Lék Triquilar

Kód SÚKL
0004353  
Název LP
Triquilar (Tbl Obd 1x21)
Cesta podání
Perorální podání (POR)
Léková forma
Obalená tableta
Velikost balení
1X21
Síla
Typ balení
Blistr
Účinné látky
Ethinylestradiolum, Levonorgestrelum, Ethinylestradiolum, Levonorgestrelum, Ethinylestradiolum, Levonorgestrelum
ATC skupina
LEVONORGESTREL A ETHINYLESTRADIOL (G03AB03)

Složení

 1. Ethinylestradiolum – 0,03 MG
 2. Levonorgestrelum – 0,05 MG
 3. Lactosum Monohydricum – PL MG
 4. Maydis Amylum – PL MG
 5. Povidonum 25 – PL MG
 6. Talcum – PL MG
 7. Magnesii Stearas – PL MG
 8. Saccharosum – PL MG
 9. Povidonum 700 – PL MG
 10. Macrogolum 6000 – PL MG
 11. Calcii Carbonas – PL MG
 12. Talcum – PL MG
 13. Titanii Dioxidum – PL MG
 14. Glycerolum 85% – PL MG
 15. Cera Montana – PL MG
 16. Ferri Oxidum Flavum – PL MG
 17. Ferri Oxidum Rubrum – PL MG
 18. Ethinylestradiolum – 0,04 MG
 19. Levonorgestrelum – 0,075 MG
 20. Lactosum Monohydricum – PL MG
 21. Maydis Amylum – PL MG
 22. Povidonum 25 – PL MG
 23. Talcum – PL MG
 24. Magnesii Stearas – PL MG
 25. Saccharosum – PL MG
 26. Povidonum 700 – PL MG
 27. Macrogolum 6000 – PL MG
 28. Calcii Carbonas – PL MG
 29. Talcum – PL MG
 30. Cera Montana – PL MG
 31. Ethinylestradiolum – 0,03 MG
 32. Levonorgestrelum – 0,125 MG
 33. Lactosum Monohydricum – PL MG
 34. Maydis Amylum – PL MG
 35. Povidonum 25 – PL MG
 36. Talcum – PL MG
 37. Magnesii Stearas – PL MG
 38. Saccharosum – PL MG
 39. Povidonum 700 – PL MG
 40. Macrogolum 6000 – PL MG
 41. Calcii Carbonas – PL MG
 42. Talcum – PL MG
 43. Titanii Dioxidum – PL MG
 44. Glycerolum 85% – PL MG
 45. Cera Montana – PL MG
 46. Ferri Oxidum Flavum – PL MG

Příbalová informace

sp.zn. sukls167525/2014 
 
 
Příbalová informace: informace pro uživatele 
 
Triquilar 
Ethinylestradiolum/levonorgestrelum 
obalené tablety 
 
 
Přečtěte  si  pozorně  celou  příbalovou  informace  dříve,  než  začnete  tento  přípravek 
užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje. 
 
  Ponechejte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 
  Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 
  Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí 
ublížit. 
  Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, sdělte to svému lékaři 
nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou 
uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4. 
 
 
Co naleznete v této příbalové informaci  
 
1. 
Co je Triquilar a k čemu se používá 
2. 
Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Triquilar užívat 
3. 
Jak se přípravek Triquilar užívá 
4. 
Možné nežádoucí účinky 
5. 
Jak přípravek Triquilar uchovávat  
6. 
Obsah balení a další informace 
 
1.  Co je Triquilar a k čemu se používá 
 
  Přípravek Triquilar je antikoncepční pilulka a používá se k zabránění otěhotnění.  
  Každá z 21 obalených tablet obsahuje malé množství ženských hormonů ethinylestradiolu 
a levonorgestrelu. 
  Antikoncepční pilulky obsahující dva hormony se nazývají „kombinované pilulky“ nebo 
kombinovaná perorální antikoncepce. 
 
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Triquilar užívat 
 
  Obecné poznámky 
 
Než začnete užívat přípravek Triquilar, lékař vám položí několik otázek ohledně zdravotního 
stavu vašeho i vašich blízkých příbuzných. Lékař vám také změří krevní tlak a může provést 
ještě další vyšetření, v závislosti na vaší osobní situaci.  
V této informaci jsou popsány některé situace, za kterých byste měla užívání přerušit, nebo za 
kterých může být spolehlivost přípravku Triquilar snížena. V takových případech byste se 
 
1/16 
měla vyhnout pohlavnímu styku nebo byste měla použít ještě jinou, nehormonální 
antikoncepční metodu, například kondom nebo jinou bariérovou metodu. Nepoužívejte 
metodu neplodných dní nebo metodu měření teploty. Tyto metody mohou být nespolehlivé, 
protože pilulka ovlivňuje obvyklé změny teplot a složení hlenu děložního hrdla, které se 
objevují během menstruačního cyklu.  
Přípravek Triquilar, stejně jako ostatní hormonální kontraceptiva, nechrání proti HIV 
infekci (AIDS) ani proti jiným pohlavně přenosným chorobám.      
 
 
 Neužívejte Triquilar
 
 
Pilulku neužívejte, pokud se u vás objeví některý ze stavů popsaných dále. Pokud se některý u 
vás již objevil, informujte svého lékaře ještě před začátkem užívání přípravku Triquilar. Lékař 
vám může předepsat jiný typ pilulky nebo i zcela jinou (nehormonální) metodu antikoncepce. 
 
  pokud máte (nebo jste měla v minulosti) krevní sraženinu (trombózu) v cévách dolních 
končetin, plic (plicní embolie) nebo v jiných částech těla 
  Pokud  máte  (nebo  jste  prodělala  v minulosti)  srdeční  záchvat  nebo  mozkovou  cévní 
příhodu  (mrtvici)  (způsobenou  uzávěrem  cévy  v  mozku  krevní  sraženinou  nebo 
prasknutím cévy) 
  Pokud máte nebo jste někdy měla příznaky, které by mohly připomínat první známky 
srdečního  postižení  (jako  například  angina  pectoris,  která  způsobuje  bolesti  na  hrudi, 
které se mohou šířit do levé paže) nebo mozkové příhody (např. malá mozková mrtvice 
bez následků, tak zvaná transientní ischemický záchvat).  
  Pokud máte vysoké riziko pro vznik krevních sraženin v žílách nebo tepnách (přečtěte 
si část „Pilulka a trombóza (krevní sraženina)“ a poraďte se s lékařem, který rozhodne, 
zda můžete pilulku užívat). 
  Pokud  trpíte  nebo  jste  trpěla  určitým  typem  migrény  (silná  bolest  poloviny  hlavy) 
doprovázenou  zrakovými  poruchami,  poruchou  řeči,  slabostí  nebo  sníženou  citlivostí 
některé části vašeho těla. 
  Pokud máte cukrovku (diabetes mellitus) s postižením krevních cév. 
  Pokud máte (nebo jste někdy měla) onemocnění jater (projevující se příznaky jako je 
žloutenka nebo svědění celého těla) a vaše játra do této doby nepracují správně. 
  Pokud  máte  nebo  jste  měla  nádor,  který  by  mohl  být  ovlivněn  pohlavními  hormony 
(například prsu nebo pohlavních orgánů). 
  Pokud máte nebo jste měla nezhoubný nebo zhoubný nádor jater. 
  Pokud máte krvácení z pochvy, jehož příčina není zjištěna. 
  Pokud jste těhotná nebo si myslíte, že byste těhotná mohla být. 
  Jestliže  jste  alergická  na  ethinylestradiol  nebo  levonorgestrel  nebo  na  kteroukoli  další 
složku  tohoto  přípravku  (uvedenou  v bodě  6).  To  může způsobit  např.  svědění,  vyrážku 
nebo otoky.   
 
Pokud  se  některý  z těchto  příznaků  nebo  onemocnění  u  vás  objeví  během  užívání  pilulky 
poprvé,  okamžitě  přerušte  užívání  a  poraďte  se  s  lékařem.  Během  této  doby  používejte 
nehormonální antikoncepční metody. Viz také odstavec „Obecné poznámky“ v další části. 
 
Další informace o zvláštních skupinách uživatelek 
 
 
2/16 
Děti a dospívající 
Přípravek Triquilar není určen pro ženy (dívky), které ještě nemají menstruaci. 
 
Použití u starších žen 
Přípravek Triquilar není určen pro ženy po přechodu. 
  
Ženy s poruchou funkce jater 
Přípravek  Triquilar  neužívejte,  pokud  máte  onemocnění  jater.  Viz  také  část  „Neužívejte  
Triquilar“ a „Upozornění a opatření“. 
 
Ženy s poruchou funkce ledvin 
Poraďte  se  s lékařem.  Dostupné  údaje  nenaznačují  nutnost  změny  v užívání  přípravku 
Triquilar. 
 
 
Upozornění  a  opatření  Před  užitím  přípravku  Triquilar  se  poraďte  se  svým  lékařem  nebo 
lékárníkem. 
 
Je-li  kombinovaná  pilulka  užívána  ženou,  u  které  se  zároveň  vyskytuje  některý  ze  stavů 
uvedených  níže,  může  být  třeba  takovou  uživatelku  pečlivěji  sledovat.  Váš  lékař  vám  vše 
vysvětlí.  Proto,  pokud  se  to  týká  právě  vás,  informujte  svého  lékaře  dříve,  než  Triquilar  
začnete  užívat,  případně  v průběhu  užívání,  jestliže  se  některé  stavy  u  vás  objeví  nebo  se 
zhorší teprve v průběhu užívání, a to v případě, že:   
 

kouříte 

máte cukrovku 

máte nadváhu  

máte vyšší krevní tlak 

máte vadu srdeční chlopně nebo poruchy srdečního rytmu 

máte zánět žil (zánět povrchových žil) 

máte „křečové“ žíly 

někdo  z vašich  přímých  příbuzných  prodělal  trombózu  (krevní  sraženinu  v noze, 
v plicích  -  plicní  embolii  nebo  kdekoliv  jinde  v těle),  srdeční  infarkt  nebo  mozkovou 
mrtvici v mladším věku 

trpíte migrénou 

trpíte epilepsií (viz také část „Další léčivé přípravky a přípravek Triquilar“) 

máte vy nebo někdo z vašich přímých příbuzných (nyní nebo v minulosti) vyšší hladinu 
cholesterolu nebo triglyceridů (tuky) v krvi 

někdo z vašich přímých příbuzných měl rakovinu prsu 

máte onemocnění jater nebo žlučníku  

máte Crohnovu chorobu nebo ulcerozní kolitidu (chronická zánětlivá onemocnění střev) 

máte systémový lupus erythematodes (SLE – onemocnění imunitního systému postihující 
různé orgány, ale zejména kůži celého těla) 

máte hemolyticko-uremický syndrom (HUS – poruchy krevní srážlivosti, které způsobují 
zejména selhání ledvin) 

máte srpkovitou anémii  

máte nebo jste měla stavy, které se poprvé objevily nebo se zhoršily v době těhotenství 
nebo  v době  předchozího  užívání  pohlavních  hormonů  (například  porucha  sluchu, 
porucha  přeměny  krevního  barviva  nazývaná  porfyrie,  kožní  puchýřkovité  onemocnění 
zvané těhotenský herpes, nervové onemocnění zvané Sydenhamova chorea) 
 
3/16 

máte nebo jste měla chloasma (žluto - hnědavé skvrny na kůži zvláště v obličeji), pokud 
ano – vyhněte se slunění nebo ultrafialovému záření 

pokud máte dědičnou formu  angioedému; podávané estrogeny mohou  vyvolat příznaky 
angioedému.  Pokud se u vás objeví příznaky  angioedému  jako například  otok  obličeje, 
jazyka a /nebo hltanu a/nebo obtíže při polykání nebo kopřivka s obtížemi při  dýchání, 
měla byste ihned navštívit lékaře.    
 
Pokud se některý z uvedených stavů nebo onemocnění objeví během užívání pilulky poprvé, 
znovu se objeví nebo se zhorší, měla byste kontaktovat lékaře. 
 
Pilulka a trombóza (krevní sraženina) 
 
Trombóza je tvorba krevní sraženiny, která může způsobit neprůchodnost cévy.  
 
Trombóza se někdy vyskytne v hlubokých žilách dolních končetin (hluboká žilní trombóza). 
Žilní  tromboembolismus  se  může  vyskytnout,  ať  již  pilulku  užíváte  či  nikoliv.  Může  se 
vyskytnout také v době těhotenství. Pokud se tato krevní sraženina uvolní z žíly, kde vznikla, 
může způsobit neprůchodnost tepen v plicích a způsobit tak zvanou plicní embolii. Hluboká 
žilní trombóza se vyskytuje vzácně.  
Krevní sraženiny se také velmi vzácně mohou vyskytnout v cévách srdce (a způsobit srdeční 
infarkt). Krevní sraženina v cévách mozku nebo prasknuté cévy v mozku může způsobit cévní 
mozkovou příhodu. Zcela vzácně se mohou objevit sraženiny v jiných částech těla, včetně cév 
jater, střeva, ledvin nebo oka. 
 
Dlouhodobé  studie  naznačují,  že  může  být  spojitost  mezi  užíváním  pilulek  (tak  zvaných 
kombinovaných  orálních  kontraceptiv  nebo  kombinovaných  pilulek,  protože  obsahují 
kombinaci dvou různých ženských hormonů, estrogenů a progestagenů) a zvýšeným rizikem 
výskytu  krevních  sraženin  v žílách  nebo  tepnách,  embolií,  srdečním  záchvatem  nebo 
mozkovou příhodou. Výskyt těchto stavů je vzácný.    
 
Riziko rozvoje krevní sraženiny v žíle je nejvyšší v prvním roce užívání kombinované 
hormonální antikoncepce. Riziko je vyšší při prvním zahájení užívání, nebo pokud znovu 
zahájíte užívání (stejný nebo jiný přípravek) po pauze trvající 4 týdny nebo déle. Údaje 
z rozsáhlé studie ukázaly, že riziko je zvýšené převážně během prvních 3 měsíců užívání. 
 
Žilní tromboembolismus manifestující se jako hluboká žilní trombóza a/nebo plicní embolie 
se může vyskytnout během užívání všech kombinovaných pilulek. 
     
Riziko žilního tromboembolismu u uživatelek pilulek s nízkou dávkou estrogenu (méně než 
50 mikrogramů ethinylestradiolu) je dva až třikrát vyšší než u žen, které pilulku neužívají, ale 
není tak vysoké jako je toto riziko v těhotenství a během porodu.     
 
Příležitostně  může  trombóza  v žílách  nebo  tepnách  způsobit  závažné  trvalé  postižení,  život 
ohrožující stav nebo dokonce smrt.   
 
 
 
Přestaňte užívat přípravek Triquilar a neprodleně kontaktujte lékaře, pokud se u vás 
náhle objeví příznaky: 
 

 
4/16 
hluboké žilní trombózy, jako např.: otok jedné dolní končetiny nebo otok podél průběhu žíly 
na dolní končetině, bolest nebo napětí v dolní končetině, které mohou být pociťovány pouze 
při stoji nebo chůzi, zvýšená teplota postižené končetiny, červená nebo bledá kůže na 
končetině.     
 
plicní embolie, 
jako např.: náhlá nebo nevysvětlitelná dušnost nebo zrychlené dýchání, náhlý 
záchvat kašle s možným vykašláváním krve, ostrá bolest na hrudi, která se může zhoršovat při 
hlubokém  dýchání,  pocit  úzkosti,  točení  hlavy  způsobené  světlem  nebo  závrať,  rychlá  nebo 
nepravidelná  akce  srdeční.  Některé  z těchto  příznaků  (např.  dušnost  nebo  kašel)  nejsou 
specifické  a  mohou  být  mylně  vysvětleny  jako  příznaky  častějších  a  méně  závažných 
onemocnění (např. infekce dýchacího ústrojí).  
 
arteriálního tromboembolismu
 (uzavření tepen krevní sraženinou a uvolnění této sraženiny 
do krevního oběhu)   
 
  cévní mozkové příhody (mrtvice), jako např.: náhlá ztuhlost nebo slabost obličeje, horní 
nebo končetiny, zvláště postihující jednu stranu těla; náhlá zmatenost, poruchy řeči nebo 
porozumění; náhlá porucha zraku postihující jedno nebo obě oči; náhlé potíže při chůzi, 
závratě, náhlá ztráta rovnováhy nebo koordinace; náhlá, silná nebo dlouhotrvající bolest 
hlavy bez známé příčiny, ztráta vědomí nebo mdloby s křečemi nebo bez křečí 
 
  uzavření jiných tepen krevní sraženinou, jako např.: náhlá bolest, otok a namodralou 
barvu končetiny, silné bolesti břicha („akutní břicho“) 
 
  příznaky srdečního záchvatu (infarktu) jako např.:  bolest, nepříjemný pocit, tlak, tíha, 
pocit mačkání nebo plnosti na hrudníku, končetině nebo za hrudní kostí; nepříjemný pocit 
šířící se do zad, čelisti, krku, paže, břicha; plnost, poruchy zažívání, pocit dušení; pocení, 
nevolnost,  zvracení  nebo  závrať;  silná  slabost,  úzkost  nebo  dušnost;  rychlá  nebo 
nepravidelná akce srdeční.  
 
Lékař zjistí, zda nemáte vyšší riziko trombózy, způsobené kombinací rizikových faktorů nebo 
výskytem jednoho významného rizikového faktoru. Kombinace rizikových faktorů může být 
silnější  než  riziko  dvou  jednotlivých  faktorů.  Pokud  je  riziko  příliš  vysoké,  lékař  vám 
antikoncepční pilulku nepředepíše (viz také část „Neužívejte Triquilar“). 
 
Riziko  žilní  nebo  tepenné  krevní  sraženiny  (např.  trombóza  v noze,  plicní  embolie,  srdeční 
záchvat) nebo mozkové mrtvice se zvyšuje: 

s věkem 

jestliže máte nadváhu 

pokud někdo z vašich přímých příbuzných má nebo někdy měl v mladším věku trombózu 
v nohách, plicích (plicní embolie) nebo jiných orgánech, srdeční infarkt nebo mozkovou 
mrtvici  nebo  pokud  někdo  z vašich  příbuzných  má  (nebo  existuje  podezření  na  toto 
onemocnění)  vrozenou  dispozici  k tvorbě  krevních  sraženin.  V tomto  případě  se  před 
rozhodnutím, zda užívat kombinovanou antikoncepci, doporučuje vyšetření specialistou. 
Některé  krevní  faktory,  které  mohou  upozorňovat  na  možnou  vrozenou  predispozici 
k venózní  nebo  arteriální  trombóze,  jsou  aktivovaný  protein  C  (APC)  rezistence, 
hyperhomocysteinémie,  nedostatek  antitrombin-III,  nedostatek  protein  C  a  proteinu  S, 
antifosfolipidové protilátky (anticardiolipin antibodies, lupus anticoagulant). 

při dlouhodobém znehybnění (například pokud máte jednu nebo obě nohy v sádře nebo 
na dlaze), pokud musíte podstoupit závažnou operaci, jakoukoliv operaci na dolní 
 
5/16 
končetině nebo pokud jste prodělala vážnější úraz. V takovém případě je lépe přerušit 
užívání pilulky (v případě plánované operace nejméně 4 týdny předem) a začít znovu 
užívat až po 2 týdnech poté, kdy jste schopná se opět pohybovat. 

pokud kouříte (riziko se zvyšuje s intenzitou kouření a s věkem, zvláště nad 35 let). 
Pokud užíváte pilulku, měla byste přestat kouřit, zejména jste-li starší než 35 let.     

jestliže vy nebo někdo z blízkých příbuzných máte nebo jste měli zvýšenou hladinu 
cholesterolu nebo triglyceridů (tuky) 

jestliže máte vysoký krevní tlak.  Pokud vám bude zjištěn v průběhu užívání vyšší krevní 
tlak, může vám lékař doporučit, abyste pilulku přestala užívat. 

pokud trpíte migrénou 

pokud máte poruchu srdeční chlopně nebo poruchu srdečního rytmu určitého typu 
Po porodu existuje zvýšené riziko krevních sraženin, proto je třeba se poradit s lékařem, kdy 
je možno po porodu začít užívat kombinovanou pilulku.  
 
Pilulka a rakovina 
 
Rakovina  prsu  byla  zjištěna  o  něco  málo  častěji  u  žen,  které  užívají  pilulku,  než  u  žen 
stejného věku, které ji neužívají. Tento mírný nárůst v počtu zjištěných případů rakoviny prsu 
postupně  vymizí  po  ukončení  užívání  pilulky.    Není  známo,  zda  je  tento  rozdíl  pilulkou 
způsoben. Je možné, že tyto ženy byly vyšetřovány častěji, takže rakovina byla zjištěna dříve. 
Je  důležité  si  pravidelně  kontrolovat  prsy  a  v případě,  že  si  nahmatáte  jakoukoliv  bulku,  se 
musíte poradit s lékařem.  
 
V  ojedinělých  případech  byly  u  uživatelek  pilulky  pozorovány  nezhoubné  (benigní)  a  ještě 
vzácněji  zhoubné  (maligní)  nádory  jater.  Tyto  nádory  mohou  vést  k vnitřnímu  krvácení. 
Pokud pocítíte silnou bolest břicha, okamžitě vyhledejte svého lékaře. 
 
Nejvýznamnějším rizikovým faktorem pro rakovinu děložního hrdla je přetrvávající infekce 
lidským  papilloma  virem.  V některých  epidemiologických  studiích  bylo  naznačeno,  že 
dlouhodobé  užívání  kombinované  pilulky  může  zvyšovat  riziko  rakoviny  děložního  hrdla. 
Dosud však stále není jasné, do jaké míry se na tomto riziku podílejí sexuální chování a další 
zjištěné faktory (jako např. lidský papilloma virus).  
 
Výskyt zmíněných nádorů může způsobit život ohrožující stav nebo může být smrtelný. 
 
Krvácení mezi periodami  
 
Během několika prvních měsíců užívání antikoncepčních pilulek můžete mít neočekávané 
krvácení nebo špinění mezi pravidelnými periodami. Můžete potřebovat i hygienické 
prostředky a užívejte tablety jako obvykle. Nepravidelné krvácení obvykle vymizí, jakmile si 
vaše tělo na pilulku zvykne (obvykle po 3 měsících užívání). Pokud krvácení trvá déle než 
několik měsíců nebo pokud se po vymizení znovu objeví, musíte se poradit s lékařem. 
Co dělat, jestliže se neobjeví krvácení během intervalu bez užívání tablet 
 
Pokud jste tablety užívala pravidelně, nezvracela jste ani neměla těžší průjem ani jste 
neužívala jiné léky, je velmi nepravděpodobné, že byste byla těhotná. Pokračujte v užívání 
přípravku Triquilar jako obvykle. 
 
6/16 
Pokud jste užívala tablety nepravidelně nebo jste užívala pravidelně a krvácení se nedostavilo 
dvakrát za sebou, mohlo dojít k otěhotnění. Ihned kontaktujte svého lékaře. Nezačínejte 
užívání dalšího balení, pokud nemáte jistotu, že nejste těhotná. V mezidobí používejte 
nehormonální antikoncepci (viz také část: “Obecné poznámky“). 
Další léčivé přípravky a přípravek Triquilar  
 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné 
době užíval(a) nebo které možná budete užívat.  Také informujte každého lékaře nebo 
zubního lékaře, který vám předepisuje další lék (nebo lékárníka, který vám lék vydává), že 
užíváte přípravek Triquilar. Mohou vám poradit, zda máte používat navíc další antikoncepční 
opatření (například kondom), a pokud ano, na jak dlouhou dobu nebo zda musí být změna 
v užívání jiného léku, který potřebujete.  
Některé  léky  mohou  způsobit,  že  má  přípravek  Triquilar  nižší  hladinu  v krvi,  a  tím  nižší 
antikoncepční účinek, nebo mohou způsobit neočekávané krvácení.  
o  mezi tyto léky patří léky k léčbě:  

epilepsie (například primidon, fenytoin, barbituráty, karbamazepin, oxkarbazepin, 
topiramat, felbamat)  

tuberkulózy (například rifampicin)  

HIV infekce a infekce virem hepatitidy C (tak zvané inhibitory proteáz a 
nenukleosidové inhibitory reverzní transkriptázy)  

plísňových infekcí (griseofulvin, azolová antimykotika, např. intrakonazol, 
vorikonazol, flukonazol) 

bakteriálních infekcí (makrolidová antibiotika, např. klarithromycin, erythromycin, 
troleandomycin)  

určitých srdečních onemocnění, vysokého krevního tlaku (blokátory kalciových 
kanálů, např. verapamil, diltiazem) 

onemocnění kloubů - artritida, artróza (etorikoxib) 

  
  přípravky obsahující třezalku tečkovanou 
  grapefruitový džus 
 
Přípravek Triquilar může ovlivnit účinnost jiných léků, například  
  lamotriginu 
  cyklosporinu   
  melatoninu 
  midazolamu 
  theofylinu 
  tizanidinu  
 
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék. Mohou 
vám poradit používat navíc další antikoncepční metody po dobu užívání jiných léků současně 
s přípravkem Triquilar. 

 
7/16 
Laboratorní vyšetření 
Pokud budete potřebovat vyšetření krve nebo jiné laboratorní vyšetření, sdělte lékaři nebo 
personálu laboratoře, že užíváte pilulku, protože perorální antikoncepce může ovlivnit 
výsledky některých testů. 
 
Těhotenství, kojení a plodnost 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, 
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.  
 
Těhotenství 
Triquilar nesmíte užívat, jste-li těhotná nebo myslíte-li si, že byste těhotná mohla být. Pokud 
otěhotníte během užívání přípravku Triquilar, přerušte užívání a ihned se poraďte s lékařem. 
Pokud si přejete otěhotnět, můžete ukončit užívání přípravku Triquilar kdykoliv (viz také 
„Jestliže chcete ukončit užívání přípravku Triquilar“). 
 
Kojení 
Obecně se užívání přípravku Triquilar během kojení nedoporučuje. Pokud si přejete pilulku 
během kojení užívat, poraďte se s lékařem. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Nebyly provedeny žádné studie zkoumající účinek na schopnost řídit a obsluhovat stroje. 
 
Přípravek Triquilar obsahuje laktosu a sacharosu 
Jestliže nesnášíte určité cukry, poraďte se před začátkem užívání se svým lékařem. 
 
3.  Jak se přípravek Triquilar užívá 
 
 
Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si 
nejste jistá, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Balení přípravku Triquilar obsahuje 21 tablet. Kalendářní balení vám pomůže pamatovat na 
užití tablety. Označení jednotlivých tablet a místa, kde užívání tablet začíná, vám umožní 
poznat, zda byla tableta pro určitý den užita či nikoliv. 
 
Při správném užívání kombinovaných orálních kontraceptiv se jejich selhání pohybuje okolo 
1% za rok. Pokud dojde při užívání k vynechání tablety nebo jsou tablety užívány 
nesprávným způsobem, může se četnost selhání zvýšit. 
 
Kalendářní  balení  přípravku  Triquilar  obsahuje  21  tablet.  Užívání  začíná  vždy  tabletou 
označenou číslem 1 („Start“) a dále se pokračuje ve směru naznačeném šipkami. 
V  červeném poli si označte, který den v týdnu jste užila svojí první tabletu (číslo 1). Užívejte 
tablety  každý  den  přibližně  ve  stejnou  dobu,  zapijte  je  potřebným  množstvím  tekutiny. 
Sledujte  směr  šipek  každý  den,  dokud  nevyužíváte  všech  21  tablet.  Během  následujících  7 
dnů  žádné  tablety  užívat  nebudete.  Během  těchto  7  dnů  by  se  měla  dostavit  menstruace 
(krvácení  z vysazení).  Začne  obvykle  za  2  -  3  dny  po  užití  poslední  tablety  přípravku 
Triquilar. Další balení začněte užívat 8. den nezávisle na tom, zda krvácení ještě pokračuje. 
To znamená, že nové balení budete vždy načínat ve stejném dnu v týdnu a stejně tak krvácení 
z vysazení bude zhruba ve stejných dnech každý měsíc. 
 
 
8/16 
Užívání prvního balení přípravku Triquilar  
 
Pokud jste v minulém měsíci žádnou hormonální antikoncepci neužívala 
Přípravek  Triquilar  začněte  užívat  první  den  cyklu,  to  znamená  první  den  menstruačního 
krvácení. Užijte tabletu označenou číslem 1. Dále pokračujte dalšími dny ve správném pořadí. 
Nejdříve se užívá šest cihlově hnědých, dále 5 bílých a potom 10 béžových tablet. 
Takto Triquilar účinkuje okamžitě a není třeba používat žádnou další antikoncepční metodu. 
 
Triquilar také můžete začít užívat 2. až 5. den vašeho cyklu, ale v tomto případě musíte použít 
navíc ještě další antikoncepční metodu (bariérovou metodu) prvních 7 dnů prvního cyklu.  
 
Pokud  přecházíte  z jiné  kombinované  hormonální  antikoncepční  pilulky  nebo  kombinované 
antikoncepce pomocí vaginálního kroužku nebo náplasti
 
Užívání  přípravku  Triquilar  můžete  zahájit  ihned  další  den  po  užití  poslední  pilulky 
z předchozího balení (to znamená, že nebude žádný interval bez užívání tablet). Pokud vaše 
předchozí balení obsahovalo i inaktivní (neúčinné, bez hormonů) tablety, můžete začít užívat  
Triquilar  den  po  užití  poslední  aktivní  (obsahující  hormony)  tablety  (nejste-li  si  jistá,  které 
tablety  jsou  aktivní,  zeptejte  se  svého  lékaře  nebo  lékárníka).  S užíváním  můžete  začít  i 
později, ale nejdéle následující den po intervalu bez užívání vaší předchozí pilulky (nebo po 
využívání poslední  inaktivní tablety vaší  předchozí  pilulky). V případě vaginálního  kroužku 
nebo  náplasti  byste  měla  začít  užívat  Triquilar  nejlépe  v den  jejich  odstranění  a  nejpozději 
v den, kdy by mělo dojít k jejich další aplikaci.  
Pokud se budete řídit těmito pokyny, nemusíte používat žádnou další antikoncepční metodu. 
 
Pokud přecházíte z metody obsahující pouze progestagen (z pilulky obsahující pouze 
progestagen, z injekce, implantátu nebo nitroděložního systému uvolňujícího progestagen) 
Užívání  minipilulek  můžete  kdykoliv  ukončit  a  první  tabletu  přípravku  Triquilar  užít 
následující  den  v tutéž  dobu.  Triquilar  začněte  užívat  v době,  kdy  byste  měla  dostat  další 
injekci  nebo  v den,  kdy  je  vyjmut  implantát  nebo  tělísko.  Pokud  však  máte  pohlavní  styk, 
použijte během prvních 7 dnů užívání navíc další antikoncepční metodu (bariérovou metodu). 
 
Po porodu 
Pokud  se  vám  právě  narodilo  dítě,  lékař  vám  může  doporučit,  abyste  s užíváním  přípravku 
Triquilar  vyčkala  až  do  první  normální  menstruace.  Někdy  je  možné  zahájit  užívání  dříve. 
Poraďte se se svým lékařem.  
Pokud jste po porodu měla pohlavní styk ještě před začátkem užívání přípravku Triquilar, je 
třeba počkat do další menstruace, abyste se ujistila, že nejste těhotná.  
 
Pokud  kojíte  a  chcete  přípravek  Triquilar  užívat,  měla  byste  se  rovněž  nejprve  poradit 
s lékařem. 
 
Po spontánním nebo uměle vyvolaném potratu 
Poraďte se se svým lékařem. 
 
Pokud si nejste jistá, kdy můžete začít užívat, poraďte se s lékařem. 
 
Jestliže jste užila více přípravku Triqular, než jste měla  
 
Neexistují žádné zprávy o vážném poškození zdraví, je-li užito více tablet přípravku Triquilar 
najednou. Užijete-li více tablet najednou, může vám být nevolno, můžete zvracet. U mladých 
 
9/16 
dívek  se  může  objevit  poševní  krvácení.  Zjistíte-li,  že  Triquilar  požilo  dítě,  poraďte  se 
s lékařem. 
 
Jestliže jste zapomněla užít přípravek Triquilar 
V závislosti na dni cyklu, ve kterém došlo k vynechání jedné tablety, může být třeba použít 
další antikoncepční opatření, například bariérovou metodu jako je kondom. Užijte tablety 
dle následujícího návodu
. Podrobnosti najdete také v diagramu níže. V případě pochybností 
kontaktujte lékaře. 
 
  pokud  uplynulo  méně  než  12  hodin  od  doby,  kdy  jste  měla  tabletu  užít,  spolehlivost 
pilulky  je  zachována.  Užijte  tabletu,  jakmile  si  chybu  uvědomíte  a  následující  tabletu 
užijte v obvyklou dobu. 
 
  pokud  uplynulo  více  než  12  hodin  od  doby,  kdy  měla  být  tableta  užita,  spolehlivost 
pilulky může být snížena. Čím více po sobě následujících tablet jste vynechala, tím větší 
je  riziko  narušení  antikoncepčního  účinku.  Zvlášť  vysoké  riziko  otěhotnění  je  tehdy, 
pokud jste  vynechala tabletu na začátku  nebo na konci  balení. Měla byste se proto  řídit 
následujícími pravidly (viz také níže uvedený diagram). 
 
Více než jedna vynechaná tableta 
Poraďte se se svým lékařem. 
       
Neužívejte více jak 2 tablety v jeden den, abyste nahradila vynechanou tabletu. 
Pokud  jste  zapomněla  užít  tabletu  a  během  intervalu  bez  užívání  tablet  se  nedostavilo 
krvácení, můžete být těhotná. Než začnete užívat nové balení, poraďte se s lékařem. 
 
1 tableta vynechaná v 1. týdnu 
Pokud  jste  zapomněla  začít  užívat  nové  balení  nebo  jste  zapomněla  užít  tabletu  během 
prvních  7  dní,  existuje  riziko,  že  můžete  být  těhotná  (pokud  jste  měla  pohlavní  styk  před 
vynecháním tablety). Než začnete užívat nové balení, kontaktujte lékaře. 
 
Pokud jste neměla pohlavní styk před vynecháním tablety, užijte tabletu, jakmile si opomenutí 
uvědomíte (i kdyby to znamenalo užít dvě tablety současně) a následující tablety pak užívejte 
v obvyklou  dobu.  Během  následujících  7  dní  používejte  navíc  další  antikoncepční  opatření 
(bariérovou metodu kontracepce). 
 
1 tableta vynechaná ve 2. týdnu 
Užijte  tabletu,  jakmile  si  opomenutí  uvědomíte  (i  kdyby  to  znamenalo  užít  dvě  tablety 
současně)  a  následující  tabletu  pak  užívejte  v obvyklou  dobu.  Spolehlivost  pilulky  zůstává 
zachována a nemusíte používat další antikoncepční opatření. 
 
1 tableta vynechaná ve 3. týdnu 
Můžete  si  zvolit  jednu  z následujících  možností,  aniž  byste  musela  používat  další 
antikoncepční opatření. 
 
1)  Užijte  tabletu,  jakmile  si  opomenutí  uvědomíte  (i  kdyby  to  znamenalo  užít  dvě  tablety 
současně)  a  následující  tabletu  pak  užívejte  v obvyklou  dobu.  Z  dalšího  balení  začněte 
užívat hned po užití poslední tablety z balení stávajícího, takže nebude žádná přestávka 
mezi  dvěma  baleními
.  Krvácení  z vysazení  se  může  dostavit  až  po  využívání  druhého 
balení, ale může se objevit špinění a intermenstruační krvácení v době užívání tablet. 
 
10/16 
 
nebo 
 
2) Ukončete užívání tablet ze současného balení a zahajte 7 dní bez užívání tablet. Započítat 
musíte  i  den,  kdy  jste  tabletu  zapomněla  užít
.  Pak  budete  pokračovat  v užívání  tablet 
z dalšího balení.  
 
 
Diagram pro postup při vynechání tablety 
 
 
Více než 1 vynechaná tableta    
 
 
 
 
Poraďte se ihned s lékařem 
v cyklu 
 
 
 
 
 
 
Zmeškán 
začátek 
užívání 
nového balení 
 
 
 
 
 
 
                                           ⇑ 
 
 
 
 
 
 
Ano 
 
 
 
 
 
 
                                           ⇑ 
 
 
 
1. týden 
 
 
Měla jste pohlavní styk v týdnu před vynecháním tablet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                           ⇓ 
 
 
 
 
 
 
 Ne 
 
 
 
 
 
 
                                            ⇓ 
 
 
 
 
 
 
  Užijte  vynechanou  tabletu  (i  kdyby  to  znamenalo 
užít  2  tablety)7  dnů  používejte  další  antikoncepční 
opatření (kondom) 
  Dokončete užívání z balení 
 
 
 
 
 
 
 
Pouze 1 vynechaná tableta 
 
 
2. týden 
 
 
  Užijte  vynechanou  tabletu  (i  kdyby  to  znamenalo 
užít 2 tablety) 
(Opoždění o více než 12 hod.)   
 
 
 
 
  Dokončete užívání z balení 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Užijte vynechanou tabletu 
  Dokončete užívání z balení 
 
 
 
 
 
 
  Vynechte interval bez užívání 
  Pokračujte s dalším balením 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. týden 
 
 
Nebo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Přerušte užívání z balení 
  Zahajte  interval  bez  užívání  (maximálně  7  dní 
včetně vynechané tablety) 
 
 
 
 
 
 
  Pokračujte s dalším balením 
 
 
Co dělat, když máte zažívací potíže (například zvracení, těžší průjem) 
Pokud zvracíte nebo máte průjem, aktivní látky  v tabletě se nemusely zcela vstřebat. Pokud 
zvracíte za 3 - 4 hodiny po užití tablety, důsledek je stejný, jako byste tabletu zapomněla užít. 
Postupujte  podle  pokynů  pro  případ  vynechání  tablety  („Jestliže  jste  zapomněla  užít 
Triquilar“). Máte-li těžší průjem, kontaktujte svého lékaře. 
 
11/16 
 
Jestliže jste přestala užívat přípravek Triquilar 
 
Užívání přípravku Triquilar můžete ukončit kdykoliv budete chtít. Pokud nechcete otěhotnět, 
požádejte svého lékaře, aby vám doporučil jinou metodu antikoncepce. 
Pokud jste ukončila užívání, protože si přejete otěhotnět, obecně se doporučuje vyčkat první 
přirozené  menstruace  a  teprve  potom  se  pokusit  o  otěhotnění.  Tímto  způsobem  lze  snáze 
stanovit termín porodu.  
 
Jestliže chcete oddálit krvácení 
Pokud  chcete  oddálit  krvácení,  začněte  užívat  10  posledních  (béžových)  tablet  z dalšího 
balení  přípravku  Triquilar  ihned  po  využívání  stávajícího  balení.  Prodloužení  může 
pokračovat nejdéle 10 dní (do využívání všech béžových tablet druhého balení). Přejete-li si, 
aby  krvácení  začalo,  pouze  přerušte  užívání.  V průběhu  užívání  10ti  béžových  tablet 
z druhého balení se může objevit krvácení z vysazení nebo špinění. Další balení pak začněte 
užívat po obvyklém sedmidenním intervalu. 
 
Jestliže chcete změnit den, ve kterém začíná krvácení 
Užíváte-li  tablety  přesně  podle  uvedených  pokynů,  budete  krvácet  přibližně  ve  stejné  dny 
každé 4 týdny. Pokud chcete tyto dny změnit, pouze zkraťte (nikdy neprodlužujte) nejbližší 
interval bez užívání tablet. Například, pokud krvácení obvykle začíná v pátek, a vy si přejete, 
aby začínalo v úterý (o 3 dny dříve), musíte začít užívat z příštího balení o 3 dny dříve než 
obvykle. Bude-li interval bez užívání tablet příliš krátký (například 3 dny a méně), může se 
stát,  že  v jeho  průběhu  nebudete  krvácet  vůbec.  Může  se  však  objevit  špinění  nebo 
intermenstruační krvácení během užívání  následujícího balení. 
 
Máte-li jakékoli otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 
lékárníka. 
 
 
4. Možné nežádoucí účinky  
 
Jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého.  
 
Jestliže  zpozorujete  jakýkoliv  nežádoucí  účinek,  poraďte  se  se  svým  lékařem,  zejména  je-li 
závažný  nebo  déletrvající  nebo  jestliže  pocítíte  změnu  vašeho  zdravotního  stavu,  o  které  si 
myslíte,  že  by  mohla  být  způsobena  pilulkou,  stejně  postupujte  i  v případě  nežádoucího 
účinku, který není uveden v této příbalové informaci.   
 
Závažné nežádoucí účinky 
 
Závažné reakce spojené s užíváním pilulky, stejně tak i s nimi spojené příznaky jsou popsány 
v odstavcích:  „Čemu  musíte  věnovat  pozornost,  než  začnete  Triquilar  užívat“,  “Pilulka  a 
trombóza“ a “Pilulka a rakovina”. 
Prosíme,  přečtěte  si  tyto  části  letáku  pro  podrobné  informace  a  případně  kontaktujte  svého 
lékaře.   
 
Další možné nežádoucí účinky, které byly popsány uživatelkami pilulky: 
 
 
12/16 
Časté nežádoucí účinky (mohou se vyskytnout u 1 až 10 na každých 100 uživatelek) 

nevolnost 

bolest břicha 

zvýšení tělesné hmotnosti 

bolest hlavy 

deprese nebo změny nálady 

bolest prsů včetně napětí v prsech 
 
Méně časté nežádoucí účinky (mohou se vyskytnout u 1 až 10 na každých 1000 uživatelek) 
-  zvracení 
-  průjem 
-  zadržování tekutiny 
-  migréna 
-  snížený zájem o sex 
-  zvětšení prsů 
-  vyrážka 
-  kopřivka 
 
Vzácné nežádoucí účinky (mohou se vyskytnout u 1 až 10 na každých 10 000 uživatelek) 

nesnášenlivost kontaktních čoček 

alergické reakce (přecitlivělost) 

snížení tělesné hmotnosti 

zvýšený zájem o sex 

poševní výtok 

výtok z prsů 

kožní poruchy (erythema multiforme, erythema nodosum) 

žilní nebo tepenné tromboembolické poruchy* 
 
*Frekvence  výskytu  je  odhadnutá  z epidemiologických  studií  zahrnujících  skupinu  kombinovaných  orálních 
kontraceptiv.  Výraz  „žilní  nebo  tepenné  tromboembolické  poruchy“  zahrnuje:  uzavření  nebo  sraženinu 
v hluboké žíle na končetinách, sraženiny, které putují žilním krevním oběhem (např. do plic, onemocnění známé 
jako  plicní  embolie  nebo  plicní  infarkt),  srdeční  infarkt  způsobený  krevní  sraženinou,  cévní  mozková  příhoda 
(mrtvice) způsobená přerušením krevního zásobení mozku. 
 
 
Popis vybraných nežádoucích účinků 
Nežádoucí účinky s velmi nízkým výskytem nebo opožděným nástupem příznaků, které mají 
vztah ke skupině kombinovaných orálních kontraceptiv, jsou uvedeny níže (viz také 
“Neužívejte Triquilar“ a „Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Triquilar užívat“). 
 
Nádory 
 
  U uživatelek perorální kontracepce je velmi mírně zvýšen výskyt rakoviny prsu. Protože 
rakovina prsu je vzácná u žen pod 40 let věku, počet případů navíc je malý ve vztahu 
k celkovému riziku rakoviny prsu. Není známo, zda existuje příčinný vztah k užívání 
kombinovaných perorálních kontraceptiv. 
  
  Nádory jater (nezhoubné a zhoubné) 
 
Ostatní stavy 
 
13/16 
 
  ženy s hypertriglyceridémií (zvýšené množství tuků v krvi, může mít za následek zvýšené 
riziko zánětu slinivky břišní během užívání kombinovaného perorálního kontraceptiva) 
  zvýšený krevní tlak 
  výskyt nebo zhoršení stavů, kde spojitost s kombinovanými perorálními kontraceptivy 
není jasná: žloutenka a/nebo svědění související s cholestázou (přerušený odtok žluči), 
tvorba žlučových kamenů, porfýrie (metabolická porucha), systémový lupus 
erythematodes (chronické autoimunitní onemocnění), hemolyticko-uremický syndrom 
(onemocnění způsobené tvorbou krevních sraženin), nervové onemocnění zvané 
Sydenhamova chorea, herpes gestationis (puchýřkovité onemocnění, vyskytující se během 
těhotenství), ztráta sluchu způsobená otosklerózou 
  u žen s vrozeným angioedémem (projevujícím se náhlými otoky například očí, úst, hrdla 
apod.), mohou zevně podané estrogeny způsobit nebo zhoršit příznaky angioedému  
  poruchy funkce jater 
  změny glukózové tolerance nebo periferní inzulínové rezistence 
  Crohnova choroba, ulcerózní kolitida 
  chloasma (hnědavé skvrny na kůži) 
 
Interakce 
 
Neočekávané krvácení a/nebo selhání antikoncepční účinnosti může být následkem interakcí 
(vzájemným působením) jiných léků s perorálními kontraceptivy (například třezalka 
tečkovaná, léky na léčbu epilepsie, tuberkulózy, HIV infekce a jiných infekcí). Viz také 
„Další léčivé přípravky a přípravek Triquilar“. 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, 
které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo 
na adresu:  
Státní ústav pro kontrolu léčiv  
Šrobárova 48  
100 41 Praha 10  
webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek 
 
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku.   
 
 
Více o antikoncepční pilulce 
 
Kombinovaná pilulka může mít i neantikoncepční zdravotní prospěch. 
 
  Vaše menstruační krvácení může být slabší a kratší. Výsledkem může být nižší riziko 
chudokrevnosti (anémie). Bolesti doprovázející menstruaci mohou být menší či zcela 
vymizet. 
 
  Navíc u uživatelek pilulek, které obsahují 50 mikrogramů ethinylestradiolu 
(vysokodávkovaná pilulka), byl popsán nižší výskyt některých závažných onemocnění. 
 
14/16 
Mezi tato patří nezhoubná onemocnění prsou, vaječníkové cysty, pánevní infekce 
(zánětlivá onemocnění orgánů malé pánve), mimoděložní těhotenství (zárodek se vyvíjí 
mimo dělohu) a rakovina endometria (sliznice dělohy) a vaječníků. Toto může platit i pro 
užívání nízkodávkované pilulky, ale zatím bylo potvrzeno pouze pro rakovinu endometria 
a vaječníků.   
 
 
5. Jak přípravek Triquilar uchovávat 
 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.  
Uchovávejte při teplotě do 25 °C. 
 
Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za „Použitelné do:“. Doba 
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se 
svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit 
životní prostředí. 
 
6. Obsah balení a další informace 
 
Co Triquilar obsahuje 
 
Léčivými látkami jsou: ethinylestradiolum a levonorgestrelum  
Jedna cihlově hnědá obalená tableta obsahuje ethinylestradiolum 0,03 mg a levonorgestrelum 
0,05 mg.   
Jedna bílá obalená tableta obsahuje ethinylestradiolum 0,04 mg a levonorgestrelum 0,075 mg. 
Jedna béžová tableta obsahuje ethinylestradiolum 0,03 mg a levonorgestrelum 0,125 mg. 
 
Ostatními pomocnými látkami jsou u všech tablet 
laktosa,  kukuřičný  škrob,  povidon  25,  mastek,  magnesium-stearát,  sacharosa,  povidon  700, 
makrogol  6000,  uhličitan  vápenatý,  glycerol  85%,  oxid  titaničitý  (E171),  montánní  vosk  a 
navíc ještě cihlově hnědé tablety obsahují žlutý oxid železitý (E172) a červený oxid železitý 
(E172) a béžové tablety žlutý oxid železitý (E172). 
 
Jak přípravek Triquilar vypadá a co obsahuje toto balení 
 
Balení přípravku Triquilar představuje 1 blistr nebo 3 blistry obsahující 21 tablet. 
 
 Každý blistr obsahuje 6 cihlově hnědých, 5 bílých a 10 béžových obalených tablet. Obalené 
tablety jsou kulaté, lesklé o průměru 5 mm.  
 
Tablety Triquilaru jsou uloženy v PVC/Al blistru.  
  
 
Velikost balení: 
1 x 21 tablet 
3 x 21 tablet 
 
 
 
15/16 
Držitel rozhodnutí o registraci 
Bayer Pharma AG 
D-13342 Berlín 
Německo 
 
Výrobce 
1. Bayer Weimar GmbH und Co. KG, D-99427 Weimar, Německo 
2. Bayer Pharma AG, D-13342 Berlín, Německo 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována 9.6.2016  
 

 
16/16