulanas
ATC skupina
AMOXICILIN A INHIBITOR BETA-LAKTAMASY (J01CR02)

Složení

 1. Amoxicillinum Trihydricum – 287 MG
 2. Amoxicillinum – 250 MG
 3. Kalii Clavulanas – 149 MG
 4. Acidum Clavulanicum – 125 MG
 5. Magnesii Stearas – PL MG
 6. Talcum – PL MG
 7. Povidonum 25 – PL MG
 8. Cellulosum Microcristallinum – PL MG
 9. Carmellosum Natricum Conexum – PL MG
 10. Triethylis Citras – PL MG
 11. Ethylcellulosi Dispersio 30% – PL MG
 12. Hypromellosum – PL MG
 13. Talcum – PL MG
 14. Titanii Dioxidum – PL MG

Příbalová informace

sp.zn.sukls75105/2014 
 
PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE 
 
 
Curam 375 mg 
potahované tablety 
amoxicillinum / acidum clavulanicum 
 
 
Přečtěte  si  pozorně  celou  příbalovou  informaci  dříve,  než  začnete  tento  přípravek  užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

Tento  přípravek  byl  předepsán  výhradně  Vám.  Nedávejte  jej  žádné  další  osobě.  Mohl  by  jí 
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4. 
 
Co naleznete v této příbalové informaci
  
1. 
Co je Curam 375 mg a k čemu se používá 
2. 
Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Curam 375 mg užívat  
3. 
Jak se Curam 375 mg užívá  
4. 
Možné nežádoucí účinky 

Jak Curam 375 mg uchovávat  
6. 
Obsah balení a další informace 
 
 
1. 
CO JE CURAM 375 MG A K ČEMU SE POUŽÍVÁ 
 
Přípravek Curam 375 mg (dále také Curam) je antibiotikum, které hubí bakterie způsobující infekce. 
Obsahuje dvě různé léčivé látky nazývané amoxicillin a kyselina klavulanová. Amoxicilin patří do 
skupiny léků nazývaných “peniciliny”, které někdy nemusí působit (mohou být inaktivovány). Druhá 
léčivá látka (kyselina klavulanová) tomu brání.  
 
Přípravek Curam se používá u dospělých a dětí k léčbě následujících infekcí:  
  infekce vedlejších nosních dutin  
  infekce močových cest  
  infekce kůže 
  zubní infekce. 
 
 
2. 
ČEMU  MUSÍTE  VĚNOVAT  POZORNOST,  NEŽ  ZAČNETE  CURAM  375  MG 
UŽÍVAT 
 
 
Neužívejte přípravek Curam: 
  jestliže jste alergický(á) na amoxicilin, kyselinu klavulanovou, penicilin nebo kteroukoli další 
složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6) 
  jestliže jste kdykoli v minulosti měl(a) těžkou alergickou reakci na jakékoli jiné antibiotikum. 
Tato reakce může zahrnovat kožní vyrážku nebo otok obličeje nebo krku. 
  jste kdykoli v minulosti měl/a při užívání antibiotik problémy s játry nebo žloutenku 
(zežloutnutí kůže).  
1/6 
 
Pokud se Vás kterákoli z věcí uvedených výše týká, přípravek Curam neužívejte. 
Nejste-li si 
jistý(á), obraťte se předtím, než začnete přípravek Curam užívat, na svého lékaře nebo lékárníka.  
 
Upozornění a opatření  
Předtím, než začnete užívat tento lék, se obraťte na svého lékaře nebo lékárníka, pokud: 
  máte infekční mononukleózu  
  jste léčen(a) na problémy s ledvinami nebo játry  
  pravidelně nemočíte.  
 
Jestliže si nejste jistý(á), zda se na Vás vztahuje některá z výše uvedených záležitostí, poraďte se 
předtím, než začnete Curam užívat, se svým lékařem nebo lékárníkem. 
  
V některých případech může lékař zjišťovat typ bakterie, který způsobuje Vaši infekci. V závislosti na 
výsledcích Vám může být podána jiná síla léčivého přípravku Curam nebo jiný lék.  
 
Stavy vyžadující zvýšenou pozornost 
Přípravek Curam může některé stávající choroby zhoršit nebo může způsobit závažné nežádoucí 
účinky. Mezi ně patří alergické reakce, záchvaty křečí a zánět tlustého střeva. Během užívání tohoto 
přípravku si musíte jisté příznaky hlídat, aby se snížilo riziko jakýchkoli problémů. Viz ‘Stavy 
vyžadující zvýšenou pozornost’ 
v bodu 4.  
Krevní testy a testy moči  
Pokud podstupujete krevní testy (jako jsou testy na stav červených krvinek nebo testy jaterních funkcí) 
nebo testy moči (na glukosu), lékaři nebo zdravotní sestře oznamte, že užíváte přípravek Curam. To 
proto, že tento léčivý přípravek může ovlivnit výsledky tohoto typu testů.  
 
Další léčivé přípravky a přípravek Curam 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době 
užíval(a) nebo které možná budete užívat, včetně léků, které jsou dostupné bez lékařského předpisu, a 
rostlinných přípravků.  
 
Měl(a) byste se poradit s lékařem, zejména pokud užíváte některý z následujících přípravků: 
  alopurinol (lék na dnu): může se zvýšit pravděpodobnost, že se u Vás vyskytne alergická 
kožní reakce 
  probenecid (lék na dnu): Váš lékař se může rozhodnout, že upraví dávku přípravku Curam 
  léky napomáhající zabránit tvorbě krevních sraženin (jako je warfarin): může být potřebné 
provádět další krevní testy 
  methotrexát (lék používaný k léčbě rakoviny nebo revmatických chorob): přípravek Curam 
může ovlivnit jeho fungování 
  mofetil-mykofenolátu (lék užívaný k zabránění rejekce (odmítnutí) transplantovaných 
orgánů): přípravek Curam může ovlivnit jeho účinek. 
 
Přípravek Curam s jídlem, pitím a alkoholem  
K minimalizaci potenciální nesnášenlivosti v trávicím traktu tablety užívejte těsně před jídlem. 
 
Těhotenství, kojení a plodnost 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.  
 
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
2/6 
Přípravek Curam může mít nežádoucí účinky, které Vám mohou znemožnit řízení.  
Neřiďte dopravní prostředky ani neobsluhujte stroje, ledaže byste se cítil(a) dobře. 
 
3. 
JAK SE CURAM 375 MG UŽÍVÁ 
 
Dávkování 
Vždy užívejte přípravek Curam přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý/á, poraďte se 
se svým lékařem nebo lékárníkem.  
 
Dospělí a děti 
Obvyklá dávka 
vážící 40 kg a více 
1 tableta třikrát denně 
děti vážící méně než 40 kg 
Děti ve věku 6 let nebo mladší by měly být spíše 
léčeny přípravkem Curam ve formě perorální 
suspenze nebo sáčků. 
Curam ve formě tablet se nedoporučuje. 
 
 
Pacienti s problémy s ledvinami nebo játry  
  Jestliže máte problémy s ledvinami, může být dávka změněna. Lékař může zvolit jinou sílu 
nebo jiný lék.  
  Jestliže máte problémy s játry, mohou Vám být častěji prováděny jaterní testy, aby se 
zkontrolovala funkce jater.  
 
Jak se přípravek Curam užívá
  
  Tabletu spolkněte celou a zapijte ji sklenicí vody na začátku jídla nebo těsně předtím.  
  Dávky během dne rozložte rovnoměrně, nejméně 4 hodiny od sebe. Během 1 hodiny 
neužívejte 2 dávky.  
  Curam neužívejte déle než 2 týdny. Pokud Vám stále není dobře, musíte opět navštívit lékaře.  
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Curam, než jste měl(a) 
Jestliže jste užil(a) příliš mnoho přípravku Curam, mohou příznaky zahrnovat podrážděný žaludek 
(pocit nevolnosti, zvracení nebo průjem) nebo křeče. Co nejdříve se obraťte na svého lékaře. Vezměte 
s sebou krabičku nebo lahvičku od léku, abyste je ukázali lékaři.  
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Curam  
Jestliže zapomenete užít dávku, vezměte si ji, jakmile si vzpomenete. Další dávku nesmíte užít příliš 
brzy – před užitím další dávky počkejte asi 4 hodiny.  
 
Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Curam  
Přípravek Curam užívejte, dokud nebude léčba ukončena, i když se již cítíte lépe. K boji s infekcí 
potřebujete každou dávku. Pokud některé bakterie přežijí, může se infekce vrátit.  
 
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 
lékárníka. 
  
 
4. 
MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY 
 
Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Curam nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
3/6 
Stavy vyžadující zvýšenou pozornost  
Alergické reakce:  
  kožní vyrážka  
  zánět drobných cév (vaskulitida), který může být viditelný jako červené nebo rudé vystouplé 
skvrny na kůži, ale může postihnout i jiné části těla  
  horečka, bolesti kloubů, otok uzlin na krku, podpaží nebo tříslech  
  otok, někdy obličeje nebo úst (angioedém), způsobující potíže s dýcháním  
  kolaps.  
 
Pokud se u Vás kterýkoli z těchto příznaků projeví, ihned se obraťte na svého lékařePřestaňte 
přípravek Curam užívat.  
 
Zánět tlustého střeva 
 
Zánět tlustého střeva, způsobující vodnatý průjem, obvykle s krví a hlenem, s bolestmi žaludku a/nebo 
horečkou.  
Co nejdříve se obraťte na svého lékaře s žádostí o radu, pokud se u Vás tyto symptomy objeví.  
 
Velmi časté (postihují více než 1 z 10 pacientů)  
  průjem (u dospělých).  
 
Časté (postihují až 1 z 10 pacientů)  
  moučnivka (kandidóza – kvasinková infekce v pochvě, ústech nebo v kožních záhybech)  
  pocit nevolnosti (nauzea), zvláště při užívání vysokých dávek. Pokud se objeví, užívejte 
přípravek Curam před jídlem.  
  zvracení  
  průjem (u dětí). 
 
Méně časté (postihují až 1 ze 100 pacientů) 
  kožní vyrážka, svědění  
  vystouplá svědivá vyrážka (kopřivka) 
  poruchy trávení 
  závratě 
  bolesti hlavy. 
 
Méně časté nežádoucí účinky, které se mohou projevit při krevních testech:  
  zvýšení hladiny některých látek (enzymy) vytvářených v játrech. 
 
Vzácné (postihují až 1 z 1000 pacientů) 
  kožní vyrážka, která může vytvářet puchýře a má terčovitý tvar (centrální tmavé skvrny 
obklopené světlejší oblastí s tmavým prstencem na okraji – erythema multiforme). 
 
Jestliže zaznamenáte některý z těchto příznaků, ihned se obraťte na svého lékaře.

 
Vzácné nežádoucí účinky, které se mohou projevit při krevních testech: 
  snížený počet krevních destiček účastnících se srážení krve 
  snížený počet bílých krvinek. 
 
Neznámá četnost nežádoucích účinků (nežádoucí účinky se objevily u velmi malého počtu lidí, a 
tak jejich přesná četnost není známa). 
  alergické reakce (viz výše) 
  zánět tlustého střeva (viz výše) 
4/6 
  zánět mozkových blan (aseptická meningitida
  závažné kožní reakce:  
  rozsáhlá vyrážka s puchýři a olupující se kůží, zejména kolem úst, nosu, očí a 
pohlavních orgánů (Stevens-Johnsonův syndrom), a závažnější forma způsobující 
rozsáhlé olupování kůže (na více než 30 % povrchu těla – toxická epidermální 
nekrolýza
)  
  rozsáhlá zarudlá kožní vyrážka s malými hnisavými puchýři (bulózní exfoliativní 
dermatitida)  
  červená, šupinatá vyrážka s podkožními zduřeními a puchýři (exantematózní 
pustulóza). 
 
Jestliže zaznamenáte některý z těchto příznaků, ihned se obraťte na svého lékaře. 
 
  zánět jater (hepatitida)  
  žloutenka způsobená vzestupem bilirubinu (látka vznikající v játrech) v krvi, která se může 
projevovat zežloutnutím kůže a očního bělma 
  zánět ledvinných kanálků 
  prodloužení doby srážení krve  
  hyperaktivita  
  křeče (u lidí užívajících vysoké dávky přípravku Curam nebo u lidí s problémy s ledvinami) 
  černý, chlupatě vyhlížející jazyk  
  skvrny na zubech (u dětí), obvykle se odstraní čištěním zubů. 
 
Nežádoucí účinky, které se mohou projevit při krevních testech 
  výrazné snížení počtu bílých krvinek 
  snížení počtu červených krvinek (hemolytická anémie) 
  krystaly v moči (moč může být zakalená, močení může být obtížné a bolestivé).  
 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:  
Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, webové stránky: 
www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek. 
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku. 
 
 
5. 
JAK CURAM 375 MG UCHOVÁVAT  
 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
 
Uchovávejte  při  teplotě  do  25  °C  v  původním  obalu,  aby  byl  přípravek  chráněn  před  světlem  a 
vlhkostí. 
 
Přípravek Curam nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce a blistru za 
Použitelné do:/EXP:. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Nevyhazujte léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, 
jak naložit s přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí. 
 
 
6. 
DALŠÍ INFORMACE 
5/6 
 
Co Curam obsahuje 
 
Léčivé látky: 287,0 mg amoxicillinum trihydricum (odpovídá 250 mg amoxicillinum) a 149,0 mg kalii 
clavulanas (odpovídá 125 mg acidum clavulanicum) v jedné potahované tabletě. 
 
Pomocné látky:
  
Jádro tablety: magnesium-stearát, mastek, povidon 25, mikrokrystalická celulosa, sodná sůl 
kroskarmelosy. 
Potahová vrstva tablety: triethyl-citrát, disperze ethylcelulosy 30 %, hypromelosa  (E464), mastek, 
oxid titaničitý (E171). 
 
Jak Curam vypadá a co obsahuje toto balení 
 
Potahované tablety. 
Popis: téměř bílé, oválné, bikonvexní potahované tablety s půlicí rýhou na obou stranách. 
 
Velikost balení:  
21 potahovaných tablet. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
Sandoz GmbH, Kundl, Rakousko. 
 
Další  informace  o  tomto  léčivém  přípravku  Vám  poskytne  místní  zástupce  držitele  rozhodnutí  o 
registraci: Sandoz s.r.o., Praha, e-mail: office.cz@sandoz.com. 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována 29.5.2014 
 
 
Pokyny/zdravotnické informace  
Antibiotika se používají k léčení infekcí způsobených bakteriemi. Nemají žádné účinky proti infekcím 
způsobeným viry.  
Někdy infekce způsobená bakteriemi na léčbu antibiotiky nereaguje. Jedním z nejběžnějších důvodů 
bývá odolnost bakterií způsobujících infekci na užívané antibiotikum. To znamená, že takové bakterie 
mohou navzdory antibiotiku přežívat, a dokonce se i množit.  
Bakterie se mohou stát odolnými vůči antibiotikům z mnoha důvodů. Obezřetné užívání antibiotik 
může napomoci snížit možnost, že se bakterie stanou vůči antibiotikům odolné.  
Pokud Vám lékař předepíše léčbu antibiotiky, je tato léčba určena pouze k vyléčení stávající choroby. 
Dodržování následujících pokynů napomůže zabránit vzniku odolných bakterií, které by mohly 
ukončit fungování antibiotik.  
1. Je velmi důležité, abyste antibiotika užívali ve správných dávkách, ve správný čas a po správný 
počet dnů. Přečtěte si pokyny na štítku, a pokud něčemu neporozumíte, požádejte svého lékaře 
nebo lékárníka o vysvětlení.  
2. Antibiotikum smíte užívat, jen pokud bylo předepsáno právě Vám a pouze k léčení infekce, na 
kterou bylo předepsáno.  
3. Nesmíte užívat antibiotika, která byla předepsána jiným lidem, i když mají infekci, která je 
podobná té Vaší.  
4. Antibiotika, která byla předepsána Vám, nesmíte dávat jiným lidem.  
5. Pokud Vám nějaké antibiotikum po ukončení léčby podle pokynů lékaře zbude, musíte jej 
odevzdat do lékárny k řádné likvidaci.  
 
6/6