Lék Suprane 100%

Kód SÚKL
0004188  
Název LP
Suprane (100% Inh Liq Vap 1x240ml I)
Cesta podání
Inhalační podání (INH)
Léková forma
Tekutina k inhalaci parou
Velikost balení
1X240ML I
Síla
100%
Typ balení
Lahev (Lahvička)
Účinné látky
Desfluranum
ATC skupina
DESFLURAN (N01AB07)

Složení

  1. Desfluranum – 100 ML

Příbalová informace

 
 
 
Sp. zn. sukls171001/2017 
 
                  PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO PACIENTA 
 

SUPRANE 100% tekutina k inhalaci parou 
desfluranum 
 
 
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než Vám bude tento přípravek 
podán, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
 
  Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 
  Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo zdravotní sestry. 
  Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků sdělte svému lékaři nebo nebo 
zdravotní sestře.  Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou 
uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4. 
 
Co   naleznete v této příbalové informaci:  
1. 
Co je přípravek SUPRANE a k čemu se používá 
2. 
Čemu musíte věnovat pozornost, než Vám bude přípravek SUPRANE podán  
3. 
Jak Vám bude přípravek SUPRANE podán 
4. 
Možné nežádoucí účinky 

Jak přípravek SUPRANE uchovávat  
6. 
Obsah balení a další informace 
 
 
1. 

Co je pří pravek SUPRANE a k čemu se používá 
 
Přípravek SUPRANE obsahuje desfluran. Přípravek SUPRANE je celkové anestetikum 
používané v chirurgii. Jedná se o inhalační anestetikum (podává se ve formě páry, kterou 
vdechujete). Vdechování páry desfluranu navozuje hluboký, bezbolestný spánek. Hluboký, 
bezbolestný spánek (celkovou anestezii) udrží i v průběhu chirurgického zákroku (operace). U 
dospělých se přípravek SUPRANE používá k úvodu a vedení anestezie. U kojenců a dětí se 
používá pouze k vedení anestezie.  
 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než Vám bude přípravek SUPRANE podán 
 
Nepoužívejte přípravek SUPRANE 
  jestliže jste alergický(á) na desfluran nebo na jiná inhalační anestetika, jako např. 
isofluran, sevofluran, halotan a enfluran 
  jestliže existují zdravotní důvody, kvůli kterým by Vám nemělo být celkové anestetikum 
podáno 
  jestliže Vy, nebo některý z Vašich příbuzných trpí stavem nazývaným maligní 
hypertermie. Maligní hypertermie je stav, při kterém se náhle rozvine nebezpečně vysoká 
tělesná teplota během operace nebo krátce po operaci, během níž bylo podáno inhalační 
anestetikum.  Po desfluranu byla hlášena maligní hypertermie s fatálnímí následky 
(úmrtí). 
  Jestliže máte v anamnéze potvrzené onemocnění jater (hepatitida) způsobené desfluranem 
nebo jiným inhalačním anestetikem jako jsou isofluran, sevofluran, halotan a enfluran 
nebo jste v minulosti měl(a) nevysvětlitelné mírné až těžké problémy s játry (porucha 
funkce jater např. žloutenka v souvislosti s horečkou a/nebo zvýšeným počtem určitého 
 
1/8 
 
 
 
druhu bílých krvinek) po anestezii deslfuranem nebo jinými inhalačními anestetiky jako 
jsou isofluran, sevofluran, halotan a enfluran. 
 
Přípravek SUPRANE Vám nesmí být podán k úvodu do anestezie, jestliže: 
  máte riziko onemocnění věnčitých tepen. Onemocnění věnčitých tepen je stav, kdy cévy 
nedodstatečně zásobují srdce krví a kyslíkem. 
  se lékař domnívá, že pravděpodobné nežádoucí účinky přípravku SUPRANE jsou 
nepřijatelné, např: 
• 
zrychlení srdečního tepu 
• 
zvýšení krevního tlaku.  
 
Pokud se Vás některý z uvedených stavů týká, prosím, sdělte to svému lékaři, chirurgovi,  
či anesteziologovi dříve, než Vám bude tento přípravek podán. 
 
Upozornění a opatření: 
Při podávání  přípravku SUPRANE Vám bude lékař věnovat zvláštní péči, jestliže:  
  máte nádor na mozku 
  po anestezii navozené přípravkem SUPRANE jste v minulosti měl(a) nevysvětlitelné 
problémy s játry včetně: 
• 
žloutenky (zežloutnutí kůže a očního bělma) 
• 
horečky 
• 
odumření jaterní tkáně (nekróza) 
  máte vysokou hladinu cukru v krvi (diabetes). SUPRANE může zvýšit hladiny glukózy v 
krvi během anestezie. 
  máte odchylku v elektrické aktivitě srdce nazývanou „prodloužení QT intervalu“. 
 
Lékař Vám zřejmě bude muset podat nižší dávku přípravku SUPRANE, jestliže: 
  máte snížený objem krve (hypovolémie) 
  máte nízký krevní tlak (hypotenze) 
  jste oslaben(a) 
 
Lékař se může rozhodnout, že Vám přípravek SUPRANE nepodá, jestliže máte: 
  cirhózu  
  virovou hepatitidu (onemocnění jater vyvolané virem) 
  jiná jaterní onemocnění 
V takovém případě může lékař použít jiný druh anestetika. 
 
Lékař by měl postupovat zvláště opatrně, jestliže Vám již někdy bylo podáno inhalační 
anestetikum, zejména pokud Vám bylo podáno více než jednou během krátkého časového období 
(opakované použití). Sdělte svému lékaři, chirurgovi nebo anesteziologovi, pokud Vám byla 
v nedávné době podána celková anestetika. 
 
Pooperační bolest 
Z anestezie navozené přípravkem SUPRANE se zotavíte rychle. Jestliže je pravděpodobné,  
že budete trpět pooperační bolestí, lékař Vám podá přípravky proti bolesti. Tyto přípravky Vám 
může podat na konci operace nebo v průběhu rekonvalescence po operaci.  
 
Přípravek SUPRANE může vyvolat maligní hypertermii (stav, při kterém náhle nastává 
nebezpečně vysoká tělesná teplota během operace nebo krátce po operaci). 
 
 
2/8 
 
 
 
Lékař zajistí, aby během léčby nedošlo ke zhoršenému prokrvení Vašeho srdečního svalu. 
Speciální informace o léčbě dětí 
  Přípravek SUPRANE může velmi vzácně u dětí vyvolat problémy se srdečním rytmem. 
Může to vést k úmrtí v období krátce po operaci. Tyto problémy jsou pozorovány u dětí, 
které trpí onemocněním nervů a svalů (neuromuskulárním onemocněním), zejména 
onemocněním nazývaným “Duchenneova svalová dystrofie”. U většiny, nikoli však u 
všech, těchto případů bylo současně podáno myorelaxancium (přípravek uvolňující svaly) 
suxamethonium. 
  Desfluran se používá s opatrností u dětí s astmatem nebo s  nedávnou infekcí horních 
dýchacích cest vzhledem k možnému zúžení dýchacích cest a zvýšení rezistence 
dýchacích cest. 
  Probuzení z anestezie u dětí může navodit krátký stav agitovanosti (neklidu), která může 
ztížit spolupráci. 
  Dětem by přípravek SUPRANE neměl být podán k navození anestezie. Takové použití 
totiž může vyvolat více nežádoucích účinků, např. 
• 
kašel 
• 
zadržování dýchání 
• 
zástava dechu (apnoe) 
• 
stah svaloviny hlasivek, tzv. laryngospasmus 
• 
zvýšení sekrece dýchacích cest  
  Přípravek SUPRANE není schválen k vedení anestezie u dětí, které nejsou intubovány. 
Při intubaci se do dýchacích cest zavede trubice usnadňující dýchání. 
 
Pokud se některý z uvedených stavů týká Vás nebo Vašeho dítěte, prosím, řekněte o tom svému 
lékaři nebo zdravotní sestře. Může být nutné pečlivé vyšetření a změna léčby. 
 
Další léčivé přípravky a přípravek SUPRANE
 
Informujte svého lékaře nebo zdravotní sestru, chirurga nebo anestezilologa o všech lécích, které 
užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které budete možná užívat, včetně léčivých 
přípravků vydávaných bez lékařského předpisu.. 
Týká se to i rostlinných léčivých přípravků, vitaminů a minerálů. 
 
Léčivé přípravky nebo léčivé látky obsažené v níže uvedených lécích se mohou navzájem 
ovlivňovat, jestliže se použijí souběžně s přípravekm Suprane. Některé z těchto léků jsou Vám 
podávány anesteziologem v průběhu chirurgického zákroku, jak je uvedeno v popisu: 
  myorelaxancia (např .suxamethonium, pankuronium, atrakurium, vekuronium): Tyto 
přípravky jsou používány v průběhu celkové anestezie k uvolnění svalů.  
  opioidy (např. fentanyl, morfin, remifentanyl): Tyto přípravky jsou silná analgetika (léky 
proti bolesti) a často se používají během celkové anestezie. Je také možné, že používáte 
tato silná analgetika v jiných situacích a pokud je tomu tak,  měl(a) byste informovat 
svého lékaře. 

benzodiazepiny (např. midazolam, diazepam, nitrazepam): Jedná se o sedativa, která mají 
zklidňující účinek. Používají se, pokud cítíte nervozitu, např. před operací, nicméně tyto 
sedativa můžete také použít v jiných situacích. Pokud užíváte některý z těchto léků, sdělte 
to svému lékaři před tím, něž Vám bude podán přípravek SUPRANE. 
  oxid dusný: Tento přípravek se používá během celkové anestezie k navození spánku a 
zmírnění bolesti. 
 
Přípravek SUPRANE s jídlem a pitím 
Přípravek SUPRANE se používá k navození a udržení spánku během operace. Zeptejte se lékaře, 
 
3/8 
 
 
 
chirurga či anesteziologa, kdy a co můžete jíst a pít po probuzení. 
 
 
Těhotenství, kojení a plodnost 
Jestliže jste těhotná nebo kojíte, neměl by Vám být přípravek SUPRANE podán. 
Jestliže jste těhotná nebo kojíte nebo se domníváte, že můžete být těhotná nebo plánujete 
otěhotnět, poraďte se se svým lékařem, lékárníkem, chirurgem či anesteziologem.  
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Pokud Vám byl během operace podán přípravek SUPRANE, neřiďte a neobsluhujte poté stroje. 
Podání anestetika může ovlivnit Vaši pozornost. To může snížit Vaši schopnost vykonávat běžné 
úkony. Neměl(a) byste řídit a obsluhovat stroje během 24 hodin po operaci. 
 
 
3. 
Jak Vám bude přípravek SUPRANE podán 
 
Přípravek SUPRANE Vám bude podán anesteziologem. Anesteziolog rozhodne, jaké množství 
potřebujete, a kdy Vám má být přípravek podán. Dávka bude záviset na Vašem věku,tělesné 
hmotnosti a druhu operace. Anesteziolog bude během operace kontrolovat krevní tlak a srdeční 
tep, jejichž hodnoty mohou přispět k úpravě dávky, bude – li to nutné.  
 
Přípravek SUPRANE se tvoří z tekutého desfluranu v odpařovači.  Může Vám být podán jedním 
ze dvou možných způsobů: 
  můžete dostat injekci jiného anestetika, které Vám navodí spánek, než budete dostávat 
přípravek SUPRANE přes masku. Toto je nejčastější způsob podávání přípravku 
SUPRANE, 
nebo 
  můžete být požádán(a), abyste vdechoval(a) páry desfluranu přes masku k navození 
spánku. Tím rychle a velmi snadno usnete. Tento způsob podání je méně častý. 
 
Po operaci Vám anesteziolog přestane přípravek SUPRANE podávat. Poté se za několik minut 
probudíte. 
 
Jestliže Vám bylo podáno více přípravku SUPRANE, než mělo být 
Jestliže Vám bylo podáno nadměrné množství přípravku SUPRANE, podávání přípravku bude 
ukončeno. Bude Vám podán čistý kyslík. Zatímco se budete zotavovat, bude Vám pečlivě 
sledován krevní tlak a srdeční funkce. 
 
 
4. 
Možné nežádoucí účinky 
 
Podobně jako všechny léky může mít i přípravek SUPRANE nežádoucí účinky.  
Většina nežádoucích účinků je mírné až střední závažnosti a rychle ustupuje, mohou se však 
vyskytnout i závažné nežádoucí účinky. 
 
Následující nežádoucí účinky se mohou vyskytnout též během léčby. Nežádoucí účinky jsou 
hodnoceny dle následující četnosti výskytu: 
 
Velmi časté (vyskytují se u více než 1 z 10 pacientů): 
•  Pocit na zvracení a zvracení. Vyskytly se během úvodu a vedení anestezie přípravkem 
SUPRANE. 
 
4/8 
 
 
 
 
 
Časté (vyskytují se u 1 až 10 ze 100 pacientů): 
•  Zánět hltanu 
•  Zástava dechu. Bylo zaznamenáno během úvodu a vedení anestezie přípravkem SUPRANE. 
•  Bolest hlavy 
•  Zánět očních spojivek (konjunktivitida) 
•  Nepravidelný srdeční rytmus (nodální arytmie) 
•  Pomalý srdeční tep (bradykardie) 
•  Zrychlený srdeční tep (tachykardie) 
•  Vysoký krevní tlak (hypertenze) 
•  Zástava dechu (apnoe), kašel, neobvykle zvýšená tvorba slin (hypersekrece slin).  
Vyskytly se během úvodu a vedení anestezie přípravkem SUPRANE. 
•  Křeč hlasivkových svalů, tzv. laryngospasmus. Vyskytl se během úvodu do anestezie 
přípravkem SUPRANE. 
•  Zvýšené hladiny enzymu nazývaného kreatinfosfokináza v krvi 
•  Změny na záznamu srdeční činnosti (poruchy na EKG) 
 
Méně časté (vyskytují se u 1 až 10 z 1 000 pacientů): 
•  Neklid (agitovanost) 
•  Závrať 
•  Srdeční záchvat (infarkt myokardu) 
•  Nedostatečný průtok krve do srdečního svalu (ischémie myokardu) 
•  Nepravidelný srdeční rytmus (arytmie) 
•  Rozšíření cév (vasodilatace) 
•  Nedostatečné okysličování těla (hypoxie). Vyskytlo se během úvodu a vedení anestezie 
přípravkem SUPRANE. 
•  Bolest svalů (myalgie) 
 
Četnost není známa (z dostupných údajů nelze určit): 
•  Porucha krevní srážlivosti (koagulopatie) 
•  Vysoká hladina draslíku v krvi (hyperkalémie) 
•  Nízká hladina draslíku v krvi (hypokalémie) 
•  Nadměrná tvorba kyselých látek (metabolická acidóza) 
•  Křeče (záchvaty) 
•  Zežloutnutí očního bělma (oční ikterus) 
•  Srdeční zástava 
•  Porucha vedení srdečních vzruchů (torsade de pointes) 
•  Zástava činnosti obou komor srdečních (ventrikulární selhání) 
•  Snížená činnost obou komor srdečních (ventrikulární hypokinézie) 
•  Nepravidelný tep srdeční (fibrilace síní) 
•  Velmi vysoký krevní tlak (maligní hypertenze) 
•  Krvácení (hemoragie) 
•  Nízký krevní tlak (hypotenze) 
•  Nedostatečné prokrvení tkání (šok) 
•  Zástava dechu 
•  Stav, kdy dýchání nedodává tělu dostatek kyslíku (respirační selhání/ obtížné dýchání) 
•  Náhlé stažení průdušek (bronchospasmus) 
•  Vykašlávání krve (hemoptýza) 
•  Náhlý zánět slinivky břišní (akutní pankreatitida) 
 
5/8 
 
 
 
•  Bolest břicha 
•  Jaterní selhání 
•  Odumření jaterní tkáně (nekróza jater) 
•  Zánět jater (hepatitida, cytolytická hepatitida) 
•  Porucha toku žluči (cholestáza) 
•  Zežloutnutí kůže či očního bělma (žloutenka) 
•  Abnormální funkce jater 
•  Porucha jater 
•  Kopřivka  
•  Zčervenání (erytém) 
•  Akutní rozpad kosterních svalů (rhabdomyolýza)  
•  Maligní hypertermie. Jedná se o stav, kdy se náhle nebezpečně zvýší tělesná teplota během 
operace nebo krátce po operaci. Mezi její příznaky patří: 
-  příliš vysoké množství oxidu uhličitého v krvi (hyperkapnie) 
-  svalová ztuhlost 
-  zrychlený srdeční tep (tachykardie) 
-  zrychlené dýchání (tachypnoe) 
-  modravé zbarvení kůže (cyanóza) 
-  nepravidelný srdeční rytmus (arytmie) 
-  zvýšený, či snížený krevní tlak 
-  horečka 
•  Slabost (astenie) 
•  Celková slabost (malátnost) 
•  Změny na záznamu srdeční činnosti (změna u ST-T na EKG) 
•  Změny na záznamu srdeční činnosti (inverze u T-vlny na EKG) 
•  Zvýšení jaterních enzymů (zvýšení alaninaminotransferázy, zvýšení 
aspartátaminotransferázy) 
•  Zvýšené hladiny bilirubinu v krvi 
•  Porucha krevní srážlivosti (abnormální koagulační testy)  
•  Zvýšená hladina amoniaku 
 
Následující nežádoucí účinky se vyskytly poté, co byl přípravek SUPRANE omylem podán 
lidem, kteří neměli anestezii dostat. 
•  Závrať 
•  Silná bolest hlavy (migréna) 
•  Nepravidelný a zrychlený srdeční tep (tachyarytmie) 
•  Bušení srdce (palpitace) 
•  Pálení očí 
•  Přechodná slepota 
•  Mozková porucha (encefalopatie) 
•  Vřed na oční rohovce (ulcerózní keratitida) 
•  Podráždění očí (překrvené a zarudlé oči)  
•  Poruchy zraku (snížení zrakové ostrosti) 
•  Podráždění oka 
•  Bolest oka 
•  Únava 
•  Pocit pálení kůže 
 
Hlášení nežádoucích účinků  
 
6/8 
 
 
 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi 
nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou 
uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:  
 
Státní ústav pro kontrolu léčiv  
Šrobárova 48  
100 41 Praha 10  
webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek. 
 
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku.  
 
 
5. 
Jak přípravek SUPRANE uchovávat 
 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
 
Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní teplotní podmínky uchovávání. 
Uchovávejte ve svislé poloze v dobře uzavřeném obalu. 
 
Přípravek SUPRANE nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu.  
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 
prostředí. 
 
 
6. 
Obsah balení a další informace 
 
Co přípravek SUPRANE obsahuje 
Léčivou látkou je desfluranum. Jedna lahev obsahuje desfluranum 240 ml. 
Přípravek neobsahuje žádné další složky. 
 
Jak přípravek SUPRANE vypadá a co obsahuje toto balení 
Přípravek SUPRANE je tekutina.  
Přípravek Suprane je dodáván v lahvích z hnědého skla typu III s vnější ochrannou vrstvou 
z PVC nebo v hliníkových lahvích s vnitřním potahem z epoxyfenolové pryskyřice obsahujících 
240 ml desfluranu. 
Lahev je uzavřena zamáčknutým ventilem přímo kompatibilním s plnicím vstupem 
desfluranového odpařovače a ochranným uzávěrem, krabička. 
 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
Držitel rozhodnutí o registraci  
BAXTER S.A. 
Bd. R. Branquart 80 
7860 Lessines 
Belgie 
 
 
 
7/8 
 
 
 
Výrobce: 
BAXTER S.A. 
Bd. R. Branquart 80 
7860 Lessines 
Belgie 
 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována 14. 2. 2018  
 
8/8