Lék Triamcinolon E Léčiva 1MG/G+10MG/G

Kód SÚKL
0004178  
Název LP
Triamcinolon E Léčiva (1mg/g+10mg/g Ung 1x20g)
Cesta podání
Kožní podání (DRM)
Léková forma
Mast
Velikost balení
1X20G
Síla
1MG/G+10MG/G
Typ balení
Tuba
Účinné látky
Triamcinoloni Acetonidum, Cloroxinum
ATC skupina
TRIAMCINOLON A ANTISEPTIKA (D07BB03)

Složení

  1. Triamcinoloni Acetonidum – 20 MG
  2. Cloroxinum – 200 MG
  3. Alcoholes Adipis Lanae – PL GM
  4. Glycerosorbitani Ester – PL GM
  5. Polyethylenum – PL GM
  6. Vaselinum Album – PL GM
  7. Ceresinum – PL MG
  8. Propylenglycolum – PL GM
  9. Adeps Lanae – 20 GM

Příbalová informace

sp.zn. sukls116177/2017 
Příbalová informace: informace pro pacienta 
 
Triamcinolon E Léčiva 1 mg/g + 10 mg/g mast 
triamcinoloni acetonidum, cloroxinum 
 
 
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí 
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4. 
 
Co naleznete v této příbalové informaci 
1.  
Co je přípravek Triamcinolon E Léčiva a k čemu se používá 
2.  
Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Triamcinolon E Léčiva používat 
3.  
Jak se přípravek Triamcinolon E Léčiva používá 
4.  
Možné nežádoucí účinky 
5.  
Jak přípravek Triamcinolon E Léčiva uchovávat 
6.  
Obsah balení a další informace 
 
 
1.  
Co je přípravek Triamcinolon E Léčiva a k čemu se používá 
 
Přípravek Triamcinolon E Léčiva je dermatologikum (přípravek k léčbě onemocnění kůže). Léčivá 
látka triamcinolon-acetonid je kortikosteroidní hormon, který působí silně protizánětlivě. Tlumí též 
nepřiměřeně silnou reakci přecitlivělosti při alergii na určitou látku. Účinek je však namířen jen proti 
příznakům zánětu, nikoliv proti příčině nemoci. Zánětlivé příznaky - jako zarudnutí, otok a hromadění 
zánětlivých buněk i působků v zanícené kůži, tvorba puchýřků až puchýřů a mokvání, svědění, pálení 
a pocit nepříjemného napětí nebo bolest - v několika hodinách po použití masti ustupují. Ke 
skutečnému zhojení však může dojít, jen když se současně vyloučí původce nebo příčina onemocnění. 
Léčivý účinek přípravku Triamcinolon E Léčiva je patrný již v prvních hodinách po použití a trvá až 
36 hodin. 
Kromě kortikosteroidního hormonu obsahuje Triamcinolon E Léčiva další léčivou látku kloroxin, jejíž 
léčebný účinek je založený na antiseptickém a dezinfekčním působení (ničí choroboplodné zárodky). 
 
Přípravek Triamcinolon E Léčiva se používá k léčbě prudce probíhajících infikovaných zánětů 
povrchových vrstev kůže. Je to např. infikovaný ekzém, ložiska lupénky, která jsou vyvolána nebo 
udržována mikrobiálním osídlením některých kožních oblastí, drobné povrchové infikované 
popáleniny, rozškrábané pupence po poštípání hmyzem. 
 
Přípravek mohou používat dospělí i děti od 3 let.   
 
 

2.  
Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Triamcinolon E Léčiva používat 
 
Nepoužívejte přípravek Triamcinolon E Léčiva: 

jestliže jste alergický(á) na triamcinolon, kloroxin nebo na kteroukoliv další složku tohoto 
přípravku (uvedenou v bodě 6), 

k léčbě zánětlivých kožních projevů, které provázejí infekční kožní onemocnění (např. kožní 
tuberkulózu, příjici, neštovice a opary, svrab, kožní reakce na ochranná očkování), protože 
triamcinolon-acetonid snižuje přirozenou odolnost kůže a podporuje šíření infekce. Výjimkou 
jsou zánětlivá onemocnění kůže napadená mikrobiální infekcí, která jsou uvedená v bodě 1. 
 
Přípravek není vhodný k ošetřování ran a vředů (např. bércové vředy), omrzlin a oznobenin, 
protože zpomaluje hojení. 
 
Upozornění a opatření 
Před použitím přípravku Triamcinolon E Léčiva se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, 
zejména: 

pokud jste těhotná, zvláště v prvních třech měsících těhotenství, 

u kojenců, 

u pacientů s akné, růžovkou a zánětem kůže v okolí úst. 
 
Přípravek není vhodný k ošetřování plenkové dermatitidy (opruzenin).  
Přípravek nesmí přijít do styku s očními spojivkami a nelze jím ošetřovat prsní bradavky kojících 
matek.  
Při náhodném požití přípravku dítětem může dojít k pocitu na zvracení a zvracení. Je vhodné zvracení 
vyvolat nebo podpořit a vyhledat lékařské ošetření. 
Pokud se u Vás objeví rozmazané vidění nebo jiná porucha zraku, obraťte se na svého lékaře. 
 
Děti a dospívající 
Pro používání přípravku u malých dětí musí být závažné důvody. 
 
Dalším léčivé přípravky a přípravek Triamcinolon E Léčiva 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které používáte, které jste v nedávné době 
používal(a) nebo které možná budete používat. 
Vzájemné ovlivnění účinku přípravku Triamcinolon E Léčiva a jiných přípravků při doporučeném 
dávkování není známo. Přesto bez porady s lékařem nepoužívejte pro Vaše onemocnění současně s 
touto mastí žádné volně prodejné léky pro místní používání. Jestliže Vám další lékař bude 
předepisovat nějaký jiný lék, informujte ho, že již používáte Triamcinolon E Léčiva mast. 
 
Těhotenství, kojení a plodnost 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat. 
Pro používání přípravku v těhotenství a při kojení musí být závažné důvody. 
 
Přípravek Triamcinolon E Léčiva obsahuje propylenglykol a tuk z ovčí vlny (lanolin) 
Přípravek obsahuje propylenglykol, který může způsobit podráždění kůže, a tuk z ovčí vlny (lanolin), 
který může způsobit místní kožní reakce (např. kontaktní dermatitidu). 
 
 
3.  
Jak se přípravek Triamcinolon E Léčiva používá 
 
Vždy používejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste 
jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 

Pokud lékař neurčí jinak, dospělí a děti starší než 3 roky si obvykle nanášejí mast 
Triamcinolon E Léčiva v tenké vrstvě pouze na postižená místa 2× až 3× denně v časových odstupech 
nejméně 4–5 hodin, po výrazném zlepšení 1× denně. 
Množství použité masti nemá přesáhnout 10 g za den. 
Doporučená délka léčby 1–2 týdny. 
Na obličej lze použít jen výjimečně, pod přísnou kontrolou ošetřujícího lékaře. 
Ošetřená postižená místa mohou zůstat volná nebo se mohou krýt lehkým, prodyšným obvazem. 
Opakovaná ošetření v kratších časových intervalech zvyšují účinnost, ale též pravděpodobnost výskytu 
nežádoucích účinků léčby. Podobně působí také neprodyšný obvaz. 
 
 
4.  
Možné nežádoucí účinky 
 
Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
Při krátkodobé léčbě jsou nežádoucí účinky zpravidla pouze místní, samovolně odezní a vyskytují se 
vzácně. 
 
Během léčby přípravkem Triamcinolon E Léčiva se mohou vyskytnout následující nežádoucí účinky 
seřazené dle frekvence výskytu: 
 
Vzácné
 (mohou postihnout až 1 z 1 000 pacientů): 

pálení kůže, 

svědění, 

pocit napětí a podráždění kůže, 

potničky (mohou se objevit pod okluzivním obvazem). 
 
Není známo (z dostupných údajů nelze určit): 

druhotná kožní infekce (vyskytuje se při léčbě trvající déle než týden), 

zvýšená citlivost kůže na sluneční záření*, 

akné vyvolané nebo výrazně zhoršené léčebným podáváním hormonů kůry nadledvin – 
kortikosteroidů*, 

vyrážka v oblasti úst*, 

poruchy zabarvení kůže (pigmentace)*, 

nadměrné ochlupení*, 

ztenčení kůže*, 

rozšíření cévek, zčervenání, mírné krvácení do kůže*, 

tvorba žlutavých pupínků (milia)*, 

pajizévky (strie)*, 

rozmazané vidění. 
 
* mohou se vyskytnout při dlouhotrvající nepřetržité aplikaci (delší než 3 týdny). 
 
Při déle trvajícím ošetřování postižených ploch přesahujících pětinu tělesného povrchu přípravkem 
Triamcinolon E Léčiva se mohou vyskytnout následující celkové nežádoucí účinky: 

poruchy žláz s vnitřní sekrecí, především nadledvin, 

onemocnění z nadprodukce hormonů kůry nadledvin (Cushingův syndrom), 

zvýšený tlak v lebeční dutině s bolestmi hlavy (zejména u malých dětí), 

oboustranné neostře ohraničené překrvení sítnice oka, v místě, kde vzniká zrakový nerv 
(zejména u malých dětí), 

zpomalení růstu. 
 

Hlášení nežádoucích účinků  
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:  
 
Státní ústav pro kontrolu léčiv  
Šrobárova 48  
100 41 Praha 10  
webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek  
 
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku.  
 
 
5.  
Jak přípravek Triamcinolon E Léčiva uchovávat 
 
Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. 
 
Uchovávejte při teplotě do 25 °C v dobře uzavřené tubě, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí. 
 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu za EXP. Doba 
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 
prostředí. 
 
 
6.  
Obsah balení a další informace 
 
Co přípravek Triamcinolon E Léčiva obsahuje 

Léčivými látkami jsou triamcinoloni acetonidum a cloroxinum. Jeden gram masti obsahuje 
triamcinoloni acetonidum 1 mg a cloroxinum 10 mg. 

Pomocnými látkami jsou tuk z ovčí vlny (lanolin), alkoholy  tuku z ovčí vlny, 
glycerosorbitanester, polyethylen, bílá vazelína, ceresin, propylenglykol. 
 
Jak přípravek Triamcinolon E Léčiva vypadá a co obsahuje toto balení 
Popis přípravku: mast žluté až světle žlutohnědé barvy.  
Velikost balení: 20 g masti. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
Zentiva, k. s., U Kabelovny 130, 102 37 Praha 10, Česká republika 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 24. 5. 2017