Lék Zodac 10MG

Kód SÚKL
0005499  
Název LP
Zodac (10mg Tbl Flm 100)
Cesta podání
Perorální podání (POR)
Léková forma
Potahovaná tableta
Velikost balení
100
Síla
10MG
Typ balení
Blistr
Účinné látky
Cetirizini Dihydrochloridum
ATC skupina
CETIRIZIN (R06AE07)

Složení

  1. Cetirizini Dihydrochloridum – 10 MG
  2. Lactosum Monohydricum – PL MG
  3. Maydis Amylum – PL MG
  4. Povidonum 30 – PL MG
  5. Magnesii Stearas – PL MG
  6. Hypromellosum 2910/5 – PL MG
  7. Macrogolum 6000 – PL MG
  8. Talcum – PL MG
  9. Titanii Dioxidum – PL MG
  10. Simeticoni Emulsio SE 4 – PL MG

Příbalová informace

sp.zn. sukls61668/2017 
 
Příbalová informace: informace pro pacienta 
 
ZODAC 
10mg 
potahované tablety 
cetirizini dihydrochloridum 
 
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje. 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí 
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4. 
 
Co naleznete v této příbalové informaci 
1. 
Co je přípravek ZODAC a k čemu se používá 
2. 
Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek ZODAC užívat 
3. 
Jak se přípravek ZODAC užívá 
4. 
Možné nežádoucí účinky 
5. 
Jak přípravek ZODAC uchovávat 
6. 
Obsah balení a další informace 
 
 
1. 
Co je přípravek ZODAC a k čemu se používá 
 
Léčivou látkou přípravku ZODAC je cetirizin-dihydrochlorid. ZODAC je přípravek proti alergiím. 
 
Přípravek ZODAC se u dospělých, dospívajících a u dětí od 6 let věku užívá ke: 
  zmírnění nosních a očních příznaků sezónní a celoroční alergické rýmy, 
  zmírnění příznaků chronické kopřivky nejasného původu (chronické idiopatické urtikárie). 
 
 
2. 
Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek ZODAC užívat 
 
Neužívejte přípravek ZODAC 

  jestliže jste alergický(á) na cetirizin-dihydrochlorid nebo na kteroukoli další složku tohoto 
přípravku (uvedenou v bodě 6), na hydroxyzin nebo na látky odvozené od piperazinu (blízce 
příbuzné léčivé látky jiných přípravků); 
  jestliže trpíte závažnou poruchou funkce ledvin (závažným selháním ledvin s hodnotou clearance 
kreatininu nižší než 10 ml/min.; jedná se např. o pacienty na dialýze). 
 
Upozornění a opatření 
Před užitím přípravku ZODAC se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, pokud: 
  máte poruchu funkce ledvin, je třeba užívat nižší dávky (viz bod 3). Dávkování musí vždy určit 
lékař podle závažnosti poruchy funkce ledvin; 
  máte problémy s močením (při potížích s míchou nebo prostatou). Tento lék může zvyšovat riziko 
zadržování moči; 
  máte epilepsii nebo je u Vás vyšší riziko vzniku křečí. 
 
1/5 
 
Mezi alkoholem (při hladině 0,5 g/l v krvi, což odpovídá jedné skleničce vína) a cetirizin-
dihydrochloridem užívaným v doporučených dávkách nebyly pozorovány žádné klinicky významné 
interakce (vzájemné působení). Přesto se doporučuje opatrnost při současném požívání alkoholu 
během léčby přípravkem ZODAC. 
 
Jestliže je u Vás plánováno provedení testu na alergie, zeptejte se svého lékaře, zda máte přestat užívat 
přípravek ZODAC několik dní před testem. Tento lék může ovlivnit výsledky Vašeho testu na alergie. 
 
Děti a dospívající 
Podávání potahovaných tablet se nedoporučuje u dětí mladších 6 let, protože tato léková forma 
neumožňuje vhodně upravit dávku. 
 
Další léčivé přípravky a přípravek ZODAC 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době 
užíval(a) nebo které možná budete užívat. 
 
Vzhledem k charakteru cetirizin-dihydrochloridu nejsou interakce s jinými léčivy pravděpodobné. 
 
Přípravek ZODAC s jídlem a pitím 
Jídlo neovlivňuje vstřebávání cetirizinu. 
 
Těhotenství, kojení a plodnost 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
Pokud je přípravek ZODAC podáván těhotným ženám, je třeba opatrnosti. Náhodné užití léku 
by nemělo vyvolat žádné škodlivé účinky na plod. Nicméně lék užívejte, jen pokud je to nezbytně 
nutné a pouze na doporučení lékaře. 
Cetirizin-dihydrochlorid se vylučuje do mateřského mléka. Proto byste bez porady s lékařem neměla 
přípravek ZODAC užívat v období kojení. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Klinické studie neprokázaly zhoršení pozornosti, bdělosti a schopnosti řídit motorové vozidlo 
při užívání přípravku ZODAC v doporučených dávkách. 
Jestliže se chystáte řídit motorové vozidlo, provozovat potenciálně nebezpečné činnosti nebo 
obsluhovat stroje, sledujte pozorně svoji reakci na lék. Pokud jste citlivý pacient, můžete při 
současném užívání jiných léků tlumících centrální nervový systém pozorovat výraznější snížení 
pozornosti a schopnosti reakce. 
 
Přípravek ZODAC obsahuje monohydrát laktosy 
Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento 
léčivý přípravek užívat. 
 
 
3. 
Jak se přípravek ZODAC užívá 
 
Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste 
jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Jak a kdy budete užívat přípravek ZODAC
 
Tablety je třeba spolknout a zapít sklenicí vody. 
 
Doporučená dávka přípravku ZODAC je: 
pro dospělé a dospívající od 12 let: 
10 mg (1 tableta) jednou denně. 
 
2/5 
 
pro děti ve věku od 6 do 12 let: 
5 mg (1/2 tablety) dvakrát denně. 
Tabletu lze rozdělit na stejné dávky. 
 
Pacienti se středně závažnou až závažnou poruchou funkce ledvin 
Pacientům s poruchou funkce ledvin se doporučuje užívat 5 mg jednou denně nebo 5 mg jednou za 
dva dny, v závislosti na poškození ledvin. Dávkování v takovém případě určí lékař. 
Pokud Vaše dítě trpí onemocněním ledvin, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem, který může 
upravit dávkování dle potřeb Vašeho dítěte. 
Pokud vnímáte účinek přípravku ZODAC jako příliš slabý nebo příliš silný, prosím, poraďte se se 
svým lékařem. 
 
Jestliže jste užil(a) více tablet přípravku ZODAC, než jste měl(a) 
Pokud se domníváte, že jste užil(a) vyšší dávku přípravku ZODAC, než jste měl(a), informujte, 
prosím, svého lékaře, který rozhodne v případě potřeby o dalších opatřeních. 
 
V případě předávkování se níže uvedené nežádoucí účinky mohou vyskytnout se zvýšenou intenzitou. 
Byly hlášeny následující nežádoucí účinky: zmatenost, průjem, závratě, únava, bolest hlavy, 
malátnost, rozšíření zornic, svědění, nervozita, sedace/útlum, ospalost, strnulost/ztuhlost, abnormálně 
zrychlený tep, třes a zadržování moči. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek ZODAC 
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. 
 
Máte-li jakékoliv další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 
lékárníka. 
 
 
4. 
Možné nežádoucí účinky 
 
Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
Následující nežádoucí účinky jsou vzácné nebo velmi vzácné, ale pokud se u Vás vyskytnou, 
musíte přestat užívat přípravek ZODAC a ihned se poradit s lékařem:
 
 
alergické reakce, včetně těžkých reakcí a angioedému (závažná alergická reakce, která 
způsobuje otok obličeje a hrdla). 
Tyto reakce se mohou objevit brzy po prvním užití léku nebo se mohou rozvinout později. 
 
Časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 10 pacientů) 

  ospalost 
  závrať, bolest hlavy 
  zánět hltanu, rýma (u dětí) 
  průjem, nevolnost, sucho v ústech 
  únava 
 
Méně časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 ze 100 pacientů) 
  rozrušení (neklid) 
  parestezie (zvláštní pocity na kůži – „mravenčení“) 
  bolesti břicha 
  pruritus (svědění kůže), vyrážka 
  astenie (nadměrná únava), malátnost 
 
Vzácné nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 1 000 pacientů) 
3/5 
 
  přecitlivělost 
  deprese, halucinace, agrese, zmatenost, nespavost 
  křeče 
  tachykardie (zrychlená srdeční frekvence) 
  abnormální funkce jater 
  kopřivka 
  otok 
  zvýšení tělesné hmotnosti 
 
Velmi vzácné nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 10 000 pacientů) 
  trombocytopenie (snížený počet krevních destiček) 
  tiky (mimovolní záškuby) 
  mdloby, dyskineze (mimovolní pohyby), dystonie (abnormální prodloužené svalové stahy), třes, 
dysgeuzie (změněná chuť) 
  rozmazané vidění, porucha akomodace, okulogyrie (mimovolní pohyby oční bulvy) 
  anafylaktický šok (těžká alergická reakce) 
  angioedém (závažná alergická reakce, která způsobuje otok obličeje a hrdla), fixní lékový exantém 
(lokalizovaný kožní výsev) 
  pomočování, bolest a/nebo obtíže při močení 
 
Frekvence nežádoucích účinků není známa (frekvenci nelze z dostupných údajů určit) 
  zvýšená chuť k jídlu 
  sebevražedné myšlenky 
  amnézie (ztráta paměti), porucha paměti 
  vertigo (závrať, pocit otáčení nebo pohybu) 
  zadržování moči (neschopnost zcela vyprázdnit močový měchýř) 
 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
Stejně postupujte v případě jakýchkoli jiných nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této 
příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: 
 
Státní ústav pro kontrolu léčiv 
Šrobárova 48 
100 41 Praha 10 
webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek 
 
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku. 
 
 
5. 
Jak přípravek ZODAC uchovávat 
 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a blistru za EXP. 
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. 
 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 
prostředí. 
 
4/5 
 
 
6. 
Obsah balení a další informace 
 
Co přípravek ZODAC obsahuje  
  Léčivou látkou je cetirizin-dihydrochlorid. Jedna potahovaná tableta obsahuje cetirizini 
dihydrochloridum 10 mg. 
  Pomocnými látkami jsou: monohydrát laktosy, kukuřičný škrob, povidon 30, magnesium-stearát, 
hypromelóza 2910/5, makrogol 6000, mastek, oxid titaničitý, simetikonová emulze SE 4. 
 
Jak přípravek ZODAC vypadá a co obsahuje toto balení 
Zodac jsou bílé nebo téměř bílé podlouhlé potahované tablety s půlicí rýhou. Tabletu lze rozdělit 
na stejné dávky. 
Balení obsahuje 30, 60, 90 nebo 100 potahovaných tablet. Blistr PVC, PVDC/Al, krabička 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
Zentiva, k. s., U Kabelovny 130, 102 37 Praha 10, Česká republika. 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 31. 3. 2017 
 
 
 
5/5