Lék Ditustat 22MG/ML

Kód SÚKL
0004212  
Název LP
Ditustat (22mg/ml Por Gtt Sol 1x10ml)
Cesta podání
Perorální podání (POR)
Léková forma
Perorální kapky, roztok
Velikost balení
1X10ML
Síla
22MG/ML
Typ balení
Kapací lahvička
Účinné látky
Dropropizinum
ATC skupina
DROPROPIZIN (R05DB19)

Složení

  1. Dropropizinum – 220 MG
  2. Anisi Stellati Etheroleum – PL MG
  3. Menthae Piperitae Etheroleum – PL MG
  4. Polysorbatum 80 – PL MG
  5. Acidum Citricum Monohydricum – PL MG
  6. Saccharinum Natricum Monohydricum – PL MG
  7. Acidum Sorbicum – PL MG
  8. Aqua Purificata – 10 ML

Příbalová informace

 
sp.zn. sukls98489/2010 
 

Příbalová informace: informace pro uživatele 
DITUSTAT 
22 mg/ml 
Perorální kapky, roztok 
Dropropizinum 
 
Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože 
obsahuje pro Vás důležité údaje. 
Vždy  užívejte  tento  přípravek  přesně  v souladu  s příbalovou  informací  nebo  podle  pokynů  svého 
lékaře nebo lékárníka.   

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. 

Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

Pokud se do 5 dnů nebudete cítit lépe (u dětí do 3 dnů) nebo pokud se Vám přitíží, musíte se 
poradit s lékařem. 
 
Co naleznete v této příbalové informaci:  
1. 
Co je DITUSTAT a k čemu se používá 
2. 
Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete DITUSTAT užívat  
3. 
Jak se DITUSTAT užívá  
4. 
Možné nežádoucí účinky 

Jak DITUSTAT uchovávat 
6. 
Obsah balení a další informace 
 
1. 
Co je DITUSTAT a k čemu se používá 
DITUSTAT je lék tlumící dráždivý kašel (antitusikum).  Svým působením snižuje dráždivost v oblasti 
hrtanu a průdušnice a tlumí kašel. Může příznivě ovlivnit i kašel alergického původu.  
 
DITUSTAT tlumí dráždivý, neproduktivní kašel při onemocněních dýchacích cest. 
 
Bez porady s lékařem je možné přípravek užívat u kašle provázejícího akutní onemocnění dýchacích 
cest. U chronického kašle se přípravek užívá pouze na doporučení lékaře. 
 
Tento přípravek je určen pro dospělé, dospívající a děti od 6 měsíců věku. 
 
Pokud se do 5 dnů nebudete cítit lépe (u dětí do 3 dnů) nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s 
lékařem. 
 
2. 
Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete DITUSTAT užívat 
Neužívejte DITUSTAT: 
-  jestliže jste alergický(á) na dropropizin nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku 
(uvedenou v bodě 6) 
-  jestliže trpíte onemocněním se zvýšenou produkcí hlenu v dýchacích cestách.  
-  jestliže trpíte dědičným onemocněním zvaným Kartagenerův syndrom neboli ciliární dyskinesie 
(porucha pohyblivosti řasinek a transportu hlenu z dýchacích cest). 
-  jestliže jste těhotná nebo kojíte. 
-  nepodávejte dětem do 6 měsíců věku. 
 
Upozornění a opatření 
 
1/4 
 
Před užitím přípravku DITUSTAT se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem nebo zdravotní 
sestrou. 
Zvláštní opatrnosti při použití přípravku DITUSTAT je zapotřebí: 
-  jestliže trpíte onemocněním jater nebo ledvin. 
-  jestliže užíváte léky s tlumivým účinkem (sedativa).   
 
Další léčivé přípravky a DITUSTAT 
Informujte  svého  lékaře  nebo  lékárníka  o  všech  lécích,  které  užíváte,  které  jste  v nedávné  době 
užíval(a) nebo které možná budete užívat. 
Přípravek  DITUSTAT  byste  neměl(a)  užívat  pokud  současně  užíváte  sedativa  (léky  na  uklidnění), 
neboť  může  dojít  k  zesílení  jejich  tlumivého  účinku.  Není  vhodné  kombinovat  DITUSTAT  s léky 
usnadňujícími vykašlávání hlenu (expektorancia) bez předchozí porady s lékařem. 
 
DITUSTAT s jídlem a pitím 
Nejvhodnější je užívat lék asi půl hodiny před jídlem. 
 
Těhotenství, kojení a plodnost 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
DITUSTAT nesmí užívat těhotné ani kojící ženy. 
 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
DITUSTAT  má mírný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. 
 
3. 
Jak se DITUSTAT užívá 
 
Vždy  užívejte  tento  přípravek  přesně  v souladu  s příbalovou  informací  nebo  podle  pokynů  svého 
lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
Pokud lékař neurčí jinak, dávkuje se přípravek DITUSTAT podle věku pacienta: 
 
Použití u dětí 
Děti: 
Věk dítěte 
Odpovídající dávkování 
6-12 měsíců 
6 kapek 3-4krát denně 
1-3 roky 
13 kapek 3-4krát denně 
3-13 roků 
26 kapek 3-4krát denně 
Před použitím přípravku u malých dětí se poraďte s lékařem. 
 
Dospívající od 13 let a dospělí:  52 kapek 3-4krát denně.  
Jednotlivé dávky nesmí být užity dříve než za 4 hodiny od podání dávky předchozí. 
 
Způsob podání: 
Přípravek nakapejte na lžičku nebo do menšího množství tekutiny. Kapejte z lahvičky ve svislé poloze 
dnem vzhůru. Po užití zapijte vodou nebo ovocnou šťávou. Přípravek užívejte půl hodiny před jídlem. 
 
 
2/4 
 
Pokud se příznaky onemocnění do 5 dnů (u dětí do 3 dnů) nezlepší nebo se zhoršují, poraďte 
se s lékařem. 
Bez porady s lékařem neužívejte přípravek déle než 5 dní (u dětí ne déle než 3 dny).  
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku DITUSTAT, než jste měl(a): 
Při náhodném požití většího množství přípravku dítětem či dospělým, okamžitě vyhledejte lékaře či 
lékárníka. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít DITUSTAT: 
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. 
 
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 
lékárníka. 
 
4. 
Možné nežádoucí účinky 
 
Podobně jako všechny léky, může mít i DITUSTAT nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout 
u každého. 
 
Nežádoucí  účinky  nejsou  časté.  Může  se  vyskytnout  nevolnost,  zvracení,  pálení  žáhy,  poruchy 
zažívání, průjem, slabost, ospalost, bolesti hlavy a bušení srdce. 
 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo  lékárníkovi 
nebo  zdravotní  sestře.  Stejně  postupujte  v případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou 
uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav 
pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-
ucinek.
 Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku. 
 
5. 
Jak DITUSTAT uchovávat 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
Uchovávejte při teplotě do 25 °C v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem. 
Chraňte před mrazem. 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. Doba použitelnosti se 
vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Nevyhazujte  žádné  léčivé  přípravky  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se  svého 
lékárníka,  jak  naložit  s  přípravky,  které  již  nepoužíváte.  Tato  opatření  pomáhají  chránit  životní 
prostředí. 
 
6. 
Obsah balení a další informace 
 
Co DITUSTAT obsahuje 

Léčivou látkou je dropropizinum 22 mg v 1 ml roztoku (1 ml = 26 kapek). 

Pomocné  látky  jsou  badyáníková  silice,  silice  máty  peprné,  polysorbát  80,  monohydrát 
citronové kyseliny, monohydrát sodné soli sacharinu, kyselina sorbová a čištěná voda. 
 
Jak DITUSTAT vypadá a co obsahuje toto balení 
Čirý, velmi slabě žlutý až žlutý roztok charakteristické vůně po anýzu a mátě. 
 
Velikost balení: 10 ml, 25 ml a 50 ml. 
 
3/4 
 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce: 
Teva Czech Industries s.r.o. 
Ostravská 29, č.p. 305 
747 70 Opava-Komárov 
Česká republika 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 11.2.2015. 
 
 
 
4/4