Lék Mucobene 600MG

Kód SÚKL
0005423  
Název LP
Mucobene (600mg Por Gra Sol Scc 8)
Cesta podání
Perorální podání (POR)
Léková forma
Granule pro perorální roztok v sáčku
Velikost balení
8
Síla
600MG
Typ balení
Sáček
Účinné látky
Acetylcysteinum
ATC skupina
ACETYLCYSTEIN (R05CB01)

Složení

  1. Acetylcysteinum – 600 MG
  2. Saccharosum – PL MG
  3. Silica Colloidalis Anhydrica – PL MG
  4. Aroma Aurantii Pulveratum – PL MG
  5. Acidum Tartaricum – PL MG
  6. Natrii Chloridum – PL MG

Příbalová informace

sp.zn. sukls182934/2013 
a sukls275139/2012 
 
Příbalová informace: informace pro uživatele 
MUCOBENE  600 mg 
Acetylcysteinum 
Granule pro perorální roztok v sáčku 
 
Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože 
obsahuje pro Vás důležité údaje. 
Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého 
lékaře nebo lékárníka. 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. 

 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

Pokud se do 5 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. 
 
Co naleznete v této příbalové informaci:  
1. 
Co je přípravek MUCOBENE 600 mg a k čemu se používá 
2. 
Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek MUCOBENE 600 mg užívat  
3. 
Jak se přípravek MUCOBENE 600 mg užívá  
4. 
Možné nežádoucí účinky 

Jak přípravek MUCOBENE 600 mg uchovávat 
6. 
Obsah balení a další informace 
 
 
1. 
Co je přípravek MUCOBENE 600 mg a k čemu se používá 
 
Acetylcystein,  léčivá  látka  přípravku,  snižuje  vazkost  průduškového  hlenu  a  tím  usnadňuje  jeho 
vykašlávání. 
 
Mucobene  600  mg  se  užívá  při  léčbě  akutních  (náhlých)  i  chronických  (vleklých)  onemocnění 
dýchacích cest provázených tvorbou hustého a vazkého hlenu. 
 
Bez porady s lékařem se přípravek užívá při akutních onemocněních dýchacích cest, jako jsou akutní 
zánět průdušek, hrtanu nebo průdušnice.   
 
Na doporučení lékaře se přípravek užívá u chronických zánětů průdušek, hrtanu nebo průdušnice, dále 
u bronchiektázií (chorobné rozšíření průdušek), průduškového astmatu, astmoidní bronchitidy (zánět 
průdušek  podobný  astmatu),  zánětu  průdušinek,  u  cystické  fibrózy  (onemocnění  s  poruchou 
zkapalňování  hlenů)  a  dále  u  krčních,  nosních  a  ušních  onemocnění,  jako  jsou  laryngitida  (zánět 
hrtanu),  akutní  a  chronická  sinusitida  (zánět  vedlejších  nosních  dutin)  a  zánět  středního  ucha  s 
městnáním výpotku. 
 
Přípravek je určen pro dospělé a dospívající starší než 14 let. 
 
Pokud se do 5 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. 
 
2. 
Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek MUCOBENE 600 mg užívat 
 
Neužívejte přípravek  MUCOBENE 600 mg:  

jestliže jste alergický(á) na acetylcystein nebo na kteroukoliv další složku tohoto přípravku 
(uvedenou v bodě 6). 

.  
Vzhledem k lékové formě a vysokému obsahu léčivé látky se přípravek nepodává jedincům mladším 
14 let. 
 
Upozornění a opatření  
 
Před užitím přípravku Mucobene 600 mg se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, pokud: 
-  máte průduškové astma, 
-  jste v minulosti trpěl(a) nebo trpíte žaludečními nebo dvanáctníkovými vředy. 
 
Velmi vzácně byly hlášeny závažné kožní reakce jako Stevens-Johnsonův syndrom a Lyellův syndrom 
v časové souvislosti s podáním acetylcysteinu. Pokud dojde k výskytu kožních nebo slizničních změn, 
měl/a byste okamžitě požádat lékaře o radu a podávání acetylcysteinu musí být ukončeno. 
 
Při nesnášenlivosti histaminu má být léčba acetylcysteinem co nejkratší. Dlouhodobé užívání  
přípravku může vyvolat příznaky nesnášenlivosti histaminu, např. bolest hlavy, rýmu a svědění 
 
Při vykašlávání řídkého hlenu není podávání přípravku účinné.  
Uvolňování hlenu acetylcysteinem je podporováno příjmem tekutin. 
 
Další léčivé přípravky a přípravek Mucobene 600 mg 
 
Informujte  svého  lékaře  nebo  lékárníka  o  všech  lécích,  které  užíváte,  které  jste  v nedávné  době 
užíval(a) nebo které možná budete užívat. 
 
Při současném užívání přípravku Mucobene 600 mg s antitusiky (léky potlačujícími kašel) může na 
základě  útlumu  kašlacího  reflexu  dojít  k  nebezpečnému  zadržení  hlenu  v  dýchacích  cestách.  Pro 
současné  užívání  přípravku  Mucobene  600  mg  a  antitusik  proto  musí  být  zvlášť  závažné  důvody  a 
jejich současné užívání je možné pouze na doporučení lékaře. 
Při současném užívání tetracyklinu (antibiotikum k léčbě infekcí) se musí přípravek užívat s odstupem 
nejméně  2  hodin.  Je  vhodné  zachovávat  tento  odstup  i  u  jiných  antibiotik,  jako  jsou  polosyntetické 
peniciliny, aminoglykosidy, cefalosporiny. Neplatí to však pro amoxicilin, doxycyklin, erythromycin, 
thiamfenikol, cefuroxim, cefixim a lorakarbef. 
Při současném užívání acetylcysteinu a přípravků s nitroglycerinem může dojít k rozšiřování cév a ke 
snížení krevní srážlivosti v důsledku zbrzdění shlukování krevních destiček.   
 
Přípravek  MUCOBENE 600 mg s jídlem a pitím 
Granulát se rozmíchá a nechá rozpustit ve sklenici vody, čaje nebo ovocné šťávy a poté se vypije celý 
obsah  sklenice.  Po  dobu  užívání  přípravku  je  vhodné  hodně  pít,  protože  příjem  tekutin  podporuje 
uvolňování hlenu acetylcysteinem. 
Přípravek se doporučuje užívat po jídle.  
 
Těhotenství, kojení a plodnost 
 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
Těhotné a kojící ženy mohou přípravek užívat  jen jsou-li pro to zvlášť závažné důvody, a výhradně na 
doporučení lékaře. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Přípravek nemá vliv na pozornost.  
 
Přípravek Mucobene 600 mg obsahuje sacharosu. 
 
2/4 

Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento 
léčivý přípravek užívat. 
 
 
3. 
Jak se přípravek MUCOBENE 600 mg užívá 
 
Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého 
lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Léčba bez porady s lékařem: 
Obvyklá dávka přípravku u dospělých a dospívajících od 14 let je 1 sáček jedenkrát denně (odpovídá 
600 mg acetylcysteinu).     
 
Délka léčby u těchto onemocnění se obvykle pohybuje mezi 5-7 dny. Bez porady s lékařem přípravek 
neužívejte déle než 7 dní. 
Pokud  se  Vaše  příznaky  onemocnění  zhorší  nebo  se nezlepší  do  5  dnů  od  zahájení  léčby,  přestaňte 
přípravek užívat a poraďte se s lékařem.  
 
Léčba na doporučení lékaře: 
U  chronických  onemocnění  dýchacích  cest  a  u  krčních,  nosních  a  ušních  onemocnění,  u  nichž  se 
přípravek užívá pouze po  poradě a na doporučení lékaře, určí dávkování i délku léčby lékař. Léčba 
trvá většinou delší dobu,  u cystické fibrózy by měla léčba trvat několik týdnů. 
 
Jestliže máte pocit, že účinek přípravku MUCOBENE 600 mg je příliš silný nebo příliš slabý, řekněte 
to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
 
Jestliže  jste  užil(a)  více  přípravku  MUCOBENE  600  mg,  než  jste  měl(a),  nebo  při    náhodném 
požití přípravku dítětem se poraďte s lékařem. 
 
  
4. 
Možné nežádoucí účinky 
 
Podobně  jako  všechny  léky,  může  mít  i  tento  přípravek  nežádoucí  účinky,  které  se  ale  nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
Četnost výskytu nežádoucích účinků se obvykle klasifikuje takto: velmi časté (≥1/10 pacientů), časté 
(≥1/100 až <1/10 pacientů), méně časté (≥1/1000 až <1/100 pacientů), vzácné (≥1/10000 až <1/1000 
pacientů), velmi vzácné (<1/10000 pacientů), není známo (četnost výskytu z dostupných údajů nelze 
určit). 
 
Méně časté nežádoucí účinky: 
  bolest hlavy 
  hučení v uších (tinnitus) 
  bolest břicha, nevolnost, zvracení, průjem 
  reakce  přecitlivělosti,  např.  svědění,  kopřivka,  vyrážka,  bronchospasmus  (zúžení  průdušek 
obvykle provázené dušností a sípáním či hvízdavým dýcháním) 
Vzácné nežádoucí účinky: 
  dušnost, bronchospasmus (zúžení průdušek; zejména u pacientů s hyperreaktivními průduškami 
u bronchiálního astmatu) 
U pacientů s přecitlivělostí může přípravek vyvolat zánět sliznice ústní a nosní dutiny. 
 
 
3/4 
 
 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv, 
Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.  
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku. 
 
5. 
Jak přípravek MUCOBENE 600 mg uchovávat 
 
Uchovávejte při teplotě do 30°C.. 
 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu za „Použitelné do“. 
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Nevyhazujte  žádné  léčivé  přípravky  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se  svého 
lékárníka,  jak  naložit  s  přípravky,  které  již  nepoužíváte.  Tato  opatření  pomáhají  chránit  životní 
prostředí. 
 
6. 
Obsah balení a další informace 
 
Co přípravek Mucobene 600 mg obsahuje  
 
Léčivou látkou je acetylcysteinum 600 mg v jednom sáčku se 3 g granulí pro  perorální roztok. 
Dalšími  pomocnými  látkami  jsou:  Sacharosa,  pomerančové  aroma  v  prášku,  koloidní  bezvodý  oxid 
křemičitý, kyselina vinná, chlorid sodný.  
 
Jak přípravek Mucobene 600 mg vypadá a co obsahuje toto balení 
Přípravek je bílý až téměř bílý homogenní prášek s vůní po ovoci. 
Velikost balení: 7, 8, 10, 20, 30 sáčků. 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.  
 
Držitel rozhodnutí o registraci 
ratiopharm GmbH, Graf-Arco-Strasse 3, 89079 Ulm, Německo 
 
Výrobce 
Merckle GmbH, Ludwig Merckle Strasse 3, 89143 Blaubeuren, Německo 
 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována 1.10.2014. 
 
4/4