Lék Paralen 500 Sup 500MG

Kód SÚKL
0004343  
Název LP
Paralen 500 Sup (500mg Sup 5)
Cesta podání
Rektální podání (RCT)
Léková forma
Čípek
Velikost balení
5
Síla
500MG
Typ balení
Strip
Účinné látky
Paracetamolum
ATC skupina
PARACETAMOL (N02BE01)

Složení

  1. Paracetamolum – 500 MG
  2. Adeps Pro Suppositorio W 35 – PL GM
  3. Adeps Pro Suppositorio H 15 – PL GM

Příbalová informace

sp.zn.sukls30864/2014, 
sukls122004/2013 
Příbalová informace: informace pro pacienta 
 
PARALEN 500 SUP 
čípky 
Paracetamolum 
 
Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože 
obsahuje pro Vás důležité údaje. 
Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého 
lékaře nebo lékárníka. 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

Pokud se vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 3 dnů v případě horečky a do 5 dnů v 
případě bolesti poraďte se o dalším postupu s lékařem. Dětem nepodávejte přípravek bez 
porady s lékařem déle než 3 dny. 
 
Co naleznete v této příbalové informaci 
1. 
Co je přípravek Paralen 500 SUP a k čemu se používá 
2. 
Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Paralen 500 SUP užívat 
3. 
Jak se přípravek Paralen 500 SUP užívá 
4. 
Možné nežádoucí účinky 
5. 
Jak přípravek Paralen 500 SUP uchovávat 
6. 
Obsah balení a další informace 
 
 
1. 
Co je přípravek Paralen 500 SUP a k čemu se používá 
 
Paralen 500 SUP obsahuje léčivou látku paracetamol. Paracetamol patří do skupiny léčiv nazývaných 
analgetika, antipyretika (k tlumení bolesti a snížení horečky). 
Čípky Paralen 500 účinkují tak, že působí proti bolesti a snižují zvýšenou tělesnou teplotu. Čípky jsou 
zvlášť vhodné pro nemocné se zažívacími obtížemi a pro nemocné užívající více léků současně. 
 
 
2. 
Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Paralen 500 SUP užívat 
 
Neužívejte přípravek Paralen 500 SUP 

jestliže jste alergický(á) na léčivou látku nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku 
(uvedenou v bodě 6), 

jestliže máte závažné onemocnění jater nebo akutní zánět jater, 

při krvácení z konečníku nebo zánětu konečníku (proktitida), 
 
Pokud si nejste jisti, zda se vás uvedené týká, poraďte se se svým lékařem. 
Vzhledem k vysokému obsahu léčivé látky nejsou čípky Paralen 500 SUP vhodné pro děti mladší než 
9 let (nebo pro děti s tělesnou hmotností menší než 33 kg). 
 
Upozornění a opatření 
Před užitím přípravku Paralen 500 SUP se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, pokud 
-  máte onemocnění ledvin, 
-  trpíte formou určitého typu chudokrevnosti zvaného hemolytická anémie 
-  trpí zvýšenou citlivostí na kyselinu acetylsalicylovou a/nebo nesteroidní léky proti zánětu a bolesti 
(NSAID), máte nedostatek enzymu glukózo-6-fosfát dehydrogenázy, 
-  jestliže máte problémy s požíváním alkoholu 
-  současně užíváte léky ovlivňující funkci jater. 
 
Pokud si nejste jisti, zda se vás uvedené týká, poraďte se se svým lékařem. 
O vhodnosti současného užívání čípků Paralen 500 SUP s jinými léky proti bolesti a nachlazení se 
poraďte s lékařem. 
Užívání vyšších než doporučených dávek může vést k riziku závažného poškození jater. 
Neužívejte tento přípravek bez doporučení lékaře, pokud trpíte jaterním onemocněním a/nebo užíváte 
jakákoliv jiná léčiva obsahující paracetamol. 
 
Další léčivé přípravky a přípravek Paralen 500 SUP 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době 
užíval(a) nebo které možná budete užívat. 
O užívání přípravku se poraďte se svým lékařem, pokud užíváte: 

jiné léky ovlivňující funkci jater  

léky snižující krevní srážlivost (warfarin nebo jiné látky působící proti účinku vitaminu K),  

léky na epilepsii (glutethimid, fenobarbital, fenytoin, primidon, karbamazepin, lamotrigin, 
topiramát), 

léky na léčbu deprese ze skupiny inhibitorů monoaminooxidázy nebo tricyklických 
antidepresiv, 

léky na spaní, uklidnění a jiné léky tlumící centrální nervový systém, 

rifampicin nebo isoniazid (léky na tuberkulózu), 

antibiotika chloramfenikol a flukloxacilin, 

cholestyramin (lék na snížení tuků v krvi), 

léky na léčbu nevolnosti a zvracení (metoklopramid nebo domperidon), 

probenecid (lék k léčbě dny), 

zidovudin (lék na HIV a AIDS), 

kyselinu acetylsalicylovou nebo jiné nesteroidní protizánětlivé léky, 

léky a doplňky stravy obsahující třezalku tečkovanou. 
 
V případě předepisování jiných léků upozorněte lékaře, že užíváte Paralen 500 SUP. 
 
Používání přípravku Paralen 500 SUP s jídlem a pitím 
Přípravek se může zavádět nezávisle na příjmu potravy. 
Během léčby nepijte alkoholické nápoje, protože riziko poškození jater se může zvýšit. Přípravek by 
neměli užívat osoby, které mají problémy s dlouhodobým požíváním alkoholu. 
 
Těhotenství a kojení 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
Těhotné ženy mohou užívat přípravek Paralen 500 SUP jen po poradě s lékařem. 
Kojící ženy mohou přípravek užívat 1 den, déle než 1 den mohou přípravek užívat pouze po poradě s 
lékařem. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Přípravek neovlivňuje činnosti vyžadující zvýšenou pozornost (řízení motorových vozidel, obsluha 
strojů, práce ve výškách). 
 
 
3. 
Jak se přípravek Paralen 500 SUP užívá 
 
Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého 
lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Jednotlivé a maximální denní dávky dle věku a hmotnosti jsou vyznačeny v tabulce. 
Nepřekračujte doporučené dávkování. 
 
Věk 
Hmotnost 
Jednotlivá dávka  
Max. denní dávka 
1 čípek
4 čípky
Děti 9–
 PARALEN 500 SUP 
 PARALEN 500 SUP 
12 let 
33–40 kg 
(500 mg paracetamolu) 
(2 g paracetamolu) 
Dospívající  
1 čípek PARALEN 500 SUP 
6 čípků PARALEN 500 SUP 
40–50 kg 
12–15 let 
(500 mg paracetamolu) 
(3 g paracetamolu) 
1 čípek
Dospívající
 PARALEN 500 SUP 
 
≤ 50 kg 
(500 mg paracetamolu) 
8 čípků PARALEN 500 SUP 
nad 15 let a 
dospělí

1–2 čípky PARALEN 500 SUP 
(4 g paracetamolu) 
 
> 50 kg 
(500–1 000 mg paracetamolu) 
 
Dospělí a dospívající (starší 15 let)  
1–2 čípky Paralen 500 SUP několikrát denně podle potřeby v časových odstupech nejméně 4 hodin. 
Čípek se zavádí do konečníku. 
Maximální denní dávka je 8 čípků, nejvyšší jednotlivá dávka jsou 2 čípky (tuto dávku by neměli 
užívat pacienti s hmotností nižší než 50 kg). 
Při dlouhodobé terapii (nad 10 dnů) nepřekračujte denní dávku 5 čípků. 
 
Dospívající ve věku od 12 do 15 let  
1 čípek dle potřeby několikrát denně v 6hodinových intervalech. Interval lze zkrátit v případě potřeby 
na 4 hod, přičemž nesmí být překročena maximální denní dávka 6 čípků (3 g paracetamolu). 
 
Děti ve věku od 9 do 12 let 
1 čípek dle potřeby několikrát denně v 6hodinových intervalech. Interval lze zkrátit v případě potřeby 
na 4 hod, přičemž nesmí být překročena maximální denní dávka 4 čípky (2 g paracetamolu). 
 
Pacienti se sníženou funkcí ledvin či jater 
Před použitím přípravku se o úpravě dávkování poraďte s lékařem. 
 
Léčení můžete ukončit, jakmile horečka nebo bolest ustoupí. 
Pokud nedojde do 3 dnů ke snížení horečky a do 5 dnů k ústupu bolesti nebo naopak dojde ke zhoršení 
obtíží či se vyskytnou neobvyklé reakce, poraďte se o dalším používání přípravku s lékařem. 
Bez porady s lékařem nepoužívejte přípravek Paralen 500 SUP nepřetržitě déle než 1 týden. 
Dítěti nepodávejte čípky Paralen 500 SUP bez porady s lékařem déle než 3 dny. 
Při dlouhodobém používání čípků Paralen 500 SUP (několik týdnů) je třeba průběžná kontrola u 
lékaře. 
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Paralen 500 SUP než jste měl(a) 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Paralen 500 SUP než Vám předepsal lékař, obraťte se přímo na 
lékaře nebo lékárníka. Při předávkování nebo náhodném požití čípků dítětem ihned vyhledejte lékaře, i 
když nejsou přítomny příznaky předávkování! 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Paralen 500 SUP 
Pokud je třeba, podejte další dávku přípravku, jakmile si vzpomenete, dodržte však odstup mezi 
jednotlivými dávkami minimálně 4 hodiny a neužívejte více než maximální denní dávku. 
Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. 
 
Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 
lékárníka. 
 
 
4. 
Možné nežádoucí účinky 
 
Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
V případě, že se u Vás objeví některý z následujících velmi vzácných nežádoucích účinků 
(mohou se vyskytnout až u 1 z 10 000 léčených), přestaňte přípravek užívat a ihned vyhledejte 
lékařskou pomoc: 


otok různých částí těla, nejčastěji v obličeji nebo v oblasti krku, 

závažná alergická reakce způsobující dechové potíže nebo závrať, která může vést až 
k šokovému stavu,  

závažné kožní reakce, kterým často předchází horečka, bolesti hlavy, bolest v krku, bolesti 
břicha (příznaky podobné chřipce). Kožní projevy bývají doprovázeny postižením sliznic, 
v podobě vředů v ústech, krku, nosu, na genitáliích a zánětu spojivek (červené a oteklé oči). 
Kožní vyrážka se může rozvinout v rozsáhlé plochy puchýřů a olupující se kůže.  
 
Nežádoucí účinky, které se mohou dále vyskytnout, jsou uvedeny ve skupinách podle četnosti: 
 
Vzácné (mohou se vyskytnout až u 1 z 1 000 léčených): 

kožní alergické reakce, vyrážka. 
 
Velmi vzácné (mohou se vyskytnout až u 1 z 10 000 léčených): 

poruchy krvetvorby (změny v krevním obraze, např. snížení počtu bílých krvinek a krevních 
destiček). Krevní poruchy mohou mít následující projevy: bezbolestné tečkovité fialové 
skvrny na kůži, které se někdy seskupují do větších ploch, krvácení z dásní, krvácení z nosu 
nebo tvorba podlitin i při nevýznamném poranění, zvýšená náchylnost k infekcím, únava, 
bolest hlavy aj., 

zúžení průdušek (dušnost), 

žloutenka (žloutnutí kůže a očí). 
 
Není známo (četnost nelze z dostupných údajů určit): 

zánět jater, který může vést k akutnímu jaternímu selhání, 
 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: 
 
Státní ústav pro kontrolu léčiv 
Šrobárova 48 
100 41 Praha 10 
webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.
 
 
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku. 
 
 
5. 
Jak přípravek Paralen 500 SUP uchovávat  
 
Uchovávejte tento přípravek mimo dosah a dohled dětí. 
Uchovávejte v původním vnitřním obalu při teplotě do 25 °C. 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu za EXP. Doba 
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 
prostředí. 
 
 
6. 
Obsah balení a další informace 
 
Co přípravek Paralen 500 SUP obsahuje 
Léčivá látka: Paracetamolum 500 mg v 1 čípku. 
Pomocné látky: čípkový základ.  
 
Jak přípravek Paralen 500 SUP vypadá a co obsahuje toto balení 
Popis: suspenzní čípky bílé až slabě nažloutlé barvy, torpédovitého tvaru. 
Velikost balení: 5 čípků. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce: 
Zentiva, k. s., Praha, Česká republika 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována:   17.6.2014