Lék Maalox 400MG/400MG

Kód SÚKL
0005693  
Název LP
Maalox (400mg/400mg Tbl Mnd 40)
Cesta podání
Perorální podání (POR)
Léková forma
Žvýkací tableta
Velikost balení
40
Síla
400MG/400MG
Typ balení
Blistr
Účinné látky
Magnesii Hydroxidum, Aluminii Hydroxidum
ATC skupina
KOMBINACE A KOMPLEXY SLOUČENIN HLINÍKU, VÁPNÍKU A HOŘČÍKU (A02AD)

Složení

  1. Magnesii Hydroxidum – 400 MG
  2. Aluminii Hydroxidum – 400 MG
  3. Saccharosum Cum Maydis Amylo – PL MG
  4. Sorbitolum – PL MG
  5. Saccharosum – PL MG
  6. Mannitolum – PL MG
  7. Saccharinum Natricum – PL MG
  8. Magnesii Stearas – PL MG
  9. Aroma Menthae Piperitae Pulveratum – PL MG

Příbalová informace

sp.zn. sukls280549/2017 
 
Příbalová informace: informace pro uživatele 
 
Maalox 
400 mg/400 mg 
žvýkací tablety 
 
aluminii hydroxidum/magnesii hydroxidum 
 
Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože 
obsahuje pro Vás důležité údaje. 
Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého 
lékaře nebo lékárníka.  

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

Pokud se do 10 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.  
 
Co naleznete v této příbalové informaci  
1. 
Co je přípravek Maalox a k čemu se používá 
2. 
Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Maalox užívat  
3. 
Jak se přípravek Maalox užívá  
4. 
Možné nežádoucí účinky 
5. 
Jak přípravek Maalox uchovávat  
6. 
Obsah balení  a další informace 
 
 
1. 
Co je přípravek Maalox a k čemu se používá 
 
Přípravek Maalox působí proti nadměrné kyselosti žaludeční šťávy (antacidum). V žaludku je 
přítomná kyselina chlorovodíková, která je odpovědná za kyselost žaludečního obsahu. Léčivé látky 
obsažené v přípravku Maalox mají silný neutralizační účinek na kyselinu chlorovodíkovou, a tím 
snižují kyselost žaludečního obsahu. 
 
Bez porady s lékařem se přípravek Maalox užívá k léčbě obtíží souvisejících s nadbytkem žaludeční 
kyseliny, jako jsou pálení žáhy nebo návrat kyselého žaludečního obsahu zpět do úst (tzv. 
regurgitace). Na doporučení lékaře se přípravek užívá k léčbě zánětů žaludeční sliznice, zánětů 
sliznice jícnu a může být součástí léčby žaludečního a dvanácterníkového vředu.  
 
Přípravek Maalox mohou užívat dospělí a dospívající od 15 let. 
 
 
2. 
Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Maalox užívat  
 
Neužívejte přípravek Maalox 

jestliže jste alergický(á) na hydroxid hlinitý, hydroxid hořečnatý nebo na kteroukoli další složku 
tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6), 

jestliže trpíte závažným onemocněním ledvin.  
 
 
1/5 
Upozornění a opatření 
Vyhledejte lékaře v případě úbytku hmotnosti, při potížích s polykáním, při přetrvávajících bolestech 
břicha nebo při poruchách trávení, které se objevily poprvé nebo se nedávno změnily. 
 
Pokud trpíte onemocněním ledvin, dlouhodobé užívání antacid jako je přípravek Maalox se 
nedoporučuje.  
 
Pokud trpíte poruchou hladiny fosforu a hořčíku v krvi nebo máte dietu zaměřenou na nízký obsah 
fosforu, užívání přípravku vždy konzultujte s lékařem. 
 
Pokud trpíte porfyrií (metabolická porucha) a podstupujete dialýzu, užívání přípravku Maalox se 
nedoporučuje.  
 
Jestliže Vaše onemocnění trvá více než 10 dní nebo se zhorší, navštivte lékaře, který vyšetří příčinu 
nemoci a stanoví odpovídající léčbu. 
Přípravek Maalox není určen k dlouhodobému užívání. 
 
Děti a dospívající 
Přípravek Maalox není určen dětem a dospívajícím mladším než 15 let. 
 
Další léčivé přípravky a přípravek Maalox 
Účinky přípravku Maalox jiných současně užívaných léků se mohou vzájemně ovlivňovat. Přípravek 
může snižovat vstřebávání velké většiny současně užívaných léků. 
Zvláštní opatrnost vyžaduje podávání přípravku Maalox s následujícími léky: H2 antagonisté, atenolol, 
cefdinir, cefpodoxim, chlorochin, cykliny, diflunisal, digoxin, bisfosfonáty, ethambutol, 
fluorochinolony, fluorid sodný, glukokortikoidy, indometacin, izoniazid, ketokonazol, levotyroxin, 
linkosamidy, metoprolol, fenothiazinová neuroleptika, penicilamin, propranolol, rosuvastatin, soli 
železa. Je vhodné dodržovat nejméně dvouhodinový (u fluorochinolonů čtyřhodinový) odstup mezi 
užíváním přípravku Maalox a těmito přípravky.  
 
Opatrnosti je zapotřebí při současném užívání přípravku Maalox a polystyrensulfonátu (kayexalátu) a 
citrátů.  
 
Některé léčivé přípravky mohou být přípravkem Maalox ovlivněny nebo mohou ovlivnit působení 
přípravku Maalox. Informujte svého lékaře nebo lékárníka, pokud již užíváte: – salicyláty. 
 
Při současném užívání přípravku Maalox a chinidinu může dojít ke zvýšení hladiny chinidinu v krvi 
a k předávkování chinidinem. 
 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době 
užíval(a) nebo které možná budete užívat.  
 
Těhotenství a kojení 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
 
Těhotenství 
V průběhu těhotenství užívejte přípravek Maalox pouze na výslovné doporučení Vašeho lékaře. 
Přípravek má být užíván během těhotenství pouze v nutných případech.  
Je třeba brát v úvahu přítomnost hliníku a hořčíku, které mohou ovlivnit vyprazdňování: 

soli hydroxidu hořečnatého mohou vyvolat průjem, 

soli hliníku vyvolávají zácpu a mohou zhoršit zácpu, která se často vyskytuje během 
těhotenství. 
Pokud Vám lékař řekl, že přípravek v průběhu těhotenství můžete užívat, neužívejte jej ve vysokých 
dávkách nebo po dlouhou dobu. 
 
2/5 
 
Kojení 
V kojení se může během léčby přípravkem Maalox pokračovat. 
 
Přípravek Maalox obsahuje sorbitol a sacharosu 
Přípravek Maalox obsahuje 125 mg sorbitolu a 245,44 mg sacharosy v jedné tabletě. 
Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento 
léčivý přípravek užívat.  
 
 
3. 
Jak se přípravek Maalox užívá 
 
Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého 
lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Pokud lékař neurčí jinak, užívají dospělí a dospívající od 15 let 1–2 tablety. Přípravek Maalox lze 
užívat maximálně 6krát denně, nesmí se překročit maximální denní dávka 12 tablet. 
Tablety se užívají po jídle a při obtížích.  
Tablety se nechají rozpustit v ústech nebo se rozžvýkají. 
 
Jestliže u Vás obtíže přetrvávají déle než 10 dní nebo se zhorší, poraďte se s lékařem.  
Přípravek Maalox není určen k dlouhodobému užívání.  
Bez porady s lékařem neužívejte přípravek déle než 2 týdny. 
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Maalox, než jste měl(a) 
Při předávkování nebo náhodném požití přípravku dítětem se poraďte s lékařem. 
Hydroxid hlinitý může zapříčinit zácpu a předávkování hořečnatými solemi může způsobit snížení 
hybnosti střeva; vysoké dávky tohoto přípravku mohou způsobit neprůchodnost nebo zhoršit 
průchodnost střev u pacientů s vyšším rizikem (např. pacienti s onemocněním ledvin nebo starší 
pacienti).  
Při nadměrných dávkách, dlouhodobém užívání nebo dokonce i při normálních dávkách u pacientů 
s dietou zaměřenou na nízký obsah fosforu může nastat nedostatek fosforu v organismu. 
 
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 
lékárníka. 
 
 
4. 
Možné nežádoucí účinky  
 
Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
Mohou se vyskytnout některé z následujících nežádoucích účinků. Při překročení doporučeného 
dávkování se tyto obtíže mohou stupňovat.  
 
Méně časté (může postihnout až 1 ze 100 osob): 

průjem, zácpa. 
 
Velmi vzácné (může postihnout až 1 z 10 000 osob):  

zvýšená hladina hořčíku v krvi. Ta byla rovněž pozorována po dlouhodobém podávání u pacientů 
s poruchou funkce ledvin. 
 
Není známo (frekvenci výskytu nelze z dostupných údajů určit): 

reakce imunitního systému jako je svědění, kopřivka, otok sliznice či podkoží a závažná alergická 
reakce (anafylaktická reakce), 
 
3/5 

zvýšená hladina hliníku v organismu, což může způsobit poruchy metabolismu vápníku a fosforu 
až měknutí kostí, 

snížení vstřebávání fosfátů ze zažívacího ústrojí, 

bolest břicha. 
 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: 
 
Státní ústav pro kontrolu léčiv  
Šrobárova 48  
100 41 Praha 10  
webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek. 
 
 
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku. 
 
 
5. 
Jak přípravek Maalox uchovávat  
 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
 
Uchovávejte při teplotě do 25 °C. 
 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce za „EXP“. Doba 
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Nepoužívejte přípravek Maalox, pokud si všimnete viditelných známek snížené jakosti. 
 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak máte naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 
prostředí. 
 
 
6. 
Obsah balení a další informace 
 
Co přípravek Maalox obsahuje 
 

Léčivými látkami jsou aluminii hydroxidum 400 mg (odpovídá aluminii oxidum 200 mg), 
magnesii hydroxidum 400 mg v 1 žvýkací tabletě. 
 

Pomocnými látkami jsou mannitol, sorbitol, sodná sůl sacharinu, sacharosa s kukuřičným 
škrobem (3%), aroma máty peprné, magnesium-stearát, sacharosa. 
 
Jak přípravek Maalox vypadá a co obsahuje toto balení 
 
Bílé kulaté ploché žvýkací tablety se zkosenými hranami o průměru 16 mm, s vyraženým označením 
„Mx“ na obou stranách. 
Průhledný PVC/Al blistr, krabička. 
 
Velikost balení: 40 žvýkacích tablet. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
 

 
4/5 
Držitel rozhodnutí o registraci: 
sanofi-aventis, s.r.o., Evropská 846/176a, 160 00 Praha 6, Česká republika 
 
Výrobce: 
Sanofi S.p.A., Viale Europa 11, 21040 Origgio, Itálie 
Sanofi S.p.A., Strada Statale 17 km 22, 67019 Scoppito, Itálie  
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována 
1. 12. 2017 
 
5/5