Lék Iruxol Mono

Kód SÚKL
0004269  
Název LP
Iruxol Mono (Ung 1x10g)
Cesta podání
Kožní podání (DRM)
Léková forma
Mast
Velikost balení
1X10G
Síla
Typ balení
Tuba
Účinné látky
Collagenasum
ATC skupina
KOLAGENASA, KOMBINACE (D03BA52)

Složení

  1. Collagenasum – 3 MG
  2. Collagenasum – 12 IU
  3. Proteasum – 0,24 IU
  4. Paraffinum Liquidum – PL MG
  5. Vaselinum Album – 1 GM

Příbalová informace

sp.zn. sukls224267/2011 
a sp.zn. sukls53469/2015 

 
Příbalová informace: informace pro uživatele 
 
Iruxol Mono 
 
mast 
Collagenasum 
 
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro 
Vás důležité údaje.
 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, 
má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi nebo zdravotní 
sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Viz bod 4. 
 
 
 Co naleznete v této příbalové informaci
  
1. 
Co je přípravek Iruxol Mono a k čemu se používá 
2. 
Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Iruxol Mono používat  
3. 
Jak se přípravek Iruxol Mono používá  
4. 
Možné nežádoucí účinky 

Jak přípravek Iruxol Mono uchovávat  
6. 
Obsah balení a další informace 
 
 
1. 
Co je přípravek Iruxol Mono a k čemu se používá 
 
Přípravek je určen pro enzymové čištění otevřených ran včetně ulcerací a dekubitů (vředů a proleženin). 
Proces hojení ran je urychlen, jestliže je spodina rány zbavena nekrotické (odumřelé) tkáně. Kolagenázy jsou jediné 
proteolytické enzymy (enzymy uvolňované z bílých krvinek), které za současného působení doprovodných proteáz 
(rozkládají bílkoviny na menší části) rozloží odumřelé složky, čímž se rána účinně čistí. 
 
2. 
Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Iruxol Mono používat  
 
Nepoužívejte přípravek Iruxol Mono: 
 

jestliže jste alergický(á) na kolagenázu, nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě  6).  
   
 
Upozornění a opatření  
Před použitím přípravku Iruxol Mono se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. 
U diabetických pacientů může být suchá gangréna zvlhčována při zachování opatrnosti, aby nedošlo ke změně 
na mokvající formu. Předejděte kontaktu s očima a sliznicí.  
 
Další léčivé přípravky a přípravek Iruxol Mono 
 
Informujte svého lékaře o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a), nebo které možná budete 
užívat. 
Účinky přípravku Iruxol Mono a účinky jiných současně používaných léků se mohou navzájem ovlivňovat.  
Při současném použití antiseptik (dezinfekčních prostředků), těžkých kovů, mýdel dochází k potlačení účinku 
kolagenázy. 
Tyrothricin, gramicidin a tetracykliny (antibiotika) by se neměly používat místně společně s Iruxolem Mono. 
 
 
 
Těhotenství , kojení a plodnost 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým 
lékařem dříve, než začnete tento přípravek užívat.  

V těhotenství i v době kojení by měl být Iruxol Mono používán s opatrností.  
Kolagenáza nevstupuje do systémového oběhu a její vylučování do mateřského mléka je nepravděpodobné. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
 
 Přípravek nemá žádný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. 
 
3. 
Jak se přípravek  Iruxol Mono používá 
 
Vždy používejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým 
lékařem. 
Při léčbě je doporučeno nanést jednou denně 2 mm silnou vrstvu masti prostřednictvím obvazu nebo přímým nanesením 
na lehce zvlhčený povrch rány. 
Obvykle stačí vyměnit obvaz jednou denně, zvýšení účinku masti mùže být dosaženo jejím použitím dvakrát denně. 
K zajištění enzymového účinku masti v ráně je nutná dostatečná vlhkost rány v průběhu léčby. Doporučuje se spodinu 
rány zvlhčit fyziologickým roztokem (0,9% NaCl). 
V případě infikovaných (zanícených) ran je možno kombinovat mast s antibiotiky, která jsou slučitelná s Iruxolem 
Mono (chloramfenikol, framycetin, neomycin, bacitracin, gentamycin, polymyxin B, erytromycin). 
Okraje rány a zdravou pokožku je nutné chránit před možným podrážděním. 
Léčení bércových vředů Iruxolem Mono je vhodné doplnit tlakovým obvazem, při poruchách tepenné cirkulace a při 
léčbě vředů diabetické nebo neurologické etiologie je vhodná doprovodná medikamentózní léčba. 
V případě, že po 14 dnech léčby Iruxolem Mono není pozorován úbytek nekrotické tkáně, doporučuje se přerušit léčbu 
a nahradit ji jinou metodou. 
 
 
 
Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek Iruxol Mono 
 
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. 
 
 Jestliže jste přestal(a) používat přípravek Iruxol Mono 
 
Máte-li jakékoli další otázky týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře. 
 
 
4. 
Možné nežádoucí účinky  
 
Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. 
 
Přípravek je obvykle dobře snášen, ale v průběhu léčby se mohou vyskytnout některé nežádoucí účinky: lokální bolest, 
svědění, pálení, zarudnutí, kožní alergie. 
V případě výskytu některého z výše uvedených nebo jiných nežádoucích účinků se poraďte s lékařem. 
 
 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, nebo lékárníkovi nebo zdravotní 
sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. 
Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:  
Státní ústav pro kontrolu léčiv  
Šrobárova 48  
100 41 Praha 10  
Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek 
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku. 
 
 
 
5. 
Jak přípravek Iruxol Mono uchovávat  
 
Uchovávejte při teplotě do 25°C. 
 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
 

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce nebo tubě za „Použitelné do“. Doba 
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Nepoužívejte tento přípravek, pokud si všimnete poškozené tuby nebo uzávěru 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s 
přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí. 
 
 
6. 
Obsah balení a další informace 
 
Co přípravek Iruxol Mono obsahuje 
 
Léčivou látkou je: Collagenasum 0,48 – 3,00 mg ( to odpovídá 1,2 I.U. collagenasum a 0,24 I.U. proteasum) v 1 g masti  
Pomocné látky jsou: tekutý parafín, bílá vazelína. 
 
Jak přípravek Iruxol Mono. vypadá a co obsahuje toto balení 

 
Popis přípravku : bezbarvá až nahnědlá mast s jemnými hnědými částicemi 
Velikost balení : 10 g a 30 g 
Popis obalu : Al tuba lakovaná fenoxyepoxidovou pryskyřicí, HDPE šroubovací uzávěr, krabička. 
 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 

Držitel registračního rozhodnutí  
T.J.Smith&Nephew Ltd, Hull, Velká Británie 
 
Výrobce 
Nordmark AG, Uetersen, Německo 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována:  20.5.2015