Lék Hypnomidate 2MG/ML

Kód SÚKL
0004344  
Název LP
Hypnomidate (2mg/ml Inj Sol 5x10ml)
Cesta podání
Intravenózní podání (IVN)
Léková forma
Injekční roztok
Velikost balení
5X10ML
Síla
2MG/ML
Typ balení
Ampulka (Ampule)
Účinné látky
Etomidatum
ATC skupina
ETOMIDÁT (N01AX07)

Složení

  1. Etomidatum – 2 MG
  2. Propylenglycolum – PL MG
  3. Aqua Pro Iniectione – 1 ML

Příbalová informace

 
sp.zn. sukls129638/2010 
a sukls113515/2014 
 
 
PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE 
 
HYPNOMIDATE, 2 mg/ml, injekční roztok 
Etomidatum 
 
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo zdravotní sestry. 

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí 
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 
zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou 
uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4. 
 
Co naleznete v této příbalové informaci

1. 
Co je HYPNOMIDATE a k čemu se používá 
2. 
Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete HYPNOMIDATE používat 
3. 
Jak se HYPNOMIDATE používá 
4. 
Možné nežádoucí účinky 
5. 
Jak HYPNOMIDATE uchovávat 
6. 
Obsah balení a další informace 
 
 
1. 
Co je HYPNOMIDATE a k čemu se používá 
 
HYPNOMIDATE je přípravek používaný k celkové anestezii (navozuje stav podobný 
přirozenému spánku během operace). 
Po podání injekce přípravku HYPNOMIDATE usnete obvykle do 10 vteřin. Jakmile je podávání 
ukončeno, přestane injekční roztok HYPNOMIDATE působit téměř okamžitě. 
 
 
2. 
Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete HYPNOMIDATE používat 
 
Nepoužívejte HYPNOMIDATE: 
-  jestliže jste alergický(á) na etomidát nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku 
(uvedenou v bodě 6). 
 
Upozornění a opatření 
Před použitím přípravku HYPNOMIDATE se poraďte se svým lékařem nebo zdravotní sestrou. 
 
HYPNOMIDATE může být podáván pouze kvalifikovanými osobami. Před použitím přípravku 
HYPNOMIDATE informujte svého lékaře, jestliže máte zhoršenou funkci jater nebo nadledvin. 
 
Další léčivé přípravky a HYPNOMIDATE 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době 
užíval(a) nebo které možná budete užívat. 
1/5 
 
Dávkování přípravku HYPNOMIDATE je zapotřebí změnit zejména, pokud pravidelně požíváte 
alkohol nebo užíváte opioidy (velmi silné léky proti bolesti) nebo užíváte léky zpomalující Vaše 
reakce (např. léky proti nespavosti, léky na uklidnění, léky určené k léčbě duševních poruch). 
 
Při použití přípravku HYPNOMIDATE může dojít ke slabému a přechodnému snížení 
periferního odporu, což může zvýšit účinek jiných léčivých přípravků snižujících krevní tlak. 
 
Těhotenství, kojení a plodnost 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, 
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
 
Pokud jste těhotná, informujte svého lékaře, který rozhodne, zda Vám může být 
HYPNOMIDATE podán. 
 
Léčivá látka přípravku HYPNOMIDATE proniká do mateřského mléka. Účinek přípravku 
HYPNOMIDATE na novorozence není znám. Kojení by mělo být přerušeno během léčby 
přípravkem HYPNOMIDATE a zahájeno 24 hodin po ukončení léčby. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
HYPNOMIDATE může nepříznivě ovlivnit pozornost, schopnost řídit vozidlo a obsluhovat 
stroje. Neřiďte auto nebo neobsluhujte stroje alespoň 24 hodin po podání. O možnosti řídit auto 
nebo obsluhovat stroje po výkonu se poraďte s lékařem. 
 
 
3. 
Jak se HYPNOMIDATE používá 
 
Vždy používejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), 
poraďte se se svým lékařem. 
HYPNOMIDATE se podává do žíly (nitrožilní podání). 
Dávka přípravku HYPNOMIDATE závisí na mnoha okolnostech. Na základě údajů o Vaší 
hmotnosti, věku a zdravotním stavu určí potřebnou dávku lékař. 
Starším pacientům nebo pacientům s onemocněním jater podá lékař nižší dávku, naopak dětem a 
dospívajícím je třeba podat vyšší dávku než mladým dospělým pacientům. 
 
Jestliže Vám bylo podáno více přípravku HYPNOMIDATE, než být mělo 
Je-li podána nedopatřením vyšší dávka, lékař zahájí neprodleně nutná opatření. Hlavními 
příznaky předávkování jsou nízký krevní tlak, výrazně zeslabené dýchání, prodloužený spánek 
a/nebo obtížné probouzení. 
 
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 
lékárníka. 
 
 
4. 
Možné nežádoucí účinky 
 
Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
Podání přípravku HYPNOMIDATE může způsobovat bolest v místě injekce nebo v okolí žíly, 
mimovolní pohyby svalů včetně svalových stahů, záškubů nebo pomalých strnulých nebo 
křečovitých pohybů. Pokud se dostaví jiné nežádoucí účinky, bývá to během operace, kdy spíte, a 
2/5 
 
jsou tedy pod pečlivou kontrolou lékaře. Některé se však mohou objevit i krátce po probuzení po 
operaci, s obvyklými projevy jako jsou pocit na zvracení a/nebo zvracení, škytavka, kašel, 
svalové napětí nebo ztuhlost nebo nadměrné slinění. 
Rovněž se mohou dostavit nízký nebo vysoký krevní tlak, zánět žil (někdy spojený s tvorbou 
krevních sraženin) nebo dýchací obtíže jako neobvykle pomalé a/nebo slabé dýchání, zrychlení 
frekvence dýchání, skřípavé zvuky během dýchání, stahy dýchacích cest nebo dočasná zástava 
dechu. Také můžete zaznamenat prodloužené zotavování se z anestezie, neadekvátní úlevu od 
bolesti nebo jiné komplikace. 
Můžete pocítit změny v srdečním rytmu (jako například pomalý tlukot srdce, nepravidelný tlukot 
nebo bušení srdce). 
Alergické reakce se mohou vyskytnout a mohou být rozpoznány tak, že se např. objeví kožní 
vyrážka nebo zčervenání, kopřivka nebo svědění, zkrácení dechu nebo otok v obličeji. Vzácně 
byla hlášena také velmi závažná forma vyrážky, která se nazývá Stevens-Johnsonův syndrom. 
Velmi vzácné nežádoucí účinky jsou tvorba nedostatečného množství kortisolu (hormon 
vylučovaný nadledvinami), křeče, srdeční zástava, nedostatečné zásobení tkání krví (šok) nebo 
stahy žvýkacích svalů okolo úst. 
 
Hlášení nežádoucích účinků  
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi 
nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou 
uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:  
Státní ústav pro kontrolu léčiv  
Šrobárova 48  
100 41 Praha 10  
webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek. 
 
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku.  
 
 
5. 
Jak HYPNOMIDATE uchovávat 
 
Uchovávejte při teplotě do 25 °C. 
Z mikrobiologického hlediska, pokud způsob otevření nevyloučí riziko mikrobiologické 
kontaminace, má být přípravek použit okamžitě. Pokud není použit okamžitě, doba a podmínky 
uchovávání přípravku po otevření před použitím jsou v odpovědnosti uživatele. 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
Nepoužívejte přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za „Použitelné do:“. 
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
Nepoužívejte tento přípravek, pokud si všimnete jakýchkoli viditelných známek snížené jakosti. 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak naložit s  přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 
prostředí. 
 
 
6. 
Obsah balení a další informace 
 
Co HYPNOMIDATE obsahuje 
-  Léčivou látkou je etomidatum. 1 ml roztoku HYPNOMIDATE obsahuje etomidatum 2 mg. 
-  Dalšími složkami jsou propylenglykol a voda na injekci. 
 
3/5 

 
Jak HYPNOMIDATE vypadá a co obsahuje toto balení 
HYPNOMIDATE je čirý bezbarvý roztok a je k dispozici v 10ml ampulkách balených po 5 
v krabičce. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci 
Janssen-Cilag s.r.o., Praha, Česká republika 
 
Výrobce
 
GlaxoSmithKline Manufacturing S.p.A., Torrile, Itálie 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 10.9.2014. 
 
Následující informace jsou určeny pouze pro zdravotnické pracovníky: 
 
DÁVKOVÁNÍ 
Ampule přípravku HYPNOMIDATE obsahuje 10 ml injekčního roztoku s obsahem 20 mg 
etomidátu, t.j. 2 mg etomidátu v 1 ml roztoku. Účinná anestetická dávka přípravku 
HYPNOMIDATE je 0,3 mg/kg tělesné hmotnosti. Proto je u dospělého pacienta jedna ampule 
obvykle dostatečná pro navození spánku na dobu 4 – 5 minut. Tuto dávku lze upravit podle 
tělesné hmotnosti. 
HYPNOMIDATE se podává pomalu intravenózně. 
Hypnotický stav lze prodloužit další injekcí přípravku HYPNOMIDATE. 
Nepřekračovat celkovou dávku 3 ampulí (30 ml). 
Vzhledem k tomu, že HYPNOMIDATE nemá analgetický účinek, doporučuje se 1 – 2 minuty před 
podáním injekce přípravku HYPNOMIDATE podání 1 – 2 ml intravenózního fentanylu. 
Dávku je nutno upravit podle individuální odpovědi pacienta a podle klinického účinku. 
U starších pacientů se podává dávka 0,15 - 0,2 mg/kg tělesné hmotnosti a dávku je nutno upravit 
podle účinku. 
U dětí do 15 let je nutno dávku zvýšit: někdy je k dosažení stejné hloubky a trvání spánku jako 
u dospělých nutné až 30% zvýšení normální dávky pro dospělé. 
 
NÁVOD K POUŽITÍ 
Injekční roztok nesmí být mísen s jinými léčivými přípravky. 
 
Při otevírání a manipulaci s ampulkou používejte ochranné rukavice. 
 
Návod k otevření ampulky: 
1.  Podržte ampulku mezi palcem a ukazováčkem tak,   
aby zúžená část zůstala volná. 
2.  Druhou rukou uchopte zúženou část ampulky tak, 
barevné proužky
že opřete krček ampulky o ukazováček a palec 
barevný bod
místo ulomení
přitiskněte na barevně označený bod souběžně 
s barevnými proužky. 
3.  Přidržujte palec na označeném místě a zprudka 
ulomte zúženou část ampulky. Držte ampulku 
pevně v ruce. 
 
4/5  
  
  
 
 
V případě náhodné dermální expozice opláchněte zasažené místo vodou. Vyhněte se použití 
mýdla, alkoholu a jiných čisticích látek, které mohou způsobit chemické nebo fyzické oděrky na 
kůži. 
5/5