Lék Tensamin 40MG/ML

Kód SÚKL
0004380  
Název LP
Tensamin (40mg/ml Inf Cnc Sol 10x5ml)
Cesta podání
Intravenózní podání (IVN)
Léková forma
Koncentrát pro infuzní roztok
Velikost balení
10X5ML
Síla
40MG/ML
Typ balení
Ampulka (Ampule)
Účinné látky
Dopamini Hydrochloridum
ATC skupina
DOPAMIN (C01CA04)

Složení

  1. Dopamini Hydrochloridum – 200 MG
  2. Natrii Disulfis – PL MG
  3. Aqua Pro Iniectione – 5 ML

Příbalová informace

sp.zn. sukls190422/2015 
 
Příbalová informace: informace pro pacienta 
 
TENSAMIN 
40 mg/ml 
koncentrát pro infuzní roztok 
dopamini hydrochloridum 
 
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
 
-  Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 
-  Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 
-  Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, 
a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 
-  Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo 
zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4. 
 
 
Co naleznete v této příbalové informaci 
1. 
Co je přípravek TENSAMIN a k čemu se používá 
2. 
Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek TENSAMIN používat 
3. 
Jak se přípravek TENSAMIN používá 
4. 
Možné nežádoucí účinky 
5. 
Jak přípravek TENSAMIN uchovávat 
6. 
Obsah balení a další informace 
 
 
1. 
Co je přípravek TENSAMIN a k čemu se používá 
 
Přípravek TENSAMIN obsahuje léčivou látku dopamin, který stimuluje činnost srdce a má účinek na 
cévy. Dopamin je chemická látka přirozeně se vyskytující v lidském těle. 
 
Přípravek TENSAMIN se používá jako součást komplexní terapie při selhání životně důležitých 
orgánů a k léčbě šokových stavů vznikajících z různých příčin (např. po operaci, při rozsáhlejším 
poranění, popáleninách, otravách, akutním zánětu slinivky břišní aj.). 
 
Velmi malé dávky přípravku TENSAMIN se používají k prevenci při hraničních a nestabilních 
oběhových situacích. 
 
 
2. 
Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek TENSAMIN používat 
 
Nepoužívejte přípravek TENSAMIN 
  jestliže jste alergický(á) na dopamin nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou 
v bodě 6); 
  pokud máte feochromocytom (nádor nadledvin); 
  pokud máte nekorigovanou poruchu srdečního rytmu; 
  při výrazném poklesu draslíku v krvi, nedostatečném okysličení krve, sníženém objemu krve nebo 
při poruše rovnováhy kyselin a zásad v těle (alkalóza). 
 
Upozornění a opatření  
Před užitím přípravku TENSAMIN se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem pokud: 
 
 
  máte onemocnění srdce a cév, např. při angině pectoris (bolest na hrudi), tepenném uzávěru (např. 
arterioskleróza,  tromboembolická  nemoc,  Raynaudova  choroba,  poranění  chladem  jako  jsou 
omrzliny, diabetická mikroangiopatie, Buergerova choroba).  
  při poruchách srdečního rytmu (arytmie). 
  pokud víte, že jste měl(a) nebo máte problém s prokrvením nohou a rukou. 
 
Další léčivé přípravky a přípravek TENSAMIN 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době 
užíval(a) nebo které možná budete užívat: 
  celková anestetika, především halotan a cyklopropan; 
  léky na léčbu deprese ze skupiny inhibitorů MAO; 
  droperidol (používá se k zabránění nevolnosti nebo zvracení po probuzení po operaci); 
  fenytoin (používá se na léčbu epilepsie); 
  námelové alkaloidy jako je dihydroergotamin (používá se na léčbu migrény). 
 
Těhotenství a kojení 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. Bezpečnost podávání 
dopaminu během těhotenství a kojení není dostatečně prokázána. Podávání přípravku TENSAMIN v 
těhotenství je vyhrazeno pouze pro krajní případy, jestliže jde o záchranu života matky.  
 
Přípravek TENSAMIN obsahuje disiřičitan sodný
 
Vzácně může způsobovat těžké alergické reakce a bronchospasmus (zúžení průdušek). 
 
 
3. 
Jak se přípravek TENSAMIN používá 
 
Vždy používejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste 
jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Přípravek je podáván do žíly ve formě infuze. Dávkování a rychlost infuze určuje lékař. 
 
Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 
lékárníka. 
 
 
4. 
Možné nežádoucí účinky 
 
Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
Četnost nežádoucích účinků, které se během léčby mohou vyskytnout, není známa (četnost nelze 
z dostupných údajů určit): 
  bolest hlavy, zrychlený nebo zpomalený tep srdce, bušení srdce, bolest na hrudi, poruchy 
srdečního rytmu, srdeční selhání; 
  zúžení (vazokonstrikce) nebo rozšíření (vazodilatace) cév; 
  dušnost, otok plic; 
  nevolnost, zvracení; 
  zvýšený či snížený výdej moči. 
 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo 
zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: 
 
 
 
Státní ústav pro kontrolu léčiv 
Šrobárova 48 
100 41 Praha 10 
webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek 
 
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku. 
 
 
5. 

Jak přípravek TENSAMIN uchovávat 
 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
Přípravek TENSAMIN nesmí být používán po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu. 
Uchovávejte při teplotě do 25 °C v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem. Chemická a 
fyzikální stabilita po otevření před použitím byla prokázána na dobu 48 hodin při teplotě do 25 °C. Z 
mikrobiologického hlediska má být přípravek použit okamžitě. Není-li použit okamžitě, doba a 
podmínky uchovávání přípravku po otevření před použitím jsou v odpovědnosti uživatele. Normálně 
by doba neměla být delší než 24 hodin při 2 až 8 °C, pokud ředění neproběhlo za kontrolovaných a 
validovaných aseptických podmínek. 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce nebo štítku ampule 
za zkratkou EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 
prostředí. 
 
 
6. 
Obsah balení a další informace 
 
Co přípravek TENSAMIN obsahuje 
Léčivou látkou je dopamini hydrochloridum 40 mg v 1 ml koncentrátu pro infuzní roztok. 
Pomocnými látkami jsou voda na injekci, disiřičitan sodný. 
 
Jak přípravek TENSAMIN vypadá a co obsahuje toto balení 
Přípravek TENSAMIN je koncentrát pro infuzní roztok. Je to čirý bezbarvý až slabě nažloutlý roztok 
bez mechanických nečistot. 
Druh obalu: skleněná ampule, vhodná vložka s přepážkami, krabička. 
Velikost balení: 10 ampulí po 5 ml. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
Zentiva, k. s., U Kabelovny 130, 102 37 Praha 10, Česká republika 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována 7.1.2016. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Následující informace jsou určeny pouze pro zdravotnické pracovníky: 
 
Dávkování a způsob podání 
Před podáním přípravku TENSAMIN nebo současně s ním je třeba korigovat hypovolémii. Při 
podávání renoprotektivních dávek a tzv. minidávek je třeba průběžně dbát o oběhovou stabilitu. Vždy 
je nutno monitorovat EKG. Při infuzním podávání vyšších dávek je vhodné monitorování arteriálního 
tlaku, intermitentní měření krevního tlaku se provádí v intervalech po 5 minutách. 
Přípravek TENSAMIN nesmí být nikdy aplikován neředěný. Podává se pouze v intravenózní 
kapénkové infuzi, jejíž rychlost musí být přísně kontrolována. Nejvhodnější jsou volumetrické infuzní 
pumpy, do centrálního katétru je možné dopamin podávat i lineárním dávkovačem. 
Přípravek TENSAMIN se podává ve fyziologickém roztoku, v 5% glukóze nebo sorbitolu, v 
Ringerově roztoku, v Ringerově roztoku s laktátem. Nesmí být ředěn nebo smísen s roztokem 
hydrogenuhličitanu sodného ani s jinými alkalickými roztoky, v nichž se inaktivuje. 
Roztok musí být připraven vždy čerstvý a chráněn před světlem. Dávkování přípravku a doba jeho 
aplikace jsou přísně individuální. V průběhu infuze je nutná průběžná kontrola stavu pacienta - TK, 
tepová frekvence, EKG s ohledem na segment ST a arytmie, diuréza. Rychlost infuze se řídí stavem 
nemocného a uvedenými údaji. Je-li krevní tlak stabilizován, tepová frekvence klidná, EKG bez 
arytmií a jsou-li známky dobrého prokrvení ledvin, je možno dávku dopaminu pomalu snižovat tak, 
aby se udržovaly dosažené parametry a optimální diuréza. Infuzi s dopaminem lze podávat i více dní a 
poté velmi postupně a za stálé kontroly vysadit. 
Snížení dosažené diurézy, vznik tachykardie nebo poruchy rytmu jsou známkami nutnosti snížit dávku 
přípravku nebo infuzi dočasně přerušit či terapii vhodně doplnit. 
Minidávky se pohybují v rozmezí 2-5 mikrogramů/kg/min. Dávky do 50 mikrogramů/kg/min mají 
beta-mimetický účinek. Zvyšování dávky až do nástupu alfa-mimetického účinku se nepoužívá. 
Využívají se však kombinace s norepinefrinem (k dosažení uspokojivého arteriálního tlaku bez 
tachykardie) nebo s isoprenalinem (při předchozích bradykardiích). 
 
Předávkování 
Známky předávkování nastupují v uvedeném pořadí: pocit bušení srdce, vzestup srdeční frekvence a 
krevního tlaku, anginózní bolesti, poruchy rytmu, deprese úseku ST na EKG. U extrémního 
předávkování se objevuje náhlá vazokonstrikce, bledost, pilomotorický efekt, známky plicního 
městnání až plicní edém. Je nutno snížit rychlost infuze nebo ji na přechodnou dobu přerušit. 
Vzhledem ke krátkodobému účinku dopaminu známky předávkování po přerušení infuze spontánně 
rychle vymizí. 
V případech, kdy se takto nepodaří stav pacienta stabilizovat, je namístě opatrné, frakcionované 
použití alfa-adrenergního blokátoru, např. i. v. fentolaminu, dávkovaného postupně až po dosažení 
normalizace TK.