Lék Cilkanol 300MG

Kód SÚKL
0004336  
Název LP
Cilkanol (300mg Cps Dur 30)
Cesta podání
Perorální podání (POR)
Léková forma
Tvrdá tobolka
Velikost balení
30
Síla
300MG
Typ balení
Blistr
Účinné látky
Troxerutinum
ATC skupina
TROXERUTIN (C05CA04)

Složení

 1. Troxerutinum – 300 MG
 2. Macrogolum 6000 – PL MG
 3. Magnesii Stearas – PL MG
 4. Titanii Dioxidum – PL PC
 5. Gelatina – 100 PC
 6. Flavum Quinolini – PL PC
 7. Ferri Oxidum Rubrum – PL PC
 8. Titanii Dioxidum – PL PC
 9. Gelatina – 100 PC
 10. Flavum Quinolini – PL PC
 11. Flavum Orangeatum – PL PC
 12. Titanii Dioxidum – PL PC
 13. Gelatina – 100 PC

Příbalová informace

sp.zn. sukls218495/2011 
 
Příbalová informace: informace pro uživatele 
 
Cilkanol 
300 mg, tvrdé toboky 
troxerutinum 
 
Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože 
obsahuje pro Vás důležité údaje.
 
Vždy  užívejte  tento  přípravek  přesně  v souladu  s příbalovou  informací  nebo  podle  pokynů  svého 
lékaře nebo lékárníka.  
  Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 
  Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. 
  Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo 
lékárníkovi.  Stejně  postupujte  v případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou  uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4. 
  Pokud se do 2 týdnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. 
 
Co naleznete v této příbalové informaci
 
1.     
Co je přípravek Cilkanol a k čemu se používá 
2.     
Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Cilkanol užívat 
3.     
Jak se přípravek Cilkanol užívá 
4.     
Možné nežádoucí účinky 
5.     
Jak přípravek Cilkanol uchovávat 
6.     
Obsah balení a další informace 
 
 
1.     
Co je přípravek Cilkanol a k čemu se používá 
 
  Přípravek Cilkanol patří do skupiny léků zvaných venofarmaka, která se používají k léčbě žilních 
onemocnění. 
  Léčivá  látka  troxerutin  snižuje  propustnost  krevních  vlásečnic,  snižuje  lomivost  cév,  zlepšuje 
prokrvení a výživu tkání končetin.  
Přípravek  Cilkanol  užívají  dospělí  a dospívající  od  15  let  k léčbě  příznaků  a  projevů  při  chronické 
žilní  nedostatečnosti  (pocit  unavených,  těžkých  a  bolestivých  nohou,  pocit  napětí  nebo  svědění  a 
mravenčení v kůži nohou,  otoky dolních končetin, křeče, pocit neklidných nohou). 
 
 
2.     
Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Cilkanol užívat 
 
Neužívejte přípravek Cilkanol 
  jestliže  jste  alergický(á)  na  troxerutin  nebo  na  kteroukoli  další  složku  tohoto  přípravku 
(uvedenou v bodě 6). 
  Přípravek Cilkanol se nepodává dětem a dospívajícím do 15 let. 
 
Upozornění a opatření 
Před užitím přípravku Cilkanol se poraďte se svým lékařem nebo lékarníkem. 
 

  Užívání přípravku Cilkanol při žilních onemocněních je jen součástí komplexní léčby. Je třeba 
dodržovat ostatní léčebné postupy, které vám doporučil lékař (kompresní léčba obinadlem nebo 
punčochou při křečových žilách, aj.). 
  Pokud  se  u  Vás  objeví  zánět  žil  (zarudnutí,  bolestivost,  otok  v oblasti  žíly),  silná  bolest 
v končetině  (končetinách),  vřed  nebo  náhlý  otok  jedné  nebo  obou  končetin,  vyhledejte 
neprodleně lékaře. 
  Přetrvávající otok obou končetin může mít jiné příčiny a musí být vyšetřen lékařem. V případě 
nedostatečného či neuspokojivého účinku po dvou týdnech léčby je nezbytné vyhledat lékaře. 
  Přípravek není určen k léčbě otoků dolních končetin v důsledku onemocnění srdce, ledvin a jater. 
 
Další léčivé přípravky a přípravek Cilkanol
 
Informujte  svého  lékaře  nebo  lékárníka  o všech  lécích,  které  užíváte,  které  jste  v nedávné  době 
užíval(a) nebo které možná budete užívat. 
Dosud nejsou známy žádné léky, jejichž účinek by ovlivňovalo současné užívání přípravku Cilkanol. 
Přesto bez porady s lékařem neužívejte současně s přípravkem Cilkanol jiné volně prodejné přípravky 
pro léčbu žilních onemocnění, protože by mohlo dojít k nežádoucímu prohloubení jejich účinků. 
 
Těhotenství, kojení a plodnost 
Pokud  jste  těhotná  nebo  kojíte,  domníváte  se,  že  můžete  být  těhotná,  nebo  plánujete  otěhotnět, 
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
Užívání přípravku v období těhotenství a kojení je vždy nutné konzultovat s lékařem, který rozhodne, 
zda je pro Vás léčba tímto přípravkem vhodná.  
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Při doporučeném dávkování přípravku Cilkanol nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost 
řídit nebo obsluhovat stroje. 
 
Přípravek obsahuje oranžovou žluť (E110) 
Může způsobit alergické reakce. 
 
 
3.     
Jak se přípravek Cilkanol užívá 
 
Vždy  užívejte  tento  přípravek  přesně  v souladu  s příbalovou  informací  nebo  podle  pokynů  svého 
lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Doporučená dávka přípravku pro dospělé a dospívající od 15 let je 2 – 4 tobolky 3× denně. 
 
Tvrdé  tobolky  se  užívají  při  jídle,  polykají  se  celé,  nerozkousané,  zapijí  se  vodou  nebo  jiným 
nealkoholickým nápojem. 
 
Léčebná kúra by neměla být přerušena alespoň po dobu 2 - 4 týdnů. Bez porady s lékařem neužívejte 
přípravek déle než 3 měsíce. Po poradě s lékařem je možná dlouhodobá léčba. 
Pokud do 2 týdnů nepocítíte úlevu nebo pokud se příznaky zhorší, je třeba léčbu přerušit a vyhledat 
lékaře.  
Pokud  u  Vás  dochází  k opakovanému  výskytu  obtíží,  vyhledejte  lékaře,  protože  otoky  mohou  mít 
jinou příčinu. 
 

Jestliže jste užil(a) více přípravku Cilkanol, než jste měl(a) 
Při předávkování nebo náhodném požití více tvrdých tobolek dítětem vyhledejte lékaře. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Cilkanol 
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. 
 
Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Cilkanol 
 
Máte-li  jakékoli  další  otázky  týkající  se  užívání  tohoto  přípravku,  zeptejte  se  svého  lékaře  nebo 
lékárníka. 
 
 
4.     
Možné nežádoucí účinky 
 
Podobně  jako  všechny  léky  může  mít  i tento  přípravek  nežádoucí  účinky,  které  se  ale  nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
Nežádoucí účinky se vyskytují zřídka a jsou mírného charakteru. Potíže většinou při dalším podávání 
vymizí, výjimečně mohou být důvodem k přerušení léčby. 
 
Frekvence těchto nežádoucích účinků je neznámá (z dostupných údajů nelze určit):  
  bolesti hlavy; 
  lehká nevolnost; 
  svědivé vyrážky a návaly (hlavně na začátku léčby). 
 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři,  nebo  lékárníkovi. 
Stejně  postupujte  v případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou  uvedeny  v této  příbalové 
informaci.  Nežádoucí  účinky  můžete  hlásit  také  přímo  na  níže  uvedenou  adresu:  Státní  ústav  pro 
kontrolu léčiv 
Šrobárova 48 
100 41 Praha 10 
Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek 
 
Nahlášením  nežádoucích  účinků  můžete  přispět  k získání  více  informací  o  bezpečnosti  tohoto 
přípravku. 
 
 
5.     
Jak přípravek Cilkanol uchovávat 
 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
Uchovávejte  při  teplotě  do  25  °C.  Uchovávejte  v původním  obalu,  aby  byl  přípravek  chráněn  před 
vlhkostí. 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za zkratkou „EXP“. 
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
Nevyhazujte  žádné  léčivé  přípravky  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se svého 
lékárníka,  jak  naložit  s  přípravky,  které  již  nepoužíváte.  Tato  opatření  pomáhají  chránit  životní 
prostředí. 

 
 
6.     
Obsah balení a další informace 
 
Co přípravek Cilkanol obsahuje 

  Léčivou látkou je troxerutin. Jedna tvrdá tobolka obsahuje troxerutinum 300 mg. 
  Pomocnými  látkami  jsou:  makrogol  6000,  magnesium-stearát,  želatina,  oxid  titaničitý  (E171), 
chinolinová žluť (E104), červený oxid železitý (E172) a oranžová žluť (E110). 
 
Jak přípravek Cilkanol vypadá a co obsahuje toto balení 
Žluto-bílé tvrdé želatinové tobolky obsahující žlutou náplň. 
PVC/Al blistr, krabička. 
Obsah balení: 30 tvrdých tobolek 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
Zentiva, k.s., U Kabelovny 130, Praha 10, Česká republika. 
 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 16.3.2016.