Lék Targocid 200MG

Kód SÚKL
0005114  
Název LP
Targocid (200mg Inj/inf/por Pso Lqf 1+1x3ml)
Cesta podání
Intramuskulární/intravenózní/perorální podání (IMS/IVN/POR)
Léková forma
Prášek a rozpouštědlo pro injekční/infuzní roztok/perorální roztok
Velikost balení
1+1X3ML
Síla
200MG
Typ balení
Injekční lahvička
Účinné látky
Teicoplaninum
ATC skupina
TEIKOPLANIN (J01XA02)

Složení

  1. Teicoplaninum – 200 MG
  2. Natrii Chloridum – PL MG
  3. Natrii Hydroxidi Solutio
  4. Aqua Pro Iniectione – 3 ML

Příbalová informace


sp.  zn.  sukls37639/2017
Příbalová informace: informace pro uživatele
Targocid 200 mg 
Targocid 400 mg

prášek a rozpouštědlo pro injekční/infuzní roztok nebo perorální roztok 
teicoplaninum
Tento přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o 
bezpečnosti. Můžete přispět tím, že nahlásíte jakékoli nežádoucí účinky, které se u Vás vyskytnou. Jak 
hlásit nežádoucí účinky je popsáno v závěru bodu 4.
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než Vám bude tento přípravek podán, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
-
Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
-
Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry.
-
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi  
nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou 
uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.
Co naleznete v této příbalové informaci 
1.
Co je přípravek Targocid a k čemu se používá
2.
Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Targocid používat 
3.
Jak se přípravek Targocid používá 
4.
Možné nežádoucí účinky
5.
Jak přípravek Targocid uchovávat 
6.
Obsah balení a další informace
1.
Co je přípravek Targocid a k čemu se používá
Přípravek Targocid je antibiotikum. Obsahuje léčivou látku, která se jmenuje teikoplanin. Působí tak, 
že zabíjí bakterie, které vyvolávají ve Vašem těle infekci. 
Přípravek Targocid se používá u dospělých a dětí (včetně novorozenců) k léčbě bakteriálních infekcí: 
-
kůže a podkožní tkáně – někdy zvané též „měkké tkáně“, 
-
kostí a kloubů,
-
plic,
-
močových cest,
-
srdce – onemocnění někdy zvané endokarditida (zánět nitroblány srdeční),
-
břišní stěny – peritonitida (zánět pobřišnice),
-
krve, pokud k infekci dojde v důsledku kteréhokoli z výše uvedených stavů. 
Přípravek Targocid je možné používat k léčbě některých infekcí vyvolaných bakterií Clostridium 
difficile
 ve střevě. Pro tento účel se roztok užívá ústy (perorálně).
2.
Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Targocid používat 
Nepoužívejte přípravek Targocid
-
jestliže jste alergický(á) na teikoplanin nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku 
(uvedenou v bodě 6). 
1
Upozornění a opatření 
Informujte svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestru předtím, než Vám bude podán přípravek 
Targocid, pokud:  

jste alergický(á) na antibiotikum vankomycin 

trpíte zčervenáním v horní polovině těla (tzv. syndrom červeného muže) 

máte snížený počet krevních destiček (trombocytopenie)

máte problémy s ledvinami

užíváte další léky, které mohou zapříčinit problémy se sluchem a/nebo ledvinami. Možná budete 
muset podstoupit pravidelné testy pro kontrolu správné funkce ledvin a/nebo jater (viz Další 
léčivé přípravky a přípravek Targocid).
Pokud se Vás týká cokoli z výše uvedeného (nebo si nejste jistý(á)), informujte svého lékaře, lékárníka 
nebo zdravotní sestru předtím, než Vám bude přípravek Targocid podán.
Vyšetření
Během léčby možná budete muset podstoupit krevní testy, testy pro kontrolu funkce ledvin a/nebo 
jater a/nebo sluchu. Je to pravděpodobnější, pokud:

Vaše léčba trvá delší dobu

máte problémy s ledvinami

užíváte nebo byste mohl(a) užívat jiné léky, které mohou mít vliv na nervový systém, ledviny 
nebo sluch.
U osob, které užívaly přípravek Targocid dlouhou dobu, mohou bakterie, na které antibiotikum 
nepůsobí, růst rychleji než je obvyklé – toto bude Váš lékař kontrolovat.  
Další léčivé přípravky a přípravek Targocid
Informujte svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestru o všech lécích, které užíváte, které jste 
v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat. Je to proto, že přípravek Targocid může 
ovlivnit účinek některých dalších léků. Stejně tak mohou mít jiné léky vliv na účinek přípravku 
Targocid. 
Je zvláště důležité informovat lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestru v případě, že užíváte následující 
léčiva: 

aminoglykosidy, protože se nesmí podávat v jedné injekci spolu s přípravkem Targocid. Rovněž 
mohou způsobit problémy se sluchem a/nebo s ledvinami. 

amfotericin B – přípravek na léčbu mykotických infekcí, který může zapříčinit problémy se 
sluchem a/nebo s ledvinami 

cyklosporin – léčivo, které ovlivňuje imunitní systém a může zapříčinit problémy se sluchem 
a/nebo s ledvinami 

cisplatina – léčivo užívané k léčbě zhoubných nádorů, které může zapříčinit problémy se 
sluchem a/nebo s ledvinami

odvodňovací tablety (jako je furosemid) – tzv. diuretika, která mohou zapříčinit problémy se 
sluchem a/nebo s ledvinami.
Pokud se Vás týká cokoli z výše uvedeného (nebo si nejste jistý(á)), řekněte to svému lékaři, 
lékárníkovi nebo zdravotní sestře předtím, než Vám bude přípravek Targocid podán.
Těhotenství, kojení a plodnost
Pokud jste těhotná, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým 
lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. Lékař rozhodne, zda Vám může 
být tento přípravek v těhotenství podán. Může existovat potenciální riziko problémů s vnitřním uchem 
či ledvinami. 
Pokud kojíte, informujte svého lékaře před podáním tohoto přípravku. Lékař rozhodne, zda můžete 
během léčby přípravkem Targocid pokračovat v kojení. 
Studie u zvířat neprokázaly žádné problémy s plodností. 
2
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Během léčby přípravkem Targocid Vás může bolet hlava nebo můžete mít závratě. Pokud se tyto 
potíže objeví, neřiďte ani neobsluhujte stroje. 
Přípravek Targocid obsahuje sodík
Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 1 mmol sodíku (23 mg) na jednu injekční lahvičku, což 
znamená, že je v podstatě „bez obsahu sodíku“. 
3.
Jak se přípravek Targocid používá
Doporučená dávka přípravku je
Dospělí a děti (12 a více let) bez problémů s ledvinami
Infekce kůže a měkkých tkání, plic a močových cest 

úvodní dávka (množství pro první tři dávky): 6 mg na jeden kilogram tělesné hmotnosti, 
každých 12 hodin formou injekce do žíly nebo do svalu, 

udržovací dávka: 6 mg na jeden kilogram tělesné hmotnosti, jednou denně formou injekce do 
žíly nebo do svalu. 
Infekce kostí a kloubů a infekce srdce 

úvodní dávka (množství pro první tři až pět dávek): 12 mg na jeden kilogram tělesné hmotnosti, 
každých 12 hodin formou injekce do žíly, 

udržovací dávka: 12 mg na jeden kilogram tělesné hmotnosti, jednou denně formou injekce do 
žíly nebo do svalu. 
Infekce vyvolané bakterií Clostridium difficile
Doporučená dávka je 100 až 200 mg perorálně, dvakrát denně po dobu 7 až 14 dní.
Dospělí a starší pacienti, kteří mají problémy s ledvinami 
Máte-li problémy s ledvinami, je obvykle zapotřebí snížit dávku po čtvrtém dni léčby: 

u pacientů s onemocněním ledvin mírného až středně závažného stupně má být udržovací dávka 
podávána obden, nebo je jednou denně podávána polovina udržovací dávky,  

u pacientů se závažnou poruchou funkce ledvin nebo u pacientů na hemodialýze je udržovací 
dávka podávána jednou za tři dny, nebo je jednou denně podávána třetina udržovací dávky. 
Zánět pobřišnice (peritonitida) u pacientů s peritoneální dialýzou 
Úvodní dávka je 6 mg na jeden kilogram tělesné hmotnosti podávaná jednorázově do žíly. Poté 
následuje: 

v prvém týdnu léčby 20 mg/l v každém vaku dialyzačního roztoku,

ve druhém týdnu léčby 20 mg/l v každém druhém vaku dialyzačního roztoku,

ve třetím týdnu léčby 20 mg/l pouze ve vaku dialyzačního roztoku aplikovaném přes noc.
Novorozenci a kojenci (od narození do 2 měsíců) 

úvodní dávka (první den): 16 mg na kilogram tělesné hmotnosti formou nitrožilní infuze, 

udržovací dávka: 8 mg na kilogram tělesné hmotnosti jednou denně formou nitrožilní infuze. 
Děti (od 2 měsíců do 12 let) 

úvodní dávka (první tři dávky): 10 mg na kilogram tělesné hmotnosti každých 12 hodin formou 
nitrožilní injekce, 

udržovací dávka: 6–10 mg na kilogram tělesné hmotnosti jednou denně formou nitrožilní 
injekce.
Jak se přípravek Targocid podává 
Léčivý přípravek Vám podá lékař nebo zdravotní sestra. 
3

přípravek bude podán injekcí do žíly (intravenózně) nebo do svalu (intramuskulárně),

nebo může být podán ve formě infuze do žíly. 
U novorozenců a kojenců ve věku do 2 měsíců smí být přípravek podán pouze v infuzi.
U některých infekcí je možné podávat roztok ústy (perorální podání).
Jestliže Vám bylo podáno více přípravku Targocid
Není pravděpodobné, že by Vám lékař nebo zdravotní sestra aplikovali příliš mnoho léčiva. Pokud si 
však myslíte, že jste mohl(a) dostat příliš mnoho přípravku Targocid nebo pokud máte pochybnosti, 
poraďte se přímo s lékařem nebo zdravotní sestrou.  
Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek Targocid
Lékař nebo zdravotní sestra mají instrukce, kdy máte přípravek Targocid dostat. Není pravděpodobné, 
že by Vám bylo léčivo podáno jinak, než bylo předepsáno. Pokud máte pochybnosti, poraďte se 
s lékařem nebo zdravotní sestrou.
Jestliže jste přestal(a) používat přípravek Targocid 
Nepřestávejte používat toto léčivo bez porady s lékařem, lékárníkem nebo zdravotní sestrou. 
Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře, lékárníka 
nebo zdravotní sestry.
4.
Možné nežádoucí účinky 
Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého.
Závažné nežádoucí účinky
Ukončete léčbu a poraďte se s lékařem nebo zdravotní sestrou, pokud zaznamenáte některý 
z následujících závažných nežádoucích účinků – může být nutná neodkladná léčba:

Méně časté (mohou postihovat až 1 ze 100 osob) 

náhlá život ohrožující alergická reakce – příznaky mohou zahrnovat: potíže s dýcháním nebo 
sípání, otok, vyrážku, svědění, horečku, třesavku. 
Vzácné (mohou postihovat až 1 z 1000 osob)

zrudnutí v horní polovině těla.
Není známo (na základě dostupných údajů nelze četnost výskytu určit)

vznik puchýřů na kůži, sliznici dutiny ústní, očí nebo pohlavních orgánů – může jít o známky 
„toxické epidermální nekrolýzy“, „Stevens-Johnsonova syndromu“ nebo „lékové reakce 
s eosinofilií a systémovými příznaky (DRESS)“. DRESS se nejprve projevuje známkami 
připomínajícími chřipku, vyrážkou na obličeji, která se poté rozšíří a při které je zvýšená 
teplota, zvýšenými hladinami jaterních enzymů, které jsou patrné z krevních testů, zvýšeným 
množstvím určitého typu bílých krvinek (eosinofilie) a zvětšenými lymfatickými uzlinami.
Informujte svého lékaře nebo zdravotní sestru, pokud zaznamenáte některý z výše uvedených 
nežádoucích účinků.
Poraďte se s lékařem nebo zdravotní sestrou, pokud zaznamenáte některý z následujících 
závažných nežádoucích účinků – může být nutná neodkladná léčba:

Méně časté (mohou postihovat až 1 ze 100 osob)

otok a vznik sraženin v cévách,
4

potíže s dýcháním nebo sípání (bronchospasmus), 

častější infekční onemocnění než je obvyklé -  může jít o příznaky nízkého počtu bílých krvinek 
v krvi. 
Není známo (na základě dostupných údajů nelze četnost výskytu určit)

nízký počet až vymizení určitého typu bílých krvinek (tzv. agranulocytóza) – příznaky mohou 
zahrnovat: horečku, těžkou třesavku, bolest v krku nebo vřídky v ústech,  

problémy s ledvinami nebo změny funkce ledvin – prokazuje se laboratorními testy, 

epileptické záchvaty.
Informujte svého lékaře nebo zdravotní sestru, pokud zaznamenáte některý z výše uvedených 
nežádoucích účinků. 
Další nežádoucí účinky
Informujte svého lékaře nebo zdravotní sestru, pokud zaznamenáte některé z těchto nežádoucích 
účinků:  
Časté (mohou postihovat až 1 z 10 osob)

vyrážka, zčervenání kůže, svědění, 

bolest,

horečka.
Méně časté (mohou postihovat až 1 ze 100 osob) 

snížený počet krevních destiček, 

zvýšené hladiny jaterních enzymů v krvi,

zvýšená hladina kreatininu v krvi (při kontrole funkce ledvin),

ztráta sluchu, ušní šelest nebo pocit, že se Vy nebo věci kolem Vás pohybují, 

pocit na zvracení nebo zvracení, průjem, 

pocit závratě nebo bolest hlavy.
Vzácné (mohou postihovat až 1 z 1000 osob)

infekce (absces - dutina vyplněná hnisem).
Není známo (na základě dostupných údajů nelze četnost výskytu určit)

problémy v místě vpichu – jako je zrudnutí kůže, bolest nebo otok. 
Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo 
zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:
Státní ústav pro kontrolu léčiv 
Šrobárova 48 
100 41 Praha 10 
Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek 

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku.
5.
Jak přípravek Targocid uchovávat
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.
5
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a štítku na injekční 
lahvičce za „EXP“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. 
Informace o uchovávání a době použitelnosti přípravku Targocid po jeho rekonstituci jsou uvedeny 
v bodu „Příprava a zacházení s přípravkem Targocid - praktické informace pro zdravotnické 
pracovníky“.
6.
Obsah balení a další informace
Co přípravek Targocid obsahuje

Léčivou látkou je teicoplaninum. Jedna injekční lahvička obsahuje teicoplaninum 200 mg nebo 
400 mg.

Dalšími složkami jsou chlorid sodný a hydroxid sodný v prášku a voda na injekci 
v rozpouštědle.
Jak přípravek Targocid vypadá a co obsahuje toto balení 
Přípravek Targocid je prášek a rozpouštědlo pro injekční/infuzní roztok nebo perorální roztok. Prášek 
je houbovitá homogenní hmota barvy slonové kosti. Rozpouštědlo je čirý a bezbarvý roztok. 
Prášek je dodáván:

v injekční lahvičce z bezbarvého skla třídy I o využitelném objemu 10 ml pro 200 mg, která je 
uzavřena bromobutylovou pryžovou zátkou a hliníkovým uzávěrem s odtrhávacím žlutým 
plastovým krytem. 

v injekční lahvičce z bezbarvého skla třídy I o využitelném objemu 22 ml pro 400 mg, která je 
uzavřena bromobutylovou pryžovou zátkou a hliníkovým uzávěrem s odtrhávacím zeleným 
plastovým krytem. 
Rozpouštědlo je dodáváno v ampulce z bezbarvého skla třídy I.
Velikosti balení:
-
1 injekční lahvička s práškem a 1 ampulka s rozpouštědlem 
-
5x1 injekční lahvička s práškem a 5x1 ampulka s rozpouštědlem
-
10x1 injekční lahvička s práškem a 10x1 ampulka s rozpouštědlem
-
25x1 injekční lahvička s práškem a 25x1 ampulka s rozpouštědlem
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Držitel rozhodnutí o registraci 
sanofi-aventis, s.r.o., Evropská 846/176a, 160 00 Praha 6, Česká republika
Výrobce
Sanofi S.p.A., Anagni, Itálie 
Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:
Rakousko, Belgie, Bulharsko, Česká republika, Chorvatsko, Dánsko, Francie, Německo, Řecko, 
Maďarsko, Irsko, Lucembursko, Malta, Nizozemsko, Polsko, Rumunsko, Slovenská republika, 
Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Velká Británie: Targocid
Itálie, Portugalsko: Targosid
Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 27. 10. 2017
6
Následující informace jsou určeny pouze pro zdravotnické pracovníky:
Příprava a zacházení s přípravkem Targocid - praktické informace pro zdravotnické 
pracovníky

Tento léčivý přípravek je určen pouze k jednorázovému použití.
Způsob podání
Rekonstituovaný roztok je možné podat přímo v injekci nebo dále naředit. 
Intravenózní injekce se podává buď jako bolus během 3–5 minut nebo jako 30minutová infuze.
U dětí od narození do 2 měsíců je možné jen infuzní podání. 
Rekonstituovaný roztok lze podat rovněž perorálně. 
Příprava rekonstituovaného roztoku:

Pomalu vstříkněte veškerý objem dodaného rozpouštědla do lahvičky s práškem. 

Injekční lahvičku opatrně promíchejte válením mezi dlaněmi, dokud se prášek úplně nerozpustí. 
Jestliže je roztok napěněný, ponechte jej asi 15 minut stát. 
Rekonstituovaný roztok bude mít koncentraci 200 mg ve 3,0 ml a 400 mg ve 3,0 ml.
Smí být použit pouze čirý nažloutlý roztok.
Finální roztok je izotonický s plazmou a má pH 7,2–7,8.
Nominální obsah teikoplaninu 
200 mg
400 mg
v injekční lahvičce 
Objem injekční lahvičky s práškem
10 ml
22 ml
Objem rozpouštědla, které lze 
3,14 ml
3,14 ml
odebrat z ampulky s rozpouštědlem 
pro rekonstituci 
Objem obsahující nominální dávku 
3,0 ml
3,0 ml
teikoplaninu (natažený do 5 ml 
stříkačky jehlou o velikosti 23G)
Příprava naředěného roztoku před infuzí:
Přípravek Targocid smí být podáván v následujících infuzních roztocích:
-
0,9% izotonický fyziologický roztok
-
Ringerův roztok
-
Ringer-laktátový roztok
-
5% roztok dextrosy
-
10% roztok dextrosy
-
roztok 0,18 % NaCl a 4 % roztok glukosy
-
roztok 0,45 % NaCl a 5 % roztok glukosy
-
roztok pro peritoneální dialýzu obsahující 1,36 % nebo 3,86 % roztok glukosy
Doba použitelnosti rekonstituovaného roztoku: 
Chemická a fyzikální stabilita rekonstituovaného roztoku připraveného dle doporučení byla prokázána 
na dobu 24 hodin při teplotě 2 až 8 °C. 
Z mikrobiologického hlediska má být přípravek použit okamžitě. Není-li použit okamžitě, doba a 
podmínky uchovávání přípravku po otevření před použitím jsou v odpovědnosti uživatele a normálně 
by doba neměla být delší než 24 hodin při teplotě 2 až 8 °C, pokud rekonstituce neproběhla za 
kontrolovaných a validovaných aseptických podmínek.
7
Doba použitelnosti naředěného léčivého přípravku:
Chemická a fyzikální stabilita rekonstituovaného roztoku připraveného dle doporučení byla prokázána 
na dobu 24 hodin při teplotě 2 až 8 °C. 
Z mikrobiologického hlediska má být přípravek použit okamžitě. Není-li použit okamžitě, doba a 
podmínky uchovávání přípravku po otevření před použitím jsou v odpovědnosti uživatele a normálně 
by doba neměla být delší než 24 hodin při při teplotě 2 až 8 °C, pokud rekonstituce neproběhla za 
kontrolovaných a validovaných aseptických podmínek.
Likvidace
Veškerý nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními 
požadavky.
8